2

Inhoudsopgave 1 Aangenaam 2 Waar wij als school voor staan Het klimaat op onze school Het Kompas wil een grote, kleine school zijn Identiteit Onderwijsvisie 3 De organisatie De samenstelling van het team Inzet studenten Indeling leerkrachten Schooltijden en opvang Pauzesport 4 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 Plaats in het gebouw en wijze van binnenkomen 10 Inloop groep 1-8 Iedereen blijft over op Het Kompas Lessen bewegingsonderwijs Vakantieregeling en vakantierooster Vrije dagen en studiedagen Absentie Ziek tijdens schooluren Ziekte en vervanging personeel Aanmelding van nieuwe leerlingen Onderwijstijd en vier-gelijke-dagenmode Leerplicht en verlof Extra verlof Wie beslist over verlof Klachten of bezwaren Regels i.v.m. time-out, schorsing en verwijdering (incl. omgaan met ouders) 4 De inhoud van ons onderwijs Organisatiemodel op onze school Coöperatieve Leerstrategieën en Boeiend Onderwijs Huiswerk 2 Het Kompas 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 15 15 15 18 18 18 19 Leerlingenraad Burgerschap Wat leert uw kind op Het Kompas Activiteiten groep 1-2 Samenwerking met de peuterspeelzaal Activiteiten groep 1-8 Naschools aanbod 5 De kwaliteit en de resultaten van ons onderwijs Resultaten Leerlingvolgsysteem Rapporten en gesprekken Overdracht i.v.m. verhuizing of overplaatsing Schoolkeuze en advies groep 8 Bezoek aan het Voortgezet onderwijs Verantwoording aan onderwijsinspectie 20 20 20 20 21 22 28 30 30 30 31 31 32 32 32 Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school 33 Schoolontwikkeling 2021-2022 Omgaan met kwaliteit (vanuit het team) 6 Leerlingenzorg Handelingsgericht werken (HGW) Zorg op groepsniveau Zorg op schoolniveau Zorg op bovenschools niveau Samenwerkingsverband “Kind op 1” Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 7 Informatievoorziening Informatie aan ouders Informatievoorziening bij gescheiden ouders Huisbezoek Ouder-kind gesprekken Oudergesprekken in verband met schoolvorderingen 41 Informatieavond 41 33 35 36 36 36 36 37 37 38 40 40 40 40 40

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication