51

graaf fan glês en fearren yn’e kont, ek hie Lieuwe Jan noch wat moaie wurden oer harren perioade by de keatsferiening. We sjugge Jelle fêst noch wol es op it ild om spanen tink ik. De winners fan it jubileum Oare priiswinners fine jo op de sosjale media kanalen Jeugd: B klasse: Famkes: Judith vd Ende Aaltsje Kroes Jongens: Jort Kronemeijer Marije vd Ende A klasse Gerard Witteveen/ Neno Viëtor/Marcel de Groot Ek it kompetysje keatsen is oan it ein en we sille mei de jiergearkomste sjen wa de grutte winners dêr fan binne. We sille no bekomme fan it jubileum jier en ek takom jier sil der wat moais op it keatsild barre. Letter mear hjir oer... Mochten jo no takom jier ek mei keatse wolle, lit it efkes witte by ien fan it bestjoer of in mailtsje nei kf-itens@live.nl Jo binne altyd wolkom. 51

52 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication