0

Jaargang 10 – editie 1 – mei 2011 Het bestuur vlnr Lid: Secretaris: Lid: Voorzitter: Penningmeester: Lid: Lid: Hennie van Dun Robert van Dun Rina van Dun- Peeters Eugène van Dun Jan van Dun Ton van Dun Ad Potters- van Dun tel. 06-45092691 tel..033-4942623 tel. 078-6162957 tel. 0411-683427 tel. 076-5016095 tel. 076-5611426 tel. 076-5650635 Contributie of donateurschap voldoen op Rekeningnummer van de FVS van DUN: 17.48.88.252 t.n.v. F.V. Stamboom van Dun te Etten-Leur. Onze contributie is slechts 15,- euro per adres per jaar. Indien u tijdens het lopende jaar lid wordt betaald u een evenredig deel. INHOUD. Adverteerders Bestuur/Inhoud/Colofon Van de Voorzitter Het Freytag-orgel Grappige verhaaltjes. Genealogie van Jan van Dunne Onze Familiedag We Gaan naar Gilze Familiezaken Adverteerders Redactie: Vormgeving: pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. Hennie van Dun Eugène van Dun Rina van Dun-Peeters Patricia van Dun 3 _______________________________________________________________ 2 3 4 4 8 9 12 13 14 15

De Voorzitter Freytag-orgel Oostwold viert 200-jarig bestaan De keurmeester. De organist die in oktober 1811 het orgel van Oostwold keurde, heette Lambertus Johannes van Dunné (1796-1876). Of: Van Dunne, zoals hij in De Boekzaal en in de kerkelijke rekeningboeken wordt genoemd. Het mag best bijzonder heten dat een jongeman van 15 jaar de taak kreeg om als keurder van een kerkorgel op te treden. Er was immers veel geld met dergelijke projecten gemoeid en het afkeuren van onderdelen kon grote gevolgen hebben voor zowel opdrachtgever als aannemer. Waarom kozen de kerkvoogden van Oostwold dan toch voor Van Dunné? Hinsz en later ook Freytag & Snitger hadden tijdens hun loopbaan veelvuldig samengewerkt met Jacob Wilhelm Lustig (17061796), de organist van de Martinikerk van Groningen. Lustig was een man van aanzien, die zijn persoonlijke mening over personen 4 _______________________________________________________________

of zaken niet onder stoelen of banken stak. Zo noemde hij Snitger eens een "goeden hals" en prees hij Freytag als “een persoon van zonderlinge bequaamheid, die de voorspraak van yder onzydig kennen verdient”. Lustig was echter in 1796 overleden en werd niet lang daarna in de Martinikerk opgevolgd door P.M. Nieborgh (1773-1809). Freytag & Snitger werkten ook veel samen met Johannes Hendricus Tammen (17331809), de organist en klokkenist van de Academiekerk van Groningen. Tammen kwam oorspronkelijk uit Noordbroek. Hij keurde de Freytag & Snitger-orgels van in ieder geval Bierum, Zuidhorn, Zuidbroek en Bellingwolde. Tammen was net als Lustig een man met oog voor orgeltechnische zaken. Zo nam hij in 1790 zitting in de bouwcommissie die de bouw van een orgel in de Hersteld Lutherse kerk van Amsterdam moest voorbereiden. Niet bepaald naast de deur, natuurlijk. Tammen overleed op 10 december 1809. De keuring van het Freytag-orgel in Finsterwolde (1808) zal misschien te veel van zijn krachten hebben gevraagd; deze werd door Nieborgh gedaan. Tammen onderzocht in 1809 nog wel het Van Damorgel van Garnwerd, dat een stuk dichter bij de stad Groningen lag dan Finsterwolde. Tammen voerde deze keuring uit in het gezelschap van zijn toen 13jarige kleinzoon Lambertus Johannes van Dunné. De Boekzaal maakt hier expliciet melding van. Of Freytag in Finsterwolde blij is geweest met de samenwerking met Nieborgh valt te betwijfelen. Niet lang nadat Nieborgh was aangesteld in de Martinikerk, had Nieborgh er namelijk persoonlijk voor gezorgd dat dat orgel van die kerk voortaan in onderhoud kwam bij Freytags grote concurrent: N.A. Lohman. Waarom is niet bekend. Opvallend is bovendien dat niet Nieborgh, maar een lokale grootheid, Bernardus Haijkens (17501810) uit Midwolda, het orgel van Finsterwolde inspeelde tijdens de feestelijke ingebruikname. Iets wat hoogst ongebruikelijk was, want in vrijwel alle gevallen speelde de keurder het orgel ook in. 5 _______________________________________________________________

Nieborgh was op 3 juli 1809 overleden. In de Groninger Courant viel de volgende advertentie te lezen die zijn moeder er in liet plaatsen: “Heden overleed, in den jeugdigen ouderdom van ruim zes en dertig jaren, myn tedergeliefde Zoon P. M. NIEBORGH, in leven Organist van St. Martini Kerk alhier, aan de gevolgen eener zware Pleuris van omstreeks drie weken. Ik heb met dezen, in myne ver gevorderde leeftyd, binnen een jaar, myn tweede Man, en twee volwassene Zoonen verloren, waar door ik, benevens des overledenes verdere naastbestaanden, in de allerdiepste droefheid en rouwe gedompeld zyn; terwyl wy, hoopende op eene gelukkige verwisseling, door de troost des Evangelie, in dezen, zoo moeylyken, weg wenschen te berusten, en elkander en in een beter leven weder te ontmoeten. Dient dit ter kennis aan alle vrienden en bekenden. Groningen d. 3 v. Zomermaand 1809. GRIETJE CLAASEN, laatst Wedw E.K ZUIDEVELD” In 1811 was de organistenpost van zowel de Martinikerk (Nieborgh) als de Academiekerk (Tammen) in Groningen dus vacant. Ook kon er geen beroep worden gedaan op lokale grootheden (Haijkens uit Midwolda was in 1810 overleden). Er was geen ervaren keurmeester beschikbaar. Het orgel van Oostwold diende echter wel te worden onderzocht. In de loop van 1811 toog een kerkvoogd in het gezelschap van schoolmeester Harm Eppes Bosch (1771-1822) naar Groningen “om eenen Examinator voor ’t afnemen van ’t Orgel”. Ze kwamen terug met een goed bericht: ze hadden ene “J. van Dunne” bereid gevonden om het orgel te keuren. Inderdaad, de 15-jarige kleinzoon van Tammen. Van deze Lambertus Johannes van Dunné is een geboorteaankondiging bekend uit de Groninger Courant. Hij werd op 17 februari 1796 geboren als zoon van de kapitein Johannes Franciscus van Dunné (1759-1829) en Ikelina Tammen (17661838). Lambertus Johannes had in ieder geval nog één oudere broer (Franciscus Hendricus, 1793-1843) en één jongere zus (Maria Catharina, 1799-1866). Toen Van Dunné in oktober 1811 naar Oostwold kwam, nam hij zijn oudere broer mee. Beiden logeerden 11 dagen in Oostwold, hetgeen 1 gulden per dag kostte. Lambertus Johannes keurde het orgel goed en bespeelde het tijdens de ingebruiknamedienst. Een keuringsrapport is niet bewaard gebleven. De Boekzaal maakte er het volgende van: “Na het afhandelen van ieder stuk, werden de ooren en harten 6 _______________________________________________________________

der Gemeente, door het zingen van gepaste Psalmen en Evangelische Gezangen, waar onder zich het Orgel, door den kundigen J. van Dunne, kunstmatig bespeeld, liefelyk liet hooren, op eene aangenaame wyze gestreeld.” Van Dunné kreeg voor zijn keuringswerk een “geschenk” van 75 gulden aangeboden door de kerkvoogden van Oostwold, en dat bedrag was even hoog als wat Nieborgh drie jaar daarvoor in Finsterwolde had ontvangen. In de archieven kunnen we Van Dunné’s verdere levensloop sporadisch terugvinden. Hij trouwde tweemaal, voor het eerst op 6 juni 1827, met Attie Oenes Gorter. Zij stierf in 1832 op 44-jarige leeftijd. Op 18 september 1834 hertrouwde Van Dunné, nu met Aukje Folkerts Gorter (18101891). Het eerste huwelijk bleef voor zover bekend kinderloos. Uit het tweede huwelijk zijn in ieder geval 7 kinderen voortgekomen. Van Dunné verhuisde voor zijn eerste huwelijk naar Friesland, waar hij de rest van zijn leven heeft gewoond. Hij vervulde er het beroep van Ontvanger van directe belastingen. In de jaren 1830 nam Van Dunné vrijwillig dienst in het leger en nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht. Hij was op dat moment kapitein-adjudant bij de staf 2e afdeling, 2e bataljon. Hij was in dienst van januari 1831 tot september 1835. Hij was ridder MWO 4e klasse. Van Dunné overleed op 5 juni 1876, op 80-jarige leeftijd, in Leeuwarden. -------------------------------------------------------------------------------------------------7 _______________________________________________________________

Enkele grappige verhaaltjes. Een Brabant gedicht over… ONS MOEDER Wie schelt er iedere dag de erpels Wie smeert er smèreges ’t brood? Wie waas toe vuile bazzeroene Wie werkt aaltij en moppert nôôt? Wie vraogt er nôôt om overure Wie werkt van vruug tot ’s aôves laôt? Wie zurgt vur man en kender Wie wordt er naauw is nôôt echt kaôd? Dè zèn ammol dôôdgewone vraôge En ’t antwoord dè wit iederéén Wie is dè, en wie kan dè draôge Dè kan ’n moeder mar alléén Ze sjouwt, ze vèègt, ze buunt, ze ploetert Ze heej gin tèèd om ziek te zèèn Vur heur heej ;n week zeuve daôge ’n moeder krèège ze nie klein Toch krèègt ze nôôt ’n ridderorde Vur wesse alle daôge doe Mar iederéén gao meej z’n zôrge ’t liefst naôr hullie moeder toe Al is ’t unnen burgemister Unne ginneraôl of kapelaôn ‘dondert nie, mar heetie trubbel Hij klopt bij hullie moeder aôn ’n Moeder kan oe alles geven Wè niemand aanders geven kan ’n Moeder dès gewoon ’n moeder En dôrrom houwde ‘r zoveul van ANTWOORDAPPARAAT VAN OMA'S EN OPA'S VAN NU Hallo, momenteel kun je ons niet bereiken, maar je kunt wel een bericht achterlaten. Ben je een van onze kinderen: toets 1. Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2. Als je onze auto dringend nodig hebt: toets 3. Als we voor jullie moeten wassen en/of strijken: toets 4. Als we bij jullie moeten oppassen: toets 5. Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6. Als er voor zondag een taart gebakken moet worden: toets 7. Als jullie zondag allemaal komen eten: toets 8. Als papa een klus moet komen doen: toets 9. Ben je een vriend of vriendin: toets 0 en spreek na de piep je boodschap in. We zullen terugbellen als we tijd hebben. Hartelijke groeten ... 8 _______________________________________________________________

Genealogie van Jan van Dunne [9006]. Generatie I I. Jan van Dunne [9006], Ghilse, Uit dit huwelijk één zoon: 1. Generatie II II. Henrick Jan [9007], geb. circa 1460, volgt II [blz. 9]. Henrick Jan van Dunne [9007], zn. van Jan van Dunne [9006] (I) [blz. 9], geb. circa 1460, tr. [3350] met Kathelijn Adriaen Willem Gherijts [9008]. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Cornelis Henrick Jan [9009], geb. circa 1490, ovl. circa 1568, volgt IIIa [blz. 9]. 2. 3. Generatie III IIIa. Heylwich Henrick Jan [9010], volgt IIIb [blz. 10]. Jan Henrick [26085], ovl. voor 1566, volgt IIIc [blz. 11]. Cornelis Henrick Jan van Dunne [9009], zn. van Henrick Jan van Dunne [9007] (II) [blz. 9] en Kathelijn Adriaen Willem Gherijts [9008], geb. circa 1490, Kerckhoff te Ghilse, Cornelis woont te Gilze in 1525, SAB R 656 f 10v, 7-2-1525; gelegen tot kerckhoff int acker, oost Cornelis Henrick van Dunne, Verkoop 4 loopen rogs te Gilze in 1537, SAB R 763 f 155v, 20-2-1537; Margriet Jan Aelbregts met Cornelis Henrick van Dunne heuren man verkoopt Jan Claes van Wijck 4 loopen rogs, die Margriet na de dood van Marike Jan Vijfhuysendr. heur moeder aanbestorven zijn; uit en in minderinge van 10 loopenrogs die Jan Godschalck Vijfhuysen van hem zelven en in de name van Marie zijn zuster die beseten hadden uit en op de huysinge 2 bdr. te Alphen, Margriet verkoopt haar erfdeel te Gilze in 1540, RAT Gilze R 658 f 42, 15-4-1540; Cornelis Henricx van Dunne x Margriet Jan Aelbrechts verkoopt Anthonis Engbrechts, vorster tot Ghilse alle versterf als Margriet na de dood van wijlen Jan Jan Aelbrechts, haar broer, aanbestorven is. Verkoopt halfster rogs erfpacht te Gilze in 1542, SAB R 658 f 109, 18-4-1542; Cornelis Henrick van Dunne verkoopt een halfster rogs erfpacht uit en op zijn huysinge met schuere groot 8 of 9 lopensaet te Ghilze Kerckhoff. Verkoopt weiden te Gilze in 1560, 9 _______________________________________________________________

SAB R 661 f 93v, 27-2-1560; Cornelis Henricx van Dunne verkoopt stuk weijden in de Aelstraat te Ghilze Kerckhoff. Weduwe verkoopt stede te Gilze in 1569, SAB R 662 f 132, 15-3-1569; Margriet Jan Aelbrechts, weduwe Cornelis Henicksz. van Dunne verkoopt met haar kinderen de stede te Ghilze Kerckhoff aan Wyerick Robbens. De weduwe behoudt een stuk erfs om daarop een huyske te zetten. Na haar dood moet dit huisje afgebroken worden. 3 veertelen rogs erfpacht te Gilze in 1571, SAB R 476 f 118v, 20-6-1571; Noch op 3 veertelen rogs erfpacht die wijlen Cornelis Henricx van Dunne jaerlijcx uytreijckt op zekere onderpande tot Ghilze gelegen Ovl. circa 1568, tr. [3351] met Margriet Jan Aelbregts [9011], dr. van Jan Aelbregts [20386] en Marie Jan Vijfhuysen [20387]. Uit dit huwelijk 7 kinderen: 1. 2. 3. 4. Heyliger [9012]. Jehenne de Oude [9013]. Marie [9014]. Cornelie [9015], tr. [3352] met Jan Goossen [9016], slootmaecker. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. 5. 6. 7. IIIb. Kathelijn [9017], tr. [3353] met Jan Reyn Cornelis [9018]. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Adriana [9019], tr. [3354] met Lenaert Henrick Nouts [9020]. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Jehenne de Jonge [9021], tr. [3355] met Michiel Anthonis Jan Meeus [9022]. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend. Heylwich Henrick Jan van Dunne [9010], dr. van Henrick Jan van Dunne [9007] (II) [blz. 9] en Kathelijn Adriaen Willem Gherijts [9008], Verkoopt stede te Gilze in 1544, RAT Gilze R 658 f 169, 8-1-1544; Heijlwich Henricxdr. van Dunne weduwe Wijerick Pauwels Wijericx met haar zoon Pauwel en dochter Digna x Jan Peter Ermen verkopen haar andere dochter Lijsbeth x Cornelis Adriaen Gherijts huisinge aan de Haensbergh, groot 4 1/2 bdr. Noord en oost 's-Heerestraete. Heijlwich mag in een kamer van het huis blijven wonen. Op 18-2-1556 koopt Pauwel de boerderij terug van zijn zwager. RAT R 660 f 221v, tr. (1) [9232] met Wierick Pauwel Wiercx [26114], zn. van Pauwel Wiercx [26115], Koopt boerderij te Gilze in 1517, SAB R 424 F 103, 2-3-1517; Wierick Pauwel Wiercx koopt van zijn zwager Peter Sijmons de stede op de Haensbergh Ovl. voor 1544. Uit dit huwelijk 3 kinderen: 1. Pauwel Wierick Pauwel [26116], 10 _______________________________________________________________

Koopt erfpacht Merten Adriaen Henrick van Dunne [215] te 2. 3. Gilze in 1556, RAT Gilze R 659 f 221v, 18-2-1556; Merten Adriaen van Dunne koopt van Pauwel Wijerick Pauwels ( zoon van Heijlwich Henrick van Dunne) een zester rogs erfpacht. Oom van de kinderen wijlen Cornelis Adriaen Gherijts te Gilze in 1563 RAT Gilze R 661 f 180, ovl. na 1563. Digne Wierck Pauwel [26117]. Lijsbeth Wierck Pauwel [26118], ovl. circa 1559, tr. [9235] met Cornelis Adriaen Gherijts [26120]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. Heylwich Henrick Jan van Dunne [9010], tr. (2) [4015] met Jan Adriaan Ghijben [10906]. Uit dit huwelijk één dochter: 1. IIIc. Jan Henrick van Dunne [26085], zn. van Henrick Jan van Dunne [9007] (II) [blz. 9] en Kathelijn Adriaen Willem Gherijts [9008], Vermelding cijnsregisters te Gilze, Jan wordt vermeld in de cijnsregisters nr. 91-108 ccxxvii. Zijn bezit is dan 5 loopensaet met huisinge te Kerckhove, Verkoopt schuur te Gilze in 1525, RAT Gilze R 656 f 23, 23-5-1525; Jan Henricx van Dunne verkoopt een schuur met erve groot 7 loopensaet, gelegen tot Kerckhoff opt westeijnde. Noordw. Jan Henricx ander erve en oost 's-heerestraete, Lening met huis als onderpand te Gilze in 1525, RAT Gilze R 656 f 23, 23-5-1525; Jan Henricx van Dunne is schuldig uit te rijken een halfster rogs en verbindt zijn huis met schuur groot 2 bdr. die hij eertijds gekocht heeft van Jan Jan Wierick Faes, gelegen tot Ghilse Kerckhoff aent westeijnde en oost 's-Heerestraete, Kinderen zijn erfgenaam van tante Anne Peters Jan Peters [26130] te Gilze in 1566, RAT Gilze R 662 f 17v, 19-3-1566; Quirijn en Marie wijlen Jan Henricx van Dunne zoon en dochter daar moeder af was Cornelie Jan Peters als erfgenamen van Anne Jan Peters x Michiel Sijmon Gherijts. Ook genoemd Bertholomeus Jan Peters voor hem zelf en voor zijn zus Marie x Adriaen Cornelis en voor Jan en Cornelis zonen wijlen Hubrecht Jan Peters Zij allen verkopen huis te Gilze Verhoven. Ovl. voor 1566, tr. [9238] met Cornelie Jan Peters [26127], dr. van Jan Peters [26130]. Uit dit huwelijk 2 kinderen: 1. 2. Quirijn Jan Henrick [26128]. Marie Jan Henrick [26129]. 11 _______________________________________________________________ Goedelt [10907], tr. [4016] met Jan Jan Claesssen [10908]. Uit dit huwelijk nog geen kinderen bekend.

Onze Familiedag wordt dit jaar gehouden op 10 september 2011. En wel in Gilze. We verwachten iedereen tussen 10.00 en 10.30 uur in het café/restaurant Aan ’t plein aan het Steenakkerplein 2, 5126 AW Gilze Na de koffie hebben we de ledenvergadering en de lotenverkoop voor onze jaarlijkse loterij. Tevens hebben we hier onze lunch met de trekking van de loterij, Op het programma staat een leuke en heel interessante bezichtiging van het Was en Strijkmuseum en een rondleiding bij de Heemkunde Molenheide. Deze 2 attracties zijn 5 min. lopen vanaf café/restaurant Aan ’t plein, dus u kunt u auto daar rustig laten staan. (genoeg parkeerplaatsen). Ook de onderlinge afstand tussen de 2 bezichtigingen is maar 5 minuten. Aangezien de twee attracties nogal wat tijd kosten zal het programma op zijn vroegst om half 5 klaar zijn. Wij hopen weer velen van u te mogen verwelkomen. 12 _______________________________________________________________

We gaan naar Gilze Onze jaarlijkse familiedag wordt dit jaar in Gilze gehouden. Waarom naar Gilze en wat heeft Gilze met van Dun te doen? Vooral het laatste heeft enige toelichting nodig. Om een beter inzicht in de leefomstandigheden van deze generaties van Dun’s te krijgen volgt hierbij een stukje geschienis over Gilze. …………………………… ………… Als ik dit schrijf heeft onze vorstin op 30 april juist Thorn bezocht. We zullen zien dat dit witte stadje onlosmakelijk verbonden is met Gilze. We weten dat al bewoningssporen gevonden zijn van ongeveer 10.000 jaar geleden van de Tjongercultuur. Daarna vallen we in een gat dat duurt tot 992 als de naam van Gilze voor het eerst genoemd wordt. Dat gebeurt in een oorkonde waarin Hereswint (ook als Hilsondis vermeld) haar domein Gilze schenkt aan de abdij van Thorn. Hoewel deze oorkonde als onecht gehouden wordt is de inhoud onomstreden. Ook hier is weer enige toelichting noodzakelijk. Hereswint was Vrouwe van Strijen , dat in de Hoekse waard ligt. Zij had aanzienlijke bezittingen en was gehuwd met Ansfried , graaf van Hoei en Teisterbant. Ook hij had aanzienlijke bezittingen o.a. in de maasvallei en was verwant aan Otto I van het Heilig Roomse Rijk. Hij is de stichter van genoemde abdij van Thorn bedoeld voor hoogadelijke dames. De dochter van Ansfried en Hereswint , de heilige Benedicta , wordt de eerste abdis. Volgens de betrouwbare kroniekschrijver Thietmar van Merseburg was Hereswint toen zij haar einde voelde naderen op doorreis naar Thorn toen zij ziek werd in haar hof te Gilze. Zij verbleef in het huis van een meier die buitengewoon wilde honden had waarvan de zieke het geblaf maar moelijk kon verdragen. Toen de gastheer dit bemerkte was hij meteen bereid ze op te sluiten of zelfs ze te doden. Toen geen van beide dingen lukte gebeurde het wonderbaarlijke dat geen van de honden meer kon blaffen totdat de heilige dienares van God was ontslapen. Haar graf is te bezoeken in de crypte van de kerk in Thorn. Ansfried wilde hierna het monnikenleven aannemen maar werd door keizer Otto III tot bisschop van Utrecht benoemd.. . …… Uit deze gegevens weten wij dat al in 992 er een hof bestond (curtis) We moeten dit zien als een groot erf met verschillende gebouwen. Op dit hof woonde de meier die het voor zijn heer beheerde. Het personeel bestond uit lijfeigenen, onvrije mensen. Al vroeg moet er ook een kapel of kleine kerk hebben gestaan. De abdij van Thorn had in Gilze en verre omgeving zeer veel bezittingen. De kerk van Gilze wordt dan ook al spoedig zeer belangrijk. De kanunikken van Breda verklaren in 1584 dat zij geloven dat al in 1100 de kerk van Gilze de moederkerk van de hele baronie van Breda was. Pas in 1120 komt er een kerk in Breda. Bavel , Ginneken, Princenhage, Etten, Baarle en Meerle zijn dochterkerken van Gilze. De abdij van Thorn behoudt tot de Franse Revolutie haar bezittingen in Gilze en omliggende plaatsen.…………………………………………………. We komen nu in tijd waarin ook de van Dun’s leefden. 1542 is een rampjaar als Maarten van Rossum, Gelders legeraanvoerder met 15.000 man door de kempen trekt. Alphen wordt in de as gelegd en Gilze geplunderd. Van 1568 tot 1648 hebben wij de 80 jarige oorlog die ook Gilze niet ongemerkt voorbijgaat. In 1584 overvallen Staatse troepen Gilze, roven vee, steken huizen en boerderijen in brand waarbij verscheidene boeren zijn omgekomen. Ook de kerk wordt geheel verwoest. Het duurt tot 1617 voor zij weer is opgebouwd. In 1648 gaat de kerk naar de protestanten en bouwen de katholieken een schuur_______________________________________________________________ 13

kerk die in 1762 door een ontevreden rietdekker in brand wordt gestoken. Helaas zijn bij deze brand ook een groot deel van de doop, trouw en begraafboeken verloren gegaan. De in de genoemde genealogie van Dun’s komen zeer waarschijnlijk uit Goirle. Een aansluiting moet nog vastgesteld worden. Zij leven in Gilze van ongeveer 1490 tot 1570. Hoewel er uit de laatst bekende huwelijken diverse kinderen bekend zijn is van deze kinderen tot op heden nog niets teruggevonden………………………………………………... In de genoemde akten wordt meestal als woonplaats Kerckhove vermeld. Dit was in die tijd het centrum van Gilze bij de kerk gelegen. De van Dun’s leefden juist in een zeer roerige tijd en zullen hiervan ook hun deel meegekregen hebben.…………………………. Tot slot moet voor Gilze ook nog de vliegbasis genoemd worden. Het is het oudste vliegveld van Nederland. De eerste vluchten vonden plaats in augustus 1910 op de molenheide. De naam van het veldje was dan ook Molenheide , genoemd naar de daar gelegen standaardmolen die al in 1888 afgebrand was. Tevoren had al op 27 juni 1909 de eerste vlucht in Nederland plaatsgevonden op de Klappenberg bij Etten. Voor veel geld had de heer Heerma van Voss de franse graaf De Lambert overgehaald om met zijn Wright een vlucht van 3 minuten te maken. Deze Heerma van Voss richtte daarop de Eerste Nederlandse Vliegvereniging op en kocht een stuk grond op de genoemde molenheide. In de dertiger jaren is men begonnen met de aanleg van Nerhoven dat echter nooit in gebruik is genomen. Na de verovering van Nederland in 1940 hebben de Duitsers het vliegveld enorm vergroot. De naam was nu Fliegerhorst Gilze-Rijen. Al in september 1940 stegen de eerste toestellen op voor hun vluchten naar Engeland. Dit duurde tot oktober 1944 toen de geallieerden het veroverden en het gebruikten voor hun vluchten. Vanaf 1946 werd het alleen nog gebruikt voor opleidingen. Ton van Dun Ulvenhout Familiezaken: Geboren: Vinnie van Gool. Zoon van Nick van Gool en Patricia van Dun. Op 26 november 2010 te Breda Overleden: Rien van Opstal op 15 februari 2011 te Breda. Hij was 63 jaar en man van Ria van Dun. Mina van Dun is overleden op 13-3-2011. Zij was 101 jaar oud !! ,woonde in België. Haar man was Piet Hendricks. 14 _______________________________________________________________

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication