0

Doarpskrante sûnt 1982 Itens | Hinnaard | Lytsewierrum | Rien Novimber 2022 | 41ste jiergong | nûmer 2

Op de foarside Douwe van der Weide en Paul de Bruin alias 'De Rienster Rikkers'. Se dogge mei oan de wedstriid fan 't jier en it Diggeloer docht ferslach. Hinnaarder feest(je) sneon 10 septimber Troch Esther It is op in simmerjun yn juny dat in groepke Hinnaarders tsjin elkoar sizze dat it tiid wurdt foar wer in Hinnaarder feestje. We ha al in pear jier elkoar net treffe kint troch corona en d’r binne yn de tuskentiid in soad nije Hinnaarders by kommen. Gewoanwei organisearre we ien kear yn de twa jier in Hinnaarder Feest, mei keatsen en spultjes yn it lân fan ien fan de Hinnaarders, mar it Doarpsfeest fan de ouwer doarpen fan dizze simmer wie fansels net te oertreffen. Wy sette foar it earst útein mei in lyts Hinnaarder feestje by it Klokhûs, wêr’t moetsje en groetsje sintraal stiet. Op 10 septimber koartlyn wie it safier. De lampkes fan Johannes en Hilda Visser binne út de tún fiske fan Sybren en Elbrich, dy’t harren brulloft d’r mei opfleurden. De flachjes rûnom it klokhûs wurde ophongen. De irtich jier âlde iiskast fan Jan en Immie Kamstra komt út de loads fan Albert Jan foar it kâldhâlden fan it bier en de wyn. En dan kinne wy los! We spylje spultsjes, ite mei elkoar de quiches en salades dy’t eltsenien meinommen hat en heare nei de Fryske ferkses en gedichten fan Hinnaarder Janny de Boer. Âlde ferhalen oer it Hinnaarder feest fan eartiids en nije ferhalen fan de nije ynwenners komme op it kleed. Oan’t ein fan de jûn giet de oerskaal oan en waarmje wy ús by it oer. Wy ha elkoar moete en elkoar groete, wy ha wille mei elkoar, each hân foar de oar. In nije Hinnaarder werinnering makke. It wie 10 septimber noflik op Hinnaard! 2

Agenda Novimber & desimber 2022 Alle activiteiten vinden plaats in het dorpshuis De Lytse Fjouwere, tenzij anders vermeld Novimber 04 Pizza drive, parkeerplaats Itens 04 Maatklaverjassen foar elkenien 05 Filmavond Sami blood 10 Itenser rûnte: Ruud Bartlema, Martinitsjerke De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur 14 Keukentafelgesprek dorpsbelang voor de inwoners van Rien Locatie volgt 18 Verhalenavond Friesland, zie hieronder en voor locaties: verhalenavond.nl 18 Kompetysjekaarten 19 FDD kwisjûn voor clubs, verenigingen en teams 27 Tsjerketsjinst Martinitsjerke Itens, ds. A. Terlouw Desimber 02 Sinteklazepriiskaarten foar elkenien 09 FDD bloemschikken thema kerst, vanaf 18 jaar, €15 incl. koffie/thee, max. 24 deelnemers | opgeven voor 25/11 10 FDD kids kerststukje maken, € 3, opgeven t/m 3/12 kinderen t/m groep 3 onder begeleiding van een ouder 11 Tsjerketsjinst Slachsang Lytsewierum, oere ds. S. Leene 15 Itenser rûnte: Dr. Tjerk de Reus, Martinitsjerke ‘Troost en theologie in een digitale toekomst’ 16 Pizza drive in Itens 16 Kompetysjekaarten 17 Iepen kafee met het Krystdiner 22 Spesjaal Krystdiner foar de âldere ynwenners fan ús 4 doarpen 24 Tsjerketsjinst Slachsang Lytsewierum, ds. R.E. Nummerdor 25 Tsjerketsjinst Slachsang Lytsewierum, ds. R.E. Nummerdor 25 Tsjerketsjinst Martinitsjerke Itens, ds. C. Corporaal 17.15 uur 20.00 uur 20.00 uur 20.00 uur 19.30 uur vanaf 19.00 uur 20.00 uur 20.00 uur Teams van maximaal uit 4 personen, €10 per team, opgeven voor 12/11 20 Tsjerketsjinst Slachsang Lytsewierum, ds. R.E. Nummerdor 25 Iepen kafee met een simpele hap 10.00 uur vanaf 15.00 uur 10.00 uur 20.00 uur 19.30 uur 14.15 uur 10.00 uur 20.00 uur 17.15 uur 20.00 uur 15.00 uur 17.00 uur 21.00 uur 10.00 uur 10.00 uur Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar om te luisteren naar verhalen. Verhalen in huiskamers, musea, cafés, overheidsgebouwen, bibliotheken, bij verenigingen en bedrijven. Het thema van dit jaar is ‘De Ommekear’. We kennen allemaal een moment, waarop ons leven een grote wending nam: De Ommekeer/ De Ommekear. Verhalen geïnspireerd op zo’n gebeurtenis behoren tot de mooiste om te vertellen en om naar te luisteren. Huisarts - Praktijk Hornstra: ivm vakantie week 52 ; 26-30 december waarneming door Drs Jansen te Sibrandaburen 3

Inhoud van deze Diggelfjoer Agenda Van de redactie Opsporing verzocht Nijs fan de Feestkommisje Burendag Itens-Midden Een briljanten pear Ofskie fan de tsjerkerie De wedstriit fan it jier - De Rienster Rikkers Spannende huizenruil in Itens Koe Thessa van Molkfeebedriuw Meilahuze Griepprik en andere vaccinaties najaar 2022 Dorpshuis De Lytse Fjouwere - Update Kidspagina- Quiz en Puzzel Nieuwe inwoner - Aly Bouma Thea Dijkstra en Harm Fan de Koldenhool - prijspakker De Romte en Slagharen avontuur Nieuws van de Romte Hoe is it no mei Mister Itens? Nijs fan Fjouwer Doarpen Docht Itenser Rûnte Iepen Kafee Bewoner in Beeld - Marit Koster Nieuws van Dorpsbelang Interview Meester Patrick Nijs fan keatsferiening Itens e.o. 3 5 7 7 10 12 13 14 22 25 26 27 29 30 32 36 36 39 41 42 45 47 49 50 50 Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,10 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 53,00 98,00 190,00 € € € 6 x kleur: 69,00 128,00 231,00 Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4

Van de redactie Door Hans Natuurlijk heb je het al gemerkt: de herfst is alweer begonnen. De kinderen zijn voor je gevoel nog maar net naar school, alle activiteiten zijn nog maar net gestart of de herfstvakantie is er alweer. En in al die drukte wil ik hier stilstaan bij het lief en leed in onze gemeenschap. Zo ontvingen we berichten van overlijden van bekende dorpsgenoten en van de geboorte van nieuwe dorpsgenoten. Zo tekent het leven zich in volle omvang en wisselen vreugde en verdriet elkaar af. Ook in onze Fjouwer Doarpen. Alle nabestaanden wensen we sterkte bij de verwerking van hun verlies en de jonge ouders wensen wij veel geluk. Onder huwelijksgeluk kennen we ook een briljanten echtpaar: Jan en Anna Boonstra-Wijnia van Rien. Van Harte Geluk gewenst! De tijd vliegt voorbij en ook wij als redactie hebben ons jaarlijks etentje weer genoten. Wees gerust, dat betalen we naar goed Hollands gebruik gewoon uit eigen zak! Deze keer zijn we naar Jonker Sikke in Jellum geweest en voor mij was dat een prettig weerzien. Hoewel zien, het ging meer om die andere zintuigen: proeven en ruiken; die roodbaars was heerlijk! Een aanrader. Te zien viel er ook wat, want we vielen middenin Jellums gebeurtenis van het jaar: een dikke Amerikaan (de auto, niet de man!) was achteruit de sloot ingereden. Gelukkig geen gewonden en nauwelijks schade, behalve dan aan het ego van de man. Trekker ervoor en binnen de kortste keren was de rust weergekeerd. En zo hebben we weer een nieuwe editie van onze mooie Diggeloer voor ons liggen en aan kopij geen gebrek. Zowel verhalen uit onze eigen koker als berichten van onze clubs en verenigingen vullen de pagina’s: verhalen over koeien, medebewoners, muzikanten, huizenruilers, het dorpshuis, Dorpsbelang, De Romte, Rienster Rikkers en ga zo maar door. En er is een update van de feestcommissie, die het afgelopen dorpsfeest heeft geëvalueerd. Al die mooie verhalen hebben echter ook een gevolg: die mooie Diggeloer moet betaald worden. Onze trouwe adverteerders helpen ons een groot eind op weg, maar dat is net te weinig om alle kosten te dekken, mede omdat ook daar de inflatie de kop opsteekt. Je vindt dus opnieuw een klein slúfke weggestopt in deze editie. Binnenkort komen we bij je langs om dat slúfke, bij voorkeur gevuld met een klein en knisperend eurobriee, weer op te halen. Tot dan en ik wens jullie veel leesplezier. 7 jier is dit famke op dizze foto. Herkenne jimme ús doarpsgenoate? Yn de foarige Diggelfjoer stie in berne foto fan Wytse Bouma! 5

6

Opsporing verzocht Yn it doarpshus misse we sûnt fantsimmer it nije trepke. Ien tre meer as disse op de foto en it swartte is read. Wie wit wêr die is. Doarpshus de Lytse Fjouwere Fokje 06 33720753 Fan de feestkommisje De feesttinte wie noch net iens opromme, doe wiene der al aardich wat entûsjaste feestgongers by ús del west mei fragen lykas : ‘Hoe giet it hjirnei fierder en wannear ha wy no wer doarpsfeest?’ Dat wiene fansels wol logyske fragen mar tagelyk ek fragen dêr’t wy net hielendal op taret wiene. Want de measten fan ús binne dit aventoer net oangien mei de bedoeling om fuortdaliks in nije tradysje yn gong te setten. Elisabeth en ik woene sa bygelyks foaral ek it jubileum fan’t Diggeloer fiere. Mar wy ha fansels ek wol sjoen hoefolle enerzjy der tidens de feesten út de mienskip kommen is en ek hoe grut de ferbinende faktor fan in echt doarpsfeest wêze kin. Dus wy ha der goed oer neitocht en oer praten en nochris oer neitocht en bin ta it folgende beslút kaam trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr……………………………. z.o.z . 7

WY HAWWE TAKOM JIER ‘GEWOAN’ NOCHRIS IN KEAR DOARPSFEEST !! No sil yn sommige huzen fuortdaliks in freugdegjalp te hearren wêze en yn oare huzen miskien wol in betingst yn de foarm fan ‘is dat net wat te gau?’. Dy lêste kategory kinne wy gerêst stelle, dy betingsten wiene der binnen de feestkommisje sels ek. Betink dan dat it best wol dreech is om in lytse mienskip, besteande út ouwer noch lytsere mienskippen, in bytsje by inoar te hâlden sûnder jierlikse eveneminten. Dan is twa jier wachtsje op iens in hiel ein. Seker foar de jongerein! Dêr komt by dat it lestich is gruttere saken, lykas in tinte en in sweef, fêst te lizzen oer in perioade dy't langer is as ien jier. Mar boppe-al stiet fansels dat wy it lang genôch sûnder doarpsfeest stelle moatten ha. Wy ha wat dat oanbelanget noch wol wat yn te heljen en mei alle ellinde yn ’e wrâld en om ús hinne, binne wy takommende jier ek fêst wol wer ta oan in moai feest! Wy wolle der lykwols net mei sizze dat der tenei elk jier in doarpsfeest wêze sil! Wer’t wy ek best wol in skoftke oer praten ha is de lingte fan in folgjend feest. Ien dei feest soe bygelyks ek in opsje wêze kinne. Mar ek dat foarstel hat it úteinlik net helle. Is it noch wol in doarpsfeest as der gjin tinte of sweef is? Oft as it mar ien dei duorret? Nee, as wy it dogge dan dogge wy it goed! Dêrom ha wy kommend jier ‘ek gewoan’ wer 3 dagen feest! Tema ‘frij!’ Oant wy in nij tema betocht ha, dogge wy it noch efkes mei it foarige. En dat komt hielendal net sa min út! Want it begjint en einiget by jimme. De dielnimmers! Sûnder jimme wurdt it neat. Jimme moatte de muoite nimme wolle om dizze dagen frij te hâlden en mei ús feest te fieren! Net oerdei it skilderjen noch efkes ôfmeitsje wolle of op de lêste dei fan it feest alfêst op fakânsje gean. Nee. All-in op 7, 8 en 9 july! Hâld dizze dagen frij en soargje datst derby bist! De feestkommisje sels is al út ein setten mei de organisaasje fan it folgjende doarpsfeest. Dat begjint mei de organisaasje fan de nije feestkommisje. Elisabeth hat oanjûn dat sy yn de 15 jier dy’t sy hjir wennet sawat by alle gruttere feesten ek by de organisaasje belutsen wie, en no ek wol graach ris oan de oare kant fan de bar it feest meimeitsje wol. Maaike hat oanjûn dat sy in oare kear wol wer in sit nimme wol yn in feestkommisje, mar dat troch in protte oare drokte en plannen 2023 foar har eins wat te gau komt. Foar 2023 ha wy yn de persoanen fan Maaike en Elisabeth dus de earste dielnimmers te pakken! Foar de feestkommisje binne wy sadwaande op syk west nei farske krêften. En dy ha wy fûn yn de persoan fan Hans Breukelaar en Iris Jonker! ‘Wy binne o sa wiis mei jimme en ha nocht om mei jimme it feestje te fieren!’ Op nei 2023! Wy kinne oan de slach mei de tariedings en dogge dat fansels ek al. Foar ús is de feeststimming al begûn! In protte saken hat ús yn 2022 tige goed foldien en sille dêrom ek yn 2023 wer werom komme. Sa hoopje wy opnij mei ferskate kommisjes wurkje te kinnen en in berop te dwaan op in protte frijwilligers. 8

Ek sille wy takom maitiid wer mei in yntekenlist by jimme lâns komme. Foar dit momint liket it ús sa wol genôch nijs ta. Yn in folgjende edysje fan Diggeloer krije jimme fansels wer in update. It belangrykste is, nim der wer frij foar en kom wer yn de stimming! Dan kin it doarpsfeest fan 2023 suver hast al net iens mear mislearje. Watse, út namme fan de feestkommisje. Maaike en Elisabeth: Tige, tige tank foar jimme ynset froulju! Jimme hawwe it beide geweldich dien! 9

Burendag op 24 septimber fan “Itens Midden” Troch Anke, Immie en Agatha Wat ha we it prachtich troffen mei it waar op dizze moaie neisimmerdei foar de “Burendag” op de pleats fan de famylje Strikwerda oan de Heardeyk. Wat binne we dêr gastfrij ûntfongen! Middeis wie der al in ploechje dwaande om alles klear te setten, je komme sa fuort al meielkoar yn’e sfear. Yn de gesellich oanklaaide Golle koenen we in bakje koe drinke fan ien fan de sponsers (DE) fan it Oranje Fonds. De spultsjes fan it “Alvestêdensirkwy” hie Sybren klearsetten yn de skuorre en bûten stie der in springkessen foar de bern. Sa rûn 16.00 oere kamen de buertbewenners ( 42 folwoeksenen en 16 bern, in prachtige opkomst!) it hiem oprinnen. Anke ferwolkomme elkenien, we koenen earst in oantal dingen meielkoar beprate en doe los mei de spultsjes. Der waard fanatyk striden foar de punten, moai om te sjen hoe’t jong en âld hjir oan mei dienen, elk op syn eigen wize. En der is fansels omraak gebrûk makke fan it springkessen troch de bern. Dan krije je wol sin oan wat, gjin noed, de bbq gong oan en de mannen soargen der foar dat de boardsjes fol kamen. Der wienen hearlike salades klearmakke, elk liet it him tige goed smeitsje. Gesellich meielkoar in praatsje meitsje, hiel ûntspannen allegearre. By spultsje dwaan hearre ek pryskes, al is it mear foar de ear. Hester hie krekt wat mear punten as Else, dat de famylje Zeinstra foel by de bern yn’e prizen. Se mochten fierder allegearre wat útsykje. Anke wûn de earste priis by de folwoeksenen mei as goede twadde Miranda Zijlstra. By de houtkachel ha we noch lekker waarm sitten en efkes neipraten, de lêste woarstjes op de bbq. We kinne mei in goed gefoel werom sjen op dizze “Burendag”. It soarget foar ferbining sa yn ús buertsje! 10

11

In briljanten pear! Op 17 oktober 2022 wie it 65 jier lyn dat Jan Boonstra en Anna Wynia mei inoar trouden. Op harren troudei sjoch ik efkes om ‘e hoeke en docht my bliken dat ik net de ienige bin. Oan de kaai yn Rien hingje ferskate flaggen yn top en in ’e hûs by Jan en Anna is in protte besite. Om mar efkes oan te jaan hoe bysûnder in briljanten houlik is. It pear hat in skriuwen krigen fan it keningshûs, fan de Kommersaris van de kening en mei in goed wike sil ek de boargemaster by harren op besite komme. As dat gjin reden is foar in lyts stikje yn Diggeloer, dan wit ik it ek net mear. Kramershoek Jan en Anna treffe inoar rom 67 jier tebek. Anna wurket yn ‘e húshâlding op in pleats midden yn it lân tusken Tsjom en Kubaard en Jan wennet noch by syn âlden yn Kubaard. Hy is yn dy tiid tsjinstplichtige en tsjinnet as kanonnier by de marine. Sy moetsje inoar op Kramershoek, de krusing fan diken tusken de doarpkes Wommels, Kubaard, Spannum en Tsjom. Jan moat de oare deis wer nei de marine en hat syn tsjinst-unifoarm oan. Anna moat úteinlik wer nei de pleats dêr’t sy dan wurket en wennet. Foar alle jongelju is de dyk yn dy tiid it plak om inoar te moetsjen. Benammen op sneon- en sneintemiddei en op sneintejûnes sammelet de jongerein har mei dat doel op sintrale plakken. Mist Jan en Anna treffe inoar yn tsjokke mist. Jo sjogge dy dei amper in hân foar eagen. Jan biedt oan om Anna nei hûs te bringen en kriget by de doar as beleanning foar syn ynspanning en hoflikheid syn earste tút fan Anna. Sy prate ôf om in wike letter wer op Kramershoek te wêzen. Mar dan moat Jan wer thús sjen te kommen. Hy is dêr efteryn it lân net bekend en kin him troch de mist ek net mear oriïnteare. Hy ferdwaalt yn ’t it lân en komt pas in moai skoft letter en mei in smoarch unifoarm wer thús. Syn mem is net bliid mei de smoarge Marine klean en der wurdt wakker op om poetst om de oare deis noch in bytsje knap op it appèl te ferskinen. De wike ferrint mar tige stadich en mei troch dat it by harren earste moeting sa mistich wie, freget Jan him dy wike noch wolris ôf hoe kreas as dat famke no eins presys wie. Hie hy it wol goed sjoen? Of hie de mist him miskien it skerpe sicht ûntnommen? De sneins derop is Jan wer op Kramershoek te finen en krekt foardat hy de moed eins opjaan sil komt Anna ek wer op Kramershoek. 12

It is it begjin fan wat útgroeie sil ta harren briljanten houlik. En de foto fan Anna hjir njonken, lit mar sjen dat Jan it yndied goed besjoen hie! Tige lokwinske mei jimme bysûndere jubileum. Dat jimme yn sûnens tegearre noch mar in protte jubilea fiere meie! Ofskie Troch Harrie Draaijer Op snein 18 september hat de Herfoarme Gemeente fan Itens-Hennaard ôfskie nommen fan Griet van der Brug, Popke Stegenga en Douwe Willemsma as tsjerkfâlden fan de Gemeente. It wie in bysûnder ôfskie omdat sy alle trije fanôf jannewaris 1998 dit amt útfierd hawwe. Al mear as 24 jier. De lêste jierren wienen sy noch mei har trijen. It wêrom gean fan de tsjerkgong koenen sy net keare. Dat is in lânlike ûntjouwing. Mar hja fûnen der meiinoar harren paad yn en mei help fan in wurkgroep (mei Anne-Marieke Dijkstra, Hindrik van der Meer, Willem Tsjerkstra en Douwe Willemsma) waard der fan septimber oant en mei maaie ien kear yn’e moane in fryske tsjerketsjinst hoden. Se bestjoerden de gemeente as wiere reginten fanút in doarpsfisy. De tsjerke moast in ûnderdiel bliuwe fan de doarpsmienskip! Doarpskafee en sportild binne der foar it doarp. It tsjerkelân bliuwt by de boeren út de omjouwing. Mei help fan subsydzjes steane de Martinitsjerke en de klokkestoel op Hennaard de prústich by. De lêste aksje wie it behâld fan de meniste tsjerke foar it doarp. Ek dy is mei help fan subsidzje restaurearre. De menisten meitsje der sels wer gebrûk fan en neist de doarpsbibliotheek fine dêr ek nije activiteit plak. As tank foar harren jierrenlange ynset hawwe sy in moai oantinken krigen. De nije tsjerkerie, Ans Booy, Anke Strikwerda, Sebastiaan Schippers, Johannes van de Brug en Harrie Draaijer sille fanút deselfde doarpsfisy it wurk fan dizze trije minsken trochsette. In een volgende editie van Diggelfjoer zullen we meer aandacht schenken aan het afscheid. Redactie 13

De wedstriid fan it jier… Troch Watse Sa no en dan docht him de kâns foar om as ´reporter´ foar it Diggelfjoer in ferhaaltsje te skriuwen oer eat dat him bûten de grinzen fan de fjouwer doarpen ôfspilet. Sa bedarje ik op 27 augustus samar yn in stik lân by Tsjalbert. It is it toaniel fan it Frysk kampioenskip ielrikjen en der dogge 1 en 3 kwart doarpsgenoat oan mei! It binne Douwe van der Weide en Paul de Bruin alias de Rienster Rikkers, dy’t al sa’n 20 jier lang by de klup fan fêste dielnimmers hearre. As ik it ild oprin docht bliken dat ik oan de betide kant bin. De wedstriid is nammentlik noch net earlik begûn. Ik tref wat minsken fan de organisaasje dy’t boekjes útdiele en fernim al gau dat men ek hjir tige bliid is dat koroana gjin beheinende faktor mear is. Oant 2 kear ta koe it kampioenskip fanwegen koroane net hâlden wurde. As immen myn notysjeboekje sjocht, krij ik fuortdaliks de fraach oft ik miskien fan de Ljouwerter Krante bin. Ik helje se fuort mar út de dream. “Nee, hear. Ik bin fan in tige lokaal krantsje en kom in pear fan myn doarpsgenoaten opsykjen, dy’t meidogge.”. As ik fierder rin fernim ik dat myn omskriuwing blykber noch te kriptysk wie en hear de iene tsjin de oare sizzen: “dat ik fan de krante fan It Fean wie”. Lit mar gewurde, tink ik. Sy moasten ris witte hoe grut ús oplage is! Ik gean op syk nei Douwe en Paul en sjoch al gau dat de beide ‘atleten’ tichtby de tinte stean op ien fan de moaiste plakken fan it ild. It wurket hjir blykber sa dat wa’t it earst komt ek it earst in plakje útsykje mei. Sa stean alle favoriten en alle minsken dy’t behalve meidwaan ek graach in ieltsje ferkeapje wolle, byinoar op in klútsje en ek tichtby de tinte. Steatsgeheimen of dochs frije parse? Hoe liket it eins mannen, mei ik aanst alles wol besjen en opskriuwe? Of is der sprake fan geheime reseptuer dy’t perfoarst net yn hannen fan de konkurrinsje komme mei? 14

Douwe: “No wy ha gjin geheimen hear, dus do meist om my alles wol opskriuwe”. Dat is moai. Mar hjir steane 64 dielnimmers, jimme sille dochs wat dwaan moatte om jimme te ûnderskieden fan al dy oaren? Douwe: “Ja, mar wy sykje dat net yn alderhande guod wat sommigen yn harren tonne smite. Wat dat oanbelanget binne der hjir ek net safolle dielnimmers dy’t echt meidogge foar it goud. De grutste winst sit him yn it gebrûk fan skjinne iel. Dêr mei beslist gjin restje bloed of sokssawat mear útkomme, neidat sy rikke binne. Dan wurdt dyn iel fuortdaliks oan de kant lein. Ik ha hjoed sels ien sjoen dy’t mei in wattestokje dwaande wie om de holte efter de kiuwen goed skjin te krijen”. Ik sjoch efkes nei de kreamkes om my hinne en sjoch dat Douwe wolris gelyk ha kin. De favoriten ha allegearre wol faker as ien kear wûn en litte harren eardere suksessen sjen mei spandoeken en bekers op harren kreamke. In inkeling lit sels sjen hoe faak hy twadde of tredde wurden is. Ek ús eigen Rienster Rikkers hearre wis en seker by de favoriten. Yn 2005 en 2016 giene sy mei de titel der fan troch. Mar yn harren gefal stiet dêrfan gjin blikken beker op de toanbank, mar hinget der in fraai houten boerd oan de kream mei dêrop de beide titels. Douwe en Paul binne dwaande om de iel oan in priem te riigjen. Mar de ielen dêr’t sy mei dwaande binne, blykt net de iel te wêzen dy’t aanst ynlevere wurdt by de sjuery. Dit is de iel foar de hannel. De wedstriid-iel sit yn in spesjaal ammerke. Paul lit se oan my sjen en Douwe fertelt it ferhaaltsje derby: “De iel dy’t wy hjir ferkeapje komt út de Iselmar, mar de iel dy’t wy aanst ynleverje foar it kampioenskip is kweek-iel. Persoanlik fyn ik de iel út de Iselmar krekt wat lekkerder, mar dy krije jo nea sa moai skjin as de kweek-iel.” Paul lit de binnenkant fan de wedstriid-iel sjen en yndied, dy is sa wyt as snie. Douwe: “Mar dy taktyk is by de measten hjir op it ild wol bekend.” Wylst Paul de wedstriid-iel ek oan de priem docht, falt my noch in bysunder detail op. Dizze wedstriidieltsjes ha allegear in stik blik yn ’e snút mei dêrop in nûmer! Douwe: “Ja, sûnt in pear jier is alle iel dy’t ynlevere wurdt by de sjuery foarsjoen fan in blikje. Dêrop stiet it nûmer fan de dielnimmer. Allegearre om fraude foar te wêzen. “ Mei in knypeach fertelt Douwe fierder: “Neffens my is it mei troch ús súkses kommen. Yn 2016 waarden wy net allinnich earste, mar ek twadde en fiifde. Doe rôpen sommigen dat wy wol út ien en deselde tonne wei rikje moasten. Oars koe dat nea, neffens dizze gelearden. Dat wie fansels net sa, mar sûnt dy tiid ha wy al mei dy blikjes te krijen.” Yn it rekje hingje ek wedstriidieltsjes mei in blikje yn ‘e bek. De beker! As ik it goed ûnthâlden ha, hiene jimme ek hast altyd de priis foar it moaiste gehiel. Is it net? Douwe: “Ja, dat wie elts jier hast fêste prik, dus doe is de organisaasje der mar mei ophâlden. It waard doe earst in priis foar de moaiste tonne, mar dy wûnen wy ek en no is der in ekstra priis foar de bêste lokale dielnimmer. Dus wat dat oanbelanget hat de organisaasje der no foar soarge dat wy yn elts gefal útsluten binne fan dielnimming." Ik meitsje in slach om it ild, lâns de oere dielnimmers en kom ta de konklúzje dat 15

16

in priis foar it moaiste gehiel yndied net safolle sin hat en eins allinnich troch ‘ús’ Rienster Rikkers wûn wurde kin. Efterop it ild wurdt it my wol dúdlik dat hjirre de outsiders en gelegenheid rikkers stean. Sommigen binne dúdlik noch net sa lang op it ild, wylst Douwe en Paul hjir om 8 oere al wiene. De kreamkes binne hjir ek in stik beskiedener dan yn it kampioenshoekje. Dielname is hjir fêst wichtiger dan winne en in bûtenkânske om wat iel te ferkeapjen. Hielendal oan de ein fan it ild tref ik dochs noch in pear jongkeardels oan dy’t in pear prizen op harren tafel stean ha. Soe der dochs noch in potinsjele titelkandidaat yn dizze úthoeke stean? Ik freegje de beste man efkes nei syn bekers, mar dan komt de aap út de mouwe. “De iene beker ha ’k in kear wûn mei biljerten yn ’e kroech en dy oare is neffens my in priis dy’t myn dochter wûn hat mei judo. It moat ek wat lykje no! Dy mannen dêr foaroan slepe soms in hiele doaze fan dat blik mei. Lykwols binne sy ek noch wol handich hear. Sy soargje derfoar dat it kleedsje net fan myn taffeltsje ôfwaait.” Mei in laits op myn gesicht kom ik wer werom by de Rienster Rikkers. It is yntusken 12:00 oere wurden en no wurdt ek dúdlik dat ik dochs op in wier Frysk Kampioenskip bedarre bin en net op de ien of oare bradery. Alle dielnimmers wurdt frege nei de tinte te kommen en dan klinkt nei in koart wurdsje fan wolkom ynienen it Frysk folksliet út in pear lûdsprekkers. Tagelyk mei de muzyk wurdt sels de Fryske flagge yn top lutsen. As de seremoanje west hat rint elkenien wer werom nei syn plakje en mei men it oer yn de tonnen oanstekke. It giet oan! Ek Paul en Douwe komme no yn de wedstriidmodus. De measte grapkes binne efkes op, want de kop moat der no al efkes by. It oer wurdt oanstutsen en dan moat de tonne op temperatuer brocht wurde. Dat slagget by Douwe earst noch net sa bot. As syn termometer stikken blykt te wêzen komt der sels efkes in krêftterm oan te pas. Mar dizze perfeksjonist is fansels op alles taret. Hy docht in graai yn in kiste en hat sadwaande al gau in oare termometer te pakken, ien dy’t it wol goed docht. As Douwe syn tonne in hoartsje letter ek wat better oan de praat hat, is der wer wat mear tiid om fragen fan my en in inkele omstanner te beäntwurdzjen. Hoelang dogge jimme eins al mei oan dit kampioenskip? Douwe: “Hoelang wit ik net krekt. Ik wit noch wol dat wy earst in kear west ha te sjen en dêrnei tochten: ‘dat kinne wy ek wol’.” Mar dat pakte oars út. Yn it earste jier waard ús iel net iens beoardiele! Dat wie foar ús it startsein om ús echt ris te ferdjipjen yn de matearje.” Paul: “Meedoen is overigens nooit zo’n probleem. Ik bedoel er is hier geen kwalificatietoernooi of zoiets.“ Wylst ús petear dogge beide mannen neat oars as loere op harren termometers. Mei de foet betsjinje sy de tafier fan lucht yn harren tonnen en sa no en dan komt it lid derôf om wat ike- of bûkehout as seachsel by it smeulende oerke te dwaan. 17

Paul makket it seachsel earst noch efkes wiet mar by Douwe sjoch ik dizze taktyk dan wer net. Wylst de ielen rikke wurde is der foar my wol tiid om noch in rûntsje oer it ild te meitsjen. Lykas by de Riensters sit elkenien op in termometer te sjen of mei de hân te fielen oan syn tonne. “As ik de tonne krekt 5 sekonden daaie kin dan is it goed, oars is de tonne te waarm of te kâld”, fersekeret ien fan de dielnimmers my. It falt my op dat elkenien wol tiid hat foar in koart praatsje. Sa is in oare dielnimmer mei syn hiele húshâlding ôfreizge. Syn soan en syn beide dochters ha lykas himsels allegearre in tonne foar harren stean. It is in wedstriid binnen in wedstriid en de man yn kwestje genietet sichtber fan syn bern. Wat entoeraazje oanbelanget falt der neffens my noch wol wat te winnen. It dekôr is net folle mear as in stik lân mei in protte rikjende tonnen en hjir en dêr in tintsje. Ik sjoch it al foar my dat soks ek prachtich stean soe yn Rien. Mei de tonnen op ’e kaai en op de Kamp en de tinte op de iisbaan. De minsken soene der prachtich moai in rûntsje bylâns rinne kinne. Mar dit hat ek wol wat al ha ’k healwei myn rûntsje al gelok, as ik krekt op tiid in koweflaai foar my op de grûn ûntwike kin! By de konkurrinsje kom ik ek de earste geheime yngrediïnten tsjin. Jeneverbeien! Ien dielnimmer swart by in hantsjefol fan dizze beien mar syn maat moat der dúdlik neat fan ha. “Moat der wer in hân fan dy rommel by jong?,” freget er. Mar it meast nuvere yngrediïnt wat ik op myn rûntsje tsjinkom is wol fan in dielnimmer út It Bilt. Hy hat de jûne hjirfoar blykber oan de buorrel sitten en hat doe in ynjouwing krigen! Hy goait de skilen fan syn pistasjnútsjes by it oerke yn syn tonne! As ik myn spionaazje rûntsje ôfmakke ha en ferslach útbring by Douwe en Paul witte sy ek net wat se heare. “Pistasjnuten? Dy is gek!” Mar tidens myn ôfwêzigens, merk ik dat by de Riensters dochs ek de trúkdoaze iepengien is. Paul lit my rûke oan in pear lytse potsjes mei dêryn spesjaal hout. It iene hout hat fan himsels al de geur fan’t rikjen en it oare rûkt nei apel. Ek sjoch ik no ynienen stikjes turfmot njonken harren tonne lizzen. Noch efkes en de iel kin út de tonne. Tegearre mei Paul eagje ik it ild oer en besjogge wy it folk dat oan ús foarby rint. Paul: “Je kan hier wel de hele dag mensen kijken. De ene is nog mooier als de andere”. Dat wie my yndied ek al opfallen. Hjir rinne in protte typyske minsken om. Libbensgenieters mei in sjekje yn ’e mûle en Scherjontsjes oan de fuotten. In pear Hollansk pratende toeristen, mei tige kleurige klean, binne hjirre de frjemde einen yn de fiver. In protte minsken hawwe neffens myn persoanlike oertsjûging ek noch nea in sportskoalle fan binnen besjoen. In net al te sûn eagjende man meldt him al betiid by Paul. Hy is ûnder begelieding fan oaren en mei help fan in skootmobiel it lân opriden en reservearret alfêst 6 grouwe ielen by Paul. As de man yn kwestje wer ôfsetten is binne Paul en ik it der wol oer iens dat wy mooglik te meitsje ha mei immen dy’t dwaande is om syn bucket-list ôf te wurkjen en lang útsjoen hat nei dizze dei. Dielnimmers út de stêd binne hjir mar in bytsje. Fierwei de measten komme út plakjes as Feanwâlden, Garyp, Twizelerheide en Aldwâld. Mar der binne ek in hiele 18

Groot as sortiment aan Compleet onderhoud van uw Harley Davidson Schade taxatie en schade herstel Harley Davidson motoren Bagger ombouw en custom verbouw waaronder spuitwerk en special paint Verhuur van Harley Davidson Dealer van KessTech - MCS - Zodiac - Parts Europ Verkoop met lease plan en Financiering mogelijk 9 Prof Zernikestraat 7 - 8606 JS Sneek - 0515 413462 Whatsapp: 06-27015399 - frankysmotorcycles@gmail.com

protte lokale dielnimmers út Tsjalberd en omjouwing. Ik tink dat it foar my persoanlik ek better is om net te folle reklame te meitsjen foar myn eardere wurk by de plysje. As ik it sa yn skatte moat is net elkenien hjir like wiis mei de oerheid en har fertsjintwurdigers. Ik koe wolris mei ‘pek en fearren‘ fan it ild ôf moatte as sy der efter komme wat myn eardere wurk wie. It is tiid om de iel út de tonne te heljen. De 10 wedstriid ieltsjes komme yn in bakje om te bekommen. De Iselmar iel ferhuzet nei it kreamke fan de rikkers. No’t de ferkeap begjinne kin wurdt de rolferdieling tusken de beide mannen ek wat mear dúdlik. Wylst Paul de ferkeap foar syn rekken nimt en de minsken te wurd stiet, start Douwe de tonne dêr‘t Paul niiskrekt noch mei rikke hat opnij op. It hiele ritueel werhellet him sadwaande. De Rienster Rikkers binne sichtber goed op inoar ynspile. Douwe de technyske alleskinner en Paul de kreative en sosjale allemansfreon, mei in protte humor. Miskien wol in ideale kombinaasje. As ik harren relaasje fergelykje mei in houlik, komme ek de grappen wer foar it ljocht. Paul: “Huwelijk! Nou dan wel een erg slechte. Wij zien elkaar soms weken niet en als wij bij elkaar zijn, zeggen wij soms urenlang niets tegen elkaar.” Ek Douwe fynt it in striemin houlik. Letter op ’e middei sille Paul en Douwe elk harren wedstriid-ieltsjes keure en út de 10 ielen dy’t sy beide ha, elk 5 útsykje en ynleverje yn in ûnwerkenbere doaze fan pypskom. Njonken de iel komt der ek in slúfke yn dizze doaze mei dêrop harren namme en nû. De sjueryleden beoardiele de iel dus sûnder te witten wa’t de rikker is. Sy beoardiele de iel op kleur, geur, skjinnens en fansels op smaak. Foar dat lêste binne sels dûbele punten te krijen. Mar ik ha hjoed gjin tiid om de útslach ôf te wachtsjen. Dy wurdt ek pas om in oer as 18:00 ferwachte. Mei in pûntsje waarme iel ûnder de earm gean ik op hûs oan. Thús binne wy it der gau oer iens. Kampioensiel! Mar de sjuery hat blykber earne in pear preaun dy’t noch krekt wat lekkerder wiene. Fan de 64 dielnimmers einiget Douwe op it irde plakje en Paul op it fiifde. Allebeide dus wer yn ’e prizen! Wa’t nijsgjirrich wurden is moat takom jier sels mar ris yn Tsjalbert sjen. It is seker de muoite wurdich en wa wit presteare ús lokale helden noch krekt wat better as der supporters mei spandoeken oan de kant stean te razen. Hjir njonken kinne jimme it sjueryrapport fan de beide mannen noch werom lêze. 20

Rienk Rispens Voor al uw tuinwerk Verhuur van - hoogwerker - houtklover - klepelmaaier - minikraan - sloophamer - stenenknipper - stobbenfrees - stoomreiniger - takkenversnipperaar - trilplaat en trilblok - tuinfrees - verticuteermachine “LYTS BEGIN” LYTSEWIERRUM Alles wordt duurder, maar WIJ HOUDEN DE PRIJZEN LAAG! BILDSTARS IRENES 10 kilo € 9,00 20 kilo € 16,00 10 kilo € 10,00 BORGERS/ EIGENHEIMERS 10 kilo € 10,00 FRIESLANDERS 10 kilo € 7,00 UIEN 5 kilo € 4,00 Voor uw paard, geit of konijn: HEERLIJKE VOERWORTELS 1 zak 3 zakken 20 kilo € 3,50 voor € 10,00 NU OOK KAKELVERSE EIEREN Doosje 10 stuks € 2,00 Altijd kleinere hoeveelheden mogelijk! Voor alles geldt: voor donderdag besteld = in het weekend in huis! LANGSKOMEN KAN NATUURLIJK OOK! BEL/APP HOFSTRA - 06-205 62 566 Buorren 2 - LYTSEWIERRUM 21

Spannende huizenruil in Itens Door Hans De huizenmarkt staat al een poosje onder spanning en niet alleen in het Westen van ons land. Ook in Fryslân is het tegenwoordig een heel gedoe om een huis naar jouw zin én binnen je budget te vinden. Zo ook in Itens, waar een drietal gezinnen bedacht om die ingewikkelde markt te omzeilen en gezamenlijk een driehoekshuizenruil op te zetten. Leest en verwondert u! Jan Gerben Strikwerda had 8 jaar geleden al eens een gesprekje gehad met Wypke Kampstra en daarin gezegd dat hij de boerderij van Wypke en Jelly een interessant object vond. Op dat moment waren Wypke en Jelly er nog helemaal niet aan toe om te verhuizen. “Maar”, dacht Jan Gerben, “Het kan nooit kwaad om eens een balletje op te gooien.” Destijds waren ze op de Hearedyk 39 overigens nog druk aan het verbouwen om dat huis naar hun zin te maken. Maar de wens om naar een boerderij te verhuizen bleef en na een tip Tim Houtsma in januari 2021 dat de boerderij op de Monsamabuorren 16 te koop stond, maakten ze meteen een afspraak om daar te kijken. Nieuw adres van Jelly en Wypke: Boylerstraat 12 / 12 8386 XE Doldersum Het appje van Tim aan Anke werd door Anke meteen beantwoord met: “Jullie kopen dan ons huis?”, waarop Tim antwoordde: “Daar hebben we wel oren naar!” En zo kwam de carroussel op gang. Elske: “We wilden graag een huis kopen en dan in Itens of omgeving, dat was voor ons wel een eis. Wij vinden het hier fijn en wilden graag blijven. Maar het vorige huis was een huurhuis en daar ga je dan niet teveel in investeren.” Tim: “Het aantal huizen dat beschikbaar komt is beperkt en je bent als koper dan een van de velen.” Elske: “We zijn dan ook erg dankbaar dat Anke en Jan Gerben 22

het ons gegund hebben om hun huis te kopen voor een voor ons haalbare prijs! En het is mooi verbouwd, dus we hoeven hier niet meteen aan de slag.” Tim: “Voor hen was ook een reden, dat wij een jong gezin hebben, wat goed is voor het dorp en de school.” Jullie hebben hier dan ook een prachtige plek met ruime tuin en uitzicht. Elske: “In het vorige huis was het ook fijn met best wel de nodige ruimte en vooral de beweging op het kaatsveld en het uitzicht langs de boerderij.” Dat deze zaak daarna een bijzondere wending kreeg, kwam omdat Wypke op bijna hetzelfde moment contact zocht met Jan Gerben met de vraag: “Over een jaar ga ik met pensioen en dan willen we verhuizen. Hebben jullie nog steeds interesse in ons huis?” “Natuurlijk”, zei Jan Gerben en ging bij Wypke en Jelly langs om het huis eens goed te bekijken. Maar omdat de afspraak voor de bezichtiging in Hennaard toch al gemaakt was, gingen Anke en Jan Gerben daar toch ook maar eens kijken. Jan Gerben: “Er waren ongeveer 24 kijkers, we kregen een rondleiding van maximaal een half uur en toen moesten we een bod uitbrengen. We hebben toen ook rond het huis nog eens goed gekeken en bedachten dat het toch niet helemaal was, wat we zochten.” Omdat alleen Jan Gerben nog maar bij Wypke en Jelly gekeken had, moest Anke natuurlijk ook een keer mee. Ook Anke was meteen positief, ondanks dat er best wel wat werk aan de boerderij zou zitten. Wypke: “De reden voor ons om te willen verhuizen zat voor een groot deel in het nodige onderhoud. Een poosje terug brak ik mijn enkel en die heb ik toen vast laten zetten. Dat maakte het klimmen op het dak onmogelijk. Toen wij hier in 1997 kwamen wonen hebben wij het dak al eens gedaan en dat was nu weer nodig. Dat zagen wij niet meer zitten.” Jelly: “En wij wilden graag naar Drenthe. Daar kwamen we wel vaker om een mooie buitenrit te maken met de paarden. Alleen vanuit Itens was dat altijd wel een gedoe om de paarden en de menwagen in te laden en daar weer uit te laden. Daarna op de terugweg het hele gedoe weer opnieuw. Dan was je meer bezig met in- en uitladen dan dat je kon rijden. Nu staan de paarden op de Alberthoeve in Wateren; dat is speciaal ingericht voor ‘vakantiepaarden’.” Wypke: “En we hebben in Doldersum op een vakantiepark op een prachtig plekje een nieuw en heerlijk chalet op een eigen stukje grond kunnen neerzetten. ’s Avonds zit ik dan lekker met een glaasje whiskey op de veranda te genieten van de ondergaande zon. Misschien komt er van de gemeente een stukje gedoogbeleid, zodat we daar op termijn permanent kunnen gaan wonen. Het is een fijne omgeving en ik kan op de fiets alle kanten op naar Oosterwolde, Appelscha en zo.” Jelly: “Of anders is er misschien in Diever nog wat te vinden; een leuk dorp. We zien wel hoe het loopt. Voorlopig houden we Itens aan, ook als postadres. En we zitten hier ook goed. We hebben altijd met veel plezier in Itens gewoond!” Jelly werkt Wommels en ‘moet’ nog 4 jaar, dus zolang blijven ze in ieder geval nog in Itens. Is het niet vreemd om steeds zo tegen je oude huis aan te kijken? Jelly: “Nee hoor, we missen het helemaal niet. We hebben er altijd met veel plezier gewoond, maar het werd wel een beetje te groot voor ons tweeën.” 23

Dus, dan heb je 3 huizen en 3 gezinnen die onderling wel willen ruilen, maar dan komen de praktische zaken om de hoek: hoe doe je dat met de koopprijs? En hoe doe je dat met de verhuizing? Je zal toch iets met opslag moeten doen, want alles in 1 weekend over is wel een hele grote uitdaging. Vooral ook omdat Elske al een aantal maanden in verwachting was van Melle. De koopprijs Hier draait alles om ‘het gunnen’. Wypke en Jelly gaven de voorkeur aan Anke en Jan Gerben, die hadden tenslotte de ‘oudste rechten’ en het was voor het dorp en de school ook goed, dat hun gezin zou blijven. Wypke: “En geld is niet het belangrijkste. Je wilt iedereen altijd recht in de ogen kunnen kijken en dan hoef je niet het onderste uit de kan te halen. In verband met de aankoop van de grond in Doldersum hadden we de boerderij al eens laten taxeren en dat gaf een goede richtprijs.” Jelly: “Er waren wel meer gegadigden, dus als we hen hadden laten bieden, hadden we waarschijnlijk wel meer kunnen krijgen, maar we wilden het Anke en Jan Gerben gunnen.” Jan Gerben: “Die prijs was voor ons redelijk en haalbaar. Als we tegen anderen hadden moeten opbieden, was het in de huidige huizenmarkt wellicht niet mogelijk geweest. Dus alle lof voor Wypke en Jelly, die het mogelijk gemaakt hebben.” Anke: “En daardoor was het voor ons gemakkelijker om een redelijke prijs met Elske en Tim af te spreken. We hebben gezamenlijk een makelaar gevraagd om een prijs voor ons huis te bepalen en daarmee was het klaar zonder verschillende gegadigden tegen elkaar op te laten bieden. Ook hier was belangrijk om het Elske en Tim te gunnen, ook in het belang van het dorp en de school.” Elske: “Wij waren natuurlijk superblij dat het zo kon. Wij waren al een tijdje aan het zoeken en vinden het fijn om in Itens te blijven. Het is prachtig dat het ons gegund is door Anke en Jan Gerben.” Verhuizen De ‘deals’ zijn een dik jaar geleden al tot stand gekomen en de overdrachtsdatum werd bepaald door Wypke: op 1 april 2022 ging hij met pensioen (eigenlijk pas in 1 juli, maar die paar maanden kon hij wel overbruggen), dus dat werd de datum! Ondertussen waren Jan Gerben en Anke al begonnen met het verbouwen van de boerderij. Toen de koop gesloten was in 2021 kregen zij meteen de sleutel van Wypke, zodat ze alvast konden beginnen met het maken van een paar extra slaapkamers op de eerste verdieping. Hoe bijzonder is dát! Ondanks al het getimmer en geboor, vonden Wypke en Jelly het goed dat zij alvast begonnen! Ook konden ze vooraf al de eendenkooi maken, zodat de verhuizing heel soepel kon verlopen. Jan Gerben: “Voordat we begonnen, wilden we eerst de gebinten bewerken tegen houtworm. Dat gaat met gas en toen zijn Wypke en Jelly even een weekendje weg geweest.” De officiële overdracht van Hearedyk 39 was 31 maart 2022. Maar Anke en Jan Gerben hebben daarna toen nog een nacht geslapen. En de overdracht van de boerderij was op 1 april (geen grap!). Uhh, hoe dan, want toen waren Wypke en Jelly nog niet vertrokken. Nou, door alle spullen in de schuur van de boerderij te zetten. 24

Jelly: “We dachten eerst dat valt wel mee, maar toen ze klaar waren stond de schuur van voor naar achter vol met spullen en dozen.” Dat maakte ruimte voor Tim en Elske om met hulp van familie en Anne Knevelman bij Hearedyk 39 binnen de vloer te schuren en te lakken en het schilderwerk klaar te maken. Wypke en Jelly konden 2 weken bij Ron en Marjan logeren tot Hearedyk 15 gereed was. Toen konden ook Tim en Elske verhuizen en was Hearedyk 15 klaar voor Wypke en Jelly. Wypke en Jelly gingen dus van groot naar ‘klein’. Konden jullie alle spullen wel kwijt? Jelly: “We hebben veel spullen weggegeven aan familie en collega’s. En Wypke is wel 13 keer met de pick-up naar de stort gereden.” Wypke: “Er waren dozen, die de afgelopen 24 jaar niet open geweest zijn. Die konden wel weg. Na de 13e keer zeiden ze bij de stort: als je nog een keer komt, moet je gaan betalen.” Inmiddels is iedereen weer gesetteld en bijzonder blij met hun nieuwe plek en de manier waarop deze driehoekshuizenruil met de zeer soepele medewerking van alle betrokkenen tot stand is gekomen. Veel woonplezier allemaal! DASTIN dochter excellent ingeschreven! Bij de familie Statema in Easterein (Molkfeebedriuw Meilahûzen) is deze dochter van DASTIN dochter met 90 punten ingeschreven! De nu 5e kalfs koe heeft inmiddels in 1.728 dagen 51.102 kg melk geproduceerd met 4,77% vet en 3,65% eiwit. Dit is koe Thessa van Molkfeebedriuw Meilahuzen Thessa is een excellente koe, en dat is best uniek. Vooral voor ons, we hebben haar als jonge koe aangekocht en nu is ze uitgegroeid tot een bijzonder mooie koe met een goede productie. Na een voorkeuring zijn er op 23 sept twee inspecteurs van CRV langsgeweest. Zij is beoordeeld op haar exterieur. Er werd kritisch gekeken en een scorelijst ingevuld. Een koe wordt exellent bij een score van 90 of hoger. Thessa kreeg 90 punten. Er wordt o.a. gekeken naar het frame, het uier, de stand van de benen, kruis, conditie, duurzaamheid en nog meer punten. Thessa heeft daarnaast een vriendelijk karakter en is DE dame in de stal, en dat weet ze zelf maar al te goed. Wij zijn super trots op haar en showen haar 20 oktober op de veekeuring in Oenkerk. Voor Douwe een avontuur, meestal als liefhebber op de tribune maar nu zelf een koe showen tussen de topfokkers, maar als je iets hebt om trots op te zijn mag je het best laten zien en zelf ook genieten, ook als ligt dat wel een beetje buiten ons comfort zone wordt vervolgd ..... 25

GRIEPPRIK EN ANDERE VACCINATIES NAJAAR 2022 HUISARTSEN WOMMELS-EASTEREIN Alle 60+-ers en alle hart-, long-, nier-, suiker- en reuma-patiënten en alle mensen met een verminderde weerstand t.g.v. bestraling en/of chemotherapie komen in aanmerking voor de griepprik en zullen in de 3e week van oktober een uitnodiging thuis ontvangen. Daarnaast krijgen alle mensen van de geboortejaren 1953 t/m 1956 een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken, een bacterie die een ernstige vorm van longontsteking kan veroorzaken. De vaccinaties kunnen gelijktijdig plaatsvinden en beide zijn uiteraard vrijwillig. Wij nemen het advies van de gezondheidsraad over en adviseren eenieder die een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren. Net als voorheen kunt u voor de griepprik weer zowel in Easterein als in Wommels terecht. Op onderstaande data gaan we vaccineren: Op Donderdag 10 november van 17:00 – 19:00 uur in de Skoalleseize. Heechhiem 11, 8734 GS Easterein Op Maandag 21 november van 17:00 – 20:00 uur in het Dielshûs Bosk 51 8731 te Wommels NEEM A.U.B. DE UITNODIGING VOOR DE PRIKKEN MEE NAAR DE VACCINATIELOCATIE EN TREK MAKKELIJKE BOVENKLEDING AAN! Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar komt u met reden toch in aanmerking voor de griepprik, kom dan gewoon naar op een van onderstaande tijdstippen naar de priklocatie. Tenslotte krijgt iedereen boven de 60, die nog geen tweede herhaalprik heeft gehad, een uitnodiging voor de nieuwe Covid-19 herhaalprik. Ook alle 60-minners die tot de risicogroepen behoren, kunnen een uitnodiging verwachten voor een Corona herhaal prik met het nieuwe vaccin. Deze Covid prikken worden gegeven op een GGD vaccinatielocatie en kunt u niet bij ons krijgen! Wij krijgen alleen zeer beperkt en voor de echt immobiele ouderen de beschikking over een klein aantal Covid vaccins. Ieder ander die is uitgenodigd voor de Covid herhaalprik kan zich daarvoor melden bij een vaccinatielocatie van de GGD! 26

Update van het dorpshuis "De Lytse Fjouwere". Door Tiede van der Velde Beste dorpsgenoten, Na de zomervakantie zijn gelukkig alle verenigingsactiviteiten weer opgestart en o.a. FDD en Iepen Kafee hebben voor het komende seizoen weer een mooi programma in de planning staan. Exploitatie Zoals we al eerder in Diggeloer hebben geschreven hebben we in het kader van extra kosten van gas, elektra en inkoop van consumpties de verkoopprijzen van drinken, snacks en verhuur van de zaal en café moeten verhogen. Dit hebben we ook met de besturen van de verenigingen besproken en we doen een beroep op een ieder om zeer zuinig om te gaan met de verwarming van ons gebouw. De komende tijd gaan we verdere prijsverhogingen nauwlettend volgen en indien mogelijk onze verkoopprijzen nog een keer aanpassen. De belastingdienst heeft ons opgelegd dat we per 1 juli jl. als een BTW ondernemer moeten gaan draaien. Hierdoor moeten we de verkoopprijzen ook laten stijgen en zullen we een gedeelte van onze winst moeten afstaan aan de belastingdienst. We zijn nog bezig met een bezwaarprocedure. Het oude systeem heeft onze voorkeur. Verbouwing Afgelopen tijd is er in het dorpshuis veel gedaan aan verduurzaming en verbouwing. De bouwploeg heel weer veel gedaan aan het verder isoleren van het gebouw. Daarnaast hebben we via een fonds van de werkgever van Jan Hoitema, bedrijf Engie/Equance, een royaal bedrag ontvangen waardoor we nog extra zonnepanelen hebben kunnen plaatsen. Dit past weer in het kader dat we in 2030 energie neutraal moeten zijn. Aan alle verbouwingswensen die we hadden is het einde nu bijna in zicht. Het podium is verbouwd en is nu over de gehele breedte van het gebouw te gebruiken en de zaal heeft een nieuwe vloer gekregen. Ook hebben we nieuwe opklapbare tafels aangeschaft zodat we deze compact kunnen stallen. Fokje Altenburg heeft ervoor gezorgd dat alle gordijnen weer keuring netjes op hun plek hangen en door een groep vrijwilligers is er weer een grote schoonmaak gedaan. Zonder andere vrijwilligers tekort te doen willen we de bouwploeg bestaande uit Jan Gerben Strikwerda, Jan Hoitema, Jan Kamstra, Dick de Haas en Chiel Kampman danken voor hun grote bijdrage! Ons dorpshuis staat er door het werk van alle vrijwilligers van de afgelopen jaren “as in pronkje derfoar”. Zonder al dit vrijwilligerswerk was dit niet mogelijk geweest en gelukkig staat het dorpshuis op financieel gebied er ook goed voor. Als bestuur zijn we bezig om voor de vrijwilligers iets passends te organiseren. Mocht je nog geen vrijwilliger zijn, maar toch iets willen doen voor het dorpshuis dan mag je je melden bij een van de bestuurleden. (delytseouwere@gmail.com) 27

28

Quizvragen Door Sanne Witteveen en Else Zeinstra, groep 6 1. Waarom verkleuren de bladeren in herfst? 2. Hoe heet de bekende paddenstoel die volgens kinderliedjes: rood met witte stippen? 3. In welke maand word sint maarten gehouden? 4. Hoe heet het paard van sinterklaas? 5. Hoe heet de boot van sinterklaas en de pieten? 6. Waar komt sinterklaas vandaan? 7. Noem drie kerst liedjes? 8. Waarom wordt kerst gehouden? 9. Vind jij oliebolen lekker? 10. Steek jij wel eens vuurwerk af? Herfstwoordzoeker door Hylke Strikwerda, Groep 8 29

Nieuw inwoner: Aly Bouma, Hearedyk in Itens Kennismaken met creatieve duizendpoot: Aly Bouma Door Esther Tijd om u weer eens voor te stellen aan een nieuwe inwoner van onze vier dorpen. Deze keer maak ik kennis met Aly Bouma, die vorig jaar in het najaar is komen wonen in Itens, aan de Hearedyk. Ze woont twee huizen rechts van het café. Aly heeft een fraai glas- in- lood-raam geplaatst voor haar voorruit en als ik aanbel is het al donker buiten en is de voorgevel van de woning fraai verlicht. Zodra de deur opendraait is het een hartelijk woord van welkom en laat Aly me binnen in haar knusse stee. Aly Bouma (58 jaar), een rasechte Fries, grotendeels opgegroeid in Harlingen, maar woonde een groot deel van haar leven in de Noordoostpolder. Haar inmiddels volwassen zoon (Ens) en dochter (Emmeloord) met hun gezinnen wonen daar nog steeds. Nu woont ze al een poos weer in Friesland en is via Leeuwarden uiteindelijk in Itens terecht gekomen. Aly is een creatieve duizendpoot. Ze is van veel markten thuis en maakt van niets graag iets. Je ziet dat ook terug in haar huis. Veel gezellige hoekjes met stillevens van potten, bloemen en andere accessoires, veelal mooi uitgelicht. Aly: “Ik ben superblij met dit huis in Itens. Het is hier rustig, maar niet té. De mensen zijn aardig en ik kan me helemaal uitleven in het huis en de tuin.” Over de tuin vertelt ze dat ze er de komende zomer graag wat werk van wil maken, door leuke hoekjes te creëren en bloemen te kweken. “Ik houd van recycling en tweedehands spulletjes. Als je niet al teveel te besteden hebt, kun je het toch heel goed gezellig maken met materiaal uit je eigen tuin. Zo maak ik graag kransen van gedroogde takken of bloemen uit de tuin”. In het verleden heeft Aly veel professies opgepakt. Zo heeft ze zich als jongvolwassene ingeschreven voor de politieacademie, maar werd helaas uitgeloot. Via de gemeente Emmeloord heeft ze een tijd als BOA (red. buitengewoon opsporingsambtenaar) gewerkt, maar nog langer voor diezelfde gemeente in de inkoop en verkoop van de museumwinkel, vrijwilligersbegeleiding, evenementenorganisatie van museum Schokland van de gemeente Noordoost Polder. Daarna als zzp’er het beheer van een oud kapelletje in Kampen van goede kennis, pianist Jan Vayne heeft verzorgd. Voor de organisatie van een feest draait Aly haar hand niet om en de organisatie van menig trouwevenement en fair komt op naar naam te staan. En alhoewel Aly op dit moment genoodzaakt is om het even rustig aan te doen om lichaam en geest wat rust te gunnen, stroomt ze nog steeds over van ideeen. Ik vraag haar hoe ze het dorpsfeest van de Fjouwer Doarpen heeft ervaren afgelopen zomer: “Ja, geweldig. Het is prachtig om met elkaar feest te vieren. Ik had mijn eigen voortuin ook uitgedost met een eigen foto vergroot op canvas voor het feest in het thema van het dorpsfeest “Vrijheid”. Met de oude planken van mijn gesloopte tuinhek als lijst om de foto bedacht ik dat die leuk 30

voor dit doeleinde gebruikt kon worden. Het lijk me mooi om de volgende keer met de hele buurt uit te pakken. Het hoeft echt niet duur te zijn, om wat leuks met elkaar te creëren en zo te verbinden.” Ze voelt er wel wat voor om daar een volgende keer een actieve rol in te spelen en zo ook dorpsgenoten te leren kennen. Aly: “Maar wel leven en laten leven hé! Niks moet”. Afgelopen zomer heeft Aly het zwembad van Wommels ontdekt en daar ook wat kennis gemaakt met andere Greidhoeke-inwoners. Ze zwom er regelmatig. En alhoewel ze dan nu pas op de plaats maakt wordt in haar eigen leven, denkt ze graag in mogelijkheden en kansen: “Ik hou ervan om creatief bezig te zijn. Ik fotografeer graag. Bijvoorbeeld stillevens en doe ook aan portretfotografie”. Dat fotograferen geeft me veel energie. Ook is ze begonnen met vloggen over haar net aanwezige huisdier Binki, een zwart-witte Jeweetwelkater op Instagram: “Gewoon voor de leuk”. Wie weet pakt Aly in de toekomst haar werk als voedingsconsulent weer op, ook een beroep dat ze een tijdje heeft beoefend. Er is wel vraag naar, volgens Aly. Aly: “Wanneer begin je weer, wordt me dan gemaild”. Aly: “Maar ik weet het nog niet”! Ik kreeg er wel veel energie van en het werk gaf me veel voldoening. Wie weet dat ik mijn website www.afvalleninFriesland.nl over een tijdje weer nieuw leven inblaas, maar voorlopig ben ik nog druk met andere dingen en kom ik graag tot rust in Itens”. Het is nu niet de vraag of u Aly tegenkomt in de vier dorpen, maar wanneer! Veel woonplezier toegewenst in Itens!

Thea Dijkstra en Harm Fan de Koldenhool: prijspakkers van het eerste uur Door Esther Voor Thea Dijkstra uit Hinnaard is 2022 een droomjaar. Nooit eerder pakte ze zoveel prijzen in de dressuursport en nog wel met een door haar vader gefokte hengst: Harm Fan de Koldenhool. Thea won in augustus 2022 het Nederlands Kampioenschap in de dressuurklasse L2 op de Hippiade in Ermelo: het mekka voor de paardensport. Vervolgens eindigde ze in september met Harm op plek 1 bij het Nederlands Kampioenschap dressuur L2 voor Friese Paarden. In de dressuursport ken je verschillende klassen, vaak afhankelijk van de leeftijd van het paard en het niveau van de ruiter. Harm is nu vier jaar oud en Thea en Harm starten nu in L2, volgend jaar wil ze het paard naar M1 brengen. Daarna volgt nog klasse M2, Z1, Z2 en ZZ-Licht. In de subtop volgt ZZ-Zwaar, Lichte Tour en Zware Tour en het ultieme niveau in de dressuurtopsport is natuurlijk de Grand Prix. Thea verwacht dat ze het met Harm ver kan schoppen: “Het is ongelooflijk. Eigenlijk is het ontzettend bijzonder dat zo’n jong paard het al zo ontzettend goed doet. In de dressuursport zien we niet zoveel Friezen in de top, een KWPN (red. paardenras) heeft vaak iets meer aanleg. Ik denk dat het voor de derde of vierde keer 32

in de lange historie van de Hippiade is geweest dat een Fries Paard Nederlands Kampioen is geworden.” Harm presteert eigenlijk van begin af aan in wedstrijden ontzettend goed: “Hij heeft nog nauwelijks ervaring in de wedstrijden en al helemaal niet in de klasse L2. Bij de eerste dressuurwedstrijd die ik met Harm reed in Harlingen in 2021, eindigden we direct als eerste. Iets dat ik nog niet eerder heb meegemaakt in mijn carrière. Bovendien verdienden we direct 2x 3 winstpunten. Dat is echt uitzonderlijk goed”. (red: Thea heeft een eigen trainingsstal in Hinnaard en beleert, fokt en berijdt paarden van zichzelf en voor klanten, zie ook een eerder artikel over Thea in Diggeloer editie augustus 2021.) Dat Harm zó goed kon worden, hadden haar vader en Thea nooit kunnen denken: “Mijn vader en ik hadden op een bepaald moment beide een merrie die we graag drachtig wilden maken van dezelfde hengst. Mijn vader fokt net als ik ook paarden. Mijn merrie werd echter maar niet drachtig, maar die van mijn vader wel. Daar werd Harm (Fan de Koldenhool, vernoemd naar de boerderij waar Thea’s vader opgroeide) geboren. Samen hebben we Harm aangehouden en na een half jaar voor de keuring gebracht. Daar deed Harm het eigenlijk helemaal niet goed. We dachten beide: “Moat dit no wat wurde?”. Mijn vader wilde wel van Harm af en uiteindelijk heb ik Harm van mijn vader overgenomen. Het is een plezier, goed gehumeurd paard en wil graag werken. Ik besloot wel met hem verder te gaan. Natuurlijk is mijn vader nu uitzonderlijk trots op de prestaties van ons. Hij vindt het ook bijzonder dat zijn boerderijnaam nu zo voortleeft in de naam van Harm. De dag van de Hippiade op 16 augustus jl. kan Thea zich nog levendig voor de geest halen: “Het was snikheet, rond de dertig graden! Het waren die ontzettend warme dagen in augustus. De jury is nog gevraagd of de ruiters wel in vol tenue op de paarden moesten, maar die was onverbiddelijk: bij het Nederlands Kampioenschap reden de ruiters met alles er op en er aan. We moesten op het heetst van de dag rijden, zo rond 14:15 uur. Na het inlopen en net voor de wedstrijd trok ik dus toch mijn jasje maar aan en stapte vrij relaxt de baan in.” Het was warm, Harm had nog weinig wedstrijdervaring, dus ach: “Ik denk, we maken er gewoon het beste van, zien wel hoe het gaat. Ik stond er relaxt in.” Harm deed het fantastisch. In de vijfminuten-durende proef liet hij zich van zijn beste kant zien. “Stap, draf, galop. Alles ging goed. Harm liet goede zijgang zien, galop en balans. Al met al was ik zeer tevreden. Het kon iets pittiger, maar hé: het was ook snikheet.” Dressuursport blijft een jurysport en dus zit er voor Thea niks anders op dan wachten: “Ja, eerst Harm maar lekker afspoelen en dan eens kijken bij de rest van de kandidaten die na mij kwamen. Op de telefoon kun je dan live de puntentelling en uitslagen van de jury volgen en kijken hoe de concurrenten er van brengen”. Harm en Thea geven de concurrentie echter het nakijken en eindigen als eerste. Twee groepen van acht ruiters mogen overrijden! Thea:” In de tweede ronde laat je de proef nog een keer zien. Ik was in die ronde 33

supertevreden over Harm. Hij reed nog pittiger dan de eerste proef. Bovendien wilde ik, nu ik wist wat in Harm zat, ook voor de winst gaan!” Thea moest als één van de eerste ruiters rijden in de tweede ronde en dus is het afwachten wat de rest doet: “Dat is zenuwslopend. Dat lange wachten en kijken of er iemand qua puntenaantal boven ons eindigt. Na verloop van tijd moesten er nog vier ruiters rijden en ik stond nog steeds bovenaan. Dat gaf al zoveel voldoening, dat ik bij de eerste vijf zou eindigen. Natuurlijk wilde ik nu ook de winst pakken. De ontlading was enorm toen ik na die vier ruiters inderdaad op de eerste plaats was geëindigd: Nederlands Kampioen L2: ongelooflijk toch?” Na dit kampioenschap kreeg Harm even rust, maar wilde Thea hem ook graag laten schitteren bij het Nederlands Kampioenschap voor Friezen op 18 september jl. Voordat je kunt deelnemen aan dit NK rijd je al een aantal voorrondes, een speciale dressuurcompetitie voor Friese Paarden gedurende het hele jaar. Na deelname aan en een hoge notering in deze competitie was deelname aan het NK voor Harm en Thea echter gegarandeerd en kon op 18 september afgereisd worden naar Ermelo. Thea: “Waar we op de Hippiade bijna wegsmolten van de hitte, verdronken we bijna tijdens dit NK voor Friese Paarden in Ermelo. De regen kwam met bakken uit de hemel. Paarden zijn ontzettend sensibel en gevoelig voor externe invloeden en dus waren mijn verwachtingen niet superhoog. Bovendien leek het of Harm wat moe was van alle inspanningen van dit seizoen”. Maar het meest onverwachte gebeurde ook hier. Ondanks de hoosbuien liet Harm zich niet van de wijs brengen en kon Thea een prachtige proef neerleggen in de verschillende rondes op dit NK: “waar andere paarden echt last hadden van de regen leek Harm te denken dat er niets aan de hand was. Hij liep voortreffelijk.” Ook dit Nederlands Kampioenschap voor Friese Paarden eindigde in winst voor Thea en Harm in de categorie L2. “Dat hij zoveel in zijn mars had en in één seizoen twee Nederlands Kampioen wordt, is echt niet te bevatten. Natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig naar wat in het vat zit. Harm is nu vier jaar oud en groeit nog wel door tot een jaar of acht, dus ik ben benieuwd”. Harm heeft na 18 september even vakantie gekregen en mag rustig aan doen. Thea: “Maar het is bijna klaar hoor. Als ik langs zijn stal loop, kijkt meneer me nu (red. het is eind september) aan: “Hey Thea: wanneer gaan we weer wat doen?“ Harm Fan de Koldenhool en Thea Dijkstra Fan Hinnaard: Een duo met een gouden toekomst?! 34

35

De Romte en Slagharen avontuur Door Lisa Hofstra (groep 7) We zijn naar Slagharen gegaan, daar was het heel leuk. Er was de achtbaan de Goldrush en de boomstammetjes. We hadden patat en frikandel gegeten dat was heel lekker. Maar je moet niet dan meteen in iets heftigs gaan. En de zweef en het treintje (achtbaan), er was van alles! Ik was eerst echt heel bang om in de boomstammetjes en het treintje en de zweef te gaan, maar heb het toch gedaan en vond het superleuk! De boomstammetjes waren het leukste, omdat je dan met volle gang van de glijbanen (waren het glijbanen?) gaat en dan kwam je van heel hoog en dan van de glijbaan en dat met volle gang in het water! Dat was echt heel leuk! De zweef was ook echt super leuk. Je ging dan over de bosjes heen en dan kon je mensen zien splashen bij de boomstammetjes! Het ging best wel hoog dat maakte het ook leuk. Je zat in een stoeltje voor een en dan ging je echt heel hoog dat was echt heeeeeel leuk! Het treintje was ook een van de leukste dingen die ik heb gedaan. Die ging ongeveer 2 of 3 meter hoger dan de boomstammetjes naar beneden dat was echt heeeel leuk. Dan ging je naar beneden met volle gang en dan scheef dat was ook heel leuk!! Ik wil weer daarin omdat het gewoon veel te leuk is, ohja we gingen ook nog in het reuzenrad en stonden we 7 minuten stil helemaal boven om dat er een blinde eruit moest, dat was heel koud en heel hoog! Ik wil er weer heen !!!!! Nieuws van S.B.S. de Romte door Joukje Salverda De vorige editie kwam uit met de zomervakantie, hierdoor hadden wij geen stukje in de Diggelfjoer. Deze vakantie is voorbij gevlogen en we zijn alweer een aantal weken op school. In deze editie nieuws over wat we hebben gedaan in de afgelopen weken en wat ons de komende weken staat te gebeuren. Op maandag 29 augustus werd het schooljaar feestelijk geopend. Ons thema tijdens de Gouden Weken was ‘Once upon a time yn Itens’. De kinderen mochten deze dag als Cowboy/girl of indiaan verkleed op school komen. Ze zagen er prachtig uit! Op het plein stond voor de kinderen een verassing klaar: een rodeopaard. De eerste minuten was het even wennen voor de kinderen, maar toen eenmaal een paar kinderen hem hadden uitgetest, was het één groot feest. De kracht van een kleine school was ook gelijk zichtbaar. Iedereen speelde met elkaar en hierbij 36

hielpen de grotere kinderen de jongsten. Tijdens de eerste weken hebben we aan het thema doorgewerkt en het ook gekoppeld aan het thema mijn dorp. Zo heeft groep 7-8 een fotospeurtocht door Itens gemaakt. Door het hele dorp hebben ze foto’s gemaakt met daarop een cowboyhoed. De andere kinderen moesten de plaats vinden, waar deze foto gemaakt was. Een geslaagde speurtocht! Als afsluiting van deze Gouden Weken zijn wij naar Slagharen geweest. Dit is natuurlijk het pretpark wat perfect past bij het thema Wilde Westen. Gekleed in onze nieuwe schoolshirts, gingen we in de bus naar Slagharen. De bus en de shirts zijn beide betaald door de Steunstichting. Iets waar we hun erg dankbaar voor zijn! Eenmaal in Slagharen hebben de kinderen zich prima vermaakt. Voor alle kinderen (en ouders!) was er wat te doen. Van draaimolen tot achtbanen. De meeste kinderen hebben wat angsten overwonnen deze dag. We hebben een prachtig schoolreisje gehad! Zoals eerder al geschreven zijn we alweer een aantal weken op school. We hebben inmiddels een start gemaakt met de Kinderboeken Week, waarin weer een nieuwe thema naar voren komt. De Kinderboeken Week is een week waar boeken en lezen centraal staan. Een doel waar we actief mee bezig zijn dit schooljaar. Het thema wat bij deze Kinderboeken Week hoort is Giga Groen. De kinderen leren veel over de natuur om ons heen en er is zelfs een boswachter op bezoek geweest. Normaal gesproken duurt de Kinderboeken Week een week. Maar het thema is zo mooi, waardoor we het hebben doorgetrokken. Bij de onderbouw gaat dit zelfs verder tot en met Sinterklaas/kerst. In de bovenbouw stappen ze dan over op het thema St. Juttemis tot Party. Een thema waar verschillende feestdagen naar voren zullen komen. Afgelopen jaar hebben we ook nog meegedaan met de duurzaamheidswedstrijd. Judith, Joris en Jurre hebben hiervoor een presentatie gehouden over ons nieuwe idee voor ons schoolplein. Dit idee komt vanuit de kinderen die tijdens Corona als huiswerk de opdracht hadden gekregen om hun ideale schoolplein te tekenen. Deze ideeën waren zo goed waardoor we de duurzaamheidsprijs hebben gewonnen. Hiermee hebben we €10.000 euro mogen ontvangen om ons plein op te knappen. Dit is al een mooie start voor ons droomplein! Wanneer deze editie uitkomt zijn we al gestart met de eerste veranderingen. Er zullen dit jaar ook nog wat acties bij ons op school gehouden worden om extra geld te verdienen voor het hele plein. Wilt u op de hoogte blijven van wat we allemaal op de Romte doen? Dan kunt u een kijkje nemen op onze website en Facebook. Sinds kort zijn we ook te vinden op Instagram. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om even een kijkje te nemen bij ons school! 37

38

Hoe is it no mei... Mister Itens? Troch Watse As ik de doar iepen doch sit hy yn syn stoel by it rút. De koarte broek oan en in sjekje yn ’e brân. Hy wennet sûnt in jier as fiif yn it fersoargingstehûs Nij Stapert yn Wommels. Dat is op himsels al hiel bysûnder want it is de earste kear dat hy bûten de grinzen fan syn Itens wennet! Fandêr ek de titel fan dit stikje fansels. Sjouke Sjoukema. 87 jier ferlyn waard hy berne yn it pleatske oan de Iewei dêr’t no Hein en Hiske wenje. Sjouke: “Dy pleats wie fan de famylje fan Beem, mar wy bewennen ien keammerke derfan. Fan de dyk ôf besjoen oan de linker kant. Der wie in lyts trepke nei de sliepsouder en dêr lei ik dan. Yn de oarlochsjierren hongen de tabaksblêden faak boppe myn holle te drûgjen. Miskien bin ik doe ûnbewust wol ferslingere rekke oan de lucht fan tabak. Myn Heit wie arbeider op de pleats njonken dy fan de famylje fan Beem. No wennet de famylje Kampman hjir.” “Letter ferhuzen wy nei de húskes dy’t njonken it doarpshûs stiene. No stean der twa wenten út de jierren 70, mar dêrfoar wennen der 5 húshâldingen op dat plak. Mar ik ha op in hiel soad plakken yn Itens wenne. Yn it wite hûs efter de tsjerke, yn de âlde iepenbiere skoalle, dêr’t no Jeanet en Guus wenje, Yn de kosterswenning oan it sportild (Schotanus) en ek in skoftke yn ien fan de bygebouwen op it hiem fan BB-de Spiker. Mar it langst wenne ik yn it streekje hûzen oan de Hearedyk, njonken de famylje de Boer en dêr wer njonken de famylje Boonstra. Dêr ha ik mear as 25 jier tige nei it sin wenne. Doe’t ik sa’n 5 jier tebek in beroerte krige en der boppe-op noch in tia, moast ik wol wat oars. Doe bin ik hjir hinne ferhuze.” Hoe is it dan no mei dyn sûnens? No, dêr mankearret hjir in dêr wol wat oan. Sûnder rollator kin ik bygelyks mar in pear meter rinne. Myn gehoar giet ek hieltyd mear efterút, mar it slimste is myn sicht. Dat is eins hopeleas. Alles is skimerich, ek de telefyzje. It is net oars Watse. Ik bliuw der like fleurich ûnder. As ik sjoch nei hoe’t oare minsken der oan ta binne dy’t in beroerte hân ha, dan ha ik neat te kleien”. 39

Do hast dyn hiele libben yn Itens wenne. Bist dan no ek ûnwennich? “Nee. Net mear. Yn it begjin hie ik der al lêst fan, mar ik ha it hjir no poerbêst nei’t sin.” Do hast net allinnich altyd yn Itens wenne, mar ek in hiele protte binnen de grinzen fan Itens oan it wurk west dochs? “Ja, dat is sa. Lykas myn heit bin ik begûn as arbeider. Earst by Reinder de Jong, dy’t buorke op de pleats dêr’t no Giliam wennet en letter ek wol by Feike Boschma, krekt bûten Rien. Doe’t dat wurk ophâlde bin ik op in bepaald momint oan it wurk gien by Wouda’s moalfabryk yn Snits. Dêr ha ik oant myn 57 ste wurke. Doe waard myn plakje modernisearre mei kompjûters en wie ik net mear nedich. Ik mocht der mei in beskieden regeling wol út. Njonken myn wurk by Wouda en ek nei myn ‘pensjoen’, wie ik ek in protte oan it wurk by Jan Rip. Jan Rispens, de heit fan Wybren en Rienk, hannele yn strie en hea en ik holp dan in protte mei. Dat wie in prachtige tiid. Wy wiene dan faak de hiele dei earne yn ’e polder of efter Grins strie oan it laden en riden yn ’e middei wer werom. Jan ried wol altyd sels. Ik hie ek wol in grut rydbewiis, mar Jan woe beslist altyd sels ride. Underweis barde it mar wat faak dat Wybren belle mei de meidieling dat hy by in boer hjir yn de omkriten heapakjes makke hie. Dan koene wy by thúskomst somtiden fuortdaliks troch yn it hea. Ik ha tûzenen pakjes hea en strie troch de hannen hân. Ik fûn it prachtich en hie sa wol wer begjinne wollen as ik dat koe. Ik hie ek gouden tiden by Jan, mar dêr ha ’k sels eins nea in sint oan oerhâlden. Myn wiif hie in gat yn ’e hân fan ‘heb ik jou daar’! Sy makke alles op, by de kapper en ik wit net wêr allegearre. Doe’t alles op wie, gie sy by mei wei. Doe’t sy fuort wie krige ik pas echt yn ‘e gaten dat der gjin sinten mear wiene. Doe ha ’k in hoartsje in strieminne tiid hân, mar ik bin der wer boppe-op kaam!” Do bist eins net allinnich mister Itens mar ek mister Keatsferiening & mister SDS. “No dat wit ik net hear, mar ik bin wol fan jongs ôf oan belutsen west by de keatsferiening fan Itens. Dat begûn doe’t ik lyts wie en helpe moast as keatsoanmerker. No rinne dy jonges en famkes meastentiids oer it ild, mar wy moasten de hiele dei drave. Jûns yn it kafee krigen wy dan ús beleanning. In iisko, in pear gûne en in fleske kûgeltsjebier. Dat wie de earste koalsoerhâldende limonade. Letter bin ik ek in protte fuort west mei it jongespartoer. Sjouke lit in keatsklau sjen dy’t om syn nekke hinget. Dy ha ’k krigen fan Tonny Koldyk. As betankje dat ik altyd mei Sjoerd Boonstra, Peter Jansen en har soan Keimpe Koldyk nei de wedstriden ta gie. Mar ik ha ek faak it doarp troch west om blommen op te heljen foar de krânsen. It mocht fansels neat kostje, dus waarden de krânsen doe sels makke. De blommen kamen gewoan út Itens wei. Dan gie ik in pear dagen foar de wedstriid in slach troch de buorren om te sjen wa’t moaie blommen hie en frege ik oft wy dy brûke mochten foar de krânsen.” Mar wêr wiest dan mei de jubileum keatspartij fan de keatsferiening. 100 jier KF, dêr hiest eins al by wêze moatten dochs? “Ja, ik hie der earne al hinne moatten. Mar ik siet der wat tsjinoan te skytskoarjen 40

en tocht, ik doch it mar net. De earste klasse keatspartij wie eins ek echt myn partij. Dan regele ik eartiids altyd de tsiis en woarst. By in tsiisboerke kocht ik in hiele Goudske tsiis en by in slachter yn Warkum helle ik 50 drûge woarsten. De jûns foar de wedstriid snijde ik alles yn stikjes en dan op de dei sels de hiele dei mar útdiele. Sels wie ik wat keatsen oanbelanget beslist gjin topper. Wat feestkeatse en mei bûkelje. Doe’t ik op myn 57 stoppe mei wurkjen, waard ik frege oft ik by SDS wat helpe koe. Ik ha der úteinlik mear as 10 jier kantinebehear en materiale-man west en ek in moaie tiid hân. Hoe komst no de tiid troch? “Radio! Dy stiet hjir sawat dei en nacht oan! Ik lústerje de hiele dei nei Omrop Fryslân en hoech sadwaande nea fan sinder te wikseljen. De telefyzje ha ’k fansels ek wol oan, mar mei myn minne sicht is dat net ideaal. Fierder komt myn âldste dochter Roely elke wike in kear del en ik gean ek altyd nei ûnderen ta om te iten. In protte bewenners ite tsjintwurdich op harren eigen keamer, mar ik net. Mei moai waar mei ik ek hiel graach bûten sitte. Ik wol sa bêst 100 wurde.” Wat wie dyn moaiste tiid yn Itens? “Doe’t ik frij-man wie mar simmerdeis noch wol oan it wurk wie by Jan Rip. Ik wenne krekt op it streekje by famylje de Boer en Boonstra. Dat wie o sa gesellich en myn aldermoaiste tiid.“ Ik sil op hûs oan en Sjouke draait op gefoel in nij sjekje. “Want dat moat al trochgean”, sei’t er as ik de doar útgean. Bûten sjoch ik noch in kear efterom nei it rút dêr’t hy efter sitte moat. Hy sjocht it blykber noch goed genôch, want syn hân giet fuortdaliks omheech. Jimme krije allegearre de groetnis fan ‘mister Itens’, Sjouke Sjoukema. Hy wennet yn keamer 206 en de doar is wol iepen. Altyd wolkom! Nieuws van FDD Wij zijn weer los! Intussen heeft FDD haar eerste activiteit al weer georganiseerd, de kinderknutselmiddag. Op woensdag 12 oktober was het zover, de kinderen konden eindelijk na bijna 3 jaar weer eens knutselen in het dorpshuis. Wat was het weer ouderwets gezellig en wat hebben jullie een leuk herfststukje gemaakt, op zaterdag 10 december zijn jullie weer welkom voor de volgende knutselmiddag! NB: noteer ook alvast 7 januari in de agenda, dan organiseren wij weer de Winterwille. Samen met andere inwoners van de 4 doarpen stamppot, snert en toetjes eten in het café/dorpshuis tegen een betaalbare prijs. Meer hierover in de volgende dorpskrant. 41

Itenser Rûnte 2022 – 2023 22 jier Letter as oars is hjir it nije program fan de Itenser Rûnte foar 2022 -2023. Wy twifelen oft wy yn ferbân mei koroana wol fierder gean soenen omdat wy twa jier in protte problemen hân ha. It program fan de lêste twa jier is yn stikjes dan dochs útfierd. Wy krigen al mailtsjes en telefoantsjes oft it wol wer troch gie. Dus dochs op syk nei data en sprekkers en omdat je dan let binne is it in toer it rûn te krijen. Hjir leit in program dat net om in bepaald tema hinne boud is. Guon ôfspraken moatte noch útwurke wurde It binne dus min of mear los steande ûnderwerpen. Wy wolle graach dat jimme jimme opjouwe troch it jild oer te meitsjen op it nûmer dat oan it ein fan dit skriuwen stiet. 10 nov. 2022 Ruud Bartlema - De visie van Marc Chagall op de Christusfiguur Marc Chagall is een fenomeen geweest. Geboren in de Wit Russische provinciestad Vitebsk aan het eind van de 19e eeuw (7-7-1887) en opgegroeid in een typisch joods gezin dat de sfeer ademde van de mystiek van het Chassidisme, heeft hij tot aan zijn dood geschilderd vanuit de diepe indruk die de verhalen en ervaringen van zijn kindertijd op hem maakten. Hij heeft zich in zijn wer intensief beziggehouden met de Christusgestalte zoals die in de kerk wordt beleden. Vanuit zijn joodse achtergrond komt hij tot een opmerkelijke visie. Aan de hand van beelden van schilderijen en glasramen laat Bartlema de ontwikkeling zien van Chagall’s kijk op Jezus van Nazareth. Ruud Bartlema (1944) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast bekwaamde hij zich als kunstenaar aan de Vrije Akademie en volgde lessen in beeldhouwen en schilderen van Maarten Krabbé. Tot zijn 62e was hij predikant en nu werkt hij als beeldend kunstenaar en docent Joodse Mystiek in Amsterdam 15 des. 2022 Dr Tjerk de Reus - ‘Troost en theologie in een digitale toekomst’ De ‘toekomstroman’ lijkt an een revival bezig. De ene na de andere Nederlandse roman speelt zich af in een door dataïsme, digitale technologie en chipimplantaten beheerste wereld. In zijn lezing zal Tjerk de Reus een reeks romanfragmenten bespreken met het oog op de vraag hoe de mens geschetst wordt in een door data-technologie beheerste toekomst. Literair werk van onder andere Maxim Februari Anja Sicking, Ewoud Kieft en Maarten van der Graaf. Noties als de goddelijke alwetendheid blijkt vandaag weer actueel, op een onverwachte manier, terwijl ook ‘gebrokenheid’ , frictiee, reddeloze verlatenheid en het verlangen naar troost ter sprake komen – de hedendaagse romanschrijver lijkt het idioom van de dominee te hebben overgenomen (die het zelf intussen liever over andere dingen hebben). Op de website van Cultuurhistorisch Centrum de Tiid staat een mediabank met allerlei oud materiaal zoals foto's uit de regio. Zoek maar eens op één van de 4 dorpen. www.detiid.nl 42

Voor al uw loonwerk! 06 50 47 62 87 De Tuolle 2, 8735 HZ Itens rispens.miedema@gmail.com 43

Iepen Kafee Op freed 30 septimber binne we wer útein setten mei it earste Iepen kafee. In pear jier lyn binne we hjir mei begongen as in soarte fan “vrijdagmiddagborrel”. De wike ôfslute mei in potsje biljerte, kaarte, spultsjes dwaan, in drankje derby en sa gesellich wat byprate. Germ Koldijk en oaren woenen graach bûten it ferieningsferbân ek gebrûk mietsje fan it doarpshûs.. En by in drankje smakket in hapke fansels ek goed, Fred Dijkstra mei graach iten siere foar in grutte groep minsken en sa is dit fierder útgroeid ta it Iepen Kafee. Je kinne fansels ek gewoan delkomme foar allinnich in drankje, de Kafeedoar stiet foar elkenien iepen. We wikselje it wat ôf mei in simpele hap en in meargongen miel, fersoarge troch Fred. Dizze kear hienen Bouwe Jan en Fokje in lekker kopke sop makke mei in broadsje kroket der by. In moai ploechje hat hjir tige fan genoaten. En… dit is noch mar it begjin. Foar dit jier kinne jim de folgjende data alfêst ynÕe agenda sette: Sneon 25 novimber, in simpele hap Sneon 17 desimber, in Krystdiner Tongersdei 22 desimber, in Krystdiner foar âlderen (spesjale útnoeging hjirfoar folget noch) Foar elk iepen kafee kinne jim op de website sjen en dêrmei ek yn de wyklikse nijsbrief lêze hoeÕt jim jim hjirfoar opjaan kinne. Tel. 0641111094 of maile nei bouwejanhuisman@home.nl Wolkom yn “de Lytse Fjouwere” by it Iepen Kafee! Bouwe Jan, Fokje, Fred en Marja, Immie, Trees, Sippy en Agatha 45

Schilderwerken Knevelman in Itens - 06-43231940 - Info@schilderwerken-knevelman.nl 46

Bewoner en haar hobby: Marit Koster speelt dwarsfluit bij Harmonieorkest Euphonia in Wommels Door Elisabeth In de categorie bewoner en zijn/haar hobby zijn er meerdere dorpsbewoners, die zich in hun vrijetijd bezighouden met muziek. Eén van hen is Marit Koster, net niet geboren, maar wel getogen in Itens. Zij speelt al sinds haar 9e jaar dwarsfluit en speelt al sinds haar 10e bij Harmonieorkest Euphonia in Wommels. Marit woont samen met Jentsje en hun kinderen Esmée (6) en Jesse (4) aan de Nijstêd in Itens. Als kind kwam Marit al snel met muziek in aanraking. Eerst via AMV in Itens op de basisschool. Daarna ging ze met 2 vriendinnen op dwarsfluitles. Van thuis uit werd muziek maken gestimuleerd doordat ook Marit haar ouders een muziekinstrument bespeelden. Marit was al snel enthousiast en mede door een leuke docent greep ze haar kans bij het opstap-orkest van Euphonia. Het opstaporkest van de vereniging is de plek waar de jongste muzikanten samenspelen. Na het opstaporkest kwam ze al snel bij het jeugdorkest. Na het behalen van haar ‘B- diploma’ mocht ze naar het 'echte' harmonieorkest. Dit is normaal na 4 jaar lessen. Wegens fluitgebrek daar mocht Marit hier na 3 jaar er al bij en ze speelt daar nu inmiddels al zo'n 25 jaar, waarvan de laatste jaren niet onverdienstelijk als 1e fluitist(e). Voor de niet kenners van orkesten even een introductie van het Harmonieorkest Euphonia: Harmonieorkest Euphonia Wommels bestaat uit houtblazers, koperblazers en slagwerkers. De 42 leden komen uit Wommels, maar trekt ook leden uit andere dorpen en steden. Sinds de promotie van 14 maart 2009 komt Euphonia uit in de eerste divisie. In november 2016 won Euphonia in de eerste divisie van de Open Nederlandse Harmoniekampioenschappen. Zij zijn dan ook het enige harmomieorkest in Friesland, dat in de eerste divisie speelt. Er zijn echter wel meerdere fanfares in Friesland, die ook in de 1e divisie spelen. Het verschil tussen een fanfare en een harmonieorkest zijn dan ook de instrumenten: Een fanfare bestaat uit koper blaasinstrumenten en saxofoons; een harmonieorkest heeft ook houtinstrumenten zoals een klarinet, hobo, fagot en fluit. Elke dinsdagavond van 19.30-22:00 repeteert men in it Dielshûs in Wommels onder leiding van dirigent Tjeerd Barkmeijer. Tevens zijn er extra studiedagen en een studieweekend om het repertoire zo goed mogelijk te beheersen en de onderlinge band te versterken. Na de repetitie is er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid om onder het genot van een drankje, gezellig na te praten. Er wordt gerepeteerd voor het geven van concerten, zoals het jaarlijkse Kerstconcert en Zomeravondconcert in Wommels. Ook werkt men graag mee aan activiteiten in het dorp, zoals de Iepenlofttsjinst en de Freule. Ook vinden er zeer regelmatig samenwerkingen plaats met andere orkesten, artiesten of ensembles/koren. De afgelopen jaren was er een samenwerking met onder andere Vocaal Ensemble Collage, Greidebrass, Piter Wilkens en pianiste Valentina Tóth. Er wordt gestreefd naar een symfonische klankkleur, maar desalniettemin een gevarieerd repertoire. Na dit verhaal is het dan ook gemakkelijk te begrijpen, waarom Marit muziek maken bij dit orkest zo leuk vindt. Ze geeft daarnaast aan dat ze blij wordt van mu47

ziek maken en dat het nog leuker is om samen muziek te maken en de passie voor muziek te delen. Marit houdt zelf van verschillende soorten muziek, waarbij ze filmmuziek of muziek uit musicals altijd erg mooi vindt om te spelen. Maar ook klassiek gaat Marit niet uit de weg, al is ze niet zo van de ‘zware stukken’. De studieweekenden en andere uitstapjes met het harmonieorkest zijn de kers op de taart voor Marit; altijd gezellig, daarnaast goed voor het ‘team-gevoel’. Marit maakt zo nu en dan wel eens een ‘uitstapje’naar een zogenaamd ‘projectorkest’. Hierin speel je tijdelijk en dit is voor haar leuk en altijd leerzaam. Marit, als jonge en ambitieuze vrouw inschattende, heeft echter geen ambities om haar muziek-hobby nog naar een hoger nivo te tillen, dat wil zeggen, beroepsmatig spelen in een beroepsorkest. Ze geeft aan dat leeftijd (nu al!) telt en dat er teveel fluitisten zijn. Daarnaast heeft ze haar mooie gezin, een leuke baan als (kinder)fysiotherapeute en volleybalt zij ook nog eens in haar vrijetijd. Ook heeft ze geen behoefte om een ander instrument te gaan bespelen, al staat er een mooie piano pontificaal in de woonkamer in hun woning. Misschien dat er door de kinderen nog eens een ander instrument komt in huize Koster/Jorritsma. Esmée heeft wel belangstelling voor de fluit en wie weet wordt Jesse in de toekomst wel een genadigd drummer. Over drummers/jeugd geschreven: Er is dringend behoefte aan slagwerkers en nieuwe blazers. Jeugd is sowieso van harte welkom bij Euphonia. Jeugdleden kunnen vanaf slechts enkele maanden les al deelnemen in een echt jeugdorkest! Euphonia heeft sinds 2018 een samenwerking met het Stedelijk Muziekkorps in Sneek, hun jeugdleden spelen gezamenlijk in het jeugdorkest On the Move. Informatie hierover is te vinden op www.euphonia.nl Als je nog geen instrument hebt, is dit geen probleem, alle instrumenten zijn bij het orkest aanwezig en te huur. Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor volwassenen, die wellicht eerder een instrument bespeeld hebben en het weer zouden willen oppakken. Ook voor mensen, die geen ervaring hebben met het bespelen van een instrument, kunnen starten bij een orkest. In Friesland, maar ook daarbuiten zijn er zogenaamde ‘Nij Talint orkesten’ waarbij je je kunt aanmelden en dan ook meteen in het orkest les krijgt: www.mearmeimuzyk.nl/nij-talint-orkest Mocht je nieuwgierig zijn geworden naar Harmonieorkest Euphonia Wommels? Op 10 december geven zij een prachtig kerstconcert met zangeres Petra Berger in de Martinikerk in Bolsward. 48

Nieuws van Dorpsbelang de Fjouwer Doarpen Door Berber, Pietie en Elbrich Als dorpsbelang willen we graag inventariseren wat de wensen en behoeftes zijn voor het woonplezier in de Fjouwer Doarpen. Berber heeft in de vorige Diggelfjoer laten weten dat we hiervoor keukentafelgesprekken willen organiseren in Rien, Hinnaard, Itens en Lytsewierrum om toekomstplannen te maken voor onze Fjouwer Doarpen. Onze toekomstige dorpsvisie en toekomstplannen willen we koppelen aan ‘Bloeizone Fryslân’. Dit is een project van de provincie Fryslân en is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Bloeizones dragen bij aan positieve gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Bloeizones Fryslân putten inspiratie uit verschillende plekken in de wereld waar min of meer per ongeluk de perfecte omstandigheden ontstaan zijn om gezond ouder te worden. Op deze plekken spelen zaken als gezonde voeding en een actieve leefstijl een belangrijke rol. Maar ook essentieel zijn de sociale aspecten zoals het actief onderdeel uitmaken van een gemeenschap en zingeving. Inwoners van de Friese Bloeizones werken tegelijkertijd aan meerdere van de volgende thema’s: actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding en gezonde financiën. Bij de keukentafelgesprekken laten we deze thema’s aan bod komen en kijken we naar wat we al hebben binnen onze Fjouwer Doarpen en wat we graag zouden willen. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben wij als dorpsbelang dan speerpunten waar we mee aan de slag kunnen gaan. Het eerste keukentafel gesprek zal plaatsvinden op: maandag 14 november om 19.30 uur voor de inwoners van Rien. De locatie wordt nog nader bepaald. Jullie kunnen je opgeven via webredactie@de4doarpen.nl De data voor de andere 3 dorpen worden bekend gemaakt in de volgende editie van Diggeloer. We hopen op een mooie opkomst en hebben zin om ermee aan de slag te gaan! 49

Interview Meester Patrick door Joris Nijholt, groep 7 en Thys Strikwerda, groep 5 Kan meester kort wat over zich zelf vertellen? Ik ben 49 jaar, getrouwd en vader van een zoon van 20. Ik ben geboren op Curaçao, maar woon al sinds 1996 in Leeuwarden. Waarom heeft meester voor de sport Rugby gekozen? Omdat Rugby voor iedereen is, of je nu snel en wendbaar bent of wat langzamer en steviger gebouwd. En omdat het belangrijkste aspect van de sport “respect” is. Wil meester ook de top van Rugby bereiken? Nee hoor, zolang ik plezier heb in het spel, maakt het mij niet uit op welk niveau ik speel. Wat voor sport wil meester Patrick doen als Meester niet meer kan rugbyen? Ik heb 25 jaar gebadmintond en dat wil ik dan wel weer gaan doen. Waarom is meester gym meester geworden? Omdat ik gymnastiek heel leuk vind om te geven. Wat voor opleiding heeft meester moeten doen om gymleraar te worden? Een Post HBO leergang bewegingsonderwijs van 2 jaar. Hoelang is meester al gymleraar? Ik ben al een jaar of 5 één of meerdere dagen per week gymleraar, maar sinds dit schooljaar ben ik full time gymleraar. Wat is het leukste spel wat meester met kinderen in de gymles heeft gedaan? Ik vind het James Bond spel wel heel erg leuk om te geven. Nijs fan keatsferiening Itens e.o. Troch Hinke, Marijke, Sippy, Wybren, Laura Margje en Jurjen It keatsjier sit d’r op. Wat ha we in machtich seizoen hân mei in protte ferskillende priiswinners. Moai om te sjen dat jong en âld harren massaal sjen litte op it fjild, en dat we mei ús allen de feriening al 100 jier geande hâlde. Op snein 11 septimber ha we in grut feest hân yn ferbân mei it 100 jier bestean K.F. Itens e.o. Yn’e moarntiid stie d’r in brochje klear foar elts dy’t dêr nocht yn hie, ek âld bestjoersleden wiene goed ferstjinwurdicht, moai om te sjen dat elts noch altyd bining hâld mei de feriening. Mei de bealch fol hearlike broadsjes koeden sawol de bern as de senioaren los yn it prachtige waar. Spannende partijen, protte dielname, tuskentroch prizen en gesellich publyk; jo snappe it al, it koe net op. Nei ôfrin spile ‘it takes two’ de tinte op’e kop. En dat hindere neat want it wie dochs de lêste partij fan it jier. De fuotten gong fan’e flier en it waard let. Hoe moai is’t dan om te sjen dat moandei d’r wer in protte minsken yn’t spier wiene om op te romjen? Eltsenien dy’t op wat fan manier ek holpen hat de ôfrûne 100 jier tank. In spesjaal tank fansels foar ús Jelle Fopma. Hij sil takom jier in stapke tebek dwaan as materiaal man en ildlizzer. Hij krige op it jubileum feest in moaie tele50

graaf fan glês en fearren yn’e kont, ek hie Lieuwe Jan noch wat moaie wurden oer harren perioade by de keatsferiening. We sjugge Jelle fêst noch wol es op it ild om spanen tink ik. De winners fan it jubileum Oare priiswinners fine jo op de sosjale media kanalen Jeugd: B klasse: Famkes: Judith vd Ende Aaltsje Kroes Jongens: Jort Kronemeijer Marije vd Ende A klasse Gerard Witteveen/ Neno Viëtor/Marcel de Groot Ek it kompetysje keatsen is oan it ein en we sille mei de jiergearkomste sjen wa de grutte winners dêr fan binne. We sille no bekomme fan it jubileum jier en ek takom jier sil der wat moais op it keatsild barre. Letter mear hjir oer... Mochten jo no takom jier ek mei keatse wolle, lit it efkes witte by ien fan it bestjoer of in mailtsje nei kf-itens@live.nl Jo binne altyd wolkom. 51

52

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
Home


You need flash player to view this online publication