14

Philips maakt oplossingen voor de uitwisseling en integratie van medische gegevens, zoals dit KODEX-EPD cardiac imaging and mapping system, dat wordt gebruikt bij de behandeling van boezemfibrileren. | Foto: Philips Hoe ziet de certificering eruit? “ICT-leveranciers moeten producten ontwikkelen die voldoen aan de NEN-normen, anders vallen ze buiten de boot. De minister gaat certificerende instellingen aanwijzen. De goedgekeurde systemen krijgen een sticker. De NEN-normen worden opgesteld in samenwerking met het zorgveld en de ICT-partijen. Waar nodig worden de normen geüpdatet.” Hoe maak je het voor alle ziekenhuizen betaalbaar hieraan mee te doen? “Voordat we een traject opstarten voeren we een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. Die moet positief uitpakken om de Wegizverplichting eraan te koppelen, anders doen we dat niet. Als die analyse positief uitpakt, kijken we later in een financieringsonderzoek naar de verdeling van de lusten en lasten. Op basis daarvan nemen we een besluit of compensatie nodig is. Ook de NZA zal nog kijken naar de kosten die ermee gemoeid zijn. Eventueel worden de tarieven aangepast.” Wat is uw idee over de tweespalt tussen privacy en snelle behandeling van patiënten? “Het is altijd een afweging tussen de privacy van de patiënt versus snelheid. We bekijken of we bijvoorbeeld voor de spoedeisende hulp een andere route kunnen volgen. Zodat er niet te veel omwegen zijn om aan gegevens te komen. Want voor hetzelfde geld is het dan te laat voor die patiënt. De minister laat onderzoeken op welke manier je gegevens van mensen centraal of decentraal zou kunnen opslaan. Je zou metadata ergens kunnen opslaan waar een zorgverlener gegevens uit kan halen, zonder dat er meteen een compleet patiëntendossier in de lucht zweeft.” In mei kwam de European Health Data Space-verordening (EHDS) naar buiten. Wat is daarvan de invloed op de Wegiz? “Dat is lastig te zeggen, het hangt nog af van de onderhandelingen van de diverse landen. Hoe dan ook zijn de hoofdlijnen nogal vergelijkbaar met de Wegiz; ook in Europa kijken ze naar normtrajecten en grotendeels naar de uitwisselingen die wij ook voor ogen hebben. De verordening maakt wel dat wij erover na moeten denken hoe we de data precies gaan opslaan, vandaar het eerder genoemde onderzoek waarin alle scenario’s worden onderzocht. De minister noemt een aantal scenario’s, waarbij het ene gaat om het verbinden van bestaande netwerken/infrastructuren en het andere over het inrichten van een platform waar die data terechtkomen. Ook een nationaal agentschap wordt vanuit Europa genoemd. De vraag is: leg je die taken bij bestaande organisaties of zet je een nieuwe organisatie op?” 14 FMT | juli 2022 De NEN-normen worden opgesteld in samen werking met het zorgveld en de ICTpartijen Wat kan de invoering van deze wet in gang brengen? “Ik hoop in elk geval bewustwording te bereiken, ook bij de ICT-leveranciers, die meer effort erin moeten stoppen om systemen op elkaar aan te laten sluiten. Als je systemen interoperabel functioneren, heb je als bedrijf een betere toekomst voor de boeg. Verplichting is een stok achter de deur. Daarbij hoop je dat de rest van het veld die stok niet nodig heeft en zelf initiatieven ontplooit om tot goede digitale gegevensuitwisseling te komen. De basisgegevensset zorg is voor veel behandelsituaties van belang; ik hoop een breder publiek te bedienen, zowel patiënten als zorgverleners. Ik heb de indruk dat het veld er positief tegenover staat, men begrijpt de urgentie. Ook kan het de administratieve last terugdringen, iets waar zowel zorgverlener als patiënt baat bij heeft. Tot slot wil ik meegeven: geen enkele partij kan dit alleen, het is een gezamenlijk proces van gebruiker, aanbieder en wetgever.”  Vervolgstappen Bij het ter perse gaan van deze editie van FMT moest de Wegiz nog ter behandeling naar de Tweede Kamer, wat in de week van 28 juni gepland stond. Het laatste nieuws hierover is te lezen op www.fmtgezondheidszorg.nl. Daarnaast is er een internetconsultatie gestart, waarbij spoor 1 van de medicatieoverdracht openstaat voor reactie, tot 14 juli 2022. https://internetconsultatie.nl/begiz

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication