44

8 Nieuws vanuit de stichting / inspraak Stichting Onze Wijs Het bevoegd gezag van onze school is het bestuur Stichting Onze Wijs. Onder stichting Onze Wijs vallen 11 scholen op Walcheren. Elke school is uniek, heeft een eigen karakter en verschilt daarnaast in omvang van 60 tot 500 leerlingen. Onze Wijs koestert deze eigenheid onder haar scholen en streeft tegelijkertijd naar eenheid en samenhang. Onze Wijs zorgt vanuit onze christelijke waarden dat elk kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Ons motto is: Samen leren, toekomst creëren! Stichting Onze Wijs werkt met een bestuursmodel waarbij bestuur en toezicht houden gescheiden wordt. Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Onze voorzitter van College van Bestuur is dhr. J. Van den Oord. Op de website www.onzewijs.nl staan de namen van de leden van de Raad van Toezicht. Identiteit Onze Wijs scholen dragen een protestantschristelijk/rooms-katholiek karakter, waarbij gewerkt wordt vanuit christelijke waarden en normen gebaseerd op de Bijbel. We brengen onze leerlingen in aanraking met de Bijbelverhalen en leren hen respect te hebben voor de wereld om hen heen en zorg te dragen voor anderen en zichzelf. We houden vast aan de christelijke traditie, maar staan ook open voor kinderen van andere religies. De volgende kernwaarden staan bij al de Onze Wijsscholen centraal: • Verbondenheid • Verantwoordelijkheid • Vertrouwen • Verschil maken • Verwondering MR Het kompas Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben de wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel zitting. Deze raad adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school en het bestuur. Je kunt de raad vergelijken met een soort ondernemingsraad. Op de website vindt u meer informatie over de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad van Het Kompas. GMR Vanuit de MR (Medezeggenschapsraad) van de 11 scholen nemen leden zitting in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Onze Wijs. De leden zijn vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten van de scholen. De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergaderingen is de bestuurder meestal aanwezig. Daarnaast heeft de GMR twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht, één keer met de MR-afgevaardigden en één keer met een afvaardiging van het directeurenoverleg. De GMR houdt zich voornamelijk bezig met bovenschoolse aangelegenheden zoals identiteit, financiële en onderwijskundige keuzes en personeelsbeleid en strategisch beleid. Afhankelijk van het onderwerp en/of de geleding wordt ten aanzien van de aangedragen onderwerpen instemming dan wel advies gevraagd. De GMR is te bereiken via gmr@onzewijs.nl. Vanuit Het Kompas neemt één lid zitting (Arie Bouwmeester) in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Ouderraad Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan 44 Het Kompas

45 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication