15

Wie beslist over verlof? Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op school verkrijgbaar. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken. Klachten of bezwaren Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBLconsulent/leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/coördinator van het RBL Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten: • naam en adres van belanghebbende • datum van het bezwaarschrift • korte omschrijving van het besluit/de situatie • uw ondersteunende argumenten voor uw klacht • handtekening of volmacht Contactgegevens RBL Walcheren Bezoekadres: Stadskantoor Middelburg Kanaalweg 3 4337 PA Middelburg Postadres : Postbus 6000 4330 LA Middelburg T. 0118 - 675 653 E: rbl@middelburg.nl Bronnen: www.lereninzeeland.nl website RBL Walcheren www.leerplichtwegwijzer.nl Regels voor time-out, schorsing en verwijdering Time-out Ondanks preventieve maatregelen in de klas, kan het voorkomen dat een kind herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont waardoor het leerproces in de klas voor anderen ernstig verstoord kan worden. In dit geval kan overgegaan worden tot een time-out. Van een timeout is sprake wanneer de leerling één dag of korter het recht op deelname aan het onderwijs wordt ontzegd. Een time-out zal normaliter gedurende een schooldag worden opgelegd en slechts gelden voor die betreffende schooldag. De leerling wordt de toegang tot de school ontzegd. Grond voor een time-out is ontoelaatbaar gedrag of een ernstig incident dat het in het belang van de leerling en/of de school noodzakelijk maakt dat de leerling voor de duur van maximaal één dag niet deelneemt aan de les of niet op school komt. De schooldirecteur namens het College van Bestuur (hierna: het bestuur), en het bestuur zelf zijn bevoegd een time-out op te leggen aan een leerling. Indien de time-out door de schooldirecteur wordt opgelegd, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld. Schorsing Het komt gelukkig zelden voor, maar het kan zo zijn dat de schoolleiding moet besluiten een kind te schorsen, als de veiligheid van het betreffende Schoolgids 2021-2022 15

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication