2

Quiz 1 Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen. Welk percentage van de pensioenspaarders heeft een pensioenpotje bij dit fonds? A 1 op 6 B 1 op 8 C 1 op 10 2 3 Daphne is 62 jaar en wil haar ABP-pensioen laten ingaan. Kan dat? A Ja, tegen extra premie B Ja, maar ze krijgt een lager bedrag per maand C Nee, dat kan pas bij de AOW-leeftijd Welk gedeelte van het salaris telt mee voor de pensioenopbouw bij het ABP? A Het brutojaarsalaris B De franchise C Het jaarsalaris minus de AOWfranchise 4 Het voordeel van indexatie is dat … A Pensioenspaarders die meer dan tien jaar sparen, een bonus krijgen B De pensioenen het koopkrachtverlies door de inflatie bijhouden C Pensioenspaarders zo rente op rente ontvangen 5 Willem, getrouwd met Tineke, met twee kinderen, Pieter (19) en Meike (23), komt te overlijden. Eerder was hij getrouwd met Ans. Wie ontvangen er nabestaandenof wezenpensioen? A Tineke, Ans, Pieter en Meike B Tineke, Pieter en Meike C Tineke, Ans en Pieter 6 Wie kunnen er niet pensioensparen bij het ABP? A Militairen B UWV-medewerkers C Ambtenaren 7 De dekkingsgraad geeft aan … A De verhouding tussen de bezittingen van een pensioenfonds en (toekomstige) verplichtingen aan pensioenspaarders B Hoeveel procent van de werknemers aan een pensioenfonds deelneemt C Hoe goed de beleggingen van een pensioenfonds scoren op de beurs 8 Geeske raakt werkloos. Bouwt ze nu nog pensioen op bij het ABP? A Nee, wie geen baan heeft, bouwt ook geen pensioen op B Ja, als ze zelf de premie doorbetaalt, wel C Ja, bij een WW-uitkering betaalt de laatste werkgever nog 37,5 procent van de pensioenopbouw 9 Hoeveel procent van de Nederlanders heeft een pensioengat? A 25 procent B 50 procent C 75 procent De Grote CMHF Pensioenquiz Kennen pensioenen voor u geen geheimen of kunt u nog wat opsteken? Doe de quiz! 2 P’OEN MAGAZINE I WWW.CMHF.NL Juiste antwoorden: 1: A, 2: B, 3: C, 4: B, 5: C, 6: B, 7: A, 8: C, 9: C

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication