26

24 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 EEN WOORD VAN DANK E en v er enig ing als het Nederlands Brandweerorkest kan niet bestaan zonder f in an ci ël e midde le n. Het grootste deel hiervan spelen we zelf bij elkaar door het ver z orgen van optredens . Daarnaast w or den financieel ondersteund door donateurs, gemeente De Bilt en diverse lokale bedrijven die ons sponsoren. Hier voor zijn we zeer dankbaar. Wij raden zeker aan om eens te kijken of een van deze bedr ijv en misschien w e iets voor u kan betekenen. Wilt u ook het Nederlands Brandweerorkest financieel ondersteunen als par t iculier of met uw bedrijf? Dat is zeker mogelijk! Neem contact op met het bestuur via secretariaat@ brandweerorkest.com, zodat we de moge l i j kheden me t u door kunnen nemen.

27 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication