0

Sint-Paulusschool campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 12, 8580 Avelgem Leopoldstraat 19, 8580 Avelgem tel. 056 64 42 12 l info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu sintpaulus.eu

2

Welkom op onze school Wij heten je hartelijk welkom in de SintPaulusschool campus Sint-Jan Berchmans. Ben je als twaalfjarige op zoek naar een nieuwe school? Heb je al enkele jaren middelbare opleiding gevolgd en wens je een nieuwe stap te zetten in je schoolloopbaan? Graag stellen we in deze brochure onze school voor. Misschien vind je hier wel een studierichting op jouw maat. Het SJB-team 3 Aparte middenschool Tijdens de eerste twee jaren leggen we de nadruk op een brede algemene vorming. Je maakt een beperkte en voorlopige keuze en je kan jouw talent ontdekken door te kiezen tussen 7 verschillende focussen in de A-stroom en 2 in de B-stroom. Als school begeleiden we jou twee jaar lang op weg naar een verantwoorde keuze voor de 2de graad. Les volgen doe je in een aparte middenschool met alleen de leerlingen van het 1ste en 2de jaar: een veilige omgeving waar je je snel thuis kan voelen. Vanaf het 3de jaar kies je in het college een studierichting binnen de domeinen taal en cultuur, economie en organisatie of maatschappij en welzijn. Een brede waaier aan mogelijkheden binnen elke finaliteit. Welkom op campus Sint-Jan Berchmans Avelgem

IN BETROKKENHEID Onze visie Campus SintJan Berchmans Avelgem EEN SCHOOL waar je vanuit een open christelijke levensvisie… MAG GROEIEN We geven jongeren kansen om te pr te vallen en weer op te staan in een warm nest dat vertrouwen schenkt in zichz elkaar en in het leven. Dit groeimodel houdt in dat wij iedere jongere begeleiden waar nodig én kansen bieden om te groeien in zelfstandigheid. Iedereen weet zich met elkaar verbonden in “onze” school. Een goede sfeer in de klas, collegialiteit en teamwork en een open gesprekscultuur vormen de basis van ons dagelijks bezig zijn. School maken we samen met een open venster op de wereld. IN LEREN LEVEN Wij stimuleren jongeren om creatief en met vertrouwen het beste in zichzelf naar boven te halen en zo voldoende veerkracht te ontwikkelen om verder door te groeien. Wij willen jongeren leren leven met een positieve, kritische kijk op de wereld, waar ook plaats is voor andere levensovertuigingen. Leren leven betekent ook in een sfeer van vertrouwen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Iedereen moet kansen krijgen om te experimenteren binnen grenzen, vastgelegd in de leefregels en het schoolreglement. 4 de

5

IN LEREN LEREN IN EEN WARME SCHOOL Leren leren is onze kerntaak. Wij willen elke jongere met zijn eigen talenten en beperkingen uitdagen om zijn groeikansen optimaal te benutten. Wij werken competentiegericht en stimuleren het actieve leren. Onze jongeren verwerven voldoende kennis, vaardigheden en inzichten. Ze ontwikkelen tevens de gepaste attitudes om dit alles in de praktijk om te zetten. Zo bereiden wij hen voor op een plaats in de samenleving van morgen, waar permanente vorming een noodzaak zal zijn. In de gemoedelijkheid van onze school kan iedereen optimaal presteren. Aandacht en respect voor de andere als uniek persoon en open communicatie tussen alle betrokkenen staan centraal. In een hartelijke school bouwen we aan de toekomst van elke jongere die ons wordt toevertrouwd. “School maken” doen wij samen. IN LEREN KIEZEN STERK IN ZORG op maat van elke jongere Wij willen onze jongeren alle kansen geven om hun weg te vinden. Van jongs af aan stimuleren wij onze leerlingen in het maken van verantwoorde keuzes, zowel op professioneel vlak (studie-en beroepskeuze) als op persoonlijk vlak (leer-, leef– en werkhoudingen). Bij ons kan elke jongere groeien in het nemen van verantwoordelijkheid en in het optimaal ontwikkelen van zijn talenten. In Sint-Jan Berchmans bieden we kwaliteit op maat. Kleinschaligheid is onze troef. In een aparte middenschool en bovenbouw volgen wij onze leerlingen van nabij. Wij hebben aandacht voor de talenten en de beperkingen van elk individu. Wij geloven in de rijkdom van de verscheidenheid. 6

1ste leerjaar A-stroom Heb je het getuigschrift basisonderwijs behaald? Dan ga je naar de A-stroom. Het eerste leerjaar van de A-stroom omvat een gemeenschappelijk pakket algemene vorming van 27 lesuren en een keuzegedeelte (= focus) van 5 lesuren. Algemene vorming godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde aardrijkskunde geschiedenis natuurwetenschappen techniek lichamelijke opvoeding mens en samenleving muziek beeld 7 27 uur 2 4 1 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2

Focus 5 lesuren Meer dan vroeger wil de eerste graad oriënterend zijn. Dat betekent dat je de kans krijgt verschillende van je interesses te verkennen via een focus. De gekozen focus is niet bepalend voor je studiekeuze in de tweede en derde graad (met uitzondering van de focus Latijn). In de focussen kunnen hoofdvakken die al in het pakket algemene vorming zitten, terugkeren als als verdieping. remediëring of Remediëring bij een hoofdvak betekent dat de leerstof die voor dit vak in de algemene vorming zit in meer lestijd gerealiseerd wordt. Er worden in de bijkomende uren dus geen nieuwe leerstofonderdelen aangebracht. Verdieping bij een vak betekent dat er op een creatieve manier wordt omgegaan met de verdiepende doelen van de basisleerstof. We spreken dus terecht van Nederlands, Frans en wiskunde op maat. Elke leerling maakt voor het eerste jaar een keuze. Kiezen is als een puzzel samenleggen: alle puzzelstukjes moeten op hun juiste plaats vallen. Hou zeker rekening met het advies van je juf of meester in het 6de leerjaar, zij kennen jou als ‘leerling’ het best. Verder moet je rekening houden met je resultaten, je interesse en je mogelijkheden. Deze elementen zijn sterk verbonden met je karakter. Samen noemen we dat het profiel van de leerling. Heb je het moeilijk om te kiezen, bekijk dan de profielen goed. Vind je 3 of meer bolletjes die bij jou passen, dan is dit wellicht jouw profiel. Bij elk leerlingprofiel past één van onderstaande focussen. 8

Leerlingprofielen leerlingprofiel 1 • Je bent graag actief bezig in de les. • Je werkt graag samen aan projecten en bent eerder een ‘doener’. Zo leer je. • Je begrijpt met wat hulp theoretische uitleg en ook handelingen die wat moeilijker zijn. • Je wil taal en wiskunde liefst meteen toepassen. • Je slaagt erin de leerstof zelf te verwerken en je bent aandachtig in de les. • Je onthoudt de leerstof het best door veel te herhalen. • Je had het soms moeilijk met bepaalde leerstofonderdelen in het basisonderwijs. focus: sociale vorming, technologie l STEM en economie. 9

leerlingprofiel 2 leerlingprofiel 3 • Je kan makkelijk leerstof onthouden en studeert dagelijks. • Je ziet in wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. • Je kan zelfstandig werken. • Je doet graag talen, wiskunde en wereldoriëntatie. • Het lukt goed om theorie te leren. • Je haalde goede resultaten in het basisonderwijs. focus: economie, moderne talen, wiskunde-wetenschappen. • Je wil veel weten en je hebt een goed geheugen. • Je leest graag boeken en je bijt je graag vast in een probleem. • Abstract denken is jouw sterkte. • Moeilijke opdrachten dagen je uit. • Je kan goed zelfstandig werken en je schoolwerk zelf organiseren. • Een extra uitdaging vind je prima! • Je behaalde uitstekende resultaten in het basisonderwijs. focus: Latijn, wiskunde-wetenschappen en moderne talen. 10

Focussen focus economie economie Op de vorige bladzijden kon je je leerlingenprofiel bepalen. Dat profiel wijst je de weg naar de focus die het best past bij je mogelijkheden en je interesses. Op campus Sint-Jan Berchmans kan je kiezen uit 6 focussen in de A-stroom. Frans remediëring wiskunde remediëring leren leren & leren leven 2 1 1 1 focus Latijn Latijn 4 leren leren & leren leven focus moderne talen Nederlands verdieping Frans verdieping wiskunde remediëring leren leren & leren leven 11 1 1 2 1 1

focus sociale vorming sociale vorming Frans remediëring Nederlands remediëring leren leren & leren leven focus wiskunde-wet. wetenschappen verdieping wiskunde verdieping Frans remediëring leren leren & leren leven 2 1 1 1 2 1 1 1 focus technologie l STEM STEM atelier wiskunde remediëring leren leren & leren leven 3 1 1 12

- Themaweek 1ste jaar: ‘Wij pesten niet!’ 13

CLIL CLIL staat voor ‘Content and Language Integrated Learning’, waarbij leerlingen voor een bepaald vak les krijgen in een andere taal dan het Nederlands. Talen zijn immers een heel belangrijke sleutel voor de toekomst. Door een vak in een andere taal te leren, leer je naast de vakkennis vooral sneller spreken en denken in een moderne, vreemde taal. In de middenschool kan je kiezen om een niettaalvak in het Frans te volgen en in het college kan je bepaalde vakken in het Engels volgen. In het eerste jaar krijg je het vak godsdienst in het Frans. In het tweede jaar krijg je het vak mens en samenleving in het Frans. 14

STEM STEM is een letterwoord dat staat voor Science l Technology l Engineering l Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exactwetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. In de Sint-Paulusschool trekken we heel bewust de STEM-kaart. Wetenschappen, technologie en logisch handelen spelen immers een heel belangrijke rol in onze wereld. Anders dan in gewone lessen, mogen de leerlingen hier volop experimenteren. STEM werkt ook vakoverschrijdend: we brengen onderzoeksvaardigheden van verschillende domeinen bij elkaar: informatica, techniek, wetenschappen, wiskunde en talen. De STEM-didactiek verschillende 15 vakken is geïntegreerd in namelijk techniek, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en wetenschappen en niet enkel in het vak STEMatelier.

2de leerjaar A-stroom 2de leerjaar A algemene vorming basisoptie differentiatie uur 25 5 2 Algemene vorming Het tweede leerjaar van de A-stroom bestaat uit 25 uren algemene vorming en een keuzegedeelte van 7 lesuren. Voor het keuzegedeelte kiest de leerling: een basisoptie van 5 lesuren en een differentiatiepakket van 2 lesuren. In functie van de gekozen basisoptie wordt één lesuur van de differentiatie ingevuld. In het tweede lesuur worden de ICT-vaardigheden ingeoefend. godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde aardrijkskunde geschiedenis natuurwetenschappen techniek lichamelijke opvoeding mens en samenleving muziek 25 uur 2 4 2 3 4 1 2 1 2 2 1 1 16

- Actie Valentijn door de feestraad: photobooth! 17

basisopties 2de jaar A-stroom basisoptie klassieke talen Voortbouwend op de focus Latijn lezen de leerlingen Latijnse teksten. Ze beleven de beeldende kracht van taal en teksten. Ze zoeken naar structuren en nuances in de taal. De inhoud van de teksten brengt hen in de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Via die wereld reflecteren ze over de wereld vandaag en de vele invloeden van de Romeinse en Griekse cultuur en leggen ze een stevige basis voor het aanleren van andere talen. basisoptie klassieke talen pakket Latijn Latijn wiskunde ICT 5 1 1 18

basisoptie moderne talen & wetenschappen Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt en verdiept de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere mensen en culturen. Leerlingen versterken hun communicatieve vaardigheden, onderzoeken verbanden tussen talen en gaan creatief met talen aan de slag. In het deel wetenschappen in deze basisoptie onderzoeken leerlingen verschijnselen van natuur, techniek en wetenschap. Ze hanteren wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICTtools om informatie gestructureerd te verzamelen en te verwerken. basisoptie moderne talen en wetenschappen moderne talen wetenschappen wiskunde of Frans ICT 19 1 1 3 (2) 2 (3)

Basisoptie STEM-technieken STEM-technieken daagt leerlingen met een sterke technische belangstelling uit. Ze bouwen wetenschappelijke bagage op om met behulp van recente technologieën, machines, software… oplossingen te vinden voor technische problemen. Binnen deze basisoptie krijgen de leerlingen een basisvorming mechanica en elektriciteit. basisoptie STEM-technieken mechanica en electriciteit wiskunde ICT 5 1 1 basisoptie maatschappij & welzijn De basisoptie maatschappij en welzijn richt zich tot leerlingen met een sterke belangstelling voor de mens (gezondheid, levensstijl), voor zijn relatie met de samenleving (begrijpen van gedrag van mensen, oefenen van sociale en communicatieve vaardigheden) veranderingen. en voor maatschappelijke basisoptie maatschappij & welzijn maatschappij en welzijn mens en samenleving 5 1 ICT 1 20

basisoptie economie & organisatie Leerlingen met een economische belangstelling vinden hun ding in de basisoptie economie en organisatie. Ze leren over consumenten, ondernemingen en de relatie tussen consumenten, ondernemingen en de overheid. Ze ontwikkelen vaardigheden die belangrijk zijn in het ondernemen. Economische kennis wordt gecombineerd met talenkennis en digitale kennis. basisoptie economie en organisatie economie en organisatie Frans 5 1 ICT 1 21

1ste graad B-stroom Heb je de doelen van het basisonderwijs nog niet allemaal bereikt? Dan krijg je nog geen getuigschrift basisonderwijs en kies je voor de B-stroom. Na het eerste jaar B-stroom krijg je dit dan wel. In het eerste jaar van de B-stroom is er, naast de 27 lesuren algemene vorming, een keuzegedeelte van 5 lesuren, waarvoor leerlingen een focus kiezen. Het tweede jaar van de B-stroom bestaat uit 20 uren alge mene vorming en een keuzegedeelte van 12 uren. Via het differentiatiepakket verbreden leer lingen hun blik, hun kennis en vaardig heden door een ander domein dan de basisoptie te verkennen. Algemene vorming 27 uur godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde maatschappelijke vorming wetenschappen techniek lichamelijke opvoeding muziek beeld 2 4 1 2 4 3 3 4 2 1 1 22

focus 1ste jaar B Nederlands 1ste jaar B-stroom = 1 OK Leerlingenprofiel 1 beeld leren leren & leren leven keuzegedeelte economie sociale vorming 1 1 • Je werkt nog een aantal leerstofonderdelen uit het basisonderwijs af. • Je leert al doende en denkt praktisch. • Je bent handig en wil graag met je handen werken. Je bent na schooltijd liever bezig met kleine klusjes dan dat je je huistaken maakt. 2 2 • Je hebt voldoende tijd nodig om de basis te verwerken. • Je krijgt ondersteuning en extra uitleg van je leerkracht. • Je hebt liefst veel afwisseling in de lessen. Hoekenwerk, knutselen, samen met anderen werken is wat je liefst doet. Aparte aanpak 1 OK Voor leerlingen in 1 OK is de overstap naar het secundair onderwijs een hele aanpassing. Daarom gaan we voor een andere aanpak voor deze groep: we beperken het aantal leerkrachten tot een 5-tal (één leerkracht geeft een 3-tal vakken, tot zelfs 10 uur in de week dus) en we werken met een persoonlijke weekplanning waarbij de leerlingen aan de slag gaan met ‘moetjes en magjes’. Punten worden vervangen door kleurencodes: indien het doel niet bereikt is, worden de leerlingen gemotiveerd om met hulp van de leerkracht dit leerstofonderdeel toch onder de knie te krijgen. Zo maken we een maximale, individuele begeleiding mogelijk. 23

basisopties 2de jaar B-stroom In de 2de graad wil je je voorbereiden op een richting die arbeidsmarktgericht is. basisoptie maatschappij & welzijn In de basisoptie maatschappij en welzijn passen leerlingen inzichten met betrekking tot een persoonlijke en gezonde levensstijl toe voor zichzelf en voor anderen. Ze dragen zorg voor de gezondheid, het welbevinden en de leefomgeving. Ze voeren praktische opdrachten uit in het kader van het interessegebied verzorging. basisoptie economie & organisatie Leerlingen maken kennis met consumenten(gedrag), met ondernemingen, en de relatie tussen ondernemingen, consumenten en de overheid. ICT-kennis wordt toegepast in een economische context. Algemene vorming godsdienst Nederlands Engels Frans wiskunde maatschappelijke vorming wetenschappen techniek lichamelijke opvoeding muziek beeld 20 uur 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 OK uur algemene vorming basisoptie differentiatie 20 10 2 24

basisoptie maatschappij en welzijn en basisoptie economie en organisatie maatschappij en welzijn economie en organistie beeld 5 5 1 ICT 1 25

2de & 3de graad Onze plannen voor 2021-2025 Voor de tweede en derde graad hebben we met de Sint-Paulusschool een strategisch plan uitgewerkt voor de schooljaren 2021 tot 2025. Met dit plan bouwen we verder op de oriënterende eerste graad. Dit aanbod is onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid. We vertrekken vanuit de omzetting van de bestaande studierichtingen op elke campus, gewijzigd of aangevuld volgens de speerpunten hieronder. Een maximale uitbouw van het onderwijsaanbod in Avelgem • de nu bestaande richtingen blijven behouden • de uitbouw van de B-stroom tot en met het 6de jaar (2 studierichtingen) • Humane wetenschappen vanaf het 3de jaar in de A-stroom • Maatschappij en welzijn in TSO tot en met het 6de jaar 26

2de graad DO 3-4 economische wetenschappen DO 3-4 humane wetenschappen DO 3-4 Latijn DO 3-4 moderne talen DO 3-4 natuurwetenschappen DU 3-4 bedrijf en organisatie DU 3-4 maatschappij en welzijn AR 3-4 organisatie en logistiek AR 3-4 zorg en welzijn 3de graad DO 5-6 economie-moderne talen DO 5-6 economie-wiskunde DO 5-6 humane wetenschappen DO 5-6 Latijn-moderne talen DO 5-6 Latijn-wiskunde DO 5-6 wiskunde-wetenschappen DU 5-6 bedrijfsorganisatie DU 5-6 gezondheidszorg AR 5-6 onthaal, organisatie en sales AR 5-6 verzorging DO = finaliteit doorstroom | bereidt voor op hogere studies DU = dubbele finaliteit | bereidt voor op hogere studies of op de arbeidsmarkt AR = arbeidsmarktgerichte finaliteit | bereidt voor op de werkvloer 27

28

Onze school van A tot Z Ademzone/leerlingenbegeleiding Even op verhaal, op adem komen, dat kan je in onze ademzone. Zowel in de middenschool als in het college staat een team leerlingenbegeleiders, leerkrachten en opvoeders klaar om met jou in gesprek te gaan. Zij zoeken met jou naar de beste oplossing voor je probleem. Boekendienst Handboeken kan je aankopen via school, nieuw of tweedehands. Uiteraard mag dit ook elders, in de gewone boekhandel. Leerlingen dienen hun gebruikte handboeken tweedehands in aan het einde van het schooljaar. Na verkoop wordt de opbrengst bij de eerstvolgende rekening afgetrokken. Cultuur We hechten veel belang aan cultuur en we proberen jullie te doen proeven van verschillende vormen van cultuur. Zo gaan we geregeld naar een toneelvoorstelling of musical, komt er vaak een spreker en zijn er meerdere culturele uitstapjes o.a. naar Rijsel, Brugge, Parijs en Londen. De kers op de taart is onze Italiëreis in de 3de graad. In februari organiseren we een cultuurweekend met toneel, dans, muziek: de talenten van onze leerlingen in de kijker! 29 Karolien Loncke leerlingenbegeleider college Isabelle Gekiere leerlingenbegeleider middenschool

Dagindeling uur 08.30 - 09.20 09.20 - 10.10 10.10 - 10.25 10.25 - 11.15 11.15 - 12.05 12.05 - 13.15 13.15 - 14.05 14.05 - 14.55 14.55 - 15.10 15.10 - 16.00 Directieteam activiteit 1ste lesuur 2de lesuur pauze 3de lesuur 4de lesuur middagpauze 5de lesuur 6de lesuur pauze 7de lesuur Mieke Bothuyne staat als algemeen en pedagogisch directeur in voor de algemene coördinatie van middenschool en college. Vanuit deze functie heeft zij de directe leiding van beide scholen in handen. Zij vormt een team met Debbie Baert die verantwoordelijk is voor de middenschool. Debbie Baert is adjunct-directeur van de 1° graad en staat in voor de dagelijkse leiding van de middenschool en de contacten met leerlingen en ouders. 30

Huiswerkklas/open leercentrum In de middenschool kan je als leerling op maandag, dinsdag en donderdag voor allerhande leerhulp terecht in de huiswerkklas. Je kan er gebruikmaken van een pc met internetaansluiting of samen met medeleerlingen een groepswerk voorbereiden. Je kan er ook de hulp inroepen van een leerkracht voor bijkomende uitleg over de leerstof of je kan vragen stellen over de manier waarop je best je studieplanning maakt en je boekentas ordent. Ook in het college worden lessen leren leren aangeboden om 16 uur en kan je op bepaalde dagen rekenen op hulp van een leerkracht in de begeleide studie. Kledij en voorkomen Op school verwachten wij dat je als leerling je uiterlijk (bijvoorbeeld kledij, kapsel…) verzorgt, zonder daarbij te willen opvallen. Uitdagende vakantie– of uitgaanskledij zijn niet toegestaan. Racistische symbolen en/of teksten op je kledij zijn evenmin toegestaan. Daarnaast dulden wij geen piercings. Ook oorringen voor jongens laten wij niet toe. Draag je een hoofddeksel, dan neem je dit af zodra je een gebouw of lokaal binnenkomt. Leerlingenraden Verschillende leerlingenraden geven kleur aan het dagelijks schoolleven. Maak je deel uit van een van onze raden, dan bepaal je mee hoe een en ander verloopt op school. Zo is er een leerlingenraad als spreekbuis van de leerlingen, waar je je mening kwijt kunt over het reilen en zeilen in de school. Op deze manier help je ook mee om verschillende activiteiten te organiseren zoals de fluoactie, de filmnacht, gedichtendag... Daarnaast zijn ook een milieuraad, een sportraad, een socoraad en een feestraad rond tal van thema’s actief in de middenschool en/of het college. 31

Middagpauze Voor de maaltijden werken we samen met de firma Scolarest. Elke middag staat een keukenteam ter beschikking dat ter plaatse het eten bereidt. Je kan in een modern en aangenaam zelfbedieningsrestaurant zowel een gewone dagschotel nemen, een broodje of enkel soep kopen als je eigen picknick meebrengen. Ons keukenteam staat garant voor gezonde en gevarieerde maaltijden met dagelijks een ruime keuze aan verse koude en warme groenten. Betaling gebeurt online via het opladen van de maaltijdkaart: www.click4food.be. 32

Milieuvriendelijk Schoolrekeningen Als school streven wij ernaar ons steentje bij te dragen om onze planeet ook voor de volgende generaties bewoonbaar en leefbaar te houden. Daarom rekenen wij op jou om milieubewust te denken en te handelen op school en al je afval netjes te sorteren. Beter nog dan sorteren is zoveel mogelijk afval vermijden. In onze drankautomaten tref je enkel herbruikbare flesjes aan. Breng je je eigen picknick of drankje mee, dan maak je best gebruik van een boterhamdoos en hervulbare drinkbus. De milieuraad in de middenschool en de socoraad in het college wijzen ons op het belang van respect voor de natuur. Schoolfeest In de maand mei is er jaarlijks een schoolfeest voor en door leerlingen en ouders. De voetbalmatch leerkrachten/ ouders versus leerlingen zorgt voor de nodige spanning, gevolgd door een sportief namiddagspel. Ouders kunnen ‘s avonds terecht in het schoolrestaurant en de avondshow in de sporthal is dan the place to be voor alle leerlingen. Traditiegetrouw verzorgen de 6de jaars de laatste act. Om de avond af te sluiten is er een afterparty voor de leerlingen. De ouders en oud-leerlingen zijn dan welkom in de loungebar. Vijfmaal per jaar bezorgen wij je ouders een schoolrekening. Via deze factuur rekenen wij alle goederen en diensten aan die vooraf door de school werden betaald en in het onderwijs wettelijk moeten worden terugbetaald, zoals bijv. huur kastje, schoolboeken, andere materialen, excursies … Slaagkansen Je bent op zoek naar een school waar je goed voorbereid wordt op je latere studie of werk? De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit de resultaten van onze oud-leerlingen. Een aantal leerlingen trekken na twee jaar middenschool naar meer technisch onderwijs in de regio. Uit onze bevragingen blijkt dat de meesten het daar schitterend doen. De meeste leerlingen blijven echter in Avelgem en gaan vanaf de tweede graad naar het college. De stevige basis die we aanreiken in de middenschool zorgt ook hier voor heel goede resultaten. Het slaagpercentage van onze leerlingen na een eerste jaar hoger onderwijs is vaak heel wat hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Van de leerlingen die starten met een opleiding tot professionele bachelor slagen de meesten in het eerste jaar of behalen ze ruim de helft van de studiepunten om door te stromen naar het tweede jaar. Wat de academische bachelors betreft slagen gemiddeld 75 % van onze leerlingen in het eerste jaar of behalen ze minimum 30 van de 60 studiepunten. 33

Sport Op sportief vlak valt er heel wat te beleven op school. Tijdens de lesuren: wekelijks heb je 2 lestijden ‘lichamelijke opvoeding’. Een uniforme kledij, via de school aan te kopen, is tijdens deze lessen verplicht. Tussen en na de schooluren: tijdens de pauzes organiseren de sportraad en de leerkrachten meerdere competities. Dit zorgt vaak voor de nodige ambiance. Ook op woensdagnamiddag kan je deelnemen aan interscolaire wedstrijden: veldlopen, basketbal, voetbal, volleybal, zwemmen… In september is er jaarlijks de sporthappening en veel leerlingen kijken uit naar de skireis in de 3de graad. ZStudie owel in de middenschool als in het college organiseren wij avondstudie. In beide vestigingsplaatsen kan je na de lessen in de studie blijven op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur. Voor de avondstudie krijg je een vaste plaats in een van onze studiezalen (afzonderlijk voor middenschool en college). Je bent niet verplicht elke dag van de week aanwezig te zijn in de studie. Het principe is wel dat je een vast schema aanhoudt voor een hele periode of een volledig trimester. 34

Tonze Tijdens de middagpauze een gezelschapsspel spelen met je vrienden? Elkaar uitdagen voor een match op de kickertafel of een partijtje pingpong? Het kan in onze ontspanningsruimte in de middenschool waarvoor de leerlingen de naam Tonze hebben bedacht. Ook in het college kan je tijdens de middagpauze in de boterhammenrefter gezellig kaarten of een ander spel spelen. Zorg We ondersteunen alle leerlingen met een brede basiszorg: lessen leren leren in de eerste graad, remediëring, lessen sociale vaardigheden, infofiches op Smartschool… Als leerlingen specifieke noden hebben door een leerstoornis, ontwikkelingsstoornis, taalachterstand..., dan maken we in overleg met de leerlingenbegeleider en de ouders een begeleidingsplan op maat van de leerling. Indien nodig plannen we een overleg met de basisschool in het kader van de opvolging. De leerlingenbegeleiders en de leerkrachten van de cel leerlingenbegeleiding zitten minstens één keer per maand samen om alle leerlingen te bespreken en indien nodig bij te sturen. Enkele mogelijke maatregelen zijn de proefwerken maken in een aparte zorgklas, de teksten beluisteren via mp3, toetsen op de computer maken al dan niet met Sprint... 35

Hoe bereik je ons? Heel wat leerlingen komen te voet, per fiets of met de wagen naar school. Dankzij de inspanningen van ‘De Lijn’ en ‘TEC’ is de school heel vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn haltes in de onmiddellijke buurt van de school. Het busstation van Avelgem bevindt zich op slechts een vijftal minuten wandelafstand. Een goedkoop schoolabonnement (Buzzy Pazz) kan je kopen in elk station. Uitgebreide info en concrete uurregelingen zijn ook te verkrijgen op school. Is er niet direct een verbinding die aan je verwachtingen beantwoordt, dan kan je eventueel een beroep doen op de belbus. Er is een halte aan het busstation van Avelgem: interessant voor wie heel landelijk woont in Zwevegem, Deerlijk (St.-Lodewijk), Otegem, Bellegem, Kooigem. 36

We zetten de mogelijkheden even op een rijtje: 91 Kortrijk-Zwevegem-Heestert-Avelgem 92 Kortrijk-Zwevegem-Deerlijk (Koevoet)-Otegem-Avelgem 85 Kooigem-Spiere-Helkijn-St.-Denijs-Moen-Bossuit-Outrijve-Avelgem Waregem-Anzegem-Kaster-Kerkhove-Waarmaarde-Avelgem Ingooigem-Tiegem-Kerkhove-Avelgem 65 Oudenaarde-Leupegem-Melden-Berchem-Ruien-Avelgem 68 Renaix/Ronse-Ronse (Klijpe)-Kluisbergen (Eynsdaele) - Kwaremont- BerchemRuien-Rugge-Avelgem 97 Tournai-Kain-Obigies-Hérinnes-Pecq-Warcoing-Pottes-Celles-EscanafflesAvelgem-Renaix/Ronse-Russeignies-Amougies-OrroirEscanaffles-Avelgem 37

Campus Sint-Jan Berchmans digitaal Smartschool Elke leerling krijgt een account en elke ouder een coaccount (met zelf te kiezen paswoord) op Smartschool en kan op deze manier een aantal zaken raadplegen: - de digitale schoolagenda (met lesonderwerpen, taken en toetsen) - de resultaten van elke toets via Skore - de rapporten op de vooravond van het oudercontact - de map per vak op intradesk met extra oefeningen en linken naar onlineplatformen van de handboeken - de eigen opslagruimte voor documenten (als leerling) - de briefwisselingen - de berichten die je stuurt naar leerkrachten en directie Je kan de App van Smartschool ook installeren en gebruiken op je smartphone. Je mailbox van Smartschool kan je koppelen aan je persoonlijk mailadres zodat je niet telkens hoeft in te loggen. Alle belangrijke info en foto’s van activiteiten zijn terug te vinden op de vernieuwde website www.sjbavelgem.be of op onze Facebookpagina. 38

Campus Sint-Jan Berchmans digitaal BYOD Een frisse kijk en een open geest, dit betekent dat we ons onderwijs afstemmen op de toekomst en dat we flexibel omgaan met maatschappelijke veranderingen. Als school hebben we een actieplan met als doel in te zetten op activerende werkvormen. Ook de nood aan differentiëren en remediëren zowel tijdens als na de lessen is steeds groter. Daarom starten we vanaf september met het project BYOD, Bring Your Own Device: elke leerling zal zowel op school als thuis over een persoonlijk toestel beschikken. We kiezen ervoor om iedereen met hetzelfde toestel te laten werken want dit biedt veel voordelen qua ondersteuning. De uitrol van Digisprong, een nieuw initiatief van de Vlaamse regering, zal de kostrpijs van dit project bepalen. Concrete info zal u vanaf mei vinden op onze website . We raden af om momenteel zelf te investeren in een computer voor uw 12-jarige. Het is duidelijk dat dit niet meer kan zonder ICTmiddelen. Het gebruik van een computer door leerlingen kan niet meer beperkt blijven tot een aantal lesuren in een computerklas of het gebruik van een pc uit een laptopkar. Neen, een leerling moet steeds, wanneer dit past binnen de lesdoelen toegang hebben tot een (persoonlijk) toestel waarop hij/zij alle vaardigheden kan oefenen. We zien ICT hierbij niet als een doel op zich maar als een middel. De onderwijsvernieuwing verwacht dat de computer geïntegreerd wordt in heel wat vakken en dus niet alleen gebruikt wordt voor het vak ICT. 39

De Sint-Paulusschool, méér dan een school. Met onze scholen staan we garant voor kwaliteitsvol en sterk onderwijs. Resultaten in het hoger onderwijs en ervaringen op de arbeidsmarkt bewijzen dat. Warm hart Bij ons school lopen voelt aan als thuiskomen. Leerlingen voelen zich goed bij ons omdat persoonlijk contact, wederzijds respect en luisterbereidheid centraal staan. School maken doen we op maat van iedere leerling, ook als die om bijzondere zorg vraagt. Zo kunnen al onze leerlingen hun eigen talenten maximaal ontplooien, ook buiten de lessen. Frisse kijk Een frisse kijk op de wereld begint vanuit een krachtige leef- en leeromgeving waar frisse en creatieve ideeën de leerlingen uitnodigen om de eigen grenzen te verleggen. Elke campus van de Sint-Paulusschool daagt op zijn manier leerlingen uit voor de toekomst met onderzoekend leren en een leerlingbetrokken en vernieuwend leerproces. Daarom zijn bij ons CLIL, STEM en co-teaching geen loze begrippen. Open geest We leren onze leerlingen over de schoolmuren heen te kijken om zo te groeien naar zelfstandigheid. Dat gebeurt onder andere via internationale contacten, uitwisselingen en netwerken met bedrijven en externe partners. We stimuleren zelfredzaamheid door een open geest, ook voor andere culturen en door nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen te triggeren. 40

Gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. Binnen de Sint-Paulusschool bieden wij de opleidingsvorm OV4 type 9 aan. Deze opleidingsvorm situeert zich binnen het buitengewoon onderwijs. Wij geloven dat leerlingen met autisme het best worden voorbereid op het functioneren in de maatschappij door hen te vormen en op te leiden in een school voor gewoon onderwijs die de diversiteit in onze maatschappij weerspiegelt. Onze OV4-opleidingen worden ondergebracht in de campus VTI en campus Hemelvaart. De OV4-werking binnen beide campussen vertoont heel wat gelijkenissen, maar omwille van de organisatie en cultuur ook enkele verschilpunten. De visie is dezelfde: gewoon als het kan, extra zorg waar nodig. Zo brengen we de expertise van het buitengewoon onderwijs in het gewoon onderwijs binnen en ontstaat een unieke samenwerking. We streven er naar onze OV4-leerlingen geleidelijk aan te integreren in het gewoon onderwijs met als uiteindelijk doel, ten laatste na het vierde jaar, de overstap te maken naar het gewoon onderwijs. Wij organiseren geen OV4T9 in de 3de graad. 41

Studieaanbod 1ste 1A - focus economie 1A - focus klassieke talen 1A - focus kunst - mode 1A - focus moderne talen 1A - focus sociale vorming 1A - focus technologie l STEM 1A - focus wetenschappen l STEM 1A - focus wiskunde-wetenschappen 1A - focus wiskunde-wetenschappen l STEM 1B - focus economie 1B - focus kunst-mode 1B - focus Nederlands 1B - focus sociale vorming 1B - focus technologie jaar College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Hemelvaart College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius Sint-Jan Berchmans VTI Sint-Vincentius College Hemelvaart Sint-Jan Berchmans VTI Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Hemelvaart Hemelvaart Sint-Vincentius Hemelvaart Sint-Jan Berchmans Sint-Vincentius VTI 42

Onze 6 campussen campus College l internaat Stationsstraat 85, 8790 Waregem Vijfseweg 2, 8790 Waregem 056 60 17 07 l info.campuscollege@sintpaulus.eu campus Hemelvaart l internaat Keukeldam 17, 8790 Waregem 056 60 63 43 l info.campushemelvaart@sintpaulus.eu campus Sint-Jan Berchmans Kasteelstraat 12 l Leopoldstraat 19, 8580 Avelgem l 056 64 42 12 info.campussintjanberchmans@sintpaulus.eu campus Sint-Vincentius Kerkstraat 86, 8570 Anzegem 056 69 45 30 l info.campussintvincentius@sintpaulus.eu 43 Je kan ons steeds contacteren op het algemeen nummer 056 60 24 68 of info@sintpaulus.eu. campus VTI-VIBSO l internaat Toekomststraat 75, 8790 Waregem 056 60 01 35 l info.campusvti-vibso@sintpaulus.eu Vives Waregem-Tielt Vijfseweg 2, 8790 Waregem l 056 60 24 68 Grote Hulststraat 55, 8700 Tielt l 056 60 24 68 waregemtielt@vivesgraduaatvpk.be waregemtielt.vivesgraduaatvpk.be

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication