49

Regels op Het Kompas die gelden in alle groepen: - Ik accepteer de ander zoals zij/hij is. - Ik scheld niet uit en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. - Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af. - Als iemand mij hindert, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen. - Als iemand niet ophoudt vraag ik een meester of juf om hulp. - Ik speel niet voor eigen rechter. - Ik gebruik binnen en buiten de school geen geweld. - Ik help anderen ook zich aan deze leefregels te houden Bovenstaande regels hangen op onze school duidelijk zichtbaar in de hal (blauw-gele borden). Medische begeleiding De kinderen bij ons op school worden begeleid door het jeugdgezondheidsteam van de GGDZeeland. Deze begeleiding houdt in: Een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts en assistente en een logopedisch onderzoek door de logopediste voor de 5-jarigen. Dit gebeurt komend schooljaar alleen op indicatie n.a.v. vragenlijsten die de ouders en leerkrachten vooraf invullen. In groep 6 een preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige. Screening van de 7-jarigen op gezichtsscherpte, gehoor, lengte en gewicht door de assistente. Het onderzoek van de jeugdarts vindt plaats op een nader te bepalen locatie. De overige onderzoeken vinden op school plaats. Protocol medisch handelen op school Onze school heeft een protocol waarin staat hoe wij omgaan met kinderen die ziek worden op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek, het opbergen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen. Wanneer u een verzoek ten aanzien van medicijngebruik of medische handelingen voor uw kind heeft, kunt u dit in een gesprek toelichten. De school zal in navolging van het protocol bekijken welke mogelijkheden er zijn om tegemoet te komen aan het verzoek. We leggen afspraken die we met ouders/verzorgers maken over dergelijke zaken zorgvuldig vast door te werken met toestemmingsformulieren. Deze formulieren zijn als bijlage bij het protocol opgenomen. Indien u dit wenst, kunt u het protocol inzien. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling In verband met de wet ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is de school verplicht te werken met een meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode draagt eraan bij dat bij signalen op dit gebied zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De meldcode beschrijft in een aantal stappen wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld, waarbij bij een afwegingskader is opgesteld. Elke school heeft een interne vertrouwenspersoon die het gebruik van de meldcode op school coördineert. Bij ons op school zijn dit juf Annemarie en juf Angelique. Schoolgids 2021-2022 49

50 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication