13

wordt voorgeschreven. Dat is een bewuste keuze. Daardoor hebben de kinderen op onze school ruimschoots de tijd om zich alle stof eigen te maken en is er ook nog voldoende tijd voor creatieve vakken (incl. Kunst en cultuur). Leerplicht Kinderen in Nederland moeten ingeschreven zijn bij een school. De volledige leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind vijf jaar is geworden. Deze leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden. Als een leerling de school niet kan bezoeken dienen de ouders/verzorgers dit z.s.m. met opgave van redenen te melden, schriftelijk of telefonisch. De leerplichtwet kent verschillende vrijstellingsgronden. U vindt hierna de volledige regeling. Houdt u zich hier a.u.b. aan. Het voorkomt teleurstelling. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hierna beschreven. Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst- of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. Mag mijn kind op vakantie buiten de schoolvakanties? Nee, de leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 1 Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. 2 Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan. 3 Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. De rechter heeft inmiddels nog een vierde voorwaarde gesteld, namelijk dat op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s. Artikel 1. Beleidsregel uitleg ”Specifieke aard van het beroep” Op grond van artikel 11, onder f, en 13a, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 (Leerplichtwet) is om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Voor een kwalificatieplichtige jongere kan slechts verlof worden verleend voor een evenredig deel van het aantal dagen dat deze verplicht is onderwijs te volgen. Het hoofd van de school of instelling kan hiervoor verlof verlenen. Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ bedoeld in artikel 11, onderdeel f, van de Leerplichtwet dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een Schoolgids 2021-2022 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication