55

WATERKWALITEIT Rijn bij Keulen tijdens de droogte van 2018. bovendien bovenstrooms in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland werd besloten om meer Rijnwater vast te houden voor eigen gebruik, beseften de Nederlandse waterbeheerders dat internationale afspraken nodig zijn over waterbeschikbaarheid bij een lage Rijnafvoer. Op de conferentie hebben de delegaties daarover met elkaar kunnen praten waarbij de aandacht uitging naar natte gebieden langs de Rijn, zoals moerassen en oude riviertakken. Door op die locaties in natte tijden meer water vast te houden, zouden die gebieden in droge perioden meer water aan de Rijn kunnen naleveren. Opmerkelijk was dat minister Van Nieuwenhuizen niet uit bleek te zijn op harde toezeggingen van bovenstroomse oeverstaten. “Anders dan de Maas, is de Rijn niet gestuwd. Dus kunnen we hierover heel moeilijk harde afspraken maken”, liet ze na afloop van de conferentie weten. Ze wees erop dat er een wederkerig belang is, ook bij de bovenstroomse oeverstaten: “In 2018 was er geen benzine-aanvoer uit Rotterdam en stonden de tankstations in Duitsland droog. Dus Duitsland heeft belang bij de scheepvaart op Rijn.” Blijkbaar put de minister hieruit het vertrouwen dat Duitsland zich voor de laagwaterproblematiek gaat inzetten, en niet alleen omdat het benedenstrooms gelegen Nederland daarom vraagt. De minister bevestigde wel dat afspraken zijn gemaakt om in Rijnverband beoordelingscriteria voor laagwater te ontwikkelen, waarbij de Internationale Rijncommissie een voortrekker kan zijn. Snel meer retentiecapaciteit Bij gelegenheid van de ministersconferentie heeft de Rijncommissie een evaluatierapport uitgebracht van het Rijn 2020-programma. Uit de evaluatie blijkt dat veel doelen zijn gehaald, maar niet allemaal. Op het onderdeel hoogwater stelt de commissie vast dat het doel, een vermindering van 25 procent van de schaderisico’s in 2020, is bereikt. In de periode 1995-2020 hebben de oeverstaten samen 14 miljard euro uitgegeven aan maatregelen om de overstromingsrisico’s in te perken. Zo zijn nieuwe retentiegebieden in gebruik genomen (140 km2 Rijn en 1230 km2 versterkt (2290 km). direct aan de in het hele stroomgebied) en zijn dijken Het hoogwaterdoel om ‘extreem hoge waterstanden benedenstrooms van het door stuwen gereguleerde gedeelte van de Duits-Franse Bovenrijn voor 2020 met zo mogelijk 70 cm te verminderen’, is niet gehaald. De huidige retentiecapaciteit op de Bovenrijn is daarvoor ontoereikend. Volgens de Rijncommissie moet de uitvoering van geplande retentiemaatregelen voor 2030 worden geïntensiveerd en versneld. WATERFORUM MAART 2020 55

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication