4

Inhoud van deze Diggelfjoer Fan de feestkommisje Agenda Inhoudsopgave Fan de redaksje Nije ynwenners op Hinnaard: Fam. De Boer- Baarda Ken je klassiekers: de wapens van de 4 dorpen Adverteerder in beeld: Drukkerij Van der Eems Hynders op Hinnaard 4 – Sjouke en Detsje de Groot Oud-vereniging in beeld: Vireo Swit & Sit- trainingen gaan weer los: 28 februari 2022 Oud-redactielid: gezocht en gevonden Kroechferhalen: Op’e planken Nieuws uit het dorpshuis Nieuwe adverteerder in beeld: Loek en Karin “De groene accu” Nieuws van SBS De Romte In pear wetters om Itens hinne Uit de bestuurskamer van Dorpsbelang Spulwike 50 jier Kidspagina Even terugkijken 2 3 4 5 6 9 12 17 20 23 24 26 29 30 35 36 38 41 44 48 Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggelfjoer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 17,30 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 1/4 pagina - € 1/2 pagina - € 1/1 pagina - € 48,00 89,00 173,00 € € € 6 x kleur: 63,00 116,00 210,00 Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggelfjoer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggelfjoer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication