40

7 Informatievoorziening Informatie aan ouders Al enkele keren hebben wij gewezen op het belang van een goed contact tussen school en thuis. Op het Kompas willen wij er alles aan doen om de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Dit kan de kwaliteit van ons onderwijs alleen maar ten goede komen. Als school willen wij u graag op de hoogte houden van allerlei zaken die met uw kind en de school in het algemeen te maken hebben. Omgekeerd vinden wij het prettig als u ons ook informeert over zaken die thuis spelen en die voor ons van belang kunnen zijn voor een beter begrip van uw kind. Daarnaast doen wij graag een beroep op u om een aantal activiteiten nog beter te kunnen organiseren. Sterker nog, een aantal activiteiten zou niet plaats kunnen vinden, zonder de inbreng van een groot aantal ouders. In dit hoofdstuk willen wij graag duidelijk maken welke mogelijkheden er zijn om de contacten tussen school en thuis goed te onderhouden en op welke wijze ouders actief in onze school werkzaam kunnen zijn. Informatievoorziening bij gescheiden ouders Op verschillende plaatsen in de schoolgids wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop wij u op de hoogte proberen te houden van de ontwikkeling van uw kind en de gang van zaken op school. Wij gaan daarbij steeds uit van een gezin waarin vader en moeder de dagelijkse verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van uw kind. Bij een kind van gescheiden ouders, wordt in de meeste gevallen de dagelijkse verantwoordelijkheid gedragen door één van de ouders. Beide ouders hebben volgens de wet recht op informatie over hun kind en over de gang van zaken op school. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht afspraken te maken over hun kinderen in een zogenaamd ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. In dat plan nemen de ouders in ieder geval afspraken op over belangrijke onderwerpen zoals: • De omgangsregeling • De wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen. We rekenen er daarom op dat de ouder waaraan het kind is toegewezen, de op school verspreide informatie zorgvuldig doorgeeft aan de toeziende ouder. Mocht door de verantwoordelijke ouder de informatie niet worden doorgegeven, dan kan de verantwoordelijkheid voor informatieverstrekking niet bij school worden neergelegd. De toeziende ouder zal zelf initiatieven moeten nemen om over de informatie te kunnen beschikken. Mondelinge informatie over het functioneren van uw kind geven wij aan beide ouders in één gesprek. Het is in het belang van het kind dat informatie eenduidig is. Verstoorde verhoudingen tussen ouders kunnen zo’n gezamenlijk gesprek bemoeilijken. Toch vinden wij dat ouders zich in het belang van het kind over die moeilijkheden heen moeten zetten. Leraren moeten in geen geval in een positie worden gebracht waarin zij als partij kunnen worden beschouwd. De uitnodiging voor een gesprek gaat naar de ouder die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Als blijkt dat deze uitnodiging niet wordt doorgegeven, dan zullen wij de ouder daarop aanspreken. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij een uitnodiging voor één en hetzelfde gesprek sturen naar beide ex-echtelieden. Huisbezoek Wanneer de leerkracht dit noodzakelijk acht of wanneer de ouders daarom verzoeken, kan er een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. Ouder-kindgesprekken Aan het begin van het schooljaar worden alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 samen met hun 40 Het Kompas

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication