0

Jaargang 3—editie 2—augustus 2004 MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN. Het bestuur v.l.n.r. Secretaris: Kees van Dun uit Duiven Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Robert van Dun uit Leusden Eugène van Dun uit Boxtel Frans van Dun uit Rosmalen Léon van Dun uit Beesd Penningmeester: Jan van Dun uit Etten-Leur tel. 0316-26 44 19 tel. 033-494 26 23 tel. 0411-68 34 27 tel. 073-521 34 40 tel. 0345-68 21 02 tel. 076-501 60 95 Contributie of donateurschap voldoen !!! Rekeningnummer van de FVS van DUN is: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom Van Dun te Etten-Leur Ook op het internet zijn wij te vinden: www.vandunstamboom.nl INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter. Van de penningmeester. Van de secretaris/De Brabantse vlag. Oudste beeltenis Kwartierstaat P.C. van Dun Jaarlijkse uitstapje Aantal van Dunnen Voornamen Uitnodiging Familiaris/Brabantse wijsheden. Redactie: Vormgeving: Patricia van Dun 3 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 2/15 3 4 5 6 7 8/9 10 11 12 13 14 Kees van Dun, Kraanvogelstraat 1, 6921 WS, Duiven Frans van Dun

Robert van DUN, Leusden tot 1 vader, 1 zoon, en gelukkig 2 kleinzoons, de enigen in heel Nederland met de naam Wijbregt, maar voor hoelang nog? En waar komt deze naam vandaan? Het schijnt een plaatsgebonden NoordHollandse naam te zijn.De naam Swerissen, of Zweerus, of Sweeris is ook moeilijk te achterhalen wat betreft de betekenis. Het kan zijn verbastering van afkomstig van Schwerin, of in navolging van bijv Nelissen, afkomstig van Nelis afkomstig van Zwart of Swert. Mijn moeder A.Swerissen had 1 broer E.Swerissen, nakomelingen 1 dochter.De vader van E SwerisVAN DE VOORZITTER. FAMILIENAMEN Beste naamgenoten, zo langzamerhand weten wij met de naam van Dun zo'n beetje alles over de herkomst van onze naam, de aantallen van Duns en hun woonplaatsen enz, enz behalve dan de van Duns overzee, maar daar wordt aan gewerkt, maar is wel een kwestie van geduld. De herkomst van de naam is even duidelijk als de naam van Boxtel of van Amerongen, Bakker, Molenaar en zelfs Janssen, allemaal plaatsgebonden of beroepsgebonden of afleiding van zoon van Jansen. De kwartierstaten van de van Duns zijn dus vrij compleet van vaders kant, maar hoe zit dat met moeders kant? (de zgn. koude kant?) Als de koude kant een van Boxtel is, wat bij de van Duns meer dan evenredig voorkomt (in Brabant wel te verstaan) is het plaatje redelijk gevuld. Maar er zijn ook namen van moeders kant die op zijn minst apart of zeldzaam zijn. Bij nader onderzoek van mijn koude kant liep het spoor al snel dood. Vader is natuurlijk van Dun, moeder is Swerissen, grootmoeder is Wijbregt. Telefoonboek van Nederland gepakt en alle plaatsnamen afgezocht (dievenwerk maar het loont) en wat blijkt!, beide namen zeer zeldzaam. De naam Wijbregt zelfs beperkt 4 sen had 4 broers, mogelijkheden genoeg zou je denken voor de handhaving van de naam, maar helaas .Met zekerheid 2 broers zonder nageslacht 1 broer vroeg overleden. Blijft over 1 broer met waarschijnlijk mannelijk nageslacht omdat de naam Swerissen nog sporadisch voorkomt, maar kan ook van onbekende tak zijn. Zo is het bijna zeker dat bepaalde achternamen uitsterven bij gebrek aan aanwas. Zo is Familie SWERISSEN foto 1

Familie SWERISSEN foto 2 Toch zijn er nog enkele leden die vanwege een ons onbekende reden niets van zich hebben laten horen. Mocht u daartoe behoren dan het verzoek om alsnog de contributie over te maken op bankrekeningnummer 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur. Vermeld s.v.p. bij de betaling uw lidnummer. Dit kunt u vinden op de adressticker van ons periodiek “DunDoenerij”. Dit is voor het inboeken van uw contributie erg belangrijk, daar praktisch alle betalingen binnenkomen onder de naam “van Dun” (Hoe is het mogelijk) Dan nog het volgende: In bovengenoemde betalingsherinnerinhet ook bijna zeker dat de meest gangbare achternamen terrein winnen, dat kan zelfs plaats of streekgebonden zijn, denk maar aan Volendam waar nu bijna uitsluitend de namen Veerman en Schilder de boventoon voeren.Als illustratie geef ik 2 foto’s van een waarschijnlijk tot uitsterven gedoemde naam. Op foto 1 uit 1923 opa en oma Swerissen, vader en moeder Swerissen en hun zoon/kleinzoon. Op foto 2 uit 1928 opa Swerissen, vader Swerissen, zoon Eduard en zus Alida Swerissen. Deze Alida is de moeder van Robert Eduard Josef Van Dun, uw voorzitter. Zoon Eduard bleef zonder mannelijke nakomelingen dus einde verhaal. Deze foto’s waren niet in het bezit van de familie maar bij een aangetrouwde tak.Zo zie je maar! Heeft u ook bijzondere of niet meer voorkomende namen van moeders kant? Laat het ons weten, bij voorkeur met fotomateriaal of uw verhaal. Stuur een e-mail of brief aan uw voorzitter of secretaris. Met vriendelijk groet. Robert van Dun. DE PENNINGMEESTER contributie 2004 Begin juni van dit jaar zijn er betalingsherinneringen verzonden per brief of per e.mail met het verzoek om de contributie voor het jaar 2004 alsnog te voldoen. Een aantal van u heeft daar positief op gereageerd, waarvoor dank. gen heb ik vermeld dat er twee betalingen binnen zijn zonder vermelding van lidnummer en op een andere manier niet te achterhalen zijn: 1. van ban k r e keningnumme r 15.20.80.473 van Dunco (inmiddels 2 x € 15,00 ontvangen) 2. van postgironummer 454475 van M. van Dunne Om privacy redenen verstrekt de (post)bank bij navraag geen nadere gegevens. Als een van deze betalingen van u afkomstig is dan gaarne een bericht met vermelding van uw lidnummer. Hartelijk dank voor uw medewerking Penningmeester Jan van Dun Tel. 076-5016095 of e-mail: jamevandun@zonnet.nl 5

vinden. Ton heeft nu de knoop door gehakt en besloten dat het boek er NU moet komen want de binnenkomst van de stroom gegevens begint toch wel af te nemen, niettemin had hij in al zijn kladjes met kleine vraagtekens toch nog even zo’n 700 namen. Hierdoor is de database gestegen naar bijna 12.000 namen en dat allemaal van DUNNEN met een koude kant tot de eerste graad. Er wordt dus hard gewerkt aan ons stamboomboek en we hopen u zo spoedig mogelijk meerdere gegevens te mogen verstrekken. KVD VAN DE SECRETARIS Soms dan weet je zoveel wat je zou willen schrijven, maar als het dan zover is dan lijkt het wel of je pen aan het papier vastplakt er komen geen woorden laat staan zinnen in je gedachte op om op dat papier neer te kalken. Zo gaat het met mij eigenlijk ook al een poosje je hebt wel materiaal gekregen maar je moet er nog even een verhaal van maken. Toch gebeurt er eigenlijk wel een hoop al was het alleen maar dat mijn dataschijf met 110 GB aan gegevens de pijp aan Maarten gaf en ik dus een onbekend aantal gegevens kwijt was en met deze kriebel op vakantie moest. Na het terug lenen (nieuw werkwoord) ben ik redelijk gelukkig want ik heb toch weer zo’n90% van mijn gegevens terug, dus een wijze raad van uw pech hebbende secretaris, backup, backup en backup. Waarom ik over het verhaal begon is het volgende. Zoals jullie wel of niet weten zijn onze genealogen al een hele tijd bezig specifiek gegevens op te zoeken voor het volmaken van onze huidige database van de stamboom want we willen een boek hebben waar de stamboom van de “van DUNs” instaat maar wanneer is nou het boek klaar? Onze familie is zo oud en zo groot men blijft steeds meer gegevens 6 DE BRABANTSE VLAG Vele mensen denken doordat allerhande kunstenaars hun creativiteit willen botvieren dat de provinciale vlag zo een rood-wit pepitaruitje is. Het idee is gewekt en niemand denkt er verder over na. Echter er goed over nagedacht. De Provinciale Staten hebben op 21 januari 1959 de huidige provinciale vlag van Brabant vastgesteld. Deze is: “rechthoekig bestaande uit vier horizontale banen, verdeeld in zes aangrenzende vlakken van rood en wit en zes verticale banen, verdeelt in vier aangrenzende vlakken van rood en wit”. Rood en wit zijn gekozen omdat zij sinds het uitroepen van het graafschap Leuven tot het Hertogdom Brabant inde twaalfde eeuw, voorkomen in Brabantse standaarden, vlaggen en wimpels. (standaard is een kleiner uitgevoerde vlag, die gebruikt werd bij bereden wapens <eenheden te paard>redactie) Noordbrabantse vlag

OUDSTE BEELTENIS Van een meedenkend lid kregen onderstaande tekst toegezonden het is een artikel uit het tijdschrift “Historie in woord en beeld 2e jaargang 1939-1940 uitgegeven in het jaar mcmxl te Assen bij “van Gorcum & Comp”. Dit geeft aan dat dit grafmonument in de St. Margaret Church te Londen Engeland niet alleen het oudst bekende uniformafbeelding met koninklijke initialen is, MAAR ook de oudst bekende beeltenis waarop een van DUN herkenbaar staat afgebeeld. Fonny van DUN besteedt in zijn Eerste van Dunboek” 25 pagina’s aan deze legendarische Cornelius van DUN. EEN ZESTIENDE-EEUWSE BREDANAAR TE LONDEN In St. Margarets, de kerk van the House of Commons bekend door het sluiten aldaar van “the Solemn League and Covenant”, waarbij in 1643 Engeland en Schotland hun godsdienstige geschillen uit den weg ruimden en zich tegen koning Karel I verenigden: niet minder bekend als toneel van de sociëty-huwelijken waarmede The Sketch onze ogen pleegt te verblinden, daar bevindt zich te midden van herinneringen aan William Caxton, Sir Walter Raleigh en John Milton, in de noordelijke muur een epitaaf, die voor van DUNNEN zeer interessant is.Onder het borstbeeld van een statige, grijsbaardige en kaalhoofdige man leest men: Cornelis van DUN lieth here, borne at Breda in Brabant, Souldiour with King Henry at Turnai (Doornik-België), yeaman of the gard and user to King Henry, King Edward, Queen Mary and Queen Elisabeth, of honest and vertuous lyfe, a carful man for pore folke, who in the ende of this town dyd, buyld for pore widowes 20 howses of his owne coste. Rondom het borstbeeld staat: Obiit anno Domini 1577, burried ye 4 of Sept., aetatis 94. Dat geeft ons de hele levensloop van deze Bredanaar. Geboren in 1483, diende hij in de oorlog van 1512 tot 1513, waarmee Hendrik VIII van Engeland de regent der Nederlanden, Maximiliaan I te hulp kwam. De slag bij Guinegate schijnt hij niet meegemaakt te hebben, wel het beleg van Doornik (Tournai-B) in 1513, waaraan de zgn Tour Henri VIII aldaar nog herinnert. schappelijke oorlog, die Engeland en de Nederlanden tegen Frankrijk voerden, het de Brabander gemakkelijk gemaakt om in Engelse dienst te gaan. Hij wordt dan Beefeater (voorproever)en kamerbewaarder van vier achtereenvolgende souvereinen. Daar deze in godsdienst onderling nogal eens verschilden. - -Eduard VI was Calvinist, zijn zuster Maria Tudor streng katholiek—zie het gidsje voor St Margarets in Van Dun een levend geworden vicar of Bray uit het Engelse volksliedje, die Wellicht heeft de gemeenHighchurchman onder Karel II, bijna Jezuiet onder de katholieke Jacobus II, whig (liberaal) onder Willem III, tory (conservatief) onder Anna en weer protestant en whig onder de Hannovers zou geweest zijn, Alles omwille van de smeer, “that whatoever king shall reign, I’ll be the vicar of Bray, Sir” Ik geloof, dat met die op zichzelf geestige vergelijking de man, van wiens eerlijk en deugzaam leven zijn grafschrift getuigt, onrecht wordt aangedaan. Hij is een typische vertegenwoordiger 7

8

9

van een in het midden der zestiende eeuw veel verbreide geestes gesteldheid, die tussen de beide partijen in het gosdienstconflict een middenweg zocht te bewandelen en uit overtuiging van beide zijden het goede aanvaardde. Ik zie in den man een geestesverwant van de Franse partij der Politieken, die het staatsbelang boven de religieuze kwesties stelden en in het godsdienstige gematigd katholiek waren. Zo zal ook van Dun zijn trouw aan de koning of de koningin boven alles gesteld hebben. Windeieren heeft deze levenshouding hem overigens niet gelegd. Het pleit voor hem, die volgens zijn grafschrift hart voor de armen had, dat hij een gedeelte van het fortuin dat hij gemaakt heeft, voor de liefdadigheid bestemde. Als goed Nederlander gaf hij zijn armenzorg den vorm van een hofje: twintig huizen voor arme weduwen. Eeuwen lang hebben die bestaan in Petty France - - tussen Westminster Abbey en Buckingham Palace- -, totdat zij, samen met het “Pretty garden house”, waarin Milton zijn Paradise Lost is begonnen in 1877 geslecht werden om plaats te maken voor de lelijke - - zelfs door Baedeker zo gevonden - - Oueen Anne’s Mansions. Zo heeft van Dun’s werk eeuwen overleeft, zoals zijn beeltenis en faam tot de huidige dag voortbestaan. en zoals in zijn vaderstad Breda, waar in zijn dagen zijn geslacht door eerzame en welvarende bierbrouwers bloeide, zijn naamgenoten, ongetwijfeld nakomelingen van dezelfde familie, tot heden gevonden worden, levend in bescheiden, doch hoogst respectabele positie, bij wie het krijgsmansbloed van hun verren Engelsen oudoom zich niet verloochend heeft. Dr. D. Th. Enklaar JAARLIJKSE UITSTAPJE Beste mensen onze Algemene Ledenvergadering is alweer in zicht, en het belangrijkste daarbij ons jaarlijkse uitstapje. Noteer alvast in uw agenda zaterdag 2 oktober. Dit jaar gaan we terug naar de wortels van vele van ons, dit omdat de grootste tak hier vandaan komt met name Goirle. Ooit zijn enkele of meerdere enkelen neergestreken in dit plaatsje (mogelijk van het gehucht DUN op weg naar Tilburg) en 10 ondanks dat de grond er slecht was, men er geen rijkelui vond hebben de “van DUNs” er een goede voeding gevonden zodat er geschat op dit moment ongeveer 65% of meer van allen bekende “van DUNs” hun wortels uit Goirle komen. We zijn hier te gast bij de Stichting Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen en wel in hun domein, Heemerf de SCHUTSBOOM alwaar we vele artikelen en soorten van bezigheden kunnen vinden waar onze voorvaderen zich ook mee bezighielden. Ook gaan we gezamenlijk naar de kerk van H. Johannes Onthoofding alwaar we de oudste op dit moment nog bestaande grafsteen kunnen bezichtigen met daarop het wapen van pastoor van Dun, dat tevens ons eigen wapen is. Ook gaan we een echte molen bezichtigen met echte molenaars (hobby) en als we geluk hebben is hij ook in werking. De globale dagindeling ziet er als volgt uit: 10.15 Zaal open 10.30-11.00 Ontvangst met koffie en cake 11.00-11.10 Welkomstwoord door de voor zitter 11.10-12.00 Algemene leden vergadering 12.00-13.00 Maaltijd met Brabantse broodjes 13.00-15.00 Bezoek aan de Pastoor van Dun Pauze 15.00-15.20 15.20-16.45 grafsteen van Verdelen in 2 gelijke groepen. Bezoek aan molen en daarna het museum. Of eerst museum en daarna molen afhankelijk van welke groep u zit. 16.45 Afscheidswoord van de voorzit ter. Wij als bestuur hopen dat u een leerzame maar vooral een gezellige dag zult beleven. Vindt u het een fijne dag vertel het verder, bevalt iets u niet meldt dit aan iemand van het bestuur en wij proberen het op te lossen. Kom allen en tot ziens op 2 oktober 2004. KVD

AANTAL van DUNNEN! Was ik laatst zomaar op het internet aan het surfen opeens tegen een waar je naam kan intikken en dan word het aantal telefoonaansluitingen van kom ik SITE een 5 jaar geleden grafisch uitgebeeld Voor alle mensen die geen internet hebben hierbij de beide overzichten. Waarbij we kunnen zien dat het aantal telefoonaansluitingen tussen Nederland en België helmaal niet zoveel verscheelt. Nederland 602 en België 588 aansluitingen. Dat wil dus zeggen dat ook het aantal personen wonende in België of in Nederland weinig eigenlijk maar verschilt. Men ziet duidelijk de concentratie van DUNNEN in omgeving Tilburg en Ravels. Maar ook het nieuwe land de NO Polder heeft veel boerenmensen naar het noorden getrokken. In de omgeving van Rotterdam, maar ook ten zuiden hiervan komen veel van DUNNÉs vandaan. Ook Amsterdam waren en Antwerpen aantrekkingspunten (werkgelegenheid) Maar ook Limburg En verder natuurlijk velerlei familieleden die om allerhande redenen verhuist zijn. KVD 11

VOORNAMEN Geheel onafhankelijk van elkaar schrijft onze voorzitter een stukje over zeldzaam voorkomende namen en vindt onze penningmeester een stukje over hoe men in 1946 dacht over het toedelen der namen. Beide zeer onderwerpen interessante met stof om over na te denken over de wijze waarop onze huidige kinderen en/ of kleinkinderen hun naam krijgen! Wat ook interessant is, de vergelijking met andere landen. DE TRADITIE DER VOORNAMEN. In 1946 verscheen van Klaes Sierksma een boekje, getiteld: "De traditie der voornamen", geschreven naar aanleiding van een enquête naar het hieromtrent gebruikelijke'. Dit onderzoek had ten doel een studie te maken van de gronden, waarop de Nederlandse ouders aan hunne kinderen de voornamen geven. Hieruit bleek, dat velen een opvatting van deze plicht der ouders hebben, die van een zo grote ondoordachtheid en onbegrip getuigt, dat het goed en nuttig is hierop als op een der kwalen van dezen tijd te wijzen. Ik weet wel, dat tegenover deze plicht van benoeming een recht staat en dat de keuze van de voornaam zelfs het aangenaam voorrecht der ouders is. Maar wat heeft men aan deze ontboezeming, als de zin en betekenis van dit alles, als de juiste verhouding tussen plicht en recht uit het oog verloren wordt? Het benoemen der kinderen behoort tot het familierecht. Weten, hoe het met het begrip familie in deze tijd van verbreking der gestelde grenzen en banden en van verwarring tussen hetgeen past en niet past, gesteld is, behoeft men zich over het misverstand ten aanzien der benoeming niet te verbazen. Deze verwarring wordt voor ogen gesteld door een antwoord, dat de schrijver bij zijn 12 enquête gegeven werd. Men merkte namelijk op, dat het vernoemen der kinderen „familiezaak" is en wilde daarmede zeggen, dat de schrijver of iemand vreemds niets daarmede te maken heeft. Men beperkte tegelijk de wel familie tot de ouders. Men wilde het familierecht uitoefenen, maar op zijne wijze en onttrok zich aan zijn plicht tegenover zijne familie. De verhouding tot hunne familie is het, die aan de ouders zekere rechten en gen ten aanzien van de' De traditie een verplichtinder voornamen. Een populair-wetenschappelijke studie op grond van enquêtemateriaal, verzamelt en beschreven door Klaes Sierksma. (Nederlandsche namenkunde). N. V. Uitgevers Mij. A.Rutgers, Naarden 1946. naamgeving der kinderen oplegt. Men kan zich van deze verhouding, die in de natuur der dingen ligt, niet afmaken door te zeggen, dat men zijne kinderen de namen geeft, die men zelf „leuk" vindt. Als verontschuldiging wordt daaraan toegevoegd, dat er „zeer zelden enige richtlijnen" bestaan. Dit laatste blijkt niet het geval te zijn.' Er zijn wel degelijk richtlijnen, weliswaar nergens geschreven of gedrukt te vinden, maar uit het standvastige gebruik, voor zover de deelnemers. aan de enquête zich herinnerden, af te leiden. Het gebruik geldt niet alleen in de naaste gevallen, maar ook in zijn uiterste toepassingen. Het moet nog onderzocht worden. in hoeverre de toepassing reeds eeuwen oud is en mogelijk met de afkomst der bevolkingsgroepen samenhangt. Uit deze enquête bleek, wat Noord-Brabant betreft en afgezien van het sedert anderhalve eeuw daaraan toegevoegde deel van Holland, het volgende. Dat kunnen we helaas pas de volgende aflevering lezen. wordt vervolgd

TOT HET BIJWONEN VAN ONZE TWEEDE FAMILIEDAG Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit om deel te nemen aan de familiedag op zaterdag 2 oktober a.s. U bent welkom vanaf 10.30 uur in het Heemerf de Schutsboom, Nieuwe Rielseweg 41-43 te Goirle. Wij bieden u: ontvangst koffie/thee met cake en eigen muziek. ‘s morgens Algemene ledenvergadering. Een heerlijke lunch met diverse belegden broodjes. ‘s middags gezamenlijk naar de kerk alwaar het familiewapen bekeken kan worden op het graf van pastoor van Dun Daarna bezoeken we het museum en een nog werkende molen, alles onder leiding van deskundige gidsen van Heemkundekring de Vijer Heertganghen. gezellig samenzijn. einde: omstreeks 16.30 uur De gehele dag gratis koffie en thee voor fris en bier moeten we echter een kleine bijdrage vragen. Dit alles voor het luttele bedrag van €10,- per persoon van 16 jaar en ouder In verband met planning en aanschaf van brood e.d. gaarne inschrijven voor 11 september a.s. en de financiën voldoen zoals vermeldt op het inschrijfformulier. 13

UIT DE OUDE DOOS Plaats: Hilvarenbeek Personen: Door drossaard Peter Timmers ten overstaan van de schepenen van Hilvarenbeek geëxamineerde Jan Jacob Sebreghts zijnde van competente ouderdom gewond liggende in het huis van Adriaen Hanegraeff mr chirurgijn, met een wond op zijn hoofd. De gewonde heeft getuigd dat gisteren om half zes hij wezende met de aardkar en peerd van zijn vader Jacob Sebreghts, einde van de voorste pad hebbende afgevoerd en is gekomen bij Francis Fabrij, waar Cornelis Hackens en Hendrick van Dun en Peter Campenhout zeiden dat Francis Fabrij of hij deponent zijn paard wilde lenen om daar mede naar Tilburg te rijden , Hij zeggende dat zijn paard niet bekwaam was. Waarna een vechtpartij ontstond Datum: 08 01 1692 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Peeter Bruers en Peeter Blauwens schepenen van Hilvarenbeek, Hendrick van Dun jongman oud ca 25 jaar op verzoek van drossaard Peter Timmers, dat hij deponent zaterdag gezien heeft dat Francis Fabrij na enige woorden die Fabrij had, met Jan Jacob Sebreghts over het paard wat wilde vorderen. Dat Fabrij Sebreghts sloeg. Datum: 24 01 1692 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Lijsten van goederen geabandonneerd en verlaten binnen Hilvarenbeek waar de gemeente jaarlijks de verponding van moet missen. Onder Esbeek de steede van de weduwe Thieleman van Breugel 11-17- 09, onder Roovert de steede van de heer advocaat Coolen 5-04-04, onder Gorop de goederen en huis van Adriaen Reijnen 3-15-06, onder de Voort Hendrick Hendricx de Jong 08-10-10, onder Westerwijk een perceel erve genaamd de Veltbraeck behorende aan de erfgenamen van Thieleman van Breugel 00-14-13, nog onder Westerwijk de goederen van de weduwe Peter Peter Fiers 15-03-12, onder hoog Spul de steede behorende aan de erfgenamen van de heer advocaat Merendoncq waarvan het huis is vervallen 06-12-02, onder DUN tien percelen 14 ‘Hij is er inne van de eurste boks. Hij is er een van de eerste broek. (Hij zit in de puberteit [Vroeger kreeg een jongen op zijn veertiende voor het eerst een lange broek) behorende aan Leendert Hendricx Bocx nomine ixoris 04-02-11, onder Spul tien percelen van erven van Hendrick Cornelis Adriaan Smolders, 05-12-11, onder het Loo een perceel land behorende aan Peter Peter van Dooremaele, 03-00-06, een heiveld van Jan Merten Otten behorende aan Anthonis Jan Trompenaers 00-15-12 totaal 65-08-00. Datum: 06 02 1692 Plaats: Hilvarenbeek Personen: Verschenen voor Peeter Blauwens en Nicolaes Daniels schepenen van Hilvarenbeek, Dirck van Laerhoven schepen en Jordaen Pellen vorster, welke verklaarden op verzoek van de drossaard Peter Timmers gewezen officier, dat de eerste attestant op 18 mei met president Bruers is geweest in het huis van de weduwe Andries van de Pol in Esbeek, om de goederen van de weduwe Jan Wouter Nijsen te arresteren op verzoek van veschillende crediteuren, die bij nacht en ontij werden afgevoerd. Een geschil is ontstaan over een weggehaalde kar welke was verstopt onder het stro. Adriaen van de Sande wonende onder I in, Jan Peter Damen. Datum: 13 12 1694 FAMILIARIS Ondanks de lange periode geen mededelingen betreffende het wel en wee in de familie ontvangen. BRABANTSE WIJSHEDEN Watter mi zwaonen en ènden op der d’r kop, dan komt er ene hoop regen, reken d’r mer op. Water met zwanen en eenden op hun kop,dan komt er een hoop regen, reken daar maar op.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication