32

Schoolkeuze advies groep 8 Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt uitgelegd hoe het traject van leerlingen uit groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs er uit zal gaan zien. Alle leerlingen uit groep 8 nemen ook komend jaar deel aan de verplichte Eindtoets (IEP-toets). Deze wordt afgenomen in april. Ruim daarvoor (november/december) zal er een onderzoek (Drempelonderzoek) plaatsvinden waarvan de uitslagen rond de kerstvakantie binnen zullen zijn. In deze toets worden vaardigheden van de leerlingen getest op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. De uitslag wordt gekoppeld aan een voorlopig advies. De leerkracht neemt dit advies mee in het adviesgesprek dat in januari-februari volgt. Tijdens dit adviesgesprek komt het advies vanuit school, de wens van de ouders en het kind aan bod. Het advies van de school baseren wij op het resultaat van het drempelonderzoek, de methode-onafhankelijke resultaten van ons leerlingvolgsysteem, de methode resultaten en de werkhouding van de leerling. Daarnaast wordt ook het advies van de huidige leerkracht, het advies van de leerkracht van groep 7 en de intern begeleiders hierin meegenomen. De kinderen krijgen inschrijfformulieren van hun leerkracht. Deze vullen ouders samen met het kind in en worden weer ingeleverd bij de leerkracht. De aanmelding voor het voortgezet onderwijs wordt administratief door onze school geregeld. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (aantallen Kompas) Bezoek aan het Voortgezet Onderwijs In december ontvangen de kinderen van groep 8 van de leerkracht een grote witte envelop met alle informatie over de VO scholen op walcheren; info-avonden, inschrijfformulieren en alles over de inhoud van hun onderwijs. De leerlingen van groep 8 kunnen vervolgens in de maanden januari of februari enkele scholen van het voortgezet onderwijs bezoeken. In deze periode verzorgen OSG Scheldemond, Nehalennia en CSW een informatieavond voor ouders en leerlingen waarop uitleg wordt gegeven over de structuur van het Voortgezet Onderwijs. De ouders en leerlingen krijgen een uitnodiging om deze scholen te bezoeken. Verantwoording aan onderwijsinspectie Jaarlijks zijn we verplicht om informatie te verstrekken aan de onderwijsinspectie. Op basis van deze informatie wordt er een rapport opgesteld. Zij komen eens in de vier jaar langs voor een schoolbezoek. Daarbij bezoeken zij dan ook de klassen en vindt er een gesprek plaats met het team, kinderen en in sommige gevallen ouders. In 2017 heeft de inspectie onze school bezocht. De rapporten liggen op school ter inzage, staan op de website en zijn ook in te zien via www. onderwijsinspectie.nl. 32 Het Kompas

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication