45

Krûpe mei de knuffels fan Hiltsje.   Der is in tiid west, wêryn hast elts hûs hjir bewenne waard troch in middenstanner. Dy tiid, is der al lang net mear en sil beslist ek net wer werom komme. Mar as ik somtiden troch Itens ryd of fyts krij ik al it idee dat der eat wat foar al dy ûndernimmers út eardere tiden yn’t plak kommen is. Dat binne neffens my de kreamkes oan de kant fan ’e dyk!                                                                                                                                                                                           Oant safier de yntroduksje Hiltsje. Fertel. Hoe sit dat mei dy knuffels hjir oan de dyk?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication