0

In dit nummer o.a. • NEE/NEE en JA sticker • Uitnodiging Jaarvergadering S.W.A. • NLdoet in de wijk April 2023

Een nieuwe visgraatvloer? Of meer weten over de diverse visgraatpatronen? Bel voor vrijblijvend advies. Dubbel Driedubbel Vierkant A 1 Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl 50 jaar maatwerk in houten vloeren 50 JAAR S K 6 I W 8 L T D 9 E N I T S I

Belangrijke mededeling NEE/NEE en JA sticker op de brievenbus Nu per april de regels van hetgeen bij u in de brievenbus mag worden gestopt officieel van toepassing zijn, lijkt het ons een goede zaak deze vanuit de bezorging van de Aakwaa hier toe te lichten. De tekst op de gemeente website luidt als volgt: In Zwolle krijgt u vanaf april 2023 géén ongeadresseerde reclame meer in uw brievenbus. enzij u een JA-sticker op uw brievenbus plakt. Huis-aan-huis kranten en wijkkranten krijgt u nog wel steeds. Wilt u die ook niet? Plak dan een NEE/NEE-sticker. De oude NEE/JA-sticker (géén reclame, wel huis-aan-huis kranten) is in Zwolle vanaf april 2023 niet meer nodig. Welke sticker plakt u wanneer? Soort sticker Geen sticker (of oude NEE/JA) JA-sticker NEE/NEE-sticker Ja Nee Ongeadresseerde reclame Nee Huis-aan-huis en wijkkranten Ja Ja Nee Wat betekent dit voor de Aakwaa verspreiding Voor de bezorging van het wijkblad Aakwaa in Aa-landen en de Brinkhoek heeft alleen de NEE/ NEE-sticker officieel consequenties. Tot op heden bezorgden onze wijkbezorgers de Aakwaa huis-aan-huis op ieder adres, ongeacht de sticker die op de brievenbus was geplakt. Met eerdere meldingen van bewoners, dat zij om hun moverende redenen de Aakwaa niet willen ontvangen, houden wij rekening en gaven wij al aan onze wijkbezorgers door Positieve reacties, steekproeven en ervaring leerden ons dat de bewoners van Aa-landen en Brinkhoek toch wel graag het wijkblad willen ontvangen, ondanks de NEE/NEE sticker op hun brievenbus. Informatie over wijkevenementen, het S.W.A.-programma met o.a. de cursussen en het nieuws van diverse instellingen zoals gemeente en WijZ, etc. worden door veel wijkbewoners uit het wijkblad en de wekelijkse huis-aan-huiskrant gehaald. Wij worden in onze beslissing om de Aakwaa ook in de brievenbus met een NEE/NEE sticker te bezorgen tevens gesterkt door het feit, dat er in de afgelopen tien jaar van de ruim 6.600 Aakwaa’s slechts 10 (tien) huisnummers als niet-bezorgen gemeld staan. Het nadeel hiervan is dat een eenmaal opgegeven adres als niet-bezorgen blijvend in onze administratie zo vermeld staat, ook als de bewoner inmiddels is verhuisd en wij daar (normaliter) niet van in kennis zijn gesteld. Dit alles overwegende hebben wij besloten ook de Aakwaa die u nu leest op de gebruikelijke wijze door onze wijkbezorgers te laten verspreiden. Mocht u onverhoopt toch besluiten het wijkblad niet (meer) te willen ontvangen, dan gelieve u dat aan ons door te geven. Wij willen onze vrijwillige wijkbezorgers hiervoor graag ontlasten en verzoeken uw mededeling uitsluitend aan de Infobalie van de S.W.A. in het MFC De Bolder te doen. De medewerkers zijn (uitgezonderd schoolvakantieperiodes) op maandag t/m donderdag van 9.30 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur telefonisch te bereiken op nummer (038) 4539813. Of per e-mail naar: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Coördinatoren Aakwaa wijkbezorging 3

4

Van de voorzitter Het gaat goed met de S.W.A. ! Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat we eind vorig jaar naarstig naar een penningmeester op zoek waren. Die zoektocht is geslaagd. Rob Mauw is onze nieuwe penningmeester. Rob woont al meer dan 40 jaar in onze wijk en wil na zijn pensionering graag een maatschappelijke bijdrage leveren. Rob is werkzaam geweest als manager in de geestelijke gezondheidszorg en is een paar maanden geleden voortvarend bij ons aan de slag gegaan. Maieke Brendeke – van Immerseel heeft vorig jaar ons financieel beheer op een moderne en gedegen wijze opgezet. Helaas moest Maieke om persoonlijke reden een stapje terug doen. Bedankt Maieke en welkom Rob! Vorige keer heb ik u al verteld dat we in de persoon van Pim Dorst een nieuwe secretaris hebben. Met de komst van Rob is de driehoek voorzittersecretaris-penningmeester weer compleet. Op 8 mei is onze jaarvergadering. Wij zullen daar verslag doen over het reilen en zeilen van vorig jaar. Ik kan alvast vertellen dat, als we het jubileum cadeau - Yalp Memo spel voor de jeugd - niet meerekenen, we het boekjaar 2022 met een klein positief resultaat kunnen afsluiten. We zijn volop bezig met de voorbereiding van onze koningsdagactiviteiten, gebruikelijk op 26 april, de dag voor de echte koningsdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. We hopen op net zo’n grote belangstelling als vorig jaar en even mooi weer. Ik wil u nog wijzen op de informatie en gespreksavond over onderzoeken over de toekomst van het winkelcentrum en omgeving en de verkeerssituatie Zwartewaterallee – Rijnlaan op 20 april (zie elders in deze AAKWAA). De S.W.A. bruist van activiteiten. Al deze activiteiten zijn alleen mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen ons kapitaal en we zijn ze heel dankbaar. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom voor uiteenlopende bezigheden. Laat het ons weten als u belangstelling hebt. Geniet van het voorjaar in onze mooie Aa-landen. Aart Karssen, voorzitter S.W.A. Jaarvergadering 2023 Wijkvereniging SWA Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen u als wijkbewoner uit voor de openbare jaarvergadering op maandag 8 mei 2023 om 19.30 uur in M.F.C. De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW te Zwolle Agenda 1. Opening 3. Notulen jaarvergadering 2022 4. Jaarverslag secretaris 2022 5. Financieel jaarverslag 2022 en begroting 2023/2024 6. Verslag kascontrolecommissie 7. Evaluatie gevoerd bestuursbeleid en wensen voor komend seizoen 9. Rondvraag 10. Sluiting 5

Zwart-witte lawaaimaker: de scholekster Sommige vogelsoorten hoor je nauwelijks, andere laten luid en duidelijk horen dat ze er zijn. De scholekster valt in die laatste groep: hij maakt zijn aanwezigheid bekend met een schel, luid piet-tepiet-tepiet. Niet voor niets dankt hij zijn bijnaam, bonte piet, aan zijn geluid. Bij trouwe bezoekers aan de Waddeneilanden roept dat geluid steevast vakantieherinneringen op. kruidenrijk grasland en verstoring door veel maaien. Van oorsprong is de scholekster een kustbewoner. Vanaf het begin van de vorige eeuw werd hij steeds vaker ook in het binnenland gezien, vooral in de broedtijd. Buiten het broedseizoen behield hij zijn voorkeur voor de kust, vooral de wadden en de Zeeuwse delta. De scholekster werd in het binnenland zo’n algemeen voorkomende weidevogel, dat hij, samen met de kievit, grutto, tureluur en de slobeend tot de Grote Vijf van de weidevogels werd gerekend. De laatste tientallen jaren zien we echter het aantal scholeksters sterk afnemen, met 65% van het aantal van 1990. De intensivering in de landbouw lijkt daarvan de oorzaak te zijn: verlaging van de grondwaterstand en dus harde, droge en daarmee weinig toegankelijke grond, te weinig Het aantal broedende vogels in Nederland valt dan wel sterk terug, maar het aantal broedvogels in de stad neemt juist toe. Dat heeft alles te maken met de manier waarop in de stad gebouwd wordt: grote, platte daken bieden rustige plekjes; die daken zijn ontoegankelijk voor roofdieren zoals vossen en katten; en broedvogels worden er niet gestoord door mensen en maaiende machines. De scholekster is daarmee voor een deel een stadsvogel geworden. Hij is ook in Aa-landen een regelmatige gast, o.a. in de omgeving van de Eemhoeve en van de kruising Rijnlaan-Zwartewaterallee. Met zijn opvallende, zwart-witte verenkleed, zijn lange oranje snavel en zijn hoge poten is de scholekster een onmiskenbare verschijning. Die snavel lijkt in de loop van het jaar verandering te ondergaan: zolang de scholekster voedsel zoekt in zachte bodems in het binnenland, is die snavel puntig. Daardoor komt de scholekster goed de grond in om bodemdiertjes te bemachtigen. Zodra hij zich na de broedtijd weer terugtrekt naar de kust, leeft de scholekster van schelpdieren. Die hakt hij met zijn snavel open. De punt van de snavel slijt af door dat hakwerk en daardoor lijkt de snavel ’s winters meer op een beitel. 6

Een paartje scholeksters is niet kieskeurig: scholeksternesten kun je, behalve op platte daken, vinden op het strand, midden op een parkeerplaats of in een weiland. Van het nest maken scholeksters niet veel werk. Een ondiep, hooguit spaarzaam bekleed kuiltje vormt het nest voor drie of vier uitstekend gecamoufleerde eieren. In grasland waar vrijwilligers weidevogels beschermen, worden soms nestbeschermers over het nest geplaatst om te voorkomen dat vee de eieren vertrapt. De eieren komen na een kleine vier weken uit en de kuikens verlaten direct na het uitkomen het nest om hun kostje bij elkaar te scharrelen. Vader en moeder houden daarbij een oogje in het zeil en verjagen geïnteresseerde roofvogels met veel lawaai en misbaar. Na vijf weken kunnen jonge scholeksters vliegen. Natuurbeschermingsorganisaties hebben 2008 uitgeroepen tot het Jaar van de scholekster. Dat wordt herhaald in 2023, juist vanwege de sterke terugval in aantallen. Er zal vervolgonderzoek worden gedaan naar verspreiding, aantal en ook naar broedsucces. Daarnaast komt er bijzondere aandacht voor scholeksters op platte daken. Tekst en foto’s: Warner Bruins Slot 7

(advertentie) Open Dag Jeu de Boulesvereniging Petanque Aa-landen 23 april 2023 Lekker bewegen zonder dampende sportschool? Gewoon, om de hoek, in je eigen wijk? Gezellig met anderen in de buitenlucht? Geen hoge contributie of andere enge verplichtingen? Lekker in je spijkerbroek en slobbershirt? Iedere zomerse woensdagavond van 19.00 tot ca. 21.30 uur? Met altijd een hapje en een drankje? De leden van Petanque Zwolle - laten al 40 jaar wekelijks hun jeu-de-boules-ballen rollen op de baan in Aa-landen noord. Gezelligheid en sportiviteit gaan hand-in-hand, ze spelen het spelletje in informeel competitieverband. Deelname kost 30.00 euro per jaar, daarvoor kun je o.a. elke week gedurende het seizoen (april tot eind september) meespelen. Wil je eerst even ‘snuffelen’ aan de sport en de sfeer in de vereniging? Dat kan! Om belangstellenden vrijblijvend te laten kennismaken, wordt op zondag 23 april a.s. een Open Dag georganiseerd van 14.00 tot 17.00 uur op de baan aan de Helderlichtsteeg (aan de Wijde Aa). Wilt u meer informatie? Stuur gerust een mail naar janbesselink@home.nl ik zal u zeker een berichtje terugsturen. Aakwaa is op zoek naar een nieuwe wijkbezorger Wij zoeken per direct een nieuwe vrijwilliger voor het bezorgen van het wijkblad Aakwaa voor adressen in de: Reggelaan, Twellosebeek, Vlier- en Volterbeek en Beulakerwiede (appartementencomplex). Het zijn 86 stuks waar u zo’n drie kwartier van uw tijd mee kwijt zult zijn. Het wijkmagazine wordt (normaliter) 10 maanden in het jaar door zo’n 80 vrijwilligers huis-aan-huis in Aa-landen verspreid. In de maanden januari en (vakantie)maand juli of augustus niet. De te bezorgen Aakwaa’s worden op uw huisadres afgeleverd. Wilt u uw medewijkbewoners een plezier doen met het bezorgen van het wijknieuws, meldt u zich dan aan tijdens openingstijden bij de Infobalie van de S.W.A. in De Bolder, telefonisch te bereiken op nummer 453 98 13. Of belt u rechtstreeks met de coördinator van de Aakwaa bezorging, Martin Bos, telefonisch te bereiken op nummer 454 68 96. Martin Bos, coördinator Aakwaa bezorging 8

Waarmee kunnen wij u helpen: • Volledig kunstgebit (boven en/of onder) • Frame en partiële prothese • Implantaat protheses (het klikgebit) • Opvullen van loszittend kunstgebit (rebasen) • Alle reparaties, scheuren en breuken in uw kunstgebit Uw Zorgmaatje aan Huis maakt het leven makkelijker en prettiger Uw Zorgmaatje aan Huis is o.a. voor: Hulp bij lichte huishoudelijke taken Samen boodschappen doen, samen koken Samen winkelen of een museum bezoeken Een fijne wandeling Gezelligheid en gezelschap Begeleiding naar arts, therapeut, ziekenhuis, kapper, club of bijeenkomst Lichte tuinwerkzaamheden Een Zorgmaatje aan Huis iets voor u? Ik vertel u graag meer www.tpp4dental.nl Spui 325 • 8032 VS Zwolle • 088-321 11 11 zorgmaatjeaanhuis.nl Yvonne van der Veer - Regio Zwolle 06 83 40 73 07 - zwolle@zmah.nl 24 uur per dag bereikbaar op 06-109 669 39 Rijnlaan 25 | 8032 JZ Zwolle www.marjannestaal.nl 9 EXTRA ONDERSTEUNING THUIS Kennis makingsgesprek

10

Voorstellingen 1001 Nacht in Odeon door de Aquarel Op Basisschool de Aquarel willen wij graag kinderen kennis laten maken met Kunst & Cultuur. Daarom vond er van dinsdag 7 maart tot en met vrijdag 10 maart op onze school een cultuurweek plaats. Een week waarin drama, dans, theater en presenteren centraal stonden. Niet alleen met je eigen groep, maar met de hele school tegelijk! In vier dagen tijd hebben alle kinderen onder leiding van Dolf Moed van Theaterfiets en met de hulp van hulpouders en leerkrachten een échte theatervoorstelling over de magische wereld van 1001 nacht gemaakt. Van kamelen tot buikdanseressen en van koopmannen tot rovers, alle scènes uit de verhalen van 1001 Nacht kwamen voorbij. ‘Het was een keer heel wat anders, dat maakte het super leuk!’ Na drie dagen flink oefenen was het dan zover; als hoogtepunt van de week voerden we de voorstelling op vrijdag op in een echt theater. Na de generale repetities in de ochtend werden er in de middag en in de avond voorstellingen gegeven in de Hanzestrohmzaal in theater Odeon. Alle kinderen van Basisschool de Aquarel stonden dus op een écht podium, in een écht theater! Hoe bijzonder is dat? Natuurlijk waren alle vaders en moeders uitgenodigd om de jonge theaterartiesten te bewonderen tijdens de voorstellingen. De kinderen hadden prachtige kostuums aan en het decor en alle attributen maakten de voorstelling spectaculair! De kinderen straalden, vonden het soms spannend, maar bovenal genoten ze enorm van deze unieke ervaring! Een reactie als ‘‘Ik vind het zo jammer dat het nu al afgelopen is!’’ zegt natuurlijk genoeg! ‘Het was super leuk om de kinderen uit groep 1en 2 tijdens de voorstelling te begeleiden!’ Heel veel dank aan iedereen die heeft geholpen om dit project tot zo’n groot succes te maken! ‘Het was erg leuk om dit een keer mee te maken. Eerst oefenen in de week en het daarna in Odeon mogen uitvoeren. Iedereen deed hard zijn best om er wat moois van te maken. Dinsdag en woensdag kreeg iedereen zijn rol. We gingen die dagen ook veel oefenen. Donderdag ging iedereen ook veel oefenen en al veel hele scènes werden aan elkaar vastgeknoopt. Er was soms bijna geen tijd meer om normale lessen te doen, want iedereen was heel druk aan het oefenen in de gang. Iedereen repeteerde zijn eigen stukje, maar bij de generale repetitie zag je pas hoe cool het is als het allemaal aan elkaar vast is gemaakt.’ Tekst en foto’s: Arco Harink, Leerkracht groep 8 Quotes: diverse leerlingen 11

Ervaar je onrust? Zo doorgaan gaat niet, maar wat wel werkt weet je ook niet? Je gelooft in God, maar ziet Hem ook even niet in je onrust? Christelijke coach l Persoonlijke benadering l Nieuwe richting l Energie l Identiteit l Levensvragen 06 282 585 26 herman@yourney.nl www.yourney.nl Sterrenkroos 52 8043 NX Zwolle 0382100107 info@fysiotherapievandervegt.nl Samen werken aan herstel -Fysiotherapie -Manueel therapie -Dry needling -Oefentherapie -Medical taping -Echografie - Shockwave -Revalidatie -Diëtetiek 12

Nieuws van de Aa-weide Geitennieuws en konijnennieuws Konijnennieuws En weer hebben wij wat nieuws te vertellen over onze groep konijnen. Toen Marieke en Leonie onze grijze zijdehaan Theo terug brachten naar Flappus, omdat niet iedereen even goed met hem overweg kon, zijn ook onze konijnen uit logeren gebracht om een nieuwe groep te vormen. Ze zijn een week gebleven, de koppeling is gelukt en dus terug naar de weide gekomen met drie nieuwe vriendjes: Luuk, Bente en Bibi. Geitennieuws De haan is weggebracht, de konijnen gingen uit logeren, maar een lege auto terug naar de weide kon natuurlijk ook niet. Samsa de geit was niet te weerstaan en dus is zij in de kofferbak van de auto (onderweg trokken ze heel wat bekijks) geladen om mee te nemen naar onze weide en geitengroep. Samsa was al lang bij Flappus en we wilden het graag met haar proberen. Het is een erg leuke, gezellige geit en ze voelde zich snel thuis bij ons. Desondanks konden we haar tóch niet houden……ze springt namelijk over hekken heen - wat we in principe helemaal niet erg en juist wel grappig en gezellig vinden - maar wat wel een probleem is, is dat dat ook betekent dat ze continu al het eten van de andere diersoorten opeet. We vinden het sneu, omdat het zo’n leuk, intelligent dier is die echt een fijn thuis verdient waar ze al een jaar naar zoekt. Deze geinige geit heeft een plek nodig waar óf hoog hekwerk en genoeg uitdaging is, óf waar ze lekker over het terrein mag lopen en niet bij ander diervoer kan komen. Daarom hier een oproepje: Heb jij of weet jij zo’n plek? Denk dan alsjeblieft eens over deze leuke geit na! Op het moment van schrijven is Samsa net teruggebracht naar Flappus. Voor haar in de plaats is geit Toos mee teruggekomen! Je zult haar herkennen uit duizenden met haar halflange vacht. Het lijkt erop dat ze goed ligt in de groep. Paasfeest Op zaterdag 8 april houden we weer een Paasfeest op de weide. Iedereen is van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. Openingstijden Maandag: Dinsdag: Zaterdag: Zondag: 15:00-16:30 Gesloten Woensdag: 15:00-16:30 Donderdag: Gesloten Vrijdag: 10:30-12:00 en 15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 Tijdens feestdagen en slecht weer zijn we dicht 13

BODYLIFEPLAN GEEFT TRAINING IN HET WESTERVELDSE BOS. DINDAG EN DONDERDAG 8.15 EN 9.00 UUR. DINSDAG EN DONDERDAG 10.00 UUR WANDELCOACHING. www.bodylifeplan.nl 0616010281 Praktijk voor houdings- en bewegingsanalyse, langdurige pijnklachten en slaapproblematiek Oefentherapie Cesar T M E W 038 - 465 53 15 06 - 11 97 12 70 info@oefentherapieflorijn.nl www.oefentherapieflorijn.nl AA-LANDEN Dobbe 72a 8032 JX Zwolle ZWOLLE-ZUID van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 14

Raast de blauwe trein door? Het is altijd mooi als een middenstander inspeelt op een combinatie van sportief en commercieel succes en daarin zijn klanten laat meedelen. Het bord met de tekst ‘de blauwe trein raast door’ voor de deur van vishandel Muys in winkelcentrum AA-landen was begin maart niet te missen. het even kan met 4-3 en wij ons bij Muys mogen melden voor een trio gratis haringen. Of er aan het Spakenburgse sprookje door de rijke Eindhovense la(m)pjeskat een einde is gemaakt zal de lezer weten, nu die wedstrijd is gespeeld op het moment dat deze Aakwaa naar de wijkbezorgers gaat om bij u in de bus te stoppen. Martin Bos, redactie Aakwaa Nu was dat niet de mededeling van een rasechte Spakenburger dat er geen NS-station in zijn dorp is en de trein daar wel door moet razen, maar de trotse aankondiging dat zijn voetbalclub SV Spakenburg, ‘de Blauwen’, de avond daarvoor een glorieuze overwinning hadden behaald. Als bespeler van de tweede divisie in het stadion van Utrecht de plaatselijke eredivisionist met 4-1 uit het KNVB bekertoernooi kegelen, is een prestatie van formaat. Dit Spakenburgse Muysje was niet voor de Utrechtse poes! En ook niet voor de Groningse, waar ze in een eerdere ronde hetzelfde kunstje hadden geflikt en de mensen daar ook met een kater achterlieten. Met een knipoog naar de uitslag bood de trotse visboer bij de aankoop van vier haringen er één gratis aan, gefileerd net zoals zijn voetbalclub met de tegenstanders deed. En nu alle liefhebbers van vis – supporter van voetbal is niet noodzakelijk – maar hopen dat ‘de Blauwe SV Spakenburg’ in de halve finale de volgende tegenstander ook klop geeft en als 15

Psycholoog in Aa-landen    Irena van den Berg 06 18 76 54 47 Geen wachtlijst Gratis kennismaking Geen verwijzing nodig Rijnlaan 37 Iets in te binden? We�e�i�k�e 1 o� 1 b�g�l�i�i�g DE BOEKBINDERIJ.NL Zwemmer 37, 8032 XD Zwolle Ook voor reparatie van je boek kun je bij mij terecht. De mogelijkheden zijn eindeloos. info@deboekbinderij.nl The 1:1 Diet met Sa�d�a Sm�t T 06 28 36 18 20 | Welle 7 | Zwolle www.slankmetsan.nl bij afvallen en op gewicht blijven! www.bergkompas.nl De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! ZWOLLE • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer • Compleet inclusief advies en installatie Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl 16 Me�r d�n a�l�e� e�n d�e�t!

Vrijwilligers van ‘Releaf’ en ‘Hoopheggen’ planten haag in Langenholte Aa-landen is nu rijker in natuur en biodiversiteit, dankzij twee lokale initiatieven en veel enthousiaste vrijwilligers. In februari werden er 2.000 inheemse bomen en struiken geplant als haag in Langenholte, vlakbij de Wijde Aa. Deze 400 meter lange haag bestaat uit 7 verschillende bomensoorten met voordelen voor inwoners, biodiversiteit en klimaat. Het project was georganiseerd door stichting Hoopheggen en een deel werd gesponsord door stichting reLeaf. ReLeaf is een nieuw milieu-initiatief, opgericht door milieuwetenschapper, kunstenaar en Aa-landen inwoner Matt Church. ReLeaf gebruikt kunst om het doel te bereiken van het planten van één miljoen bomen in Nederland tegen klimaatverandering. Door het maken van reliëfdrukkunst steunt reLeaf hoogwaardige boomplant projecten in Nederland. ReLeaf kijkt terug op een mooie samenwerking met Hoopheggen. Hoopheggen heeft als doel zoveel mogelijk heggen te planten met zoveel mogelijk mensen. Een belangrijk doel vindt Matt. Heggen, houtsingels en andere natuurlijke landschapselementen zijn steeds meer verdwenen uit Nederland de laatste eeuw. En hierdoor verdwenen ook vogels, insecten en andere dieren. Daarom kan het project waar we met elkaar aan gewerkt hebben in Langenholte gezien worden als milieuherstel. Door het herbebossen van het landschap kunnen we biodiversiteit terugbrengen en klimaatverandering verminderen. Wilt u aan de slag gaan om bomen te planten, of wilt u boomplanten projecten in Nederland steunen door mooie kunst? Lees dan meer op deze websites: www.stichtingreleaf.nl www.hoopheggen.nl Tekst en foto’s: Matt Church 17

Bomen over bomen Verplanten van grote bomen Vaak zie je bij (ver)bouwplannen of andere projecten dat vergeten wordt dat er ook nog bomen staan. Maar al te gemakkelijk wordt er dan gezegd, zaag maar weg, we planten wel nieuwe bomen. Het is alleen jammer dat er daarmee zo hard aan voorbij wordt gegaan dat deze bomen al jarenlang CO2 voor ons hebben opgeslagen, fijnstof hebben afgevangen, koelte hebben gebracht en wat bomen al wel niet meer doen. En dat doen die bomen echt niet om het ons naar de zin te maken, maar we hebben er wel ontzettend veel baat bij. Foto 1 Om toch maar te zorgen dat grote bomen behouden blijven, wordt steeds vaker gekozen voor het verplanten van de bomen. Zo heeft het bedrijf waar ik voor werk afgelopen winter in Holtenbroek nog een paar grote lindes verplant omdat deze bomen de dijkverzwaring in de weg stonden. Het was jammer dat niet alle bomen die daar stonden te verplanten waren. Hier zijn verschillende redenen voor. Bij grote bomen wordt er eigenlijk altijd van tevoren een onderzoek gedaan of de boom te verplanten is. Hierbij wordt gekeken naar verscheidene dingen. Als eerste wordt er gekeken naar de boomsoort en de conditie van de boom. De ene boomsoort is gemakkelijker te verplanten dan de andere soort. Een populier heeft bijvoorbeeld dikke, vlezige wortels die snel gaan rotten bij beschadiging. Terwijl een moeraseik heel goed te verplanten is dankzij een fijn vertakt wortelgestel. Als blijkt dat een boom naar verwachting nog maar tien jaar te leven heeft dan is het vaak de moeite niet waard om de boom te verplanten. Mocht blijken dat de conditie goed is en de boom naar verwachting de verplanting goed aankan, gaan we kijken of er nog andere dingen zijn die kunnen hinderen bij een verplanting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slechte aanhechtingen van takken (zogenaamde plakoksels, zie foto 1), scheuren in de stam of andere mankementen waardoor de boom tijdens de verplanting onherstelbaar kan beschadigen. Als dit allemaal gecontroleerd is en het blijkt dat de boom bovengronds geschikt is om te verplanten, gaan we onder de grond kijken. Hierbij letten we ook weer op verschillende dingen. Aan de hand van de dikte van de stam gaan we kijken 18

Foto 2 hoe groot de kluit moet worden die met de boom meegaat naar zijn nieuwe plek. Aan de rand van deze kluit gaan we kijken hoe dik de wortels daar zijn (Foto 2). Als deze dikker zijn dan 5 centimeter en je zaagt ze door is de kans groot dat er een schimmelziekte naar binnen dringt. Deze kan jaren later er voor zorgen dat de boom alsnog dood gaat. Waarschijnlijk is bij de boom op foto 3 ook jaren geleden een flinke wortel beschadigd geraakt met alle gevolgen van dien. Ook wordt bij het graven gekeken naar de samenstelling van de grond (Foto 4). Van klei kun je een heel mooie samenhangende kluit maken, terwijl dit bij zand zo uit elkaar valt. Op zich is de samenhang van de grond nog niet een heel groot probleem als de beworteling mooi verspreid en vertakt in de verplantkluit zit. Dan houden de wortels de grond wel bij elkaar. Maar mocht dit niet het geval zijn dan is de boom slecht of niet te verplanten. Blijkt na dit alles dat de boom te verplanten is, gaan we verder kijken. Als eerste willen we graag weten waar de boom naar toe gaat. Dit is belangrijk omdat een boom dusdanig groot is dat het niet altijd mogelijk is om ergens te komen. Viaducten, bruggen, rotondes of gebouwen kunnen flink in de weg staan. Ook gaan we kijken hoe diep het grondwater staat. Als de boom op de huidige plek met zijn wortels bij het grondwater kan en op de nieuwe plek niet, zal de boom verdrogen, daar kun je geen water tegen geven. Andersom werkt ook niet: dan gaan de wortels die onder water komen te staan verrotten en zal de boom ook doodgaan. Zo zien we maar weer, er zitten nog heel wat haken en ogen aan een goede verplanting. Maar als dit dan ook lukt, heb je er ook weer gelijk een mooie grote boom in de wijk of park bij. Mochten er nog onderwerpen zijn die u graag eens voorbij zou willen zien komen, mail ze dan naar: freerkoldenburger@gmail.com Tekst en foto’s: Freerk Oldenburger Foto 3 Foto 4 19

20

Uitnodiging Ontwikkeling Winkelcentrum en Omgeving Verkeer De gemeente Zwolle gaat starten met een gebiedsverkenning winkelcentrum en omgeving. In dat kader heeft de gemeente Zwolle met medewerking van een extern bureau gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren in dit gebied. Daarnaast ontwikkelt de gemeente een visie op mobiliteit en bereikbaarheid in de stad. Dit heeft ook betrekking op de verkeerssituatie Zwartewaterallee en Rijnlaan In dit verband heeft de gemeente ook onderzoek laten verrichten. Zie de artikelen “Aa-landen in beweging” in de vorige twee Aakwaa’s van Aart Karssen. Om u in algemene zin te informeren over de stappen die de gemeente denkt te zetten in het ontwikkelproces en de visie van de gemeente op bereikbaarheid en mobiliteit, organiseert de SWA in samenwerking met de gemeente Zwolle een Informatie en gespreksavond Wanneer: donderdag 20 april Tijd: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) Locatie: De Bolder Adres: Dobbe 29, 8032 JW Zwolle · Aanmelden: Naam en e-mailadres graag z.s.m. (in verband met organisatie) Persoonlijk: infobalie S.W.A. tijdens openingsuren Per telefoon: (038) 4539813 tijdens openingsuren infobalie Per E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Namens de gemeente zal onder andere wethouder Gerdien Rots aanwezig zijn. 21

Warmtecafé over de toekomst van warmte in Aa-landen je hoe je kunt meepraten en meedenken over die toekomstplannen voor de wijk. In de volgende AAKWAA en via www.groeneaa.nl volgen nadere details over het Warmtecafé op 13 mei in De Bolder. Noteer het alvast in je agenda: op zaterdag 13 mei is er een Warmtecafé in wijkcentrum De Bolder. Een gezellige en informatieve middag voor alle Aa-landers over de toekomst van warmte in de wijk. De gemeente geeft informatie over mogelijkheden voor verwarming van Aa-landen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld een warmtenet met geothermie. Bij Groene Aa kun je terecht met vragen over energie besparen en het verduurzamen van je huis. We spreken je ook graag over de toekomst van warmte in Aa-landen. Hoe wil jij je huis straks verwarmen? Wat zijn je zorgen? Samen met de gemeente ontwikkelen betrokken partijen in de loop van dit jaar een zogeheten WijkWarmtePlan Aa-landen/Holtenbroek. We vertellen stenen omgeving te vergroenen, een regenton te plaatsen of daken te vergroenen. Zwolle doet dit jaar weer mee met het NK Tegelwippen en er gaat weer een tegeltaxi rijden. Dus wip die tegels en doe mee! Als je aan de slag wilt met wat hulp, neem contact op, dan denken we met je mee. Mail naar info@groeneaa.nl Vergroenen om te verkoelen De lente komt er weer aan! Daarom is het nu tijd om aan de slag te gaan en na te denken over de tijd die erna komt… de zomer. Want weet je nog? De afgelopen zomers waren warm en droog en veel groen verdorde. Dat voorkom je door nu actie te ondernemen in je tuin en je buurt. Om groen ook echt groen te houden, is het belangrijk om water vast te houden. Dat doe je door een Op de hoogte blijven van al onze acties op het gebied van energie en groen in de wijk? Meld je aan voor de nieuwsbrief via de QR code. Frens Luning, Groene AA (advertentie) 22

23

Vrijwilligers actief tijdens NLdoet Op 10 en 11 maart maakten tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland, in het hele land vele vrijwilligers het verschil voor hun stichting, vereniging, zorginstelling en in de vele buurtclubs. Ook tijdens onze rondgang in Aa-landen zagen wij weer diverse buurtactiviteiten. Oranje Fonds en NLdoet Met NLdoet maak je op één dag een groot verschil voor een ander. Door aan een NLdoet activiteit mee te doen zorg je er bijvoorbeeld voor dat het voor ouderen fijner wonen is in hun verzorgingshuis, dat buurtbewoners een groene ontmoetingsplek hebben in hun buurt, dat nieuwe bewoners bij de samenleving worden betrokken. De inzet van vrijwilligers is daarbij altijd hard nodig en zeer welkom. NLdoet wordt georganiseerd door het Oranje Fonds en tijdens NLdoet gaven dit jaar namens ons koninklijk huis op 10 maart koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het volks- en schooltuintjescomplex Noordhoeve in Zoetermeer onder slechte, kletsnatte en koude weersomstandigheden acte de présence en staken ploeterend, maar wel enthousiast de handen uit de oranje mouwen. Activiteiten in Aa-landen Ook in onze wijk lieten vrijwilligers de actie niet ongemerkt voorbijgaan en sloegen (voornamelijk) buurt- en straatgenoten de handen ineen om m.n. met de begrippen groen en biodiversiteit in het achterhoofd hun leefomgeving te onderhouden, verbeteren of verfraaien. Vanwege de sneeuwn regenbui die ons deel van het land in de middag en nacht van 10 en 11 maart ten deel viel, samen met de vorst in de grond, werden de diverse geplande activiteiten aangepast en eventueel verplaatst. Krekenbuurt Zo kon Aakwaa de door de Groencommissie Krekenbuurt geplande bouw van het insectenhotel in het park tussen de krekenwoningen tijdens het bezoek al op de gevoelige plaat vastleggen: het stond er al kant en klaar. Eemhoeve Op 10 maart hielpen 20 enthousiaste vrijwilligers uit de wijk, van Deltion Zwolle en Landstede mee op de wijkboerderij de Eemhoeve in de moestuin. Dit onder de bezielende begeleiding van vrijwilligers van de Eemhoeve en Frion. 24

De Knarrenhof Het in de binnentuin van de Knarrenhof aan de Sloe/Arne al eerder gebouwde insectenhotel kreeg er een broertje bij, waar de bouwer al wel mee was begonnen en hij met de al op maat gezaagde houten onderdelen in de week erna ongetwijfeld het geraamte tot een volwaardig hotel heeft afgemaakt. Middelblok De bouwgroep in de binnentuin van de woningen van het Middelblok trof de fotograaf tijdens de lunchpauze. Maar dat de bewoners de rest van de dag niet stil hebben gezeten toont het beeld van de pergola die daar werd neer geplant. ‘s Morgens hadden de bewoners ook de Middelblok borden bij de ingang(en) al feestelijk onthuld. Het Punter- en Kloosterdiep Penny de Vries berichtte ons dat onder het motto “Buurman en Buurman, pas op hier wordt geklu(n)st” het Punter- en Oosterdiep actief was. Klussen met elkaar, waar je via een formulier kan opgeven welk klusje er uitgevoerd moest worden. Veel oudere bewoners in de buurt lieten hun dakgoot schoonmaken. Daarna een heerlijke en gezellige buurtlunch. Martin Bos, redactie Aakwaa 25

Gezinsvervangend tehuis De Boeier aan de Rijnlaan is een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt men dagbesteding en werk- en leeractiviteiten aan. In het kader van NLdoet werd de binnentuin van het tehuis aangepakt. Vrijdag 10 maart zijn bij De Boeier tien vrijwilligers van NLdoet samen met de eigen vrijwilligers en begeleiders aan het werk gegaan in de binnentuin. De bewoners zitten bij mooi weer bijna altijd met hun begeleiders in deze tuin. Je zit er heel gezellig en beschut. Al het onkruid is die dag gewied en tussen de tegels vandaan gehaald. Er zijn viooltjes geplant en de plantenbakken zijn weer netjes gemaakt. Het was geen fijn weer om te doen want de volgende dag, zaterdagochtend, lag er sneeuw en waren de pas geplante viooltjes bijna niet meer te zien onder het sneeuwdekje. Het werd opeens een beetje winter. Wat kijkt iedereen ernaar uit dat we weer eens lekker buiten kunnen zitten of kunnen gaan wandelen. Bij De Boeier zou men graag wat meer vrijwilligers willen hebben die het fijn vinden om met een bewoner te gaan wandelen of te fietsen op een duofiets. In het weekend willen de bewoners graag naar buiten. Doordeweeks gaan ze vaak naar de dagbesteding maar zaterdags en zondags zitten ze nu veel binnen. De groep is te groot voor 1 begeleider om erop uit te gaan. Dus Aalanders, als u een keertje tijd heeft, zien ze u graag komen. De bewoners en begeleiders zullen u heel dankbaar zijn. Tekst en foto’s: Renate Verheule, redactie Aakwaa Opbrengst Kinderkledingbeurs Het Stroomdal Op 15 maart werd er op basisschool Het Stroomdal een kinderkledingbeurs georganiseerd waarvan de opbrengst voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije was (red.). Het was een gezellige drukte op basisschool het Stroomdal op woensdag 15 maart. Alle, voornamelijk zomerkleding die de kinderen hadden meegenomen, lagen netjes klaar om gekocht te worden. Er was een goede opkomst en Veel kopers het winkelende publiek was tevreden evenals het schoolteam, want de opbrengst van de kinderkledingbeurs is 550 euro. Dit mooie bedrag gaat via de hulpverleners van Dorcas naar de getroffen gezinnen in Syrië en Turkije. Iedereen bedankt voor de gegeven kleding en de betrokkenheid! Overhandiging van het geld 26 Anja Pierik, Leerkrachtondersteuner basisschool Het Stroomdal

Onze specialismen zijn onder andere; Hart-, vaat- en longrevalidatie Psychosomatische fysiotherapie Beweegprogramma: diabetes / obesitas Valpreventie Oncologie fysiotherapie Algemene fysiotherapie Bekkenfysiotherapie Claudicatio intermittens Dry needling Echografie Shockwave Medical taping Sportfysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie www.dedobbe.nl 038 - 454 15 11 info@dedobbe.nl

28

groeien vanuit een groen hart 29

30

31

Eén leverancier voor al uw drukwerk SIMON STEVINWEG 12 | 8013 NB ZWOLLE | TEL. 038 - 465 72 22 | INFO@COENRADI.NL | WWW.COENRADI.NL VERPAKKINGEN DRUKWERK LABELS Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail Stap voor Stap UIT V AARTBEGELEIDING Wilma Bouwmeester Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61 Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl U bent vrij om mij te bellen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl Verkoop en onderhoud ALLE merken Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66 32 ± 80 stuks WWW.BERTWIETEN.NL Het alternatief voor de dealer Altijd jonge occasions op voorraad SALES BARISTA VERSIE AUGUSTUS 2017 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL Spars & Rigging carbon een fijne, warme kerst!Wij wensen u POWERFUL PERFORMANCE TAIL DOCK A380 / B747 /A330 / A340 TAIL DOCK A380 B747 A330 A340 79,75 m NIJL AIRCRAFT DOCKING 2.0 B.V. T: +31 382 028020 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL INFO@AIRCRAFTDOCKING.COM THE NETHERLANDS AIRCRAFTDOCKING.COM NCAGE CODE: H2BL2 Aircraft Docking Systems AIRCRAFTDOCKING.COM Schuttelaar SELECTIE 2017 Onze showroom bevindt zich aan de Curieweg 1, 8013 RA Zwolle en is op afspraak te bezoeken. T: (038)4215196 kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl schuttelaarkerstgeschenken.nl Graag tot ziens! KB 2017_SWG.indb 20 02-06-17 13:12 KB 2017_SWG.indb 1 02-06-17 13:11 27,00 m In dit nummer: • Scharnieren in allerlei vormen • Getijdenboek Maria van Gelre • Katernen op stokjes, Sün Evrard • Paul Johnson, een interview (3).indd 1 SHB_2017_01(3).indd 2 Zwinhoeve Zeeland ekreek Pekelinge 9 Scheldeoord 10 Westhove 11 Wijde Blick 12 Zeeuwse Kust 13 Zwinhoeve ; sportief en natuurlijk! 1 2 1 2 4 8 4 2 6 5 3 5 Een heerlijke vakantie aan het strand! g; onvergetelijk en mooi! r gratis www.ardoer.com/zwinhoeve In de ban van broadway een grootse en geniepige zomermusical THEATER Deze productie wordt mede mogelijk gemaakt door Ende Foundation ds UITNODIGING PREMIERE ZATERDAG 4 JUNI 2016 19.30 UUR TNODIGING_DEF01.indd 1

Repair Café Aa-landen Stel het niet uit… Eerst had ik het nog niet door. De deurbel zag er best wel wat verwaarloosd uit, maar ach… Toen zag ik het briefje op het raam naast de deur: “S.v.p. op het raam kloppen. De bel doet het niet.” Voor mij was dat geen probleem. Maar als nou de bezorgdienst een leuk pakketje wil brengen, en jij hebt de radio aan? Of ze brengen je weggelopen poes terug, en jij bent net helemaal op zolder. En natuurlijk, het overkomt ons allemaal weleens: de bureaulamp doet het niet, totdat je er een klap op gegeven hebt. Noem het maar: uitstel van reparatie. Daar valt nog best mee te leven, maar handig is het niet. En elke keer denk je dan “O ja, dat moet nog gerepareerd worden.” Vroeger, en nog niet zo lang geleden ook, maakten we in het voorjaar het hele huis schoon. Het heette ook de grote schoonmaak. Nee, we gaan het niet hebben over de grote schoonmaak die de natuur in ons land nodig heeft. Maar bij die schoonmaak kwam je ook alle gebreken weer tegen. Onze eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op vrijdag 14 april (gewijzigde datum; 2e vrijdag van april), 19 mei en 16 juni van 12.00-16.00 uur. LET OP: we zijn er extra tijdens Koningsdag op woensdag 26 april a.s. van 15.00-18.00 uur. Contactpersoon: Riet Poppe Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl Facebook: Repair Café Aa-landen Vanaf nu hoeft dat niet meer. Want elke keer als een apparaat defect is, kun je nu heel gemakkelijk naar ons Repair Café komen. Daar repareren we defecte apparaten en kleding met een winkelhaak of losse naden. Daar kun je dan nog een hele tijd plezier aan hebben. En je hoeft niet naar de winkel of de website om een vervanger te gaan zoeken. Repareren bespaart tijd. En het houdt de afvalberg kleiner; het is dus nog duurzaam ook. En er wordt geen arbeidsloon gevraagd; er staat alleen een fooienpot. In Aa-landen kun je voor het Repair Café terecht in De Bolder, op de 3e vrijdag in de maand. Vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur staan vrijwilligers u te woord en proberen we te repareren wat kapot is. En het is er nog gezellig ook. We zien u daar graag komen! Namens Repair Café Aa-landen: Gery Woltinge 33

Zwolle doet ook in 2023 mee aan NK Tegelwippen Van 21 maart tot 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats. Zwolle doet dit jaar weer mee en heeft als doel om in de top 3 te eindigen. Dat kan alleen maar als iedereen meedoet. Hoe doe je mee? Wip de tegels uit je tuin en zet er groen voor in de plaats. Elke tegel telt! Geef het aantal tegels dat je gewipt hebt, door op de website nk-tegelwippen.nl Stuur je nog een mooie foto mee, dan maak je ook kans om leuke prijzen te winnen. Niet alleen maak je Zwolle groen, maar je helpt ook mee aan het verbeteren van het klimaat. Door je tuin groener te maken of een geveltuintje aan te leggen, zorg je dat de temperatuur in de wijk en de stad daalt. Bij extreme regenbuien kan het water beter in de grond zakken en is er minder wateroverlast. Heb je tegels over en kan je ze niet hergebruiken? Laat ze dan gratis ophalen door de Tegeltaxi. Dit voorjaar worden de tegels opgehaald op 9 en 10 mei. Meld je aan voor 1 mei! Dit kan via: https://www.zwolle.nl/tuintegels-over-de-tegeltaxi-haalt-ze-bij-je-op-in-zwolle Doe mee en help Zwolle naar een plek in de top 3. Wil je tegelwippen van gemeentegrond? Bedenk dan samen met je buren een plan voor de inrichting van deze grond. Heb je een ander idee voor de buurt zoals de bewoners in de Krekenbuurt? Plaats dan jullie plan op MijnWijk, de website voor bewonersinitiatieven. Zo krijg je automatisch contact de wijkregisseur Robert Jansen van de gemeente Zwolle. www.zwolle.nl/mijnwijk Het was frisse maar zonnige dag op NLdoet. En de energie en plezier zat erin. Dus gingen de bewoners in de Krekenbuurt aan de slag met het onderhoud van de buurttuin. Zo kwam er ook ruimte vrij voor een insectenhotel. Toeslagen van de Belastingdienst in 2023 De belastingdienst verstrekt huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag, maar ook het kindgebonden budget. Deze gaan elk jaar omhoog, maar nu is er vanaf 1 januari 2023 nog een extra bedrag bijgekomen. Dit is om mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder geworden. Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag. Het kan dus zijn dat je in 2022 geen recht had op toeslagen, maar nu dus wel één of meer toeslagen kan krijgen. Kijk voor meer informatie op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/2023-toeslagen-omhoog Kwijtschelding belastingen bij laag inkomen Heb je een laag inkomen? Vraag dan bij GBLT kwijtschelding aan voor de gemeentelijke belastingen. Kwijtschelding betekent dat je niet hoeft te betalen. Of je kwijtschelding krijgt, hangt onder andere af van je inkomen en het geld op je bankrekening. Dit moet onder een grens blijven. Sommige grenzen liggen dit jaar wat hoger. Ook telt bijvoorbeeld de energietoeslag niet mee. Kijk voor alle voorwaarden op www.gblt.nl/kwijtschelding en vraag er direct kwijtschelding aan. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een toeslag bij de Belastingdienst of kwijtschelding GBLT? Op Orde Zwolle helpt je graag. www.opordezwolle.nl | (038) 456 97 50. 34

35

(advertentie) 36

Basisschool Buitenwijs Buiten de lijntjes, buiten de kaders en vooral veel naar buiten Een nieuwe school met een natuurlijke visie op de ontwikkeling en het leren van kinderen. We staan voor spelend en bewegend leren. Op Buitenwijs mag je als kind ontdekken wat je nieuwsgierigheid prikkelt. Buitenwijs richt zich op hart, hoofd en handen. De blik is naar buiten gericht, we hebben oog voor elkaar en de wereld om ons heen. We richten onze blik ook naar binnen. Wie ben je, wat wil je en wat voel je. Het leren van vaardigheden is belangrijk om je leven vorm te geven. We vullen de gereedschapskist van kinderen met vaardigheden als taal, rekenen, creativitieit en digiwijsheid. Buitenwijs is een ecosysteem. Dat betekent dat iedereen elkaar nodig heeft en van elkaar leert. Kinderen voelen, zien en ervaren hoe belangrijk het is dat we in harmonie met de natuur leven. Dit maakt ons onderwijs het onderwijs van de toekomst. Op Buitenwijs staat inclusiviteit centraal. Iedereen is welkom. Alle kinderen uitzwaaien aan het einde van hun schoolloopbaan, bomvol zelfvertrouwen en zin in het leven. Met een rugzak vol aan eigenzinnigheid, vaardigheden en ervaringen; de ingrediënten om het eigen leven verder vorm te geven. Dat is de missie van Buitenwijs. We houden zaterdag 15 april ons Buitenfeest van 10.00 tot 14.00 uur. Het is een open dag waar we graag een feestje van maken voor én met de kinderen en ouders. Iedereen die nieuwsgierig is naar ons onderwijs is welkom. Je kan komen aanwaaien en meedoen met een van de vele activiteiten. Er staat koffie, thee & lekkers klaar op een gezellig terras. 37

Zaterdag 18 maart werd er in De Bolder de jaarlijks terugkerende VoorjaarsCreatiefBeurs van de S.W.A. gehouden. Hobbyisten toonden en verkochten daar hun creatieve vaardigheden. Het was met recht een voorjaars creatiefbeurs. Niet alleen vanwege het zonnige lenteweer die zaterdag, maar ook vanwege de vele kleurrijke creaties die op de beurs te bewonderen waren. Het is ongelooflijk wat een huisvlijt en kunstige voorwerpen daar te zien waren die door voornamelijk vrouwelijke standhouders werden getoond. Breien, haken, viltbewerking: allerlei handwerktechnieken waren aanwezig in de vorm van gebreide mutsen en sjaals, gehaakte knuffels en beestjes van vilt. Zelfs tijdens de beurs konden sommige standhouders het niet laten om weer iets nieuws te breien of te haken. Maar ook voor mensen die graag een kaartje versturen was er veel keus. Leuke versierde kaarten, dozen, envelopjes waar je geld in cadeau kan geven: allemaal tijdens de lange winteravonden geproduceerd. Wat je niet allemaal van papier kunt maken als je creatief ingesteld bent! Voor de komende Paasdagen waren er allerlei vrolijke versieringen gemaakt. Voor de kleinkinderen kon je bijvoorbeeld mandjes in de vorm van een paashaasje met paaseitjes kopen, die gretig aftrek vonden. Ook waren er zelfgemaakte schattige babykleertjes te vinden. En de inwendige mens was niet vergeten; je kon volop o.a. heerlijke jams en chutneys inslaan. Kunstige keramiek voorwerpen waren er te bewonderen en kleurrijke schilderijen. Petje af voor al die prachtige creaties! Bezoekers hebben vast ook de kaarten gezien met felicitaties waarop sterke teksten stonden zoals “de mooiste jaren van je leven beginnen elk jaar opnieuw” . En de allermooiste vond ik wel deze: “leeftijd is als wijn, hoe ouder hoe beter”! foto kaart invoegen Benieuwd wat we de volgende beurs weer aan kunstwerkjes zullen aantreffen. Tekst: Renate Verheule, foto’s: Ank Pot,redactie Aakwaa 38

39

(advertentie) Je bent welkom in de Sionskerk! The Passion op het kerkplein op donderdag 6 april, 18.00 uur. Een kaarsje branden bij het kruis? Welkom om stil te staan bij het leed in de wereld of je eigen verdriet. Zo gaan we op weg naar Pasen, het feest dat Jezus is opgestaan uit de dood. Pasen Het feest van nieuw leven. Jezus staat op uit de dood. Dit grote feest vieren wij met veel vreugde. De dood heeft niet het laatste woord. Je bent welkom op 9 april in de Sionskerk om het Paasfeest mee te vieren. Ruimte voor de ziel ... en dan is het tijd voor een goed gesprek.... Je zoekt rust in alle gejaagdheid. Je denkt na over de zin van het leven, over je eigen leven, wat is je verlangen? Met wie kun je eens een goed gesprek voeren? In de Sionskerk is ruimte voor jouw vragen, zoektocht. Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek, dshevers@sionskerkzwolle.nl of 038-4550650, Hartelijke groet, Ds. Hélène Evers OpenDeurDienst in de Sionskerk op zondag 16 april om 19.00 uur. Op zondag 16 april wordt in de Sionskerk weer een opendeurdienst gehouden. Doel van deze dienst is om iedereen kennis te laten maken met de blijde boodschap. Een opendeurdienst is een laagdrempelige dienst, dus ook geschikt voor mensen die weinig of niet bekend zijn met de kerk. Veel muziek en zang en een korte overdenking, lezing en gedicht. De dienst is bedoeld als hartverwarmend en waar iedereen zich geliefd mag voelen. De overdenking deze avond zal in handen zijn van ds. Hans van Ark uit Wapenveld. Hij zal een uiteenzetting geven van het gekozen thema. Het koor Double Four uit Hattem zal voor muzikale medewerking zorgen en organist is Gert Hendriks. Dubbel Four is een dubbel mannenkwartet uit Hattem wat hoofdzakelijk a-capella en 4 stemmig geestelijke muziek zingt. Als vriendengroep beleven zij samen met hun thuisfront heel veel plezier in het zingen, optreden en samen zijn. Vanaf 18.45 uur beginnen we alvast met zingen en om 19.00 uur met de dienst. WEES WELKOM en neem gerust iemand mee !! Knabbelen en babbelen. We hopen met de beide wagens weer van 15-17 uur te staan op: woensdag 5-april aan de Dollard, op vrijdag 14 april aan de Biesbosch, vrijdag 21 april aan de Dollard, woensdag 03 mei aan de Biesbosch en woensdag 10 mei weer aan de Dollard. 40

MA 9:45 – 10:45 Milde Fitgym Sport Rivierenhof Zijpe 4 14:00 – 15:00 Tai Chi Sport De Bolder Dobbe 29 DI 10:00 - 12:30 Vrouwengroep Ontmoeten De Eemhoeve Eemlaan 25 WO 10:00 - 16:00 Rumah Kenangan Buurtkamer Kembang Baru Venebruggestraat 10 DO 10:00 - 11:00 Digitaal servicepunt Informatiepunt Wijkcentrum Bachlaan 20 VR 9:30 - 11:30 Computerles Informatiepunt Wijkcentrum Bachlaan 20 13:00 - 15:00 Buurtkamer Ontmoeten De Eemhoeve Eemlaan 25 11:00 - 12:00 Fitness Sport MoviMiento Händellaan 329 9:30 - 10:30 Fitgym Sport Rivierenhof Zijpe 4 10:30 - 11:30 Koffieochtend Ontmoeten Elvis Presley-Flat Palestrinalaan 14:00 – 15:00 Sport en Spel Sport Gymzaal Links Waallaan 10 17:30 - 19:00 Eetcafé De Balie Eten Fermate Händellaan 315 14:00 - 16:00 Digitale Overheid Informatiepunt Stadkamer Dobbe 23 20:00 - 21:00 Sport en Spel Sport Gymzaal Links Waallaan 10 Kijk op www.samenzwolle.nl/samenouderen voor al het aanbod in de stad. Bel naar 038 750 83 87 038 750 83 87 voor advies of meer informatie! 44 41 ACTIVITEITEN AANBOD NOORD

Partner verloren? Hoe nu verder? Bent u uw partner verloren en kunt u een steuntje in de rug goed gebruiken om uw leven weer invulling te geven? Dan is het project De draad weer oppakken van WijZ iets voor u. Middels de inzet van vrijwilligers die bij u thuiskomen is er alle tijd om uw verhaal te vertellen en te delen wat lastig voor u is. Naast een luisterend oor kan het ook fijn zijn om samen weer activiteiten te ondernemen of iets praktisch op te lossen. We sluiten aan bij wat u nodig hebt. Belangstelling? Neem dan contact op met Wilma Wildeboer van WijZ Bel (038) 8515700 of mail naar: w.wildeboer@wijz.nu. Tot gauw!! Lustrumconcert Mannenkoor ‘Mankracht’ 23 april 2023, Theodorakapel Zwolle, aanvang 15.30 uur Op 23 april a.s. viert Mannenkoor ‘Mankracht’ zijn eerste lustrum met een feestelijk concert in de Theodorakapel aan de Theodorahof 20 (terrein Woonzorgcentrum Nieuwe Haven). Het concert begint om 15.30 uur en duurt inclusief pauze ca. 1 ½ uur. Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Het koor staat onder leiding van dirigent Gert Oosterwijk en wordt deze middag begeleid door pianist Roel Praas. Een saxofoonkwartet uit de gelederen van Zwols Saxofoonorkest ‘For Saxes Only’ verleent haar medewerking aan het concert. Op het programma staan onder meer ‘Nice work if you can get it’ van George Gershwin, met begeleiding van het saxofoonkwartet, Tebe Poem van de Oekraiense componist Dmytro Bortnjansky en de canon ‘Oh Music’. Mannenkoor ‘Mankracht’ is een enthousiast mannenkoor dat repertoire zingt van klassieke tot hedendaagse muziek. Iedereen die kan of wil zingen is welkom bij ‘Mankracht’. Ook is het samenzijn van de koorleden een sociaal en aangenaam wekelijks ontmoetingsmoment om de muzikale kameraadschap met elkaar te delen. Welkom op de repetitietijden: donderdagmiddagen 15:00 – 17:00 uur in WIJZ-locatie De Terp, Radewijnsstraat 1 in de wijk Dieze-Oost. Meer informatie is te verkrijgen via info@wijz.nu of bel met (038) 84569700. 42

(advertentie) Vacature Vitaal & Veilig Thuis Vrijwillige planners gezocht in Aa-landen Na je zeventigste zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dat willen we allemaal. Bij veel mensen gaat dit goed, maar soms is daar ook wat extra ondersteuning voor nodig. Het belangrijkste is om zo lang mogelijk vitaal te blijven. Zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak. Vitaal en Veilig Thuis, een project vanuit WijZ Welzijn, helpt hierbij en doet dit samen met vrijwilligers. Op dit moment hebben wij plek voor nieuwe vrijwillige planners in de wijk Aa-landen. Wat gaat u doen? Voorafgaand aan het huisbezoek door de adviseurs worden door de planners aankondigingbrieven in de wijk rondgebracht waarna er een afspraak aan de deur wordt ingepland voor de adviseurs in Aa-landen. Vervolgens gaat de adviseur op huisbezoek bij 70 plussers in Zwolle om met de wijkbewoner in gesprek te gaan. Tijdens het huisbezoek staat de veiligheid in- en om huis centraal, evenals het welzijn van de wijkbewoner. Hoe zit iemand erbij, heeft men een sociaal netwerk, zijn de financiën op orde, heeft men behoefte aan ondersteuning of kan men alles zelf nog? Dit zijn enkele voorbeelden die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Na het huisbezoek brengen de vrijwillige postbodes de adviesrapporten rond en wordt er door het belteam contact opgenomen met de mensen die zijn bezocht. Bekijk op www.vitaalenveiligthuis.nl de video voor een goed beeld van de werkwijze. Waar zijn wij naar op zoek? Vindt u het leuk om nieuwe contacten en ervaringen op te doen? We hebben regelmatig gezellige vrijwilligersbijeenkomsten. Kunt u makkelijk een gesprek voeren en met een tablet (vanuit het project beschikbaar) werken? Bent u minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? Dan willen we graag kennismaken! Dus neem gauw contact op met WijZ Welzijn via tel. (038) 851 57 00 of via: info@vitaalenveiligthuis.nl. Vrijwilligers Lidia en Hetty 43

44 Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

nagelbeugel orthese voetreflex voor totale voetverzorging • Schimmelnagels • Likdoorn • Ingegroeide nagels • Eeltvorming 45

Wijkblad Aakwaa uitgave april 2023 53e jaargang, nummer 10 S.W.A. Uw wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Telefoon: 453 98 13 Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23 Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl Infobalie S.W.A. openingstijden Ma t/m do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Wijkpost Buurthulp Aa-landen Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13 E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl Buurtweide Aa-weide Contactpersoon: Leonie Klein Telefoon 06 229 955 54 Feestdagen gesloten E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl Nestkastengroep Voor meldingen over nestkasten in het openbaar groen kunt u bellen met Loes en John Lodder 038 454 38 91 Repair café Elke 3e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl DE BOLDER Uw wijkcentrum Multifunctioneel centrum “De Bolder” Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen Beheerder: Karlo Tuten Assistent beheerders: Silvia Scheffer, Marion van Oostende Telefoon: 453 98 67 E-mail: debolder@bolder.nl Stadkamer Aa-landen Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50 E-mail: aalanden@stadkamer.nl Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-16.30 uur Zaterdag 10.00-13.00 uur Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld. De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa. Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa. Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen. 46 Wijkblad AAKWAA Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Contactpersonen: Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753 advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Redactie: Ank Pot Tel. 4539916 aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13 bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Foto voorpagina: Ank Pot Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle Volgende uitgaven: Mei Juni 10-05-2023 07-06-2023 GEMEENTE ZWOLLE Wijkzaken Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Servicelijn Wijkzaken: 140 38 Wijkservicepunt Noord Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 06 150 158 52 Wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy Wijkregisseur: Robert Jansen Wijkmanager: Charlotte van der Gun Wijkwethouder: Dorrit de Jong Email: postbus@zwolle.nl Politie Zwolle Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, Tel. 0900 - 8844 Wijkagenten: Johan Koetsier en Nienke Leij Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder E-mail: Johan.koetsier@politie.nl / nienke.leij@politie.nl Twitter: @WA_ZwolleNoord wijkagenten_zwollenoord Sociaal Wijk Team – Noord Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80 Kopij inleveren voor: 21-04-2023 19-05-2023

Gefeliciteerd! iedere jariGe job 20% korting op vers gebak Spelregels: Jumbo.com/verjaardag Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication