30

5 De kwaliteit en de resultaten van ons Resultaten Natuurlijk stellen wij ons ten doel het maximale uit elk kind te halen. Wij streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de kinderen na gemiddeld acht jaar basisonderwijs goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Als school vragen wij ons steeds af of de kwaliteit van ons onderwijs de toets van de kritiek kan doorstaan. Dat doen wij op de volgende manieren: • tijdens teamvergaderingen worden regelmatig bepaalde vakgebieden geëvalueerd • jaarlijks evalueren wij de zorg voor het kind • tijdens de voortgangsbesprekingen gaan wij na of de kinderen de gestelde doelen halen • met behulp van een methode-onafhankelijk leerlingvolgsysteem kunnen wij vaststellen hoe onze scores zich verhouden tot het landelijk gemiddelde. Voor de leerlingen gebruiken we de toetsen om het onderwijs goed af te stemmen. Leerlingvolgsysteem De methode onafhankelijke toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) bieden ons objectieve gegevens om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen en waar nodig te verbeteren. Hiermee volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling. We gebruiken ze om ons onderwijs te evalueren en waar nodig bij te stellen. Uit al deze gegevens kunnen wij opmaken of bepaalde zaken en/of leerstofonderdelen of -gebieden bij ons op school nog verbeterd moeten worden. In de groepen 1 en 2 gebruiken we “Kijk” als meetinstrument om het jonge kind te observeren op alle ontwikkelingsgebieden. Er worden geen Cito-toetsen afgenomen bij de kleuters. Dit kan mogelijk nog wel voor een individuele leerling, wanneer de gegevens uit deze Cito-toetsen een meerwaarde kunnen bieden voor het beter afstemmen en tijdig inspelen op de onderwijsbehoeften. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de leerlingen gevolgd middels observaties van de leerkracht, toetsen vanuit de methode en Citotoetsen. Het Kompas vindt het zeer belangrijk dat een leerling met plezier naar school gaat en daardoor optimaal tot ontwikkeling kan komen. Daarom worden niet alleen de leerresultaten van de leerlingen gevolgd, maar ook de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit door middel van het leerlingvolgsysteem “Zien”. We maken in de groepen 8 gebruik van de IEP-toets van bureau ICE als door de overheid verplichte Eindtoets. IEP meet geen intelligentie, maar doet door de opbouw van de toets en de vraagstelling meer recht aan de ontwikkeling van de leerlingen. Ook in komend schooljaar zullen we meedoen aan de IEP-toets. Op de website onder ‘Kwaliteitszorg’ vindt u de resultaten met o.a. uitslag van de Eindtoets van de afgelopen vier jaar, keuze voortgezet onderwijs, aantal doublures en verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs. In enkele eenvoudige grafieken worden de resultaten weergegeven. Jaar Eindtoets 2021 IEP-toets Score Landelijk Het Kompas IEP-toets: 81,9 gemiddelde 79,7 2020 Geen IEP-toets Drempelonderzoek - i.v.m. Corona HAVO gemiddeld. 80 80 2019 IEP-toets 2018 IEP-toets 30 Het Kompas 79-81 79-81

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication