0

                 

           Wat binne wy grutsk: ‘Doarpskrante Diggelfjoer wint twadde priis ‘It bêste Frysktalige redaksjestik fan 2021’                   -      -                                                                                                                                                     - 

Agenda Mei en juni 2022                                                                                                                                   Huisartsen Praktijk Hornstra gesloten: 11 juni – 3 juli Praktijk Janssen gesloten: 30 april - 8 mei Vanaf maandag 25 april is er weer de jûnskuier van FDD. We lopen dan een rondje met een ieder die mee wil. Mocht je ook een keer mee willen wandelen: We verzamelen elke maandag om 19.00 uur bij het dorpshuis om vervolgens gezellig met z’n allen een stuk(je) te lopen. Vanaf 20 april is er weer elke woensdagavond competitiekaatsen op het sportveld! Vanaf april is er iedere 2de woensdagochtend van de maand weer Crea tief Café in bibliotheek Wommels. Er is momenteel geen project waar aan gewerkt wordt, maar neem gewoon je eigen sok mee om te breien of je borduur- of haakwerk. We beginnen om 10.15 uur tot ongeveer 11.30 uur. Met natuurlijk een kopje koffie. Je bent van harte welkom, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.                           

Inhoud van deze Diggelfjoer                            -                                                   -                                                  Kolofon                                             -  -  -              -       -    -    -                                          

Van de redactie                                                                         -                                                                         let op: 8, 9 en 10 juli as.!!                                  -                 -                                                                                                       Wy hawwe wer in prachtige foto fan in leaf famke krigen. Witte jimme wa 't dit is? 

Kidspagina 

Hier kan uw advertentie staan! Adverteren in onze Diggelfjoer? Mail naar diggelfjoer@live.nl of neem contact op met een van onze redactieleden. Tarieven: zie blz. 4 

Actie Oekraïne Wij, de kinderen van de Romte, zijn in actie geweest voor Oekraïne. Daardoor hebben we met 11 scholen bijna 21.000 euro opgehaald. En met alleen de Romte hebben we ongeveer 2.000 euro opgehaald. Hoe we dat hebben gedaan? Nou we hebben allerlei acties uitgevoerd zoals: een sponsorloop, we moesten koekjes verkopen, een autowasstraat en we hadden een kartonnen doos. Daar kon je al je lege flessen in brengen. En mijn favo actie was de sponsorloop, want daar heb ik wel 70 euro opgehaald en met alle kinderen hebben we ongeveer 1500 euro opgehaald. Dit hebben we natuurlijk gedaan omdat we allemaal meeleven met de burgers van Oekraïne. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat in Oekraïne gebeurt. Daarom steunen wij de Oekraïners. Hester Zeinstra, groep 7. Interview met Juf Mireille.           Wat was uw eerste echte baan?       Waarom hebt u gekozen om juf te zijn?                       Vind je het hier leuk?                    Hoe lang wil je hier blijven?    Wil je voor altijd juf blijven?          Wie vind je de leukste en stomste kinderen van school?    Wil juf wel een vriendin?         Waar valt juf op? :)   Wat als juf geen juf meer kan of mag zijn?    Hoe gaat juf dat dan doen?                    

Belangrijke berichten van de feestkommissie! Het aftellen is begonnen. Nog maar 2 maanden, 1 Diggelfjoer boekje en het is al zover. De eerste echte dorpsfeesten in de Fjouwer doarpen sinds jaren! Heeft u de agenda al vrijgemaakt op 8, 9 en 10 juli? Nee? Niet langer uitstellen, maar doen!                                                 Thema                                        Het thema voor de komende dorpsfeesten is namelijk …. Vrij!                                                                -                                  Intekenen                                         Rode draad                                                                                                                             

                 Binnenkort komen wij bij jullie langs met de intekenlijst. Tot dan! Wij hopen dat iedereen aan de slag gaat en zodoende betrokken raakt bij een onderdeel van het feest en zodoende snel bevangen raakt van de voorpret. Niet meer uitstellen!                      De wapens van onze Fjouwer Doarpen Caspar Bronwasser heeft voor ons uitgezocht wat de wapens van onze vier dorpen betekenen. Dat leek ons een mooie gelegenheid om dat in onze Diggelfjoer te laten zien. In vier edities zullen we telkens een wapen laten zien met de uitleg die daar bij hoort. Deze keer is dat het wapen van Rien. De betekenis van het wapen van Rien                                                               

Adverteerder in beeld Tuincentrum Gaardenier Wommels   Het is in de week voor Pasen dat ik langsga bij Ane en Dineke Wiersma, eigenaren van Tuincentrum Gaardenier in Wommels. De Gaardenier is al jaren een trouwe adverteerder in onze Diggelfjoer. Tijd voor een praatje.                                                                                                                             -                                               -      -                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        --    -                                                         Het tuincentrum is in de voorjaars- en zomermaanden iedere dag geopend, behalve zondag. Dank voor jullie kijk op het werk en adverteerderschap! 

Groot assortiment aan            Harley Davidson motoren                  -  -  -             -    -    - - 

Gemaakt door Lisa Hofstra (groep 6) Gemaakt door Sander Vriesema (groep 8) Gemaakt door Jurre Breukelaar (groep 8) 

Hier wordt je niet blij van!!!! Vandalisme alleen in de grote stad? Was dat maar waar. Ook wij in onze dorpen worden hier helaas mee geconfronteerd. Aan het begin van onze dorpen staan nu al een paar jaar grote bloemenbakken. De bak in Itens, einde van het dorp richting Britswerd, is al een paar maal het doelwit geweest van vandalen. De eerste keer omgetrokken en alle planten lagen in het rond. Een paar weken geleden was dit wederom het geval. Dit keer lag de bak in de sloot, evenals een groot deel van de planten. Met gevaar voor eigen leven heeft Edgar Jansen de bak weer op het droge gekregen. Hulde. Heb je iets gezien of gehoord? Laat het ons dan weten, kunnen we eens een hartig woordje met deze lieden spreken. De betreffende bak zullen we laten verplaatsen naar het centrumzitje. 





       -                                 -                                                                                                                                                                                                                                                                        -                                           -                                                                               

                  –                                 -                                   -                                                                                                               -                        -                                                                                                                                                                                                               

Tee mei in koekje    Wat my oanbelanget ha we de moaiste tiid fan it jier yn it foarútsjoch: de simmer. De tiid fan bûten sitte, it fee yn de greide en keatsers op it fjild. Mei de pandemie noch farsk yn it geheugen in noflik foarútsjoch dat it ien en oar wer wat makliker kin! Sa as ôfprate mei in freon dy ’t je skoften net sjoen ha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nr. 530   De man mei de stoerste hobby fan ús fjouwer doarpen is wat my oanbelanget beslist Sybo Wiersma. Sûnt dit jier docht hy nammentlik mei oan de autocross. Op ´e dyk mei hy noch gjin meter mei in auto ride mar op de baan is dat in hiel oar ferhaal.                                                                                                                                                                                                                                                       De earste manche 1:                                                                                                                                                                                                                            

                                         Sjoch op https://www.speedhive.mylaps.com foar Sybo syn prestaasjes. De appel falt net fier fan de beam.                   -                                                           De twadde manche.                                                                                                                                                             Hoe befalt it riden op ‘e klei yn plak fan op it asfalt fan Lelystêd?                                Hoe sit dat eins. Soedest Leaver wrâldkampioen stockcar F1 wurde of lykas Max Verstappen wrâldkampioen by de Formule 1?       Hoe grut is dyn team eins?                   Sit der ek in ferhaal efter dyn startnummer 530?                                                                      

                                                                                                            -                                                                      De tredde manche.                                                                                                                                                                                                   Wa’t Sybo ek yn aksje sjen wol moat meikoarten mar ris in besite bringe oan it sirkwy fan Blauhús of dat fan Lelystêd. 

Groene vingers? Dan zoeken we jouw hulp.   Al even terug zijn er in alle vier dorpen bij de komborden bloembakken geplaatst. Deze worden in het voorjaar en najaar voorzien van nieuwe planten door “De Gaardenier” uit Wommels. Om deze bloembakken er de rest van het jaar op zijn mooist uit te laten zien zullen ze af en toe wat aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld het verwijderen van uitgebloeide bloemen of het geven van water bij droogte. Een goed gesprek mag natuurlijk ook. Afgelopen jaar werd er een aantal verzorgd door omwonenden. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Graag willen we weten wie welke bloembak verzorgt. Waar er dan nog geen verzorger bekend is, proberen we iemand te vinden. Voor deze mensen met groene vingers ligt er een bijpassend cadeau klaar. Wil je op een bloembak passen, meld je dan door een email te sturen naar dorpsbelang@de4doarpen.nl of meld je bij een van de bestuursleden. Alvast bedankt! Arcadia barst vanaf 6 mei honderd zomerdagen lang uit haar voegen met lokaal en internationaal moois rondom de vraag ‘In wat voor wereld wil jij wonen?’ Die vraag stellen we aan jou, als voorouder van de komende generaties. Als toekomstig oerpake of oudtante. www.arcadia.frl 



Nijs fan keatsferiening Itens e.o.                                                                           Lokwinske allegeare!                                                                                                Oant op it keatsfjild,         Nieuws van FDD                                                                       

De Sulveren ljip fan 2022   As lytse jonge ha ik geregeld dreamt fan it finen fan it earste ljipaai fan Fryslân. Dat soe dochs wat wêze. De Sulveren ljip yn’e kast en ivige rom foar my as finer! Ik bin der wis fan dat ik net de ienige jonge aaisiker west bin dy’t der wolris wekker fan lein hat. Mar fierder as it finen fan it earste aai fan de fûgelwacht en it earste fan de middelbere skoalle bin ik net kaam.                                                                                     -                                                                      It is sneontemoarn 12 maart 2022 om in oer as 10:00.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                 Wat gong der allegearre troch dy hinne?                                                                                                                                                         En doe?                             Hoe kin dat no?                                                                                                    Der sille fêst ek minsken wêze dy ’t tinke das't it âlde aai der sels dellein hast?                         No wat tochtest fan in grauwe priis en ivige rom?                                                         Hoe gie it fierder?                                 

                                                                                                                                                                                          Treastpriis                                                                                          Hast ek noch in boadskip foar de ûnbekende aailizzer?                           Goed om noch efkes te fertellen                                                                                                                                                             

Nieuws van SBS ‘De Romte’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 -                                

Uit de bestuurskamer van dorpsbelang De Fjouwer Doarpen                                                                                                                                                    -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Bewenner yn byld: Luuk van der Werk ‘Achter de geraniums sitte kin altyd noch’   Ein oktober 2021 wie Itenser Luuk van der Werk har de lêste wurkdei by Accon AVM. Fanôf dat momint mei Luuk genietsje fan har pensjoen. Alle tiid foar har man Broer, de hûnen, frijwilligerswurk en noch folle mear.                                                                                                                                                                                      -                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -                                                                          Noch mear oer Luuk: -                                        

-                                                            -                                      -               Tank, út namme fan Luuk! Nijs fan de Fermanje     Freed 8 april wie yn de Fermanje yn Itens de fertoaning ‘Stabij on tour’ fan Douwe Kootstra en Tjibbe Hooghiemstra. It wie de earste kear dat de Fermanje wer iepen wie foar in ‘aktiviteit’. No ‘t de ferbouwing fan de Fermanje hielendal klear is, en Koroana op de eftergrûn liket te skowen, wolle wy sjen oft wy de Fermanje wat mear brûke kinne. Sa no en dan is de lytse bieb wer iepen, wy sille yn de simmer de Fermanje op in oantal data iepenstelle foar Tsjerkepaad en no hiene wy yn april in foarstelling mei in hûn yn ‘e haadrol. Yn novimber ferskynde it keunst - en lêsboek STABIJ, mei koarte ferhalen fan Douwe Kootstra en tekeningen fan de keunstner Tjibbe Hooghiemstra.Tjibbe en Douwe hiene om it boek STABIJ hinne in koarte en boartlike ‘fertoaning’ makke. Douwe lies koarte fragminten foar, Tjibbe fertelde oer it tekenjen fan bisten en alles wat der by komt te sjen en Liv, Tjibbe syn stabij, makke ek syn opwachting ûnder de kop: it bist yn de keunst. It wie in tige aardige jûn, en de reaksjes fan de oanwêzigen wiene tige posityf, al hiene der noch wol wat mear minsken yn de Fermanje kinnen. It kafee yn de Lytse Fjouwere wie nei de fertoaning iepen foar in gesellige neisit. Wy sille de kommende tiid sjen oft der in mooglikheid is foar in oare foarstelling, konsert ensafh. Wy hâlde jimme op ‘e hichte. Douwe en Elisabeth 



Adverteerder in beeld: Illustrado - Nynke van Foeken   Ze is bescheiden en hoeft niet zo nodig met haar hoofd ‘in de krant’, maar commercieel is ze wel. En ze heeft een feilloos gevoel van het kiezen van plaats en tijd om de klant te vinden. Wanneer ik haar vraag om een interview weet ze dat goed te combineren met het onder de aandacht brengen van haar nieuwe activiteit en website: Illustrado.nl. Het wordt een leuk gesprek.                                                                                                                   Het creatieve is dus met de paplepel ingegoten?                                                                                                                  

    En dat was liefde op het eerste gezicht?!                                                                                                                               In jouw CV staat een periode van bijna 2 jaar receptioniste bij een advocaten kantoor.                                                                                                                                                                                                           -                             Maar dan moet je een nieuwe hobby zoeken?                                                                                                                     

                               ---       En dan heb je nog het werk voor de website van Dorpsbelang.                                                                    En zijn er nog spannende plannen voor de toekomst?                                                                                                             woningruil      Dankjewel voor dit kijkje in jouw leven!                                                                 Altijd kleinere hoeveelheden mogelijk! Voor alles geldt: voor donderdag besteld = in het weekend in huis! LANGSKOMEN KAN NATUURLIJK OOK! BEL/APP HOFSTRA - 06-205 62 566 Buorren 2 - LYTSEWIERRUM 



    - - - - Modenieuws Ha jimme de nijste foarjiersmoade al foarby kommen sjoen? Nee? No dan moatte jimme wat faker efterom sjen as jimme ien fan dizze knappe modellen tsjinkomme! Wolle jo beslist net efterrinne op moade gebiet en sa gau mooglik ek sa’n sweater ha? Sjoch dan op de folgende ynternetside: https://www.moteefe.com/sua-Itens-hlp?color=jet-black&product=unisex-hoodie Foar de ynwenners fan Rien, Lytsewierrum en Hinnaard ha ik spitich genôch min nijs. Ik ha efkes socht, mar net in ferlykber eksimplaar fûn. Jimme sille sels op syk moatte of noch efkes hopeleas âlderwetsk oer de dyk moatte. 



Nieuws van de ijsclub                                                                                                            De groeten van het bestuur 

Krûpe mei de knuffels fan Hiltsje.   Der is in tiid west, wêryn hast elts hûs hjir bewenne waard troch in middenstanner. Dy tiid, is der al lang net mear en sil beslist ek net wer werom komme. Mar as ik somtiden troch Itens ryd of fyts krij ik al it idee dat der eat wat foar al dy ûndernimmers út eardere tiden yn’t plak kommen is. Dat binne neffens my de kreamkes oan de kant fan ’e dyk!                                                                                                                                                                                           Oant safier de yntroduksje Hiltsje. Fertel. Hoe sit dat mei dy knuffels hjir oan de dyk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                           Ik ha it sjoen. Sy binne prachtich Hiltsje. Der sit in protte wurk en leafde yn, neffens my.                                       Noch foardat ik der oan ta bin, stelt Wiebren ek fuortdaliks mar de hamfraach. `Wat dogge jimme as aktiviteitekommisje mei it jild dat de ferkeap fan dizze knuffels opsmyt?                                                                                                     En hoe ferrint de ferkeap? Docht it ek wat fertuten?                                                                                  Jimme hearre it minsken. Sjoch ynkoarten mar gauris yn de karre fan Hiltsje oft dêr ek eat wat fan jimme gading by leit. It is mei leafde makke en it jild komt tige goed te plak! 



               

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
Home


You need flash player to view this online publication