31

Blauw Het projectgebied spreidt zich uit over vier verschillende peilvakken van de Vlietpolder: peilvak 1, 2, 4 en 6. Het maaiveld in de Vlietpolder loopt af van noord naar zuid en van west naar oost. Het gebied kent een waterbergingstekort van circa 4,1 hectare oppervlaktewater (binnen de zuidelijke peilvakken 2 en 4). Water wordt uit dit gebied via de zwemplas de Wollebrand in de boezem gepompt. De zwemplas kent de afgelopen jaren problemen met de zwemkwaliteit, wat leidt tot een zwemverbod. Dit wordt veroorzaakt door zowel bacteriële verontreinigingen als blauwalgen. In de Ruimtelijke Verkenning zijn samen met het Hoogheemraadschap van Delfland de volgende eisen, wensen en ambities voor water geformuleerd. 1. Realiseren van een klimaatbestendige omgeving, door middel van: • Opvang regenwater tot 60 mm/uur in het gebied door middel van bij voorkeur bodeminfiltratie. • Voorkomen schade aan gebouwen en voorzieningen bij een bui van 90 mm/uur. • Drooglegging van 1,20 meter (dat wil zeggen: het verschil tussen bouwpeil en waterpeil is 1,20 meter). • Opvang en hergebruik regenwater voor onder andere toiletspoeling. 2. Realiseren van een maximale stroom van schoon regenwater naar de Wollebrand met natuurvriendelijke oevers, natte ecologische zones en afkoppeling regenwater naar de bodem. 3. Realiseren van een toekomstbestendige, robuuste en logische waterstructuur, die aansluit bij het bestaande watersysteem in de Vlietpolder en waardoor ook in de toekomst geen wateroverlast ontstaat. Daarbij is tevens een nieuwe bypass wenselijk ten noorden van de Lange Broekweg voor een betere aan- en afvoer uit het gebied. 31 Masterplan Flora Campus Westland

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication