3

0 April 2020 | Zwartewater Express Strategisch Beleidsplan 2020-2023 Nieuw plan bepaalt koers onderwijsstichting Op Kop GIETHOORN – Onderwijsstichting Op Kop met als vestigingsplaats Giethoorn rondt dezer dagen het nieuwe Strategisch Beleidsplan (SBP) 2020-2023 af. Natuurlijk staan ‘het kind’ en ‘het onderwijs’ centraal in het plan van de zeventien openbare basisscholen in Steenwijkerland en Zwartewaterland. ‘Welke kant gaan we op?’ was de centrale vraag die gesteld werd, verduidelijkt directeur-bestuurder Alberto Boon van Op Kop. ‘We kijken naar de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs, maar het gaat bijvoorbeeld ook om de medewerkers, over onze huisvesting, de nieuwe ontwikkelingen in de 21e eeuw, waarvan we zeggen: hoe gaan we daar op anticiperen? Het SBP raakt eigenlijk alle vlakken die met het onderwijs te maken hebben. Ik vind dat alles in het teken moet staan van: draagt het bij aan goed onderwijs aan kinderen, dat is de kern’. Boon: ‘Wij maken als organisatie deel uit van een zich ontwikkelende samenleving en maatschappij. Dus we hebben in de aanloop naar het SBP contact gezocht met onder meer het voortgezet onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten. We willen zeker weten dat we in ons SBP verbinding maken met de praktijk. We hebben ook over onze schouder gekeken, natuurlijk. Wat ging er goed, de afgelopen periode? Waar gaan we mee door, waar stoppen we mee, wat zouden we beter kunnen doen? Een van de dingen die bijvoorbeeld nog steeds bovenaan staat, is dat wij iedere school de ruimte blijven geven het eigen onderwijsconcept vorm te geven. Je mag je onderscheiden als school, die ruimte koesteren we en daar houden we ook aan vast’. ren. Dans is eigenlijk de mooie verbinding tussen muziek en sport. We hebben het bewust over bewegen in de meest brede betekenis van het woord. Dat sluit ook mooi aan bij het Sportakkoord zoals we dat met meerdere partijen in de gemeente Steenwijkerland aan het opzetten zijn’. ‘Vakmanschap, dan gaat het over onze medewerkers. We willen ook, net zoals onze leerlingen, dat onze medewerkers nieuwsgierig zijn, dat die een onderzoekende houding hebben, maar dat ze ook goed naar zichzelf kijken: waar ben ik goed in? Waar zou ik het best tot mijn recht komen binnen Stichting Op Kop? Vervolgens past daar ook bij dat ze ruimte krijgen om te groeien, ontwikkelen en presteren. Wij hebben behoefte aan medewerkers die dat in zich hebben, dat willen uitstralen, maar dat betekent ook dat we faciliteren, ondersteuning en scholing aanbieden. In het verleden stond vooral taal en rekenen centraal. Wij hebben inmiddels gelukkig al een aantal specialisten opgeleid rondom bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafdheid en specialisten die bezig zijn met kinderen die meer praktisch ingesteld zijn. Daarom zeggen we tegen onze medewerkers: misschien heb jij ook wel zo’n specialisme. We kijken niet alleen naar waar Ruimte voor talent, vakmanschap voorop ‘Centrale trekker in dit project is Stéphennie Groen, onze onderwijskundig medewerker’, vervolgt Boon. ‘Zij is een belangrijke spil. Bevlogen, betrokken en onderwijsinhoudelijk maar ook organisatorisch sterk. Wij hielden meerdere sessies en bijeenkomsten met de directeuren, medewerkers en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. We hebben een leerkrachtenpanel. Al die geledingen zijn bij het opstellen van dit plan betrokken geweest, onder ons motto: Ruimte voor talent, vakmanschap voorop. Dat talent koppelen we zowel aan onze kinderen als aan onze medewerkers. Het vakmanschap is gekoppeld aan onze medewerkers, want dat heb je nodig om het beste te doen voor kinderen’. ‘Op het moment dat het kind de basisschool verlaat, hij is dan pas een jaar of twaalf, dertien, is het natuurlijk voor velen nog niet het moment dat ze een definitieve, bewúste keuze maken welke richting ze op gaan. We kijken als Op Kop op dat moment veel meer naar: hebben wij dat kind voldoende bagage mee gegeven, kunnen ze zichzelf goed presenteren, zijn ze zelfstandig genoeg, zelfbewust?! We willen kinderen ook de ruimte geven om verschillend te zijn’. ‘We zijn openbare scholen waarin alle kinderen maar ook alle medewerkers en alle ouders welkom zijn, ongeacht hun verschillen in talenten en culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. Het maakt niet uit. Ieder mens is uniek, mag er zijn. We respecteren ieders achtergrond. We leren ‘onze’ kinderen dat het in hun belang is maar ook in het belang van de wereld en de samenleving, dat ze oog hebben voor de verschillen, respect en begrip hebben voor als mensen anders zijn, andere tradities of gewoonten hebben. Dat vinden we cruciaal. Daar past trouwens ook bij dat je trots mag zijn op wie je bent. Dat is de kern’. Stéphennie Groen ‘De wereld is permanent in verandering, maar wij veranderen ook. Wij gaan uit van een leven lang leren. Dat betekent ook dat je open moet staan voor veranderingen. We werken in het SBP op basis van vier kernwaarden, die van toepassing zijn op de hele organisatie: vertrouwen, samen, verantwoordelijkheid en groei. Op stichtingsgebied richten wij ons naast basisvakken als taal en rekenen op drie specifieke gebieden. Nadrukkelijk ook gekoppeld aan talentontwikkeling. Dat is wetenschap en technologie, dáár, aan dat talent, heeft de maatschappij nu al behoefte aan. We merken dat er in die beroepensfeer mensen tekort zijn op dit gebied. Daar is ook goed een boterham in te verdienen, daarom maken wij wetenschap en technologie een speerpunt voor al onze scholen. Dát is de toekomst’. Sportakkoord ‘Dat geldt ook voor muziek. Van muziek is bekend dat het enorm bijdraagt aan de hersenontwikkeling van kinderen. Dat zorgt er ook voor dat kinderen zich breder en sneller ontwikkelen, dan dat ze misschien anders zouden doen. Muziek is ook ‘plezier’ en ‘samen’. Wat daar goed bij past is bewegingsonderwijs. Muziek en bewegen gaan in veel opzichten heel goed samen, bevorderen de hersengroei en bewegen heeft ook een directe lijn naar gezondheid van kindeFotograaf: Reyer Boxem de vraag ligt, maar ook waar iemand goed in is. We hebben zoveel goede medewerkers in huis met zoveel kennis en kunde. Laten we daar nou ook van profiteren. Iemand die op de school in Kuinre iets leuks of fantastisch doet, die zou dat ook op de school in Vollenhove kunnen doen of in Genemuiden’. Met het doel: kwalitatief goed onderwijs aan kinderen. Kinderen van nul jaar ‘Een andere belangrijke omslag waar we mee bezig zijn, is dat we nu niet meer kijken naar kinderen vier tot twaalf jaar, dus van groep 1 tot en met groep 8. Eigenlijk willen we al kijken naar kinderen vanaf nul jaar, uiteraard samen met partners zoals gemeente, kinderopvang en GGD. Zo krijgen we zo vroeg mogelijk kinderen in beeld om hun onderwijskansen zo maximaal mogelijk te laten zijn. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij twaalf jaar als ze de doorsteek maken naar het voortgezet onderwijs. Wij richten ons op kinderen van nul tot achttien jaar. Dat is hartstikke logisch als je er goed over nadenkt. Aan ‘de onderkant’ willen we de samenwerking met de kinder- en peuteropvang nog meer gestalte geven en dat koppelen aan integrale kindcentra. Onze doelstelling is dat iedere school van Stichting Op Kop een integraal kindcentrum is (of daar deel van uitmaakt) in de volle breedte van peuter- en kinderopvang en basisschool’. Voortgezet onderwijs ‘In de lijn naar het voortgezet onderwijs starten we met projecten waarin we juist proberen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dat doen we samen met scholen voor voortgezet onderwijs. Dat zou kunnen betekenen dat er op enig moment een onderwijsvorm ontstaat voor kinderen die het moeilijk hebben met die overgang op het moment dat ze twaalf zijn. Juist om die kinderen voldoende kansen te bieden, uit te dagen en om te voorkomen dat ze onnodig op onderwijsachterstand geraken’. Verbinding met omgeving Alberto Boon: ‘Wat we verder belangrijk vinden is dat we nog meer de verbinding willen maken met de omgeving. Dat deden we in de aanloop naar dit Strategisch Beleidsplan. Een van onze kernpunten is juist die verbreding, die versteviging van de contacten in de directe omgeving van de school. Dat we die als het ware nog sterker positioneren, als partners in de omgeving en hopelijk zij ook met ons. Zo houden we die verbinding met de buurt, met de maatschappij. Wij moeten weten wat er gebeurt en wat de behoefte is. Ouders zijn altijd onze belangrijkste partners, maar daarnaast ook die vereniging, die instelling, dat bedrijf om de hoek in de directe omgeving’. www.boshuismedia.nl | info@boshuismedia.nl 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication