31

VERENIGINGSNIEUWS CONSULTATIE MINISTERIE IenW OVER BOORDTOILETTEN NJI: ‘Geen verzegeling afvoer, maar vignet’ Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht medio april een wijziging voor van de Regeling lozen buiten inrichtingen (Rlbi) in consultatie, die bepalend is voor het gebruik van toiletten aan boord van pleziervaartuigen. In essentie komt het erop neer dat toiletwater, mits dit tot zwemwaterkwaliteit is gezuiverd, mag worden geloosd. Maar schepen met een vast boordtoilet, zonder gecertificeerd zuiveringssysteem, moeten de afsluiter van de buitenafvoer onderwater laten verzegelen. De NJI begrijpt de weerstand tegen deze maatregel, maar erkent dat er wel iets tegen de ongewenste lozingen moet gebeuren. In plaats van verzegeling wil de NJI een vignetplicht voor alle schepen die op Nederlandse binnenwateren varen, uitgezonderd kleine open boten. Met de opbrengst moet de infrastructuur voor afvalwater worden uitgebreid en bij afmeerplaatsen en sluizen toiletten worden gerealiseerd. Sinds 2009 geldt een verbod om ongezuiverd toiletwater van pleziervaartuigen te lozen, echter de mogelijkheid om toiletwater gezuiverd te lozen is nooit ingevuld. Door de wijziging moet het nu eindelijk mogelijk worden dat na zuivering het toiletwater wél geloosd mag worden. Daarmee wordt een alternatief geboden voor de – dikwijls stinkende – opslagtank voor toiletwater. Fabrikanten en leveranciers van zuiveringsinstallaties voor toiletwater krijgen met de regeling de mogelijkheid om apparatuur op de markt te brengen. Dit onder de voorwaarde dat het gezuiverde water voldoet aan de Europese normen voor zwemwater en voor de apparatuur een typegoedkeuring is afgegeven. ZUIVERINGSSYSTEMEN Momenteel zijn er, mede vanwege uitblijvende marktvraag, geen zuiveringssystemen te koop die voldoen aan de nu gestelde eisen. Het in de VS toegepaste Raritan-systeem levert ook dichloor (chloorgas) en waterstofperchloraat op, wat in Nederland niet is toegestaan. Het CTGB moet hiervoor voor langere tijd ontheffing verlenen. UV-behandeling of (ultra)filtratie functioneert niet wanneer zich in het afvalwater vaste delen bevinden en ionisatie kan uitsluitend worden toegepast voor de bacteriologische zuivering van relatief schoon water. Ozon technologie vergt te veel energie van het boordnet. Het is ook de vraag of andere EU-lidstaten de uitstoot van uitsluitend bacteriologisch gezuiverd afvalwater in hun oppervlaktewateren zullen accepteren. Bacteriologische zuivering verdient de voorkeur, echter de ontwikkeling van dergelijke systemen is nog niet zover dat ze in kleinere boten passen. Ontwikkeling van nieuwe installaties is kostbaar en het gaat, zolang binnenvaart en chartervloot vrijgesteld blijven, om een te gering aantal schepen. De NJI is niet optimistisch over de kans dat de markt onder de thans voorgenomen wijziging van het Rlbi zal kunnen voorzien in de gewenste zuiveringssystemen. VERZEGELING De door de minister voorgestelde verzegelingsplicht van de buitenafsluiter van het scheepstoilet benadeelt ook die schippers die wel een vuilwatertank hebben en die ook altijd netjes laten afpompen bij een walinstallatie en nog meer schepen die regelmatig op zee varen. Nog erger is dat speciale opsporingsambtenaren de bevoegdheid krijgen om ook tegen de wil van de schipper in aan boord te komen om de verzegeling te controleren. Evenmin is duidelijk hoe het moet met bezoekende schepen uit het buitenland en welke kosten (herhaaldelijke) verzegeling met zich mee brengt en waar deze worden neergelegd. De beroepsvaart en chartervaart blijven van het lozingsverbod ontheven, al zouden er aldus het ministerie IenW wel voorbereidingen in gang zijn gezet om ook deze lozingen aan banden te leggen. Het is niet verwonderlijk dat de internetconsultatie veel reacties heeft losgemaakt. PRAKTISCHE BEZWAREN NJI ziet eveneens grote praktische bezwaren bij de verplichte verzegeling van de buitenafvoer en nog meer bij de voorgenomen wijze van toezicht hierop. Ook zien wij dat het lozingsverbod wordt genegeerd, domweg door onvoldoende of zelfs ontbrekende adequate alternatieve toilet- en afvoervoorzieningen voor zwart water. Het initiatief in recreatieschap Marrekritte bewijst dat schippers best bereid zijn om netjes met het open water om te gaan, alleen wie betaalt dit? Niets doen is gezien de geconstateerde overtredingen van het lozingsverbod geen optie. Een breed verspreid vignet biedt iedere gebruiker van vaarwater de mogelijkheid om tegen lage kosten bij te dragen aan de kosten voor schoon open water. RECREATIESCHAP MARREKRITE HEEFT TWEE DRIJVENDE VUILWATERSTATIONS ‘IT HÚSKE’, WAAR WATERRECREANTEN DE VUILWATERTANK VAN HUN BOOT GRATIS KUNNEN LEGEN. HET VUILWATER WORDT ECOLOGISCH GEZUIVERD EN SCHOON GELOOSD OP HET OPPERVLAKTEWATER. JACHTBOUW NEDERLAND JUNI 2019 31

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication