14

piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende. De Leerplichtwet kent dus geen extra snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen per schooljaar. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Mocht u toch besluiten om zonder toestemming een of meerdere dagen uw kind of kinderen niet naar school te laten gaan dan is de directeur wettelijk verplicht dit door te geven aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan een proces-verbaal opmaken. Naar aanleiding van dit proces-verbaal bepaald de officier van justitie de strafmaatregel, dit is meestal een geldboete van € 100,00 euro per dag / per kind. Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen? In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van: • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen. • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag. 14 Het Kompas • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag. • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag. • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur. • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur. • Verhuizing van gezin: één dag. • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of consulent/leerplichtambtenaar) • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen. Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen? Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer: • Familiebezoek in het buitenland • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn • Vakantiespreiding • Samen reizen Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication