4

- Onderhoud bank op het van Wilderodepleintje BP De houten zitbank op het pleintje is aan onderhoud toe. Het BP vraagt om deze bank te herstellen (bovenste lat van de rugleuning is rot en staat los). CBS Antwoorden CBS n.a.v. BP-vergadering van donderdag 02 september 2021 Uittreksel uit de notulen van de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2021 Aanwezig Peter Roose, burgemeester ; Anne Dequidt, Pascal Sticker, Jan Verfaillie, Jonas Bel, Guido Hoste, schepenen ; Joke Jonckheere, algemeen directeur Vragen van het bewonersplatform (BP) en antwoorden van het college van burgemeester en schepenen (CBS) - Zone 30 BP Het bewonersplatform wenst betrokken te worden bij de verdere uitrol van de trajectcontrole. CBS Het college zal niet nalaten om hierover met de het bewonersplatform te communiceren. - Kasteeldreef aanbrengen signalisatie BP Het BP vraagt wat het definitieve besluit is van het CBS. CBS De situatie ter plaatse zal verder opgevolgd worden. - Openbare verlichting Wulveringemstraat tussen nrs 6 en 8 BP Het BP vraagt dat de ontbrekende lantaarn terug op de oorspronkelijke plaats zou geplaatst worden. Het is daar gevaarlijk donker. CBS Fluvius werd gecontacteerd en zal de armatuur terugplaatsen - Onderhoud fietspad Gouden-Hoofdstraat BP Het BP vraagt wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van dit fietspad CBS De UTD heeft inmiddels onderhoudswerken uitgevoerd - Banken hoek GoudenHoofdstraat en Kwadestraat, en tussen Driekoningen en Kwadestraat BP Deze banken werden toegezegd in 2019 bij besluit van het CBS (Advies van de technische dienst d.d. 1 april 2019) maar nog niet uitgevoerd. Het BP vraagt wanneer deze banken zullen geplaatst worden. CBS Het college betuigde inderdaad in zitting van 29 april 2019 zijn akkoord om op de gevraagde locaties, vast te monteren zitbanken uit de voorraad te plaatsen. Dit gaat hier wellicht om een vergetelheid. Opdracht wordt gegeven aan de UTD om de plaatsing op de korte termijnplanning te plaatsen. Opdracht wordt gegeven aan de UTD om de bank te herstellen. Werd reeds voor uitvoering opgenomen op de planning. - Petanqueveld BP Wanneer wordt de aanleg van het petanqueveld met een zitbank voorzien ? CBS Op heden kunnen we daar geen tijdspad voor opgeven daar de aanleg ervan enkel kan aangevat worden na goedkeuring door Onroerend Erfgoed. - Feestverlichting BP Het bewonersplatform vraagt om de kerstverlichting uit te breiden naar de dorpsstraten. CBS De opdracht voor levering en plaatsing kersverlichting loopt voor de periode 2019 – 2022 en kan bijgevolg binnen dit contract niet uitgebreid worden. - Herstel doorgang aan 1000poot BP Herstel muurtjes aan wegversmalling OC Caroline en basisschool 1000 poot CBS Via een sleuf zal nagezien worden hoe diep de onderliggende leidingen zitten, ten einde geen "accidenten" te hebben bij het mogelijks afbreken van de muurtjes en uitgraven ondergrond, zodoende deze kunnen opgevuld worden met teelaarde en beplanting. Het zal van de diepte van de leidingen afhangen of het technisch mogelijk is. 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication