0

Een waar gebeurd familierelaas over een gezin uit Wulveringem, wat oorlog 1914-18 deed met mensen “ tijdens” en “erna”. Luk Grypdonck deel 8 De rotvaart der volkeren … vervolg ... WIJ WILLEN WILLEM WEG … Het Congres van Wenen eindigde op 9 juni 1815 en hertekende radicaal de staatsgrenzen in Europa. Rondom Frankrijk werden neutrale bufferstaten gecreëerd zoals de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd in de Herenigde Nederlanden. Op 20 november 1815 werd het Vredesverdrag van Parijs ondertekend en kwam formeel een einde aan de oorlog. Hieraan waren strenge voorwaarden verbonden: Frankrijk zag zijn staatsgrenzen verschrompelen naar situatie 1790. 700 miljoen francs herstelbetalingen moesten worden afgedokt. Alle geroofde kunstschatten en waardevol goed moest teruggegeven worden aan de gedupeerde, rechtmatige landen. Frankrijk kreeg op zijn kosten vijf jaarlang een bezettingsleger van 150.000 man te huisvesten!!! Onze toenmalige Koning Willem I kreeg een vergiftigd geschenk cadeau. Een kaal geplukt land waar de culturele verschillen tussen het Calvinistisch Noorden en het Katholiek Zuiden enorm waren toegenomen sinds 1600. Willem I was heel goed in het stimuleren van economie, nijverheid en industrie. Anderzijds had hij autoritaire trekjes, typisch voor staatshoofden destijds. Op zich was hij echt geen slechte koning… maar ja, het Franse gistballetje … weet U nog? In gans Europa braken revoluties uit tegen de totalitaire regimes: het ontploft in 1830 overal. Franse Julirevolutie, Polen tegen Russen, Italianen tegen Oostenrijk, Ieren tegen Engelsen, de Griekse en de Belgische Revolutie!!! Allerlei uiteenlopende factoren lagen hier ten grondslag. Er heerste een algemene malaise door de economische crisis die was ontstaan na 15 jaar onafgebroken oorlog voeren door NB. 15 jaar vrede volstond volstrekt niet om herstel te realiseren. Het proletariaat was massaal aanwezig in het straatbeeld. Werkloosheid stak de kop op door het begin van de mechanisatie (Industriële Revolutie). Na het vertrek uit Frank rijk van de bezettingsmacht hadden de Fransen weer vrij spel en kwamen hun Imperialistische trekjes weer naar boven: onruststokers gaven elders hand- en spandiensten. Ook in onze contreien waren de gestegen voedselprijzen na de mislukte oogst van 1829 het sein voor onlusten. Maar er was veel meer aan de hand … De enorme staatsschuld in het overwegend agrarische Noorden (Holland) wekte weerstand op in het beter boerende industriële Zuiden (Borinage en Luik) dat kon opdraaien voor financiële bijstand. Voortdurend waren er Noord-Zuid conflicten over bestuursaangelegenheden, leger en kerkdiensten. Willem I was niet toegeeflijk en toenemend autoritair naar Pruisisch model. Persvrijheid en vrijheid van vereniging mocht niet. Een 1ste grote gezagscrisis ontpopte zich in 1828 bij de grondwet naar Willems visie! Ondanks scherpe, politieke tegenstellingen verstonden Liberalen en Katholieken elkaar “subito presto” en stemden duidelijk tegen. In onze gewesten was de katholieke argwaan zeer groot t.o.v. een protestants calvinistisch getinte koning wegens zijn godsdienstige bemoeizucht. Zijn conservatieve visie en de Nederlandse taaldwang stuitte op verzet in Wallonië, de Franstalige bourgeoisie in Brussel en in Vlaanderen zijn adel!!! Na een opruiend operastuk in de Brusselse schouwburg zorgden (Fransgezinde) separatisten voor georganiseerde rellen op 25 augustus 1830. 1 © Wikpedia

Vanaf dan volgden overal in het land volksopstanden, plunderingen van voedselvoorraden, vernielingen van stoommachines en mechanisch weefgetouw. De opstand kreeg een nationalistisch karakter en de wanordelijkheden werden steeds gewelddadiger. De rijken, adel en bourgeoisie vluchtten naar Frankrijk omdat ze de burgerwacht had laten schieten op de menigte. Uit Frankrijk kwamen zowaar vrijwilligers opdagen om de opstand te steunen met privé hulp gefinancierd en met goedkeuring van de Franse regering. Die hoopte een eventuele annexatie van België bij Frankrijk te bewerkstelligen. De vrees voor een Franse interventie was zeker niet ongegrond. Niet de elite maar het gewone werkvolk vocht zich op straat een weg naar de Belgische Onafhankelijkheid: 4 oktober 1830 werd deze uitgeroepen en een Voorlopig Bewind aangesteld. De revolutie luidde het begin in der klassenstrijd. De (laffe) elite liet zich pas zien, als de herrie geluwd was om het Nationaal Congres bijeen te roepen op 10 november 1830. Onze opstand zorgde voor internationale spanning: Willem I vroeg Pruisen om militair tussen beide te komen. Die hielden de boot af! De Conferentie van London wou precies een Europese, nieuwe oorlog voorkomen en nodigde alle grootmachten uit: Engeland, Pruisen, Oostenrijk, Rusland, en voormalige vijand Frankrijk. Op 20 december 1830 werd België officieel erkend, maar diende eeuwig neutraal te blijven. Wij verkregen het recht om een eigen regering en koning te kiezen. Dit was evenmin simpel: de prins van Oranje greep naast de Belgische kroon wegens het in brand schieten van Antwerpen vanuit de Hollandse citadel en de omliggende forten op 27 oktober 1830. Wellington en Engeland beletten een vereniging met Frankrijk, zodat de zoon van Lodewijk Filips Bourbon er evenzeer naast pakte. Andere Europese dynastieën hadden geen kandidaat. Uiteindelijk vond Engeland voor ons een verarmde Duitse Prins Leopold Von Sachsen-CoburgSaalfeld (Oost-Duitsland = deelstaat Saksen). Het Nationaal Congres aanvaardde zijn voordracht als 1ste Belgische Koning op 4 juni 1831. Leopold I stemde hiermee in, op voorwaarde dat onze landsgrenzen definitief vastlagen. Engeland was ons gunstig gezind en steunde voluit onze zaak. Onze staatsgrenzen met Nederland werden beslist in het Verdrag der 18 Artikelen, op de Conferentie van London door alle Europese Grootmachten (situatie 1790). Het Nationaal Congres stemde toe na wat discussie. Nederland lag dwars en weigerde het 1ste voorstel te ondertekenen met een 10daagse veldtocht in petto. Leopold I kwam van Engeland naar Calais en betrad Belgisch grondgebied op 26 juni 1831 in de Panne. Hij reisde per koets via Oostende-Brugge-Gent naar Laken en legde op 21 juli 1831 te Brussel de grondwettelijk eed af als 1ste Belgische Koning. © Wikipedia wapen als Koning van België © Wikpedia © Wikpedia © 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication