10

Hoe tevreden waren onze cliënten in 2021? Om te kunnen werken aan een hogere tevredenheid van onze cliënten, is het belangrijk om ook regelmatig te meten hoe het staat met die tevredenheid. Daarom houden we jaarlijks cliëntervaringspeilingen onder zowel de intramurale als de extramurale cliënten. Cliëntervaringspeiling In het voorjaar van 2021 is een onderzoek naar de ervaringen van onze cliënten in de wijkverpleging gehouden. Daarbij zijn geen verbeterpunten gesignaleerd. Alleen het nakomen van de afgesproken tijden is een aandachtspunt en verdient serieuze aandacht. De overige punten worden als gemiddeld of sterk punt gezien. De resultaten zijn weergegeven in de tabel hiernaast. Cliëntervaringspeiling Intramuraal Ook op de locaties zijn cliëntervaringspeilingen gehouden. Voor Floriadehof gebeurde dat in juni 2021 voor de eerste keer. De uitkomsten beschouwen we dan ook als de nulmeting. De zaken die hoog gewaardeerd werden, zijn het prettige gebouw, de voorzieningen en de omgeving, maar ook de respectvolle manier waarop medewerkers met de cliënten omgaan. Als verbeterpunten werden de bereikbaarheid van medewerkers genoemd, en de aansluiting van de activiteiten bij de wensen en beleefwereld van de bewoners. In november 2021 heeft er een cliënttevredenheidsmeting plaatsgevonden onder mantelzorgers van bewoners in de locaties Landscheiding, Onderwatershof, Tabitha en De Thuishaven. Uit de resultaten blijkt waardering voor zaken die heel zichtbaar zijn, zoals de warme maaltijd, het activiteitenaanbod en de zorg in coronatijd. Thema’s die verbetering behoeven zijn bijvoorbeeld de schoonmaak, afstemming van het welzijnsaanbod op de persoonlijke behoeften van cliënten en het maken en nakomen van afspraken. Afgesproken is om de uitkomsten van deze peiling te behandelen als een tussenmeting. In het najaar van 2022 vindt een nieuwe meting plaats waarvan de resultaten worden gepubliceerd. 10 CARDIA JAARVERSLAG 2021

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication