12

Adam G’eeële daagn lieëp Adam roend in zien’n blooëtn En stak pèèrn, druuvn en pesjn in ze moend. En at e vis en e bradde kieëkepooëtn, E droenk kerremèèk en e leefde stief gezoend. Uut de groend trokn workels, beeëtn en raapn Binst datn geeëtemèèlk en veel ves fruutsop droenk. Achter eetn gienkt ‘n e goe tuksje goan slaapn ‘n Ad gin probleemn en e bleeëf ie ossan joenk. Mor Adam loeërde nor ol die roare beeëstn Die beezieg woarn me keppe-keppe doeën. Dat speeln, dat wos vo nem en echte feeëste Suurtoe binst ’t drukke poariengsizoeën. Zeg God e je vo mien ook gin zo e beeësje Vo te speeln en te vrieën nor ertelust. ‘k Zien olle heeëlegodsjche nachtn oleeëne T is tiet daj ook mie liebiedoo ki blust. ‘k Gon e ki peinzn zei dien oedn vint do boovn ‘k Gon probeeërn da vannacht te arangeeërn Moje moe mie toen zeekerlik beloovn Oe ze d’r is, daj gie je karre nie go keeërn! ‘k Moeëtn e stiksj’ aaln uut je rebbekasse da go zeeër doeën, ‘k go je dus doeën slaapn. En morgen roln je n oogn uut nundr kasn Oe j go zieën wien dan ‘k weerol en esjchaapn. Ik kieëzn wel vor e voleediege verdoovieng Zei die sjchietr van e Adam en apropoo Morgn is ‘t ofiesjeel nuuze verloovieng Komt e glas drienkn en peist op e kadoo. E kwam wakker en mieëk ze spieërn losjes. Mo van ‘t versjchot sloegt’n achtroovr op de groend Da sjchepsl adde och heeëre mo twi bosjes, Da’s veel minder dan het zwien en dan ‘n oend. God zei streng: Dieën die ‘t kleeëne nie e gèèrt En gin vlienders in ze buuk voeëlt landn, is vo mien part ’t grooëte ook nie wèèrd en dorbie, j’ et gie toch ook mo twi andn!. De zunne slieëp en ’t wos doenker lik in ‘t duuvelsgraf, Oe ’t neeëstn vint an t’ eeëste wuuf e pieëper gaf. God keeëk toeë en vroeg, wuk peis j’ ervan? Pakt ol me rebn, zei Adam, en makt nog zukke wuuvn der van! © - Dirk Pauwels © wikipedia - Adam door Lucas Cranach the Elder - 1472-1553 © fotocompositie - Sofie Van Biervliet 12

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication