28

samenleving. Doordat de samenleving een beroep doet op de mentale maar ook fysieke weerbaarheid van kinderen, wordt hier ook komend schooljaar weer extra aandacht aan besteed op onze school. Voor de groepen 3 tot en met 8 is een specifiek lesprogramma Rots en Water ontwikkeld. Bij Rots en Water leren de leerlingen wanneer zij zo sterk als een rots moeten zijn, hoe je voor jezelf op moet kunnen komen. Ook leren zij om zich als water te gedragen, jezelf inleven in een ander en flexibel zijn. Er wordt een bewustwordingsproces gestart bij de Kinderen door ze BEWUST te maken van hun eigen handelen, bewust van anderen en hoe daar mee om te gaan. Bewust van een (on)veilige situatie en een (on) veilige omgeving. Ook leren zij omgaan met ruimte, lichaamstaal en houding. Stoppen is Stoppen en Nee is Nee. Zij leren grenzen stellen en tevens leren zij een eenvoudige vorm van zelfverdediging om zo in veiligheid te komen. Kortom alle ingrediënten om meer weerbaar te worden! Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes. De leerkrachten krijgen bij het geven van de lessen ondersteuning van meester Arie, meester Kees en meester Sjaak. Zij hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd en zijn nu bevoegd om deze cursus te gaan geven en als coaches te fungeren. We hopen als school op deze wijze een grote bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van kinderen die naar Het Kompas komen. ICT-onderwijs Het Kompas beschikt over een modern en goed lopend ICT netwerk. Dit houdt in dat elke groep de 28 Het Kompas beschikking heeft over devices in de klas. • In de groepen 1 en 2 wordt op Het Kompas door kinderen gewerkt op een Ipad. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd goed leren omgaan met en goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die Ipad of Chromebook kunnen bieden. In de kleutergroepen gaan de kinderen met een Ipad aan onderwijs-ondersteunende programma’s werken. • In de groepen 3 wordt met een aantal Chromebooks gewerkt. Ook worden diverse programma’s gebruikt voor de ondersteuning van de rekenles en Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 hebben de leerlingen bij ons op school een eigen chromebook en wordt de chromebook meer ingezet om ook de les te verwerken. Vanaf groep 5 worden de kinderen daarnaast vertrouwd gemaakt met het gebruik van e-mail en internet. Zij zullen leren omgaan met het online verwerken, opslaan en delen van informatie en opdrachten, voor het dagelijks werk, maar ook voor bijv. spreekbeurten en werkstukken in Google Drive. • Via de ‘Resultatenmonitor’ kunnen we live meekijken met de leerlingen. Zo hebben we snel in de gaten wat goed lukt en wat minder. De leerlingen kunnen bij rekenen en taal/spelling ook hun resultaten direct meevolgen. Dit is belangrijke feedback in hun leerproces. • De privacy is gewaarborgd door het onderwijssysteem van Google en de persoonlijke login van alle leerlingen en medewerkers. Naschools aanbod Op Het Kompas bieden we kinderen na schooltijd een gevarieerd naschools aanbod aan. Dit aanbod kan per jaar wijzigen omdat we ook te maken hebben met personen en organisaties die hierbij betrokken zijn en waarvan we niet altijd weten of ze elk jaar opnieuw beschikbaar zijn. We proberen de kosten voor dit aanbod zo laag mogelijk te houden. zodat zoveel mogelijk

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication