4

Agenda Van de redactie It paad werom mei Anne en Triensje Engelsma Nieuws van de Filmclub Folop aktiviteiten mei FDD Poolstory út La France Hoe is it no mei … Klaas en Annie Oldenburger Bekomme en neigenietsje Utslaggen Doarpsfeest 2023 Foto’s Doarpsfeest Kennismaken in Hinnaard met Petra Laferte en Marten Stekelenburgh Nijs fan ‘e keatsferiening Itens e.o. De bewoner Caspar Bronwasser en Aple d’HuZes Burendag Nieuws van Dorpsbelang - Het vervolg op de wandeling Nijs fan Kaartklup ‘De Fjouwerkaart’ Tiden hawwe tiden - De skûtsjes fan Itens Poolstory - De overpeinzingen van Hans Nijs fan Toanielferiening ‘Nim it sa’t is’ mei “It bedimje fan de njirre” Dankjewel!! Bertina Schaaphok heeft vele jaren de Diggelfjoer bezorgd in Itens. Zij stopt daar nu mee en daarom danken wij haar voor haar inzet! Kolofon Doarpskrante sûnt 1982 foar Hinnaard, Itens, Rien en Lytsewierrum Ferskynt rûn 1 jannewaris, 1 maart, 1 maaie, 1 July, 1 septimber, 1 novimber Kopij stjoere nei diggeloer@live.nl foar de 10e fan 'e foarige moanne; ek foar famyljeberjochten en alle fragen en kommentaar Redaksje Elisabeth - Esther - Watse - Hans Abonneminten foar âld ynwenners ensfh.: € 19,80 it jier. Adfertinsjes: 5 x swart-wyt + 1 x kleur: 55,00 6 x kleur: 1/4 pagina - 1/2 pagina - 1/1 pagina - € € € 103,00 199,00 € € € 72,00 134,00 242,00 De tariven wurde alle jierren yndeksjearre mei de CBS-priisindeks Frijwillige bydrage wurdt tige op priis steld en kinne jo oermeitsje nei: Bankrekken Dorpsbelang / Diggeloer: IBAN NL 33 RABO 0349 5031 68 ûnder fermelding fan: Donaasje Diggeloer Dorpsbelang “de Fjouwer Doarpen”: dorpsbelang@de4doarpen.nl 4 Inhoud van deze Diggelfjoer 3 5 6 10 11 14 16 19 21 23 28 31 32 34 36 40 41 44 46

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication