20

Afwezig met kennisgeving: Peter Bimmel, Leo Wouters, Nel Hoekman, Marnix Poelman, Rinus Eversdijk en Rinus Pieper 1. Opening Met uiteraard een speciaal welkom aan ons erelid, de heer C. Bode, wordt de vergadering geopend door de voorzitter. Hij refereert kort aan de eerder verreden feestrit, uitgezet door debutanten Peter en Nicolette van Binnendijk (met controle door John Terpstra), en de prima verzorgde BBQ. 2. Notulen 28/2/2015 Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen dus deze kunnen onder dankzegging aan de secretaris voor de verslaglegging worden goedgekeurd. 3. Jaarverslag 2015 Ook hierop geen op- of aanmerking zodat ook deze onder dankzegging aan de secretaris kunnen worden vastgesteld. 4. Financieel Verslag 2015 en Begroting 2016 De penningmeester verduidelijkt dat de grotere deelname aan de ritten vanzelfsprekend ook zijn weerslag heeft op de inkomsten uit de Bingo. De bestuurskosten zijn dit jaar wat hoger uitgevallen door de aanschaf van een banner t.b.v. de uitleg aan de beginners, de aanschaf van wat polo’s om de bestuursleden m.n. voor de nieuwelingen duidelijker herkenbaar te maken en de grotere opkomst bij de jaarvergadering. Ook de kosten voor het clubblad waren hoger door de gestegen portokosten en een missertje bij de verzending van het decembernummer waar verzuimd is gebruik te maken van de Kerstzegels. Tenslotte heeft men door de grotere deelname aan de ritten vanzelfsprekend ook wat meer prijsjes moeten aanschaffen. Na deze uitleg wordt het financieel verslag unaniem goedgekeurd en vastgesteld. Qua begroting wordt er een klein tekort voorzien voor 2016 doordat enkele sponsors zijn afgehaakt. Vanzelfsprekend zijn de deelname en eventuele sponsoring de meest bepalende maar helaas ook minst 21

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication