47

dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De dekking van deze verzekering is uitsluitend van kracht tijdens schooluren, evenementen in schoolverband en ook gedurende een uur hiervoor en hierna of zoveel als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde activiteiten vergt. De school of het College van Bestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoedingsplichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het meenemen van ‘kostbaarheden’ (telefoons, tablets en dergelijke) geschiedt op eigen risico. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele vermissing of beschadiging. Uitdrukkelijk vermelden wij dat u aan bovenstaande informatie geen enkel recht kunt ontlenen. Omgaan met Chromebooks (incl. wijze van verzekeren) Alle kinderen uit de groepen 4 t/m 8 hebben de beschikking over een “eigen” Chromebook. Daarnaast wordt er ook in de groepen 3 gezamenlijk met één Chromebookkast gewerkt. Uw kind krijgt het Chromebook van ons in bruikleen en daar zijn voor u geen kosten aan verbonden. Maar als een kind het Chromebook kapot maakt door er b.v. mee op de tafel te slaan of te laten vallen, dan zitten daar wel consequenties aan. We vragen u dan bij uw eigen WA-verzekering de kosten à 300 euro (per Chromebook) te declareren zodat wij uw kind weer een nieuwe kunnen geven. Kinderen werken alleen aan hun tafel met het Chromebook en krijgen nadrukkelijk te horen hoe ze met het chromebook om moeten gaan. Mocht het Chromebook door gewoon gebruik kapot gaan zijn de kosten uiteraard gewoon voor school. Goede doelen De laatste jaren hebben we ons gericht op enkele acties i.p.v. dat er elke maandagmorgen een zendingsbusje rondgaat. Zo hebben we bijv. meegedaan aan de actie “Wandelen voor water”. Een wandeltocht, gesponsord door ouders en bekenden, waardoor er heel veel geld werd opgehaald voor sanitaire voorzieningen in landen waar dat niet vanzelfsprekend is. Ook hebben we afgelopen jaren meegedaan aan de kinderpostzegelactie, een actie voor de Voedselbank, acties n.a.v. de kerstvieringen (Stichting Doe een wens, Kika etc.) en diverse sponsorlopen. Het meebrengen van geld voor deze goede doelen gebeurt op vrijwillige basis. We zullen activiteiten ruimschoots van te voren aan u kenbaar maken, zodat we u en de kinderen hier goed op voor kunnen bereiden en deze acties ook draagvlak hebben bij iedereen. Sponsoring Soms worden voor bepaalde activiteiten sponsoren gezocht. Daarbij houden wij ons aan het landelijke convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Samengevat zijn de uitgangspunten: de school mag en wil niet afhankelijk worden van sponsoring of van een specifiek bedrijf. De school zal ook geen tegenprestatie leveren die in strijd is met de doelstelling van het onderwijs. Schoolgids 2021-2022 47

48 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication