46

                                                                                                                                                           Ik ha it sjoen. Sy binne prachtich Hiltsje. Der sit in protte wurk en leafde yn, neffens my.                                       Noch foardat ik der oan ta bin, stelt Wiebren ek fuortdaliks mar de hamfraach. `Wat dogge jimme as aktiviteitekommisje mei it jild dat de ferkeap fan dizze knuffels opsmyt?                                                                                                     En hoe ferrint de ferkeap? Docht it ek wat fertuten?                                                                                  Jimme hearre it minsken. Sjoch ynkoarten mar gauris yn de karre fan Hiltsje oft dêr ek eat wat fan jimme gading by leit. It is mei leafde makke en it jild komt tige goed te plak! 

47 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication