21

Tee mei in koekje    Wat my oanbelanget ha we de moaiste tiid fan it jier yn it foarútsjoch: de simmer. De tiid fan bûten sitte, it fee yn de greide en keatsers op it fjild. Mei de pandemie noch farsk yn it geheugen in noflik foarútsjoch dat it ien en oar wer wat makliker kin! Sa as ôfprate mei in freon dy ’t je skoften net sjoen ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication