34

In het schooljaar 2021-2022 zijn we van plan als team te werken aan: Rekenen EDI Kijk! Begrijpend lezen Vorig jaar hebben wij de nieuwe methode Pluspunt geïmplementeerd. Dit jaar zullen wij onze nieuwe werkwijze optimaliseren en borgen. EDI staat voor het Expliciete Directe Instructie model. In dit coachingstraject leren de leerkrachten om tijdens hun lessen te werken rondom leerdoelen en moeten zij beredeneerde keuzes maken in hun lesaanbod. In de groepen 1-2 zijn we vorig jaar gestart met het werken met Kijk. Kijk is een observatie- en registratie instrument voor leerkrachten waarmee zij de totale ontwikkeling van jonge kinderen over langere tijd in beeld krijgen. De komende twee jaar zullen wij met een externe partner werken aan het optimaliseren van een duidelijk, eenduidige en doorgaanse lijn binnen het begrijpend leesonderwijs op Het Kompas. Hoogbegaafdheid De komende twee jaar zullen wij met een externe partner een duidelijke en teambreed gedragen visie en beleid formuleren die ten grondslag ligt aan de wijze waarop we op Het Kompas kijken naar en omgaan met leerling met een ontwikkelingsvoorsprong. Parnassys Faqta Wij willen graag ons huidig leerlingvolgsysteem (Parnassys) intensiever inzetten z in dit LVS ook alle handelingsplannen, groepsplannen en notities van gesprekk één overzicht terug te vinden zijn. Vorig jaar zijn wij in de groepen 3-8 gestart met de nieuwe methode Faqta voor onz lessen wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en natuur). Dit jaar zullen wij onze werkwijze optimaliseren en borgen. Muziek List Vorig jaar zijn wij ook in groep 1-2 gestart met List. Het komende schooljaar zullen wij onze werkwijze optimaliseren en borgen. Hierdoor is er een duidelijke opbouw zichtbaar van groep 1 tot en met groep 8. Bewegingsonderwijs Aankomend schooljaar zal een specifieke werkgroep zich oriënteren op een nieuwe methode voor bewegingsonderwijs. Hiermee willen we de invulling van onze gymlessen een nieuwe impuls geven. Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelen verwijzen wij u naar ons jaarplan en schoolplan. De documenten zijn opvraagbaar bij de directie. In samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool zullen er ook dit jaar weer ‘echolessen’ plaatsvinden. Tijdens deze lessen geeft een leerkracht van de Zeeuwse Muziekschool samen muziekles met een leerkracht van onze school. 34 Het Kompas

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication