50

Interview Meester Patrick door Joris Nijholt, groep 7 en Thys Strikwerda, groep 5 Kan meester kort wat over zich zelf vertellen? Ik ben 49 jaar, getrouwd en vader van een zoon van 20. Ik ben geboren op Curaçao, maar woon al sinds 1996 in Leeuwarden. Waarom heeft meester voor de sport Rugby gekozen? Omdat Rugby voor iedereen is, of je nu snel en wendbaar bent of wat langzamer en steviger gebouwd. En omdat het belangrijkste aspect van de sport “respect” is. Wil meester ook de top van Rugby bereiken? Nee hoor, zolang ik plezier heb in het spel, maakt het mij niet uit op welk niveau ik speel. Wat voor sport wil meester Patrick doen als Meester niet meer kan rugbyen? Ik heb 25 jaar gebadmintond en dat wil ik dan wel weer gaan doen. Waarom is meester gym meester geworden? Omdat ik gymnastiek heel leuk vind om te geven. Wat voor opleiding heeft meester moeten doen om gymleraar te worden? Een Post HBO leergang bewegingsonderwijs van 2 jaar. Hoelang is meester al gymleraar? Ik ben al een jaar of 5 één of meerdere dagen per week gymleraar, maar sinds dit schooljaar ben ik full time gymleraar. Wat is het leukste spel wat meester met kinderen in de gymles heeft gedaan? Ik vind het James Bond spel wel heel erg leuk om te geven. Nijs fan keatsferiening Itens e.o. Troch Hinke, Marijke, Sippy, Wybren, Laura Margje en Jurjen It keatsjier sit d’r op. Wat ha we in machtich seizoen hân mei in protte ferskillende priiswinners. Moai om te sjen dat jong en âld harren massaal sjen litte op it fjild, en dat we mei ús allen de feriening al 100 jier geande hâlde. Op snein 11 septimber ha we in grut feest hân yn ferbân mei it 100 jier bestean K.F. Itens e.o. Yn’e moarntiid stie d’r in brochje klear foar elts dy’t dêr nocht yn hie, ek âld bestjoersleden wiene goed ferstjinwurdicht, moai om te sjen dat elts noch altyd bining hâld mei de feriening. Mei de bealch fol hearlike broadsjes koeden sawol de bern as de senioaren los yn it prachtige waar. Spannende partijen, protte dielname, tuskentroch prizen en gesellich publyk; jo snappe it al, it koe net op. Nei ôfrin spile ‘it takes two’ de tinte op’e kop. En dat hindere neat want it wie dochs de lêste partij fan it jier. De fuotten gong fan’e flier en it waard let. Hoe moai is’t dan om te sjen dat moandei d’r wer in protte minsken yn’t spier wiene om op te romjen? Eltsenien dy’t op wat fan manier ek holpen hat de ôfrûne 100 jier tank. In spesjaal tank fansels foar ús Jelle Fopma. Hij sil takom jier in stapke tebek dwaan as materiaal man en ildlizzer. Hij krige op it jubileum feest in moaie tele50

51 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication