29

De Sulveren ljip fan 2022   As lytse jonge ha ik geregeld dreamt fan it finen fan it earste ljipaai fan Fryslân. Dat soe dochs wat wêze. De Sulveren ljip yn’e kast en ivige rom foar my as finer! Ik bin der wis fan dat ik net de ienige jonge aaisiker west bin dy’t der wolris wekker fan lein hat. Mar fierder as it finen fan it earste aai fan de fûgelwacht en it earste fan de middelbere skoalle bin ik net kaam.                                                                                     -                                                                      It is sneontemoarn 12 maart 2022 om in oer as 10:00.                                                                                                                                                                                                                                    

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication