66

2. Raad van Toezicht Rol toezichthouders De Raad van Toezicht richt zich conform de Governancecode Zorg 2022 op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. Het toezicht op de kwaliteit van zorg aan cliënten is een belangrijk aandachtspunt. In 2021 is een commissie gevormd ter voorbereiding op de visie op toezicht. De governance aspecten voortvloeiend uit de nieuwe wetgeving rond WBTR en WTZa waren onderwerp van gesprek. Toezichthoudende activiteiten De RvT monitort op basis van algemene voortgangsrapportages van het bestuur, management rapportages, periodieke rapportage rond de beleidsprioriteiten van de ambitienotitie, het HKZtraject en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken en de toelichting van de bestuurder op deze stukken. De RvT bespreekt beleidsnota’s, nieuwe regelgeving en recente publicaties met de bestuurder. De RvT-leden zorgen voor hun eigen ontwikkeling door externe of interne opleidingen en cursussen. Covid-19 Het jaar 2021 stond, evenals 2020, nog steeds in het teken van de Covid-19 crisis. De RvT werd door de bestuurder op adequate wijze geïnformeerd over de situatie op de locaties en over de gevolgen die het virus en de overheidsmaatregelen hadden voor bewoners, familie en medewerkers. De RvT voelde zich betrokken en leefde mee met de bestuurder en de organisatie. Samenstelling RvT In mei nam de RvT volgens het rooster van aftreden afscheid van twee leden, nl. Marcus van Spronsen en Lex van Eijndhoven. Na een wervingstraject werden twee nieuwe leden benoemd, Contact met Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad, Professionele Adviesraad en Management Team De RvT-leden brengen bezoeken aan vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Professionele Adviesraad en gaven hiervan terugkoppeling. De RvT ervaart een goede samenwerking tussen bestuurder en medezeggenschapsorganen. De medezeggenschapraden worden proactief betrokken, gehoord en om advies dan wel instemming gevraagd. In maart en mei werden OR vergaderingen bezocht. In maart een CCR vergadering en in april een vergadering van de PAR. nl. Matthijs Overdijk (portefeuille financiën) en Theo den Hertog (portefeuille algemeen). Vergaderingen Er vonden vijf plenaire vergaderingen plaats. In verband met de Covid-19 maatregelen werd er op digitale wijze of op een externe locatie vergaderd. De bestuurder was steeds aanwezig, behoudens het agendapunt dat haar eigen functie betrof. Per specifiek onderwerp namen er medewerkers deel aan de vergadering voor een toelichting. Februari: Thema: Cardia als lerende organisatie (gast: coördinator Opleidingen) September: Thema: Arbeidsmarkt (gast: coördinator recruitment) Commissies De RvT leden zijn lid van één of meerdere van de volgende deelcommissies: • Remuneratiecommissie • Audit & Vastgoed commissie • Commissie Kwaliteit, Veiligheid & Innovatie De commissies vergaderen meerdere keren per jaar en rapporteren in iedere plenaire RvT vergadering. 66 CARDIA JAARVERSLAG 2021

67 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication