4

Inhoud van deze Diggelfjoer Agenda Van de redactie Opsporing verzocht Nijs fan de Feestkommisje Burendag Itens-Midden Een briljanten pear Ofskie fan de tsjerkerie De wedstriit fan it jier - De Rienster Rikkers Spannende huizenruil in Itens Koe Thessa van Molkfeebedriuw Meilahuze Griepprik en andere vaccinaties najaar 2022 Dorpshuis De Lytse Fjouwere - Update Kidspagina- Quiz en Puzzel Nieuwe inwoner - Aly Bouma Thea Dijkstra en Harm Fan de Koldenhool - prijspakker De Romte en Slagharen avontuur Nieuws van de Romte Hoe is it no mei Mister Itens? Nijs fan Fjouwer Doarpen Docht Itenser Rûnte Iepen Kafee Bewoner in Beeld - Marit Koster Nieuws van Dorpsbelang Interview Meester Patrick Nijs fan keatsferiening Itens e.o. 3 5 7 7 10 12 13 14 22 25 26 27 29 30 32 36 36 39 41 42 45 47 49 50 50 Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,10 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 53,00 98,00 190,00 € € € 6 x kleur: 69,00 128,00 231,00 Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication