57

overheid wil nu echt paal en perk stellen aan de bewezen smerige situatie in populaire vaargebieden. Campagnes en voorlichting hebben niet tot de gewenste naleving van het lozingsverbod geleid. AANPASSING WET IN 2021 NOG STRENGER Gezuiverd toiletwater mag overboord Sinds 1 oktober mogen pleziervaarders toiletwater van hun jacht overboord pompen, mits dit bacteriologisch gezuiverd is. De overheid heeft de wet op dit punt aangepast. Het ongezuiverd lozen van toiletwater op oppervlaktewater werd in 2009 verboden toen het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen van kracht werd. Vuilwatertanks, chemische toiletten en droogkorrels waren tot nu toe de alternatieven. Daar komen nu zuiveringssystemen bij. Belangenorganisaties als Watersportverbond, Waterrecreatie NL, HISWA Vereniging en NJI hebben samen gelobbyd voor wijziging van de wet op dit punt. Lang niet alle schepen hebben voldoende ruimte voor een vuilwatertank. Daarnaast kunnen de tanks stankoverlast aan boord geven. Volgens HISWA Vereniging is een zuiveringsinstallatie eenvoudiger te monteren en geeft die geen stankoverlast. De minister van Infrastructuur en Waterstaat hanteerde voor de zuivering de belangrijkste eisen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn als norm. Als daaraan wordt voldaan, mogen watersporters gezuiverd toiletwater lozen. De nieuwe regeling staat ook toe dat urine ongezuiverd kan worden geloosd, mits dit aantoonbaar niet in contact is geweest met fecaliën. Het ministerie gaat er van uit dat er in Nederland zo’n 200.000 pleziervaartuigen in het water liggen. Daarvan zijn er circa 50.000 die geen toilet aan boord hebben of bijvoorbeeld alleen een chemisch toilet of droogtoilet, waarbij de opvarenden gebruik maken van voorzieningen op de wal. Een deel van de resterende 150.000 pleziervaartuigen heeft een toilet zonder opvangtank; na gebruik wordt het toiletwater direct – illegaal – onder water geloosd. Een ander deel heeft een toilet met opvangtank, die kan ook worden leeggepompt bij een ontvangstinstallatie, maar die kan illegaal worden geleegd onder water. Bij (jacht) havens in Nederland zijn bijna 500 ontvangstinstallaties. GECERTIFICEERD EN VERZEGELD Gerwin Klok van NJI: “Voor de zuivering aan boord hebben watersporters een gecertificeerde zuiveringsinstallatie nodig. Op dit moment zijn er nog weinig passende zuiveringssystemen op de markt. Door de relatief soepele eisen liggen hier kansen voor leveranciers in de watersportsector. Ook zijn er nog geen instanties aangewezen die de typecertificaten van de zuiveringssystemen kunnen afgeven. De nieuw aangewezen keuringsinstantie voor pleziervaartuigen DMI-EMCI heeft aangegeven zich ook voor deze aanwijzing te willen kwalificeren en heeft de voorbereidingen hiertoe reeds in gang gezet. In de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat, komt naar verwachting per 1 juli dat jaar daarnaast een bepaling voor het verplicht borgen of zelfs verzegelen van buitenafsluiters voor boordtoiletten en vuilwatertanks. Dat was de belangrijkste strekking van de aangenomen motie De Groot (D66-kamerlid dat ook de veestapel wil halveren). De Daartoe wordt in het komende half jaar een aanvullende wetswijziging voorbereid. Dit geborgd afsluiten van de buitenopening heeft onder watersporters al tot de nodige ophef geleid. Echter dat die borging er zal komen staat vast, maar de overheid wil wel meewerken aan een vorm van borging die zo min mogelijk kosten en overlast voor de watersporter geeft en voldoende mogelijkheden biedt voor watersporters die in gebieden varen waar wel mag worden geloosd, zoals op zee. Daarover wordt nog overleg gevoerd met de watersportpartijen. Een echt werkbare maar tegelijk afdoende manier van borging is evenwel nog niet bedacht. Ideeën en suggesties zijn welkom. REACTIE JACHTBOUWER De redactie vroeg jachtbouwer Jan Keyzer van Crown Yacht om een reactie. “Een kleine zoektocht op het internet levert niet veel alternatieven op voor de vuilwatertank. Het Waterloop systeem van Asa lijkt nog het meest bruikbaar. Twee punten zullen een grote rol spelen bij het aan boord halen van een zuiveringsinstallatie: de grootte en de prijs. Op bestaande schepen tot pakweg 12 meter zal het naderhand huisvesten van zo’n installatie lastig kunnen zijn vanwege de inbouwruimte. Hier liggen inderdaad kansen voor de markt: ontwerp een systeem dat niet hoger en breder is dan 400 mm, bij een lengte van rond 1000 mm. Waar poep in gaat en loosbaar water uitkomt. Met een capaciteit voor 4 tot 6 personen. Met pomp, want het afvoerpunt zal onder de waterlijn uitkomen, zonder al te hoge onderhoudskosten, voor een brutoprijs van circa 1.200 euro ‘in de doos’. Met die prijs zal het systeem na inbouw overigens waarschijnlijk duurder uitvallen dan een vuilwatertank. Tenzij er een subsidieregeling komt. Wat de op handen zijnde verzegeling betreft, de vraag is daar: wie gaat dat controleren en handhaven? De regeling die tot op heden gold, was immers ook nauwelijks te handhaven.” De uitgebreide toelichting in de Staatscourant is te lezen is op onderstaand webadres: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-52426.html TEKST EN FOTO LAURENS VAN ZIJP JACHTBOUW NEDERLAND OKTOBER 2019 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication