48

3.4 Gebiedsindeling en bebouwing Mobiliteitshub als centraal planelement Naast het kruispunt van de Middel Broekweg en de N213 wordt in de nabije toekomst voorzien in een mobiliteitshub met HOV, een Kiss + Ride, een fietsenstalling en voorzieningen. De mobiliteitshub is een levendig en centraal element dat als het ware de toegangspoort vormt naar het gebied. Vanaf de perrons van de mobiliteitshub zijn er korte looplijnen naar een groot zebrapad waar voor voetgangers en fietsers een comfortabele en veilige oversteek gemaakt kan worden naar de kop van het park. Vanuit deze centrale parkentree kunnen de voetgangers op aantrekkelijk en efficiënte wijze de weg naar hun huis, school, werk of andere voorzieningen vervolgen. Het centrale idee in het masterplan is een sterke visuele relatie tussen de planonderdelen onderling en het Mobiliteits Cluster als centraal planelement. Reizigers die van de mobiliteitshub komen, zien meteen waar zij naartoe moeten lopen. Werknemers, scholieren en bewoners die van werk, school of huis komen, zien direct hoe zij te voet of met de fiets naar de mobiliteitshub kunnen gaan. De verschillende functies met bijbehorende gebouwen rondom het park hebben veelal een expressief en herkenbaar adres dat zichtbaar is vanaf de mobiliteitshub. De uitstraling van de gebouwen is zichtbaar en laat zien wat er in het gebouw aan activiteit plaatsvindt. Horti-tech en horti-health De Flora Campus Westland is niet alleen een gemengd gebied voor wonen en werken dat voorziet in een prettig woon-werkklimaat. De Flora Campus Westland is ook het nieuwe hart van de Glazen Stad, een nieuw centrum voor het Westland waar het kenmerkende ondernemerschap en innovatievermogen van Westland als het ware tentoongesteld wordt. De horti-tech- en glastuinbouw-technologie wordt vandaag de dag al tot uitdrukking gebracht in de gevel van het WHC door middel van groenbeplantingen in een verticale gevelopbouw. De groene gevels staan symbool voor een duurzame manier van bouwen, plannen en samenleven. Het thema van technologisch hoogwaardige tuinbouw zal rondom het Florapark in de bebouwing tot uitdrukking moeten komen met behulp van architectuur, vormgeving en stedenbouw. De Flora Campus Westland als gebiedsontwikkeling zal een toonbeeld zijn voor duurzame voedselvoorziening en hoogwaardige horti-techen health-technologie. Met alle internationale bezoekers die nu Westland al bezoeken en met de toename van de kennisindustrie zal de Flora Campus Westland zich ontwikkelen tot showcase en expo van duurzaam produceren en samenleven. Met name de bebouwing rondom WHC, het Mobiliteits Cluster en het Florapark zal hiermee aan hoge eisen van creativiteit en verbeeldingskracht moeten voldoen. Hoogtepunt in de gebiedservaring zal het Hortus Lab zijn, waar op een informatieve en amusante wijze tuinbouw van de toekomst tentoongesteld zal worden, een publiekstrekker van formaat. Bouwen in hoge dichtheid De Flora Campus Westland Westland is een vooruitstrevend project met een intensief ruimtegebruik. Dit is deels het gevolg van een ambitieus programma voor wonen, werken en voorzieningen. Tegelijk is een minimale dichtheid van activiteit noodzakelijk om het gewenste innovatiemilieu voor een horti-tech- en healthinnovatiemilieu te bewerkstelligen. Meer dichtheid betekent meer activiteit en meer activiteit betekent meer kans om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en ideeën uit te wisselen. Dat is de essentie van een op innovatie en ondernemerschap gerichte omgeving. 48 Masterplan Flora Campus Westland

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication