46

3.3 Flora Campus Westland, Florapark en Clusters Bouwstenen en actoren in de ontwikkeling van de Flora Campus Westland Het project kent een aantal duidelijk bouwstenen en actoren die een wezenlijke rol spelen in het opstellen van dit masterplan voor een gemende gebiedsontwikkeling. Belangrijke stakeholders zijn onder meer het World Horti Center (WHC), Hofman, de Stichting Hortuslab, Royal FloraHolland (RFH) en Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW). Daarnaast is samengewerkt met Kuiper Compagnons (namens Hofman en Stichting Hortuslab), zijn individuele gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers en overheden (Hoogheemraadschap Delfland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid Holland) en heeft de gemeente samengewerkt met de TU Delft en de Haagse Hogeschool in verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten rondom de thema’s campusontwikkeling, circulariteit en klimaatadaptatie binnen het projectgebied. Daarnaast zijn natuurlijk de inwoners van Westland belanghebbenden voor procedures van inspraak en participatie. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar de bewoners en ondernemers aan de Lange Broekweg. De sleutelactoren in het gebied zijn met regelmaat geconsulteerd en hebben allen hun wensen en voorkeuren voor de planvorming kenbaar gemaakt. Verderop in het masterplan zijn de specifieke consequenties hiervan voor de opzet en definitie van het masterplan inzichtelijk gemaakt. Flora Campus Westland Flora Campus Westland is te beschrijven als een gemengd leer-, werk- en woongebied gericht op de economische thema’s horti-tech en horti-health aangevuld met ondersteunende voorzieningen voor het direct omliggende verzorgingsgebied en 1.250 woningen. Het gebied wordt ontworpen 46 Masterplan Flora Campus Westland en ontwikkeld rondom de combinatie van een mobiliteitshub verbonden met een omvangrijk nieuw centraal gelegen park als identiteitsbepalend element. Centraal in het nieuwe Florapark ligt het Hortus Lab als publiekstrekker. Rondom het Florapark voorziet het project aan westelijke zijde van de N213 overwegend in woningbouw en voorzieningen. Aan de oostelijke zijde, naast de logistieke complexen van de veiling, ontstaat in samenhang met het bestaande WHC-complex, een bedrijvig en levendig cluster voor onderzoek, horti-tech, horti-health en onderwijs. Gegeven de omvang van het te realiseren programma en de mogelijk lange termijn van realisatie met uiteenlopende betrokkenen is het gebied opgedeeld in een aantal verschillende deelgebieden of clusters. Deze clusters zijn in feite deelprojecten op zichzelf. Zo beschouwd is de Flora Campus Westland een zeer omvangrijke gebiedsontwikkeling die begrepen kan worden als 7 samenhangende deelprojecten met ieder een flexibel kader en specifieke project-actoren. Een nieuw park voor Naaldwijk en Westland De centrale interventie in het masterplan is om al het gewenste en benodigde groen en water in het gebied niet te laten versplinteren en uiteen te laten vallen. In plaats van kleine groene snippers tussen gebouwen met specifieke functies is het doel om het gehele omvangrijke groenprogramma als een nieuw centraal park aan te leggen. Hieromheen ontstaan compacte bebouwingsclusters voor de verschillende onderdelen van de Flora Campus Westland. Dit nieuwe Florapark krijgt een entree aan de Middel Broekweg, een historisch lint dat van oudsher een belangrijke fysieke, maar ook sociaal-culturele verbinding is tussen de gemeentelijke kernen in Westland. Het park is overwegend noord-zuid georiënteerd met een lengte van ruim 300 meter

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication