63

JONG&AMBTENAAR BEËDIGING IS GEEN FOLKLORE Kies je voooor een functie als ambten de eed d of de belofte afle e aar? Danmoet je als nieuwemedewerker een formele handeling verrichthten: d fleggen n. T ijdens de eed- of belofteaflegging worden de normen en waarden die voor jou als ambtenaar gelden expliciet onder de aandacht gebracht. Een formeel moment, geen folklore; met de bedoeling je bewust te maken van de integriteitsrisico’s van je functie. Als ambtenaar heb je een bijzondere positie in de samenleving. Met het afleggen van de eed of belofte benadruk je dat je je hiervan bewust bent. Je belooft/zweert dat je je houdt aan de Nederlandse wetten. Onkreukbaar en betrouwbaar moet je zijn. Je mag geen geld, gunsten of diensten (denk aan een verbouwinkje van je badkamer) aannemen. Informatie mag je niet gebruiken voor je eigen voordeel of dat van derden. Het vertrouwen van burgers mag je niet beschamen. Je vraagt je voortdurend af of je handelen moreel en ethisch door de beugel kan. VERSCHIL EED EN BELOFTE Bij de beëdiging heb je de keus tussen de eed en de belofte. Je mag zelf kiezen welke je aflegt. Bij een eed zweer je op de Bijbel en God; bij de belofte niet. Het letterlijke verschil zit hem vooral in de laatste zin van de eed of belofte. Bij de eed is dit: ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. Rijksambtenaren 63 kunnen enkel kiezen tussen de christelijke eed (‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’) of de gelofte (‘Dat verklaar en beloof ik’). Ambtenaren die bij gemeenten en provincies werken, mogen in sommige gevallen wél op een ander geloof of andere God zweren. In Amsterdam bijvoorbeeld ‘Zo waarlijk helpe mij Allah de Erbarmer, de Barmhartige’. Of: ‘Zo waarlijk, als het woord van de Bhagavad Gita, helpe mij Shri Krishna’. ZO SNEL MOGELIJK Het zweren of beloven moet goed hoorbaar zijn, ten overstaan van de werkgever/leidinggevende en in aanwezigheid van een getuige; afraffelen mag niet. Inmiddels is het een paar keer voorgekomen dat dove mensen (met ontheffing) de eed mochten afleggen in gebarentaal. De eed of belofte wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen drie maanden na indiensttreding, afgenomen bij medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. Medewerkers die niet in dienst zijn bij de gemeente, zoals inhuurkrachten, ondertekenen een verklaring. Daarin staat dat zij de integriteitsregels zullen naleven.

64 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication