31

kan zijn van grootschalige toepassing. Een ander punt dat nader onderzoek behoeft, zijn de effecten van permanente hoogfrequente trillingen op met name aluminium structuren. NJI erkent de nadelige effecten die aan het gebruik van biocidehoudende antifoulings verbonden zijn, maar in de huidige discussie is te weinig aandacht voor de positieve effecten. Hoe groot is de daadwerkelijke invloed van koperhoudende antifoulings op pleziervaartuigen op de ecologische kwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren, die overwegend worden gevoed door inkomende grote rivieren? Daar komt bij dat binnen Europa momenteel een discussie plaatsvindt over de vraag of koper als prioritaire stof op het gebied van waterbeleid (EU-richtlijn 2013/39/EU) moet worden gezien. De vraag is dus of de huidige regels voor antifoulings niet te scherp zijn gesteld. Dit laat onverlet dat NJI een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling NJI-Vignet veilige boot Onlangs lanceerde de NJI op veler verzoek een eigen praktijkopleiding tot keurmeester van boordgasinstallaties. Hiermee kunnen NJI- leden marktgericht invulling geven aan de weer toenemende vraag naar aantoonbaar goed uitgevoerd onderhoud. De gasinspectiecursus vormt de eerste in een reeks beoordelingsschema’s, gericht op technische veiligheid aan boord van pleziervaartuigen en kleine beroepsvaartuigen, het werkgebied van NJI-leden. Het achterliggende certificeringssysteem is afgeleid van het VA- keur (Veiligheid Arbeidsmiddelen), dat al geruime tijd in gebruik is in de landbouwmechanisatie en intern transport, waarmee inmiddels meer dan een miljoen veiligheidskeuringen van landbouwtractoren en vorkheftrucks zijn uitgevoerd. VEILIGHEIDSBEOORDELING Het NJI-bestuur besloot in 2016 om een vrijwillig keuringssysteem te ontwikkelen voor bestaande boten. Dit systeem laat zich het beste vergelijken met de tot 1985 voor personenauto’s verkrijgbare krul op de voorruit van Veilig Verkeer Nederland, voordat de APK werd ingevoerd. Het NJIbeoordelingssysteem gaat echter niet verder dan een veiligheidsbeoordeling van een aantal componenten van pleziervaartuigen, die direct invloed hebben op de veiligheid aan boord. Het vignet beoogt geen totaal oordeel over de toestand van een schip te geven en kan evenmin als aankoopkeuring worden gezien. Dat is en blijft het werkterrein voor de jachtexperts. Er wordt alleen op basis van een vast inspectieschema door een hiervoor opgeleide monteur een beoordeling gedaan van de veiligheidstoestand van de gasinstallatie (indien aanwezig), de elektrische installatie, de aandrijflijn en de brandpreventie-/repressievoorzieningen. De bedoeling is om op termijn ook een module te ontwikkelen voor staand en lopend want, inclusief mast. ALTERNATIEVE EISEN Uitgangspunt zijn de ISO-normen, maar aangezien veel bestaande schepen hieraan niet hoeven en ook vaak niet kunnen voldoen, zijn hier door een technische commissie bestaande uit vakdeskundigen alternatieve eisen en beoordelingscriteria opgesteld. De keuring wordt uitgevoerd door monteurs van de werven en jachtservicebedrijven die voor een korte keurmeestertraining hebben gevolgd met een examen. Deze keurmeesters worden steekproefsgewijs gecontroleerd door herbeoordelaars. Hier ligt een taak voor de nu officieel en definitief aangewezen keuringsinstantie DMI-EMCI, maar dat hoeft niet exclusief het geval te zijn. Daarnaast is NJI ook in gesprek met een gevestigde keuringsinstantie voor beroepsvaartuigen. Om het complexe geheel van gekeurde objecten, keuringsmodules, keurmeesters en steekproefherkeuringen op de juiste manier te kunnen beheersen en aansturen is aansluiting gezocht bij de IT-infrastructuur van het VA-keur. Dit systeem bevat de keuringsuitslagen van honderdduizenden tractoren, vorkheftrucks, mobiele werktuigen en laadkleppen, die met het oog op de door de Arbowet verplichte zorg voor de veiligheid van de werknemer allemaal periodiek (moeten) worden gekeurd. van duurzame alternatieven. Dat kan het beste in de vorm van aanvullend onderzoek, waarbij wordt voortgebouwd op eerder opgedane kennis en inzichten en waarbij antwoord wordt verkregen op de bovenbeschreven vragen. Op grond van eigen waarneming, opgedane ervaringen en toepasbaarheid gaat de voorkeur uit naar twee specifieke antifoulings. Wordt vervolgd. APARTE ADMINISTRATIE De NJI heeft een aparte administratie ingericht, waarbij de keuringsschema’s voor de boordgasinstallatie en de elektrische installatie zijn ingebracht. In aansluiting hierop is begonnen met het ontwikkelen van de cursussen met als eerste de keurmeester van de boordgasinstallaties. De ontwikkeling hiervan is opgedragen aan een in brandstof en industriële tankinstallaties gespecialiseerde opleider. Deze installaties bestemd voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen staan onder de certificaatplicht van Kiwa, dat vroeger ook het Giveg gaskeurmerk uitgaf en mogen alleen door deze opleider speciaal opgeleide monteurs worden geïnstalleerd, onderhouden en gekeurd worden. Met het oog op de beoogde erkenning door verzekeraars en hopelijk op termijn ook die van IL&T in relatie tot beroepsvaartuigen, zijn de NJIopleiding en het -examen volgens dezelfde structuur opgezet als die van dergelijke tankinstallaties. www.vignetveiligeboot.nl JACHTBOUW NEDERLAND APRIL 2020 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication