34

Door Gerwin Klok, branchemanager NJI Één kwaliteitsregister voor de watersport De Nederlandse watersport kenmerkt zich door een grote diversiteit aan beroeps- en brancheorganisaties. Sommige groepen en beroepen worden vertegenwoordigd door meer organisaties. Met als gevolg een brei aan titels, logo’s en keurmerken, die soms meer lijken te zeggen over de profileringsdrang en territoriumdrift van de uitgevende organisatie, dan dat deze een reële meerwaarde opleveren voor de klant. Zowel de watersporters, maar ook het bevoegd gezag, verdwalen in deze diversiteit. 34 Tegelijk leggen uiteenlopende Europese en Nederlandse wetten en regelgeving druk op diverse beroepen in de watersportsector. Denk bijvoorbeeld aan RCD, GDPR/AVG, PSD2, Wwft, Wft, waar watersportondernemers mee te maken hebben. De huidige versnipperde kwaliteitsborging maakt het lastig, zo niet onmogelijk, om op deze ontwikkeling aan te sluiten. De gehele sector is ermee gediend om de gehele kwaliteitsketen onder één vlag te regelen en zichtbaar te maken, lees te promoten. Daarmee ontstaat eenheid binnen diversiteit. De NJI onderschrijft deze visie. Wel is het van belang dat dit op een zuivere en apolitieke manier wordt ingeregeld. Dat zou kunnen door binnen een gezamenlijke stichting - waarin watersport georiënteerde (markt)partijen, branche en beroepsorganisaties zijn vertegenwoordigd - met behulp van een neutrale deskundige een omvattend kwaliteitsregister in te richten. Daarin staan de kwaliteitscriteria ten aanzien van producten, personen en bedrijfsprocessen. Jachtwerven, jachtservice, jachtmakelaars en jachtexperts die volgens deze kwaliteitsstandaard willen en kunnen werken, worden certificaathouder. De toetsing en certificering moet worden uitgevoerd door in Nederland formeel aangewezen organisaties (notified bodies). Kwaliteitsregister Het branchebrede keurmerk (het kwaliteitsregister) kan hierdoor de partner zijn voor de overheid om bevoegdheden toe te kennen aan certificaathouders en afspraken te maken over de aansluiting op wet- en regelgeving. Logische voorbeelden van dergelijke te koppelen bevoegdheden zijn de registratie snelle vaartuigen, de overschrijfbevoegdheid in het kadaster en het verzorgen van btw-verklaringen. Deze bevoegdheden zijn nu neergelegd bij postkantoren, notarissen en douane, wat niet alleen omslachtig is, maar ook niet efficiënt, omdat de routine, maar veelal ook productkennis bij deze instanties ontbreekt. Door deze bevoegdheden onder strikte voorwaarden terug te geven aan de bij de transactie of levering betrokken professional, -lees de werf, de makelaar, of de jachtexpert-, wordt de kans op fouten aanzienlijk verkleind en tegelijk de naleving verbeterd. Beroepscommissie Dit kwaliteitsregister wordt gekoppeld aan een technische beroepscommissie, bestaande uit branchedeskundigen, die bevoegd is om bindende uitspraken te doen bij kwesties tussen certificaathouders en hun cliënten (opdrachtgevers). Ook kan deze technische commissie bindende uitspraken doen wanneer het kwaliteitsschema niet voorziet en kan zij nieuwe keuringseisen opstellen of bestaande eisen aanpassen in verband met technische ontwikkelingen. Gelijkgezind Wat zou het toch mooi zijn wanneer jachtwerven, makelaars en expert op dezelfde manier aankijken tegen wat goed is en niet goed. Wat zou veel geldverspilling aan wederzijdse arbitrage Over certificering Certificering is onafhankelijke toetsing, tegen vooraf bekende en openbare criteria, gelijk voor iedereen, op basis van een reproduceerbaar en controleerbaar proces. Het doel van certificering is het verschaffen van duidelijkheid, zekerheid en garantie aan de markt en andere belanghebbenden over de ervaring, kennis, kunde en integriteit van de certificaathouder (personen/bedrijven) of de betrouwbaarheid van het product/de dienst. Certificering kenmerkt zich verder door het toekennen van taken en bevoegdheden aan de certificaathouder. Certificering wordt gekoppeld aan onderhoudseisen, ethische code, procedurevereisten en een afhandelingssysteem voor klachten, geschillen en conflicten. Certificering moet voor iedereen toegankelijk en haalbaar zijn die aan de eisen voldoet en kan niet gekoppeld zijn aan het lidmaatschap van een brancheorganisatie, want daarmee verliest het zijn gezag. Criteria vaststellen De certificeringscriteria worden vastgesteld op basis van de input van deskundigen en belanghebbenden en deze criteria zijn gekoppeld aan processen, competenties, taken (beroepen, rollen) en bevoegdheden. De juiste mix van deskundigen en belanghebbenden is een voorwaarde voor draagvlak en succes. Belanghebbenden zijn onder anderen cliënten van certificaathouders (watersporters) en andere ketenpartners, zoals overheden, financiers, verzekeraars. De certificeringsprocedure kan gericht zijn op eerste toelating, bijvoorbeeld de CE, of op periodieke controle als de apk van voertuigen of arbeidsmiddelen. Deze wordt uitgevoerd door de ‘aangewezen’ onafhankelijke certificeringsorganisatie (keuringsinstantie / Nobo). Binnen de watersport is de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), verantwoordelijk voor de aanwijzing van certificeringsorganisaties Jachtbouw Nederland 6 december 2018 verenigingsnieuws

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication