100

100 − sterk blijven inzetten op Centrum voor kinderopvang (CKO) als netwerk voor kwalitatieve kinderopvang in Leuven; − samenwerking rond vorming bestendigen, mogelijkheid onder nieuw decreet tot inspringen in elkaars kinderdagverblijven onderzoeken, uitwisseling door stage,… − toelagereglement evalueren i.f.v. mogelijke bijsturing zodat meer kinderdagverblijven een toegankelijk opnamebeleid voeren of bestaande kinderdagverblijven meer toegankelijke kindplaatsen aanbieden. • We onderzoeken op welke manier de ondersteuning van onthaalouders aangepast kan worden aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, zodat de pedagogische kwaliteit van de aangesloten onthaalouders gegarandeerd kan worden. • Onderzoeken van de nood aan een project rond vakantieopvang voor kleuters van 2,5 tot 6 jaar, i.s.m. afdeling jeugd en studenten en BKO. • IBO ’t Koetshuis voortzetten maar onderbrengen in vzw De Bloesemboompjes i.p.v. vzw Kinderopvang Leuven (omwille van uitbreiding BKO-project en subsidievorm). 2. Beleidsdoelstelling: Er is een versterkt, gestroomlijnd, laagdrempelig, vraaggestuurd, participatief en behoeftedekkend aanbod gezins- en opvoedingsondersteuning voor alle gezinnen in Leuven, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 2.1 Actieplan: De stad neemt de lokale regie met betrekking tot gezins- en opvoedingsondersteuning op zich en neemt eigen initiatieven. 2.1.1. Actiepunten: • We bekijken gezins- en opvoedingsondersteuning breed in samenwerking met gebiedsgerichte werking, buurtwerk en andere stadsdiensten. • De stad trekt het samenwerkingsverband LOOO (Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning). • Het preventieve gezinsondersteunend aanbod van Leuven bundelen we in ‘Huis van het Kind’ in samenwerking met lokale partners, en gebiedsgericht werken we met antennes. • Het Huis van het kind in de Savoyestraat nemen we in gebruik, en op middellange termijn maken we plannen voor optimalisatie van de huisvesting van Huis van het Kind. • We volgen Huis van het Kind op in Kessel-Lo (Lolanden), bouwen Huis van het Kind uit in Heverlee (Kindcentrum Girafant) en onderzoeken waar en hoe er een antenne in Wilsele en Wijgmaal kan uitgebouwd worden. 3. Beleidsdoelstelling: Leuven is een kind- en gezinsvriendelijke stad waar alle gezinnen zich thuis voelen. 3.1 Actieplan: We bewaken het kind- en gezinsperspectief bij het ontwikkelen van nieuw beleid en dit over de verschillende domeinen (ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, integratie, gelijke kansen, jeugd, onderwijs,…) heen. Bestuursnota Stad Leuven 2013-2018

101 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication