11

Zelfredzaamheid van de melkveehouder "Daarnaast maak ik mij zorgen over de zelfredzaamheid van de melkveehouder. Melkveehouders zijn steeds afhankelijker van de kennis die de erfbetreders inbrengen. Met het verdwijnen van de landbouwvoorlichting is elke inbreng commercieel gekleurd en moet je per defi nitie zeer kritisch zijn. Maar tegelijkertijd spreken we de erfbetreders aan op hun groeiende verantwoordelijkheid. Zij hebben de kans om melkveehouders diensten en producten te verkopen die de melkveehouder verder kan helpen. Daarbij wordt nog te weinig rekening gehouden met levensduurverlenging." Wij stellen in onze inleiding dat een lange levensduur essentieel is voor een succesvolle melkveehouderij, hoe kijk jij daar tegenaan? "Een langere levensduur staat voor een paar belangrijke zaken: betere koegezondheid met minder medicijngebruik, beter welzijn wat goed is voor de koe en voor het imago van de sector, een positieve invloed op de kringloop wat vandaag de dag een belangrijk hoofdthema is, minder productie van broeikasgassen als methaan en niet het minst belangrijk, de economische voordelen. Uit een onderzoek dat we uitvoerden in 2017 bleek dat voor 90% van de melkveehouders economie de belangrijkste drijfveer is voor levensduurverlenging. En dat maken we nu steeds beter inzichtelijk voor melkveehouders op basis van hun eigen data." Geven de huidige politieke ontwikkelingen meer noodzaak voor levensduurverlenging van de veestapel? "Jazeker! De fosfaatregelgeving heeft ervoor gezorgd dat steeds minder jongvee wordt aangehouden en koeien moeten dus wel langer meegaan. Dat brengt risico’s met zich mee, omdat dit lang niet altijd lukt. Het noodzaakt om te zoeken naar mogelijkheden op het bedrijf om een veestapel te fokken en te houden die ook tenminste vijf lactaties meekan. Daarnaast vermindert levensduurverlenging niet alleen de fosfaatproductie, maar ook de stikstof- en methaanproductie. Dat wordt naar mijn idee veel te weinig voor het voetlicht gebracht. Het lijkt erop dat iedereen naar de boeren kijkt als het over de oplossing van het stikstofprobleem gaat, maar intussen gebeurt er wel degelijk iets. De huidige fosfaatregelgeving is op dit moment nog te star. In de zoektocht naar de mogelijkheden voor levensduurverlenging hebben we veel meer fl exibiliteit nodig. Niet direct afgerekend worden op elke afwijking en veel meer de mogelijkheid krijgen om op basis van rollend-gemiddelde-resultaten te werken. Daarmee wordt het doel beter en misschien wel sneller bereikt." Wat kunnen wij als fabrikant als praktische oplossingen bieden om te helpen? "Data worden steeds belangrijker en zijn een heel belangrijk hulpmiddel. Met praktische datagegevens kan een melkveehouder makkelijker bijsturen. Ik ben daarom erg geïnteresseerd in het Bodyconditiescore-systeem, maar ook in de nieuwe melkrobot met automatische vruchtbaarheidsmodule (red. RePro op de VMS V310). Beide systemen bieden data aan die betrekking hebben op de belangrijkste factoren voor levensduur; conditie en conditieverval in de transitieperiode die zeer bepalend zijn voor de levensduur. Interpretatie van data is dan de volgende stap, waarbij advisering door bijvoorbeeld een HMA adviseur heel belangrijk is." Welke boodschap ga je de deelnemers meegeven tijdens de We Live Milk Days? "De centrale boodschap is dat er twee belangrijke redenen zijn om aan de slag te gaan:  Levensduur verhoogt de productie en de effi ciëntie per koe en verlaagt de kostprijs  Levensduur verlaagt de opfokkosten per koe met een factor 5 tot 10 Beide geven ook alle andere voordelen die ik hiervoor al noemde. We hebben een slogan bedacht: Zolang je denkt dat een koe de volgende lactatie nog goed meekan mag je haar niet afvoeren. Want vergeleken met een oudere koe levert elke extra vaars ook extra economisch nadeel. Het liefst wil je geen vaarzen in je koppel maar je hebt ze nu eenmaal nodig." Ook nieuwsgierig geworden hoe een goed koecomfort kan bijdragen aan de verbetering van de productieve levensduur van uw melkkoeien? Ontmoet Willem tijdens de We Live Milk Days die in maart worden georganiseerd op diverse bedrijven in de Benelux. Meer weten over het programma, of wilt u zich opgeven? Kijk dan op de achterpagina van deze Koerant of ga naar: www.delaval.com/nieuws 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication