9

Ek sille wy takom maitiid wer mei in yntekenlist by jimme lâns komme. Foar dit momint liket it ús sa wol genôch nijs ta. Yn in folgjende edysje fan Diggeloer krije jimme fansels wer in update. It belangrykste is, nim der wer frij foar en kom wer yn de stimming! Dan kin it doarpsfeest fan 2023 suver hast al net iens mear mislearje. Watse, út namme fan de feestkommisje. Maaike en Elisabeth: Tige, tige tank foar jimme ynset froulju! Jimme hawwe it beide geweldich dien! 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication