0

NEDERLANDS BRANDWEERORKEST Brandweerharmonie wordt Nederlands Br andw eer or kest Br andw eer or kest mar cher end o n d e r d e D o m D utch Militar y M ar ches tijdens taptoe Putt en JAAROVERZICHT Seizoen 2017-2018

VAN DE VOORZITTER een concert in een kerk samen met twee mannenkoren en even later marcheer je vol over tuiging onder de Dom in Utrecht door. Het was al met al een zeer succesvol jaar met veel hoogtepunten. Ik wil dirigent Lucienne de Valk, s l agwe r k i n s t r uc t eu r Pe t e r - Jan Steen, onze vr i jwi l l iger s en natuurlijk al onze leden bedanken voor hun inzet voor deze vereniging. Eén ding staat voor mij vast; dit is een springlevende vereniging met een club mensen die voor elkaar klaar staat . In tijden dat we lol met elkaar kunnen hebben, maar ook als één van ons steun nodig heeft . Een club om trots op te zijn! Voor u ligt het jaarverslag v an het Neder lands Brandweerorkest . Het jaar 2017/2018 was een de jaar vol verandering. Zo mocht ik v oor zitt ershamer o v er nemen van mijn voorganger Donja en zijn we van Vereniging de Vrijwillige Br andw eer har monie Bilthoven omgedoopt t ot Nederlands Brandweerorkest. Tijdens het maken van d i t v e r s l a g p r ob e e r d e t e bedenken wa t voo r mi j persoonlijk het hoogtepunt van dit jaar is geweest. Dit is iets wat Het is een jaar geweest vol met gezellige r epetities en mooie en bijzondere optredens. Het ene moment speel je op de bruiloft van één van de leden, het andere moment geef j e I k wens u vee l pl ez i e r me t het lezen van dit jaarverslag. i k Peter Otten, V oor zitt er Neder lands Brandweerorkest

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 BRUILOFT JEFFREY EN KIM Op vrijdagavond 18 augustus brachten we een serenade aan Jeffrey en Kim t er gelegenheid van hun huwelijk . Dit was tevens een mooi begin van het najaarsseizoen van de vereniging. Omdat het feest in Achterberg werd gehouden moe s t en we e r wel een eindje voor rijden. Eenmaal aangekomen bleek de parkeerruim te niet zo groot te zijn, maar voor onze bedreven chauffeurs was dit geluk kig geen probleem. We speelden een tweetal 1 mar sen voor het bruidspaar, gevolgd door een mars van de drumband en het overbekende “Lang zullen ze leven”. Na een drankje werden de auto’s weer uit het land gehaald en kon de terugr it beginnen. Het was een mooie avond. OPEN DAG BRANDWEER DRIEBERGEN Ons tweede optreden na de zome r vakant i e wa s een optreden bij de brandweer i n D r i e b e r g e n . N a v e l e straatjes gereden te hebben k wamen we uiteindelijk aan, waar Peter N. en Ber r y o n s a a nw i j z i n g e n g a v e n waar wij onze auto’s konden parkeren. Omdat Hanny deze dag jarig was, begonnen we ons optreden natuur l i jk met “Lang zal ze leven”. Daarna liepen we drie keer 20 minuten, zonder drumband, over het terrein en speelden we af en toe stilstaand een nummer. Omdat de drumband niet aanwezig was moest de harmonie 20 minuten aaneengesloten spelen. Dit was in combinatie met de warmte best een uitdaging!

2 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 OPENING ONDERDOORGANG LEIJENSEWEG Op 16 september stonden we om 12 uur in de motregen klaar op het parkeer ter rein van de Plus. Toen de speeches afgelopen waren, konden we in twee lange rijen de tunnel in marcheren. Van de andere kant kwam daarna de Biltse Harmonie ook de tunnel inlopen. Gezamenlijk speelden we twee marsen, waarna we tweemaal al spelend de tunnel heen en weer gelopen zijn. Daarna was dit korte optreden alweer voorbij. Ondanks de regen waren er toch veel mensen komen kijken naar de opening. Voor ons was het heel leuk om op deze manier samen t e met de Biltse 100 JAAR VAN DIJCKSCHOOL kunnen werken Harmonie . Op maandagmo rgen wa r en we met een ensemble van 9 personen al om ‘s ocht ends aanwezig 8 uur bij de Van Dijckschool om de officiële opening van hun 100-jarige jubileum muzikaal te ondersteunen. Na even ingeblazen te hebben, wa t echt nodig was zo ‘s morgens vroeg, hebben we buiten op het voorplein opgetreden. Na de officiële opening van de burgemeester werd het lustrumlied, op de melodie van ´Rosanne´ van Nick & Simon, gezamenlijk met de kinderen gespeeld en gezongen. Het was leuk om op onze vaste r epetitielocatie mee te mogen werken aan dit feest.

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 100 JAAR BILTHOVEN Op deze zaterdag 30 september was er weer een mooi optreden voor ons gepland in het mooie Bilthoven. Aanleiding hiervoor waren de festiviteiten omtrent 100 jaar Bilthoven. Op deze dag waren er vele act ivi tei ten georganiseerd op diverse plaatsen in het dorp. De organisatie had ons gevraagd een uur later te star ten dan oorspronkelijk de bedoeling was. Nadat via onze g roepsapp gecon tr oleerd was of dit problemen zou opleveren voor de muzikanten, werd er afgesproken om 1 4 . 4 5 t e v e r z a m e l e n . Toen we tijdens het verzamelen stonden te schuilen voor de r egen , wa s e r moo i de gelegenheid om de jarige Edwin in het zonnetje te zetten 3 met het “Lang zal ‘ie leven”. Om 15.00 uur begon de rondgang. De weergoden werden ons steeds beter gezind, de regen werd steeds minder en uiteindelijk was het droog. Van omstanders hoorden wij dat het muzikaal gezien allemaal heel mooi uit de verf kwam. Het geheel werd afgesloten bij TOP’s secret ijs, hier kreeg de gehele vereniging een ijsje aangeboden. Ondanks dat het niet echt lekker weer was, ging het ijsje van TOP er goed in.

4 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 UNIFORMS IN CONCERT Hoogland Concert van Utrechts Politie Mannenkoor Ex c elsior , L uchtmacht Mannenkoor en de Brandweerharmonie. 14-10-2017 in de Mar tinuskerk te Hoogland Zaterdagmiddag 14 oktober rond ha l f 3 ver zamelden de eerste leden van de harmonie zich op de locatie om het een en ander voor te bereiden. Het slagwerk met toebehoren was al gauw uitgeladen. Toen moest er nog het nodige aan stoelendans gedaan worden op het podium, maar rond de klok van 4 was alles klaar voor de gezamenlijke repetitie met de koren. Het was voor iedereen even wennen aan de drie verschillende dirigenten; Rienus Oude Kempers (KLu), Michel de Valk (Politie) e n o n z e e i g e n L u c i e n n e de Valk ( jawel, zus van...). Na de nodige fine-tuning waren ze alle drie tevreden en kon er worden gegeten, waarbij sommige van onze leden de lokale horeca gingen ver r ijken en anderen een diversiteit aan maaltijden t ev oorschijn t o v er den. Om stipt 20:00 uur begon het concert voor een volle kerk met een gezamenlijk werk : ‘ Waakzaam en dienstbaar ’ v a n P i e r r e K o n i n g s , ook wel het Politielied . Naast een aantal gezamenlijke werken, speelden/zongen ook alle drie de deelnemers een gedeelte van hun eigen repertoire. Dat deze opzet in de smaak viel bij het publiek was te merken aan he t applaus. Bij de gezamenlijke werken was het wel zaak om de koren niet te overstemmen. Dat lukte prima, al hadden sommige koorleden de indruk dat ze overstemd werden door een setje klein-koperblazers! Rond 22:15 uur verstomde het laatste applaus en konden we met z ’n al len terugk i jken op een zeer geslaagd concer t .

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 5 Biltho v en Met het Luch tmach t Mannenkoor en het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior hebben we weer een leuk en geslaagd concert gegeven, dit keer in de OLV kerk in Bilthoven. Ook deze dag startte ’s middags met een generale repetitie om de puntjes op de i te zetten. Tijdens de pauze wa s he t he l aa s bu i t en aan het regenen dus genieten van het lekkere zonnetje zat er niet in, maar dat mocht de pret niet drukken. Rond kwar t voor acht gingen we nog even stemmen en waren we klaar voor het concer t. Dit keer hadden we allemaal ons uniformjasje aan in plaats van ons gilet, zodat ons uniform beter overeen kwam met die van de koren. Het programma wa s v r i jwe l ge l i j k aan he t programma van het concer t in Hoogland, maar door de akoestiek en de prachtige kerk is het toch een heel bijzonder en uniek concert geworden. Het was heel leuk om met de koren samen t e werken en we kunnen terugkijken op twee geslaagde concer t en.

MUZIEKPIETEN 6 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 INTOCHT AMSTERDAM Ook dit jaar waren we weer uitgenodigd om met de Mu z i e k p i e t e n t e k ome n spelen bij de intocht van Sin t er k laas . Onze pruiken hoefden we niet mee te nemen en ook onze schminkers waren niet nodig; dit jaar gingen we als roetveegpieten. Onder de pruiken werd eerst een strak haarnetje gedaan en zelfs in kort haar moesten e r nog s t a a r t j e s gema a k t worden. De pruiken waren er maar in één maat, waardoor het bij sommige orkestleden met lang haar of een groot hoofd niet lukte om ze te gebruiken. Dan maar zonder! Nadat iedereen zich ver k - leed had en we onze lunch gegeten hadden, gingen we onze dubbelslaan van de bekkens van bekkenpiet en de hoornpiet die tijdens een regenbui ruitenwissers op haar bril wenste vielen goed in de smaak bij het publiek. Al met al was het een leuk optreden. Met onze buik vol van de pizza gingen we weer r ichting huis, al uitkijkend naar het volgende opt reden met de Muziek piet en. star tplek opzoeken. Tijdens het wachten werden we nog getrakteerd op een mooie, brede regenboog. Ook werd ons ver teld dat de route was veranderd. De route was ingekort ten opzich t e van voorgaande jaren, zodat we ons meer met de kin - deren bezig konden houden. Er stonden veel mensen langs de kant, die ons optreden zeer leken te waarderen. Zeker het

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 7 FEEST IN MAASSLUIS EN INTOCHT TUINDORP In de vroege och tend van 25 november gingen we op weg richting Maassluis. Bij aankomst stond er een lekker ontbijt voor ons klaar en na het ontbijt trokken we snel onze pakken aan. Toen de kinderen binnenkwamen was het meteen feest. Iedereen was v ro l i j k en de k i nde ren waren al lekker gespannen voor de Sint die zou komen. We waren deze dag uitgenodigd om op te komen treden door Royal Flora Holland, die een Sinterklaasfeest gaven in een t rampol ine -paradi js. Het was echt één groot feest. Iedereen deed lekker gek en de kinderen feestten goed mee. Toen de Sint begon met het uitdelen van cadeautjes was het voor ons even wat rustiger, al konden een aantal van onze pieten zich niet inhouden en gingen op de trampolines springen. Na afloop kregen we nog een broodje k roket, waarna we richting Tuindorp in Utrecht moesten ver trekken. In Tuindorp lopen we al een behoor lijk aantal jaartjes mee bij de intocht . We startten dit jaar bij het totaal vernieuwde G er r it R iet veld College , waar Sinterklaas in de koets stapte en de optocht kon beginnen. Het eerste plein waar we aankwamen stond al helemaal vol met kinderen en ouders die vol verwachting op de komst van Sint en zijn pieten wachtten. Hierna ver volgden we de intocht , tot we weer terug waren bij het R iet veld College .

8 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 SINTERKLAASFEEST RABOBANK IN BEATRIX THEATER Precies om 7:15 uur r ijden we de pa r keerga rage onder R a bob a nk Ut r ech t in . De g roep staat al te wachten met instrumen t en, volle tassen, ochtend outfits en bijna-wakkere gezichten. Het wachten is nog op de hoofdpiet die zich heeft verslapen. Gezamenlijk gaan we naar de ruimte waar we onze spullen kunnen uitstallen. Na koffie, thee en (voor velen het tweede) ontbijt, gaan we aan de s l ag. We hebben een gr ote ruimte om onze instrumenten uit te pakken, om te kleden, te schminken en gezellig bij elkaar op de nu nog prachtig witte banken te ploffen. Langzaam tr ansformeert iedereen in een vrolijk gekleurde piet; de sfeer zit er goed in. Als grote groep enthousiaste muziekpieten lopen we de trap af richting de entreeruimte van het Bea tr ix Thea t er. Al lopend probeer ik met de te gr ote handschoenen het juiste lied te vinden in mijn muziekboekje. Uit onze ooghoeken zien we al sp r i ngende en wij zende kinderen aan de handen van hun ouders trekken. We zetten de Sinterklaasliederen in en verdelen ons over de trap in de hal. Als we al dansend d i c h t e r b i j k ome n d u i k e n er toch nog wat kinderen achter de benen van paps en mams, maar veilig op de schouders van de ouders dur ven de kinderen weer mee te zingen en komen de glimlachen terug. Ook aan de ouders is duidelijk te zien dat ze genieten. De wat oudere kinderen dansen ondertussen al mee met de swingende pieten en zijn maar al te blij met de persoonlijke aandacht die ze k r i jgen. Na een hoop Sinterklaasmuziek, dansjes en handen vasthouden is het tijd voor de kinderen om naar de show in het theater en voor ons om terug naar boven te gaan. Na een klein uur met een hoop geklets, bekers waters en gecorr igeerde outfits, staan we weer paraat in de hal. Het slotlied van de show nadert en wij mogen door de zaal r ichting het podium lopen. Na 27 ‘ high fives’, 14 keer zwaaien en vele misstappen op de trap, staan we langs het podium en spelen het laatste nummer mee. Sin t er k laas bedankt de hele zaal en de muziekpieten gaan de kinderen voor naar de ruimte waar cadeautjes liggen en de stoel van Sint erk laas staat . Opnieuw wordt er geswingd en gedanst op alle liederen die langskomen. Voor ieder kind is er een piet aanwezig om mee te dansen, gek te doen, te rennen, te lachen, op de foto te gaan, je hand vast te houden of gewoon om naar te zwaaien. Tussendoor wordt ons water aangeboden om uitgedroogde monden te redden, hoofdpijnen tegen te gaan en de kinderen te laten lachen: “De pieten drinken met een rietje!”. Het inzetten van een polonaise maakt de kinderen weer enthousiast en ik merk dat ook bij ons de energie weer terug is. Als alle kinderen met Sinterklaas op de foto zijn geweest is het onze beurt en wordt het optreden afgesloten met een l euke groeps fo to. Na een goed verzorgde lunch, die in een wat korte tijd naar binnen gepropt moest worden, bereidt iedereen zich voor op de tweede ronde. Even snel naar het toilet veranderde in een complete onderneming in kostuum omdat over al k inder en aan w ezig kunnen zijn. Ondanks alle middagdutjes en dipjes begint iedereen weer enthousiast aan he t tweede op t r eden .

Na opnieuw een hoop dansjes, opgewonden kinderen en de confrontatie met de trap is het een geslaagde dag geworden. Om ongeveer 15:30 uur worden de laatste noten gespeeld. Het Rabobank-lied galmt nog na door de lege gangen van het theater als de eerste pieten alweer getransfor meer d zijn. Er wordt gezamenlijk geschrobd met wa ter en babyzeep, waarna de leden van de harmonie met enkel wat zwar te oren, neuzen en ogen, maar met een heerlijke Zwitsal geur, zich verzamelen in de foyer van het theater. In goed gezelschap, met hier en daar nog een pietje in ons midden, wordt er gedronken op de gezellige dag . A l s eers t ejaars pie tj e wa s het een enorme ervaring met een hoop vrolijke kinderen en vee l muz i ek . Ook onze fotog r aaf heeft zijn best gedaan deze gezellige sfeer vast te leggen in prachtig beeldmateriaal. Tot de hond het SD-kaartje met de gehele collectie te pakken k reeg…

10 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 KERSTCONCERT O.L.V. KERK middeleeuwen als muziek u i t p o p u l a i r e k e r s t f i l ms passeerden de revue. Ook bracht de harmonie twee stukken in ensemblevorm: De koperblazers speelden ‘Jingle B ells ’ en de houtblazers speelden ‘Dance of the Sugar Plum Fair y ’ uit de Notenk raker Suite . Op vrijdag 15 december 2017 gaven de Brandweerharmonie en het WP vrouwenkoor een kerstconcert in de OLV kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Ondanks het regenachtige weer was de kerk goed gevuld. Nadat de programmaboekjes waren uitgedeeld en iedereen een plekje had gevonden, vulde de ker k zich met kerstliederen waarbij flink meegezongen kon worden. Het WP vrouwenkoor nam het publiek met hun kerstliederen mee naar verschillende werelddelen. Van Span je tot de Verenigde Sta ten en van Fr ank r ijk tot Me xico , overal kwamen feestelijke kerstliederen vandaan. Ook de Brandweerharmonie nam het publiek mee op r eis, maar dan door de tijd . Zowel muziek uit de KERSTOCHTEND Om 7 uur ’s ochtends waren de eerste vroege vogels van het orkest al op pad om de bewoners van twee wooncentra, Schutsmant el en De Bremhorst, te trakteren op diverse kerstliederen. De bewoners die wak ker w ar en waa r d e er den het optreden zeer, alleen werd bij Schutsmantel de klarinet van Rina uit haar mond gehaald door een bewoner, met als reden: “Anders worden de buren wakker ”! Bij De Bremhorst ging het optreden prima en om de ochtend af te sluiten verzamelde de hele vereniging zich bij Huize Het Oosten, waar in het atrium een kerstconcertje gegeven werd. Na het kerstbrood, een kop koffie en een babbeltje onderling ging iedereen weer huiswaarts om op eigen wijze verder kerst te vieren. Nadat we met zijn allen ‘We wish you a merry Christmas’ hadden gezongen en gespeeld, kon iedereen onder het genot van glühwein, koffie, thee of chocolademelk napraten. Veel mens en wa r en en t hous i a s t o ver de mooie klanken van de Polar Express en de Notenk r aker, maar ook ‘El burrito de Belén’ en ‘A la nanita nana’ van het WP vrouwenkoor vielen zeer in de smaak. Het was een geslaagd concer t .

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE DE BILT 11 Op 4 j anuari vond er een nieuwjaarsreceptie plaats in Jagtlust, het gemeentehuis van De Bilt . Velen waren aanwezig om op het nieuwe jaar te proosten en ideeën en inzich ten te delen. Van buur t v er enig ingen e n s po r t v e r e n i g i ng e n t o t politie , wethouders en de burgemeester. Naast enkele leden van ons bestuur waren ook de jeugdige klarinettisten en fluitisten aanwezig. Er werd muziek gespeeld bij het binnenkomen en verwelkomen van de genod i gden en na de nieuwjaarsr ede v an bur gemeester Pott ers . I n g e s t u d e e r d e l i e de r e n klonken met twee of drie partijen en combinaties van fluit met klarinet. Er heerste een relax te sfeer tijdens het borrelmoment. Een heel ander optreden dan onze dames gewend zijn, maar z eer toepas seli jk tijdens dit evenement . Er werden klassieke stukken gespeeld, maar ook moderne melodieën waarvan sommige genodigden nog even kwamen controleren of ze het juist hadden herkend. Er werd zichtbaar genoten van de muziek. Iedereen wordt een inspirerend en muzikaal 2018 toegewenst!

12 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 Zoals elk jaar ver trokken we maandagmorgen vroeg naar de carnavalsoptoch t in Bonn, Duitsland. Na een kleine koffiestop in Cuijk werd de reis her vat . Ti jdens de busreis zat de sfeer er al goed in, met carnavalsmuziek die op de achtergrond klonk. Ruim op tijd kwamen we aan op bestemming, waar we ons konden omkleden. Met uit gepakte instrumen t en stapten we weer in de bus om naar de opstelplaats te rijden. Om daar te komen moesten we nog een stukje marcheren, langs de mooie wagens . E enmaal op de plek aangekomen moesten we nog een tijdje wachten. Een aantal leden gebruikten de tijd om lekker koffie te gaan drinken in een tentje om de hoek, andere bleven wachten op de plek of gingen rondkijken bij de mooie wagens en andere muziekgezelschappen. Gelukkig liepen we aardig vooraan en, na niet al t e lang wach ten, begon de optocht! Ook dit jaar was er weer veel en enthousiast publiek langs de kant. Het was een lange optocht, met veel stilstaan tussendoor. We hebben wel drie keer ons Bonn-boekje doorgespeeld. Na ons te hebben omgekleed en ver k leed (een aantal orkestleden hadden mooie Mar io -pakken) bij de bus, splitste het orkest zich op om te eten in de stad. Eén groep ging gezellig zitten bij de Kantonees en de andere groep at uiteindelijk bij de snackbar (want de gewens te pi zzer i a zat vol…) en waagde daarna nog een dansje in de Salsabar. Moe maar voldaan vertrokken we weer met de bus r ichting De Bilt, het was een zeer geslaagde dag! CARNAVAL BONN

JAARVERGADERING JUBILEA EN NIEUWE BESTUURSLEDEN Dit jaar had de Brandweerharmonie vier jubilarissen: Hans en Nicolette zijn 12,5 jaar lid, Mark is 25 jaar lid en Helen heeft haar speldje voor 40 jaar lidmaatschap mogen ontvangen. Wat zijn we trots op deze trouwe leden! Drie bestuursleden zijn gestopt met hun bestuursfunctie . Hoe leuk is het dat hun plaats is ingenomen door vier jonge mensen die deze uitdaging aandurven!

Brandweerharm Nederlands Bra Zaterdag 10 maart was het reeds vroeg een drukke bedoening bij het H.F. Witte centrum in De Bilt. Tientallen brandweermannen en -vrouwen maakten hun opwachting voor de eerste Landelijke Brandweer Muziekdag. De Landelijke Brandweer Muziekdag was een initiatief van de Brandweerharmonie uit Bilthoven. Gedurende de dag werd door muzikanten en oud-leden van de harmonie samen met muzikaal Brandweer Nederland een spett erend prog r amma voorbereid. De repetitiedag werd afgesloten met een gezamenl i jk diner. Voor een volle zaal met enthousiaste muziekliefhebbers w er d ’s avonds door de gr ot e g r oep slagw er kers en blaasmuzik an t en de inspanning van de dag getoond. Het uitdagende pr og r amma met onder andere S t . Flor ian Choral (Doss), Elements (Balmages) en de Pir a t enmars was een da v er end suc c es . Het tweede deel van de avond stond in het teken van de naamsverandering van de harmonie welke na ruim negentig jaar aan e en fa c e l if t t oe was . He t harmonieorkest ver tolkte de door haar ontwikkelde filmen theatershow die ze voor deze speciale gelegenheid had aangepast aan de geboorte van haar nieuwe naam. Het pu bliek moch t ge niet en van prachtige beelden van sommige van de mooiste plekken uit de gemeente de Bilt, omlijst door romantische

m a monie wordt andweerorkest Nederlands Brandweerorkest. en bij tijd en wijle dramatische muziek. De film, muziek en soms hilarische sketches op tonee l waa r i n de s t r i jd tussen wa ter en vuur werd uitgebeeld werkten gestaag naar de apotheose van de a vond waar in een vurig einde het oude logo van het orkest in vlammen op ging en uit de as het nieuwe herrees en vol trots de nieuwe naam werd gepresen t eerd: Het Peter Otten, sinds een maand de nieuwe voor zitter van het orkest, gaf een kor t e toelichting op het ontstaan van het nieuwe logo welke een versmelting is tussen een muzieksleutel en het brandweerlogo. Daarnaast gaf hij aan hoe trots het orkest is op haar brandweer-oorsprong en hoe de nieuwe naam deze banden nog eens aanhaalt. Door de nieuwe naam wordt haar imago als blaasorkest verstevigd. Tevens was er een ui tgebreid woord van dank voor de sponsoren. Zonder de financiële ondersteuning van deze lokale bedrijven zouden dit soort muzikale avonden niet mogelijk zijn. Daarna werd er door de honderden gasten het glas geheven en geproost op de toekomst van het Nederlands Brandweerorkest en natuur lijk werd de a vond afgeslo t en met de meeslepende Brandweermars, t er wijl het publiek in polonaise door de zaal ging.

16 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 HOCKEYCLUB SCHC Als zowel het eerste mannenals eerste vrouwenteam van SCHC op zondag ‘ thuis’ hun wedstrijd spelen, noemen zij dit ‘Super Sunday ’. Op deze dag komt er altijd veel publiek kijken, maar deze keer was de Super Sunday nog net iets specialer dan anders. Vandaag werd namelijk ook de nieuwe mascotte gepresenteerd aan de leden van SCHC. Ons was gevraagd om dit muzikaal te begeleiden. Zo gevraagd, zo gedaan, want dit is toch wel iets heel leuks om te doen. Het leukste was dat we de live begeleiding waren van het clubl ied, het lied dat ze met deze dag weer nieuw leven in wilden blazen. En blazen, dat kunnen wij wel! Na afloop van het optreden bood de voorzitter van SCHC ons een drankje aan en keken we met z’n allen nog een stukje van de wedstrijd. PAASBLAAS OPLEIDINGSORKEST Het opleidingsorkest heeft wekenlang hard geoefend en toen was he t zove r : De PaasBlaas! De PaasBlaas wordt georganisee r d door fanfar eorkest D.S.S. in Aarlanderveen. Allerlei jeugden opleidingsorkesten la ten hier horen wat ze hebben gerepeteerd. Ook wij hebben drie stukken uitgekozen die we willen laten horen. Het programma star t op de dag ma a r w i j al vroeg z e l f treden pas in de middag op. Een uur voor tijd verzamelt iedereen zich in een losstaand kapelletje. Hier kunnen we uitpakken, warmblazen en inspelen. Als we bijna aan de beur t z i jn kr ijgen we een seintje en gaan alvast het gebouw binnen. Het orkest voor ons speelt hun laatste stuk, wat klinkt dat goed! Op het podium gaat het gordijn dicht en mogen wij onze plek gaan zoeken en spullen klaarzetten. Alles opbouwen, de zwarte mappen klaarzetten en afstemmen. Als we zo ver zijn gaat het doek weer op en worden wij, onze dirigente en de gekozen muziekstukken geïn tr oduc eer d. We spelen met zijn allen de muziekstukken. Zowel het publiek als de muzikanten genieten zichtbaar. De sfeer is goed en de orkestleden van de verschillende verenigingen kijken bij elkaar mee. Ook na a floop komen k i j ker s en spelers elkaar tegen in de zaal en raakt eenieder aan de klets. Leuk om op deze manier nieuwe jonge muzikan t en te leren kennen. Er gaan paaseitjes rond als wij plaats nemen in de zaal voor het orkest na ons. De dag wordt muzikaal afgesloten door het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest . Een hoop nieuwe talenten schitteren vandaag op het podium en ook ons opleidingsorkest heeft een fijn optreden gehad!

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 MARS- EN SHOWWEEKEND Eén kee r pe r j aa r gaan we met de hele vereniging een weekend weg. Begin apr il pakken we onze spullen en gaan we r i cht ing Aus ter l i t z , waar we een heel weekend onze exercitie en taptoe - show gaan repeteren. Dit jaar begonnen we op vrijdagavond met het instuderen van een nieuw stuk show op ‘Mars der Medic i ’. Nada t deze zonde r instrumenten ingestudeerd was , moesten we binnen verzamelen, mèt instrument . Eenmaal binnen kregen we bladmuziek van een van de organisa t oren van de za t er daga v ond-ac tivit eit . Dit studeerden we binnen een paar minuten in, waarna het opgenomen werd. Wa t de r eden hier v oor was , was voor niemand bekend. De rest van de vrijdagavond waren we vrij en zoals verwacht bleef het nog lang gezellig. Za t erdagoch tend was het vroeg weer tijd om het veld op te gaan. We gingen nu de rest van de show lopen zonder instrumenten. Dit doen we altijd zodat de bewegingen goed gaan, voordat we hierbij ook zelf muziek moeten maken. Dat is namelijk het lastigste aan show lopen: Het lopen van figuren en het tegelijkertijd muziek maken. Dit maakt showlopen wel ook tot een leuke uitdaging! 17 Na de lunch kwamen ook de leden die de show niet meelopen aan in Austerlitz. De planning voor de middag was namelijk om aan onze exercitie te werken. We begonnen in vier aparte groepen, elk met een eigen opdrach t . g in g e n Twee g r o e p e n t e g e l i j k werken aan het precies gelijk star ten met marcheren en het tegelijk aan de mond zetten van het instrument en de derde groep ging aan de slag met de betekenissen van de s toktekens van de tambour - maître. De laatste gr oep kreeg een inspiratieopdracht , waarbij ze filmpjes bekeken van orkesten die op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade hebben gelopen om te zien hoe anderen het doen en te kijken wat wij hier van kunnen leren. Na het avondeten was het tijd voor het avondprogramma. Edwin, Arthur en Erik hadden e e n h e l e l e u k e a v o n d voorbereid, waar voor de orkestleden van tevoren al nummers hadden ingestudeerd voor karaoke. Al snel bleek echter dat we levend bingo gingen spelen, wa t uitmondde in een chaotische avond. Gelukkig was dit ook de bedoeling; de leden kregen diverse opdrachten en er werd veel heen en weer gerend om de opdrachten uit te voeren. Het stukje muziek wat de a vond e r voo r opgenomen was, werd gebruikt als ‘jingle’ tussen de opdrach ten in! Z o ndag och t end d uur d e het even voordat iedereen goed en wel opgestart was, maar daarna gingen we fl ink aan de slag. We hebben de hele zondag gebruikt om de showbewegingen en de muziek onder elkaar te zetten en aan het eind van de dag kwamen familie en vrienden om het eindresultaat van de repetitie te bekijken. Al met al was het weer een geslaagd weekend in Aust er litz!

18 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 ZWAAILICHTDAG KERKRADE Ook defensie was tijdens deze dag aanwezig en werd v er t egenwoordigd door Het Tr ompetter kor ps der Koninklijke Marechaussee . Voor de Eur eg ionale Zwaailichtdag gingen we met de bus richting het zuiden van het land. In Kerkrade kwamen op deze dag alle hulpdiensten uit Nederland, Duitsland en België bij elkaar kwamen om aan het publiek te laten zien wat hun werk inhoudt. Ook voor muziek was voldoende gezorgd . De Politie was ver tegenwoordigd door hun steelband en Muziekkapel Vrijwillige Politie Kerk rade. Aan het begin van de middag marcheerden wij over het terrein en speelden stilstaand diverse popnummers. Aan het eind van de middag was het aan ons om de dag af te sluiten. Op het hoofdplein brachten wij voor de eerste keer dit jaar, met succes, onze show. RONDGANG KONINGSDAG De ochtend van Koningsdag hebben we optredens verzorgd bij twee ouderencen tr a. Dit is al een jarenlange traditie. De dag begon bij De Schutsmantel, waar we naar het gebouw gemarcheerd zijn en gespeeld hebben in de tuin STILLE TOCHT 4 MEI pun ten de tocht richting gemeentehuis Jagtlust, waar de groepen even voor acht uur bij elkaar kwamen. Hierna kon de herdenkingsceremonie beginnen. Het blijf t voor Op 4 mei speelden vier van onze tambours een rol bij de stille tocht in De Bilt. Rond half acht startte vanaf twee ons een eer om met dit soor t momen t en een bijdrage te kunnen leveren. ervoor. De tweede stop was Huize Het Oosten. Hier zijn we over het grasveld naar het gebouw gemarcheerd, waar de bewoners al zaten te wachten op onze komst. Na het spelen van een aantal nummers bedankte een medewerker van het huis ons voor onze komst en gaf aan dat het voor hen een eer is ons elk jaar te mogen ontvangen. Een traditie om in stand te houden dus.

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 OPENLUCHT PINKSTERVIERING Op het veld voor Jagtlust wordt op de och t end van ee r s t e Pinksterdag hard gewer kt . Overal worden zitplaatsen gecreëerd, want er worden mensen verwacht uit acht verschillende kerken uit De Bilt, Bilthoven, Maar tensdijk en Hollandsche Rading . Iedereen die samen Pinksteren wil vieren is welkom. Het belooft een mooie ochtend te worden met ontmoetingen, mooie woorden en muziek. Ook wij hebben ons goed voorbereid voor deze dienst en gerepet eerd met de zangeressen en het koor. Vo o r g a n g e r s u i t d i v e r s e kerken uit de gemeent es verzorgden de dienst. Samen met een groot projectkoor begeleidden we de gezongen liederen en psalmen. Ook klonk er ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia De Breij en ‘Morning has broken’ van Cat 19 Stevens. Wij kregen als orkest naast de gezangen de ruimte om een aantal stukken ten gehore te brengen. Zo werd een verhaal of gebed afgerond met rustgevende klanken en kreeg de collecte een muzikale ondersteuning. Het zonnetje zorgde ervoor dat het een warme en vurige dienst werd op deze Pinkstermorgen. De zon was zo verblindend dat het halve orkest genoodzaakt was een zonnebril op te zetten om de dirigente te kunnen blijven zien. Voor de aanwezige kinderen was er een apart moment om even stil te staan bij deze dag. Ze werden naar voren geroepen voor een verhaal en het blazen van bellen. Na afloop werd er nog ui tgebreid nagepraat en gingen de mensen aan de thee en koffie met heerlijke Biltse zonnetjes. Een mooi v erbindend symbool op deze zonnige Pinksterdag. NIEUWE MAÎTRES LOPEN EERSTE OPTREDENS Op 31 mei hebben we de laatste paar kilometers van de avondvierdaagse in Utrecht muzikaal begeleid , onder leiding van onze tambourma î t r e i n op l e i d i ng N i co . Ondanks dat het een warme dag was ging het hem goed af. Op 9 juni was het de beurt aan Famke. Ook zij is tambourmaître in wording en mocht voor het eerst voor het orkest. Ditmaal ging het om de laatste kilometers van de avondvierdaagse in De Bilt. Het was een leuk optreden en we sloten af met een gezamenlijk nummer met de Koninklijke Biltse Harmonie.

UTRECHT | DOMPLEIN

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 21 Brandweerorkest mar cher end onder de Dom Op 2 juni deden wij mee aan het blaasmuziekfestival ‘Utrecht Blaast Buiten’. Voor de tweede keer dit jaar liepen we onze show, dit keer op het Domplein in Utrecht. Marcherend kwamen wij onder de Dom door met ‘Mars van de 41e Licht e Brigade’. De show verliep zeer goed en de solo van het slagwerk klonk groots tussen de oude gebouwen rond het Domplein. Het vele publiek reageerde enthousiast . Nagenietend van de show dronken we met z’n allen een drankje op het terras van ‘De winkel van Sinkel’. Het zonnetje scheen en we konden nog gen i e t en van ve l e ande r e optredens die georganiseerd waren voor het blaasmuziekfestiv al . Op naar de volgende show!

22 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 In de ochtend van zat er - dag 2 juni mochten wij de opening van de open dag van de brandweer in Soest verzorgen. Nadat we opgemarcheerd waren gaf de burgemeester een speech waarin hij de vri - jwilligers van brandweer Soest har telijk dankte voor hun inzet en voor het organiseren van deze open dag. Na dit openingswoord speelden wij stilstaand een aantal stukken voor het toegest - roomde publiek. De open dag begon te lopen en wij daarmee ook. We marcheerden over het terrein en speelden stilstaand op de plekken waar activite - iten te doen waren voor het publiek. Wij vinden het altijd een eer om uitgenodigd te worden bij jubilea en open dagen van brandweerkorpsen in heel Nederland en ook dit keer was het weer een succes! BRANDWEER SOEST OPEN DAG

Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 DUTCH MILITARY MARCHES TIJDENS TAPTOE PUTTEN Op zaterdag 16 juni mochten we voor de derde keer dit jaar onze show ‘ The Dutch Military Marches ’ opvoeren, ditmaal tijdens Taptoe Putten. Het was een avond met een lekker zonnetje, drie volle tribunes en vijf orkesten met totaal verschillende shows. Nadat ESKA Bemmel hun show had opgevoerd, was de beurt aan ons. Al spelend betraden we het taptoeveld op ‘Mars van de 41e Lichte Brigade’. Voordat we het wisten was onze show alweer klaar. Als je zelf op het veld staat gaat de tijd toch altijd heel snel. Na onze show konden we gaan genieten van de andere korpsen die hun show opvoe rden . Voo r ons stond alleen de finale nog op het programma, waar we met alle korpsen samen een paar stukken mochten spelen. Het blijft toch altijd een machtig gevoel om met meer dan 150 muz i kanten op het veld te staan. Na afloop was er natuurlijk ook nog tijd voor gezelligheid en een drankje. 23

24 Jaar v erslag Neder lands Brandweer or kest | 2017/2018 EEN WOORD VAN DANK E en v er enig ing als het Nederlands Brandweerorkest kan niet bestaan zonder f in an ci ël e midde le n. Het grootste deel hiervan spelen we zelf bij elkaar door het ver z orgen van optredens . Daarnaast w or den financieel ondersteund door donateurs, gemeente De Bilt en diverse lokale bedrijven die ons sponsoren. Hier voor zijn we zeer dankbaar. Wij raden zeker aan om eens te kijken of een van deze bedr ijv en misschien w e iets voor u kan betekenen. Wilt u ook het Nederlands Brandweerorkest financieel ondersteunen als par t iculier of met uw bedrijf? Dat is zeker mogelijk! Neem contact op met het bestuur via secretariaat@ brandweerorkest.com, zodat we de moge l i j kheden me t u door kunnen nemen.

Overige sponsoren On-Route | Slagerij van Loo | Landwinkel de Hooierij | Schyns Advocaten | Mike de Groenteman | Mode Atelier Bettina | Green Health | PK.Bar&Kitchen| Henk Hillen | Keurslager H.A. van Schie | Kapsalon Haarstudio Ronique | Bilthoven Fish | Zwanink Exclusief Interieur | Broekman & Calis Makelaars | Kwalitaria

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
Home


You need flash player to view this online publication